Udvikling af konkrete politiske forslag   Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)


Om Å's politiske katalog (1)
Forbud mod diskrimination pga. handicap, sygdom og funktionsnedsættelser i universitetslovgivningen ( 2 3 ) (59)
Restriktioner mod spekulation af landbrugsjord: grønne kort (9)
Udfasning af fossile brændsler i landbruget (12)
Strammere betingelser for partistøtte (9)
Barselsfond for selvstændige (13)
Ny tværgående familievejleder (6)
Fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret ( 2 ) (33)
Klar positionering af Alternativets holdning til ethvert menneskesyn og enhver form for politik, lovgivning mv., der straffer mennesker for at være syge, funktionsnedsatte eller handicappede ( 2 3 ) (46)
Vi skal have fremtidens pengesystem på den politiske dagsorden i Danmark ( 2 ) (33)
Oprettelse af et forskningscenter for komplementær behandling (3)
Sprogstrategi - Økonomisk opprioritering af ikke-engelske fremmedsprog & afskaffelse af dimensionering på samme ( 2 3 ) (56)
Oprettelse af kommunale iværksætterhuse (8)
Bedre barsel og genindførsel af børnepasningsorloven ( 2 ) (23)
Flere ressourcer til daginstitutionerne – og frihed til at anvende dem efter lokal, faglig vurdering (4)
Plads til refleksiv efteruddannelse (3)
Etablering af børneinstitutionsmiljølov (4)
Skærmfrie eksperimentalzoner (3)
Bedre mulighed for pasning på skæve tidspunkter (6)
Fritagelse for jordbeskatning af §3-arealer (9)
Afkriminaliser tiggeri (14)
En Grøn Skattelettelse (17)
Pengene følger barnet ( 2 ) (36)
Timebank –et mere fleksibelt og familievenlig arbejdsmarked (8)
Omsorg til syge børn (7)
Sociale normeringer (8)
Hjemmearbejdsfradag (9)
Mindre udledning af CO2-udledning via mindre transport (9)
Etablering af landsbylaug (10)
Ungdomshøjskole – et frivilligt, gratis tilbud til alle unge (4)