Barselsfond for selvstændige

Forslagets tekst

Vi vil oprette en ny barselsfond for selvstændige, som er inspireret af den tidligere barselsudligningsfond, der blev nedlagt i 2016. Vi foreslår dog, at finansieringen af barselsfonden justeres, så personer med begrænset B-indkomst ikke skal indbetale til fonden, da dette i den tidligere model var uhensigtsmæssigt. Man skal f.eks. ikke indbetale hvis man har modtaget mindre beløb i B-indkomst til f.eks. foredrag.

Udfordring forslaget skal løse

Alternativet ønsker at styrke iværksætterkulturen, hvorfor det er vigtigt, at iværksættere har rimelige muligheder for at kombinere familielivet med livet som selvstændig.

Beskrivelse af forslagspakken

I alternativet ønsker vi at både mor og far, har mulighed for at tage del i barselslivet. I dag er der desværre en meget skæv fordeling mellem forældre på barselsområdet, og mange oplever at der er en klar forventning fra arbejdsgivere og kollegaer, om at kvinder i højere grad end mænd, skal tage barsel. Tallene viser, at mænd kun står for 8% af barslen i de danske familier . Derfor giver det god mening at kigge på, hvordan man kan skabe en bedre og mere ligestillet barselsordning, der i højere grad legitimerer mandens ret til barsel og kvindens ret til at overlade mere barsel til manden. Vi mener at det vil give bedre muligheder for barnets tilknytning til begge sine forældre uanset køn – og samtidig øge ligestillingen mellem mænd og kvinder i hjemmet.

Potentielle ulemper ved forslaget

Vi ser umiddelbart ingen ulemper ved forslaget. Der kan eventuelt komme indvendinger i forhold til prisen på dette.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Meget familie og børnepolitik foregår i kommunalt og lokalt regi og vi tog derfor kontakt til lokalkredsene i januar 2017, men en anmodning om at få input på området. Det samlede familiepolitiske udspil tager udgangspunkt i disse input. Følgende lokalkredse svarede: Rudersdal, Odense, Furesø, Alternativets Lokalforening Østerbro, Sjælland/Lejre, samt en arbejdsgruppe for småbørnspolitik i Alternativet. Der er desuden hentet inspiration fra familiepolitisk netværks katalog og familie- og arbejdskommissionen.
Derudover er Alternativister, der har vist interesse for den familiepolitiske dagsorden blevet inviteret til at deltage i et udviklingsseminar, for at videreudvikle forslag og input fra lokalkredsene.
Forslagspakken er udarbejdet af en tværpolitisk arbejdsgruppe styret af Alternativets folketingsmedlemmer Torsten Gejl (Beskæftigelsesordfører, arbejdsmarkedsordfører og social- og indenrigspolitisk ordfører) og Carolina Magdalene Maier (familie og ligestillingsordfører).

Hvem har været inddraget

Vi har modtaget faglig sparring, både skriftligt og gennem møder fra: Forskere fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet, RUC og University College Copenhagen samt fra det daværende KORA. Derudover er forslagene blevet drøftet med repræsentanter fra Børnerådet, Familiepolitisk Netværk, Kvinfo og LGBT Danmark.

Forslagsstillere

  1. Amalie Villesen
  2. Bjarke Charlie Serritslev
  3. Carolina Magdalene Maier
  4. Irene Juul Vissing
  5. Roger Courage Matthisen
  6. Sarabella Mynte kalsi
  7. Stine Skot
  8. Susanne Pade
  9. Torsten Gejl
  10. Uffe Elbæk

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

Det ville være dejligt, hvis forslaget skitserede fondens funktionsmåde, i stedet for blot at henvise til den tidligere ordning (som man ikke kan forvente at læseren kender og/eller kan huske).

Hvad skal “begrænset” sættes til? Hvad regner I med at et betyder for niveauet for indbetalingerne?

1 Like

Nej, forslaget er ikke sat i verden for at løse den udfordring, at det ikke er gældende lov (længere). Det som forslaget skal løse må formodes at handle om barsel. familieliv og iværksættere - ikke om lovgivning, regeringer og justeringer.

1 Like

Kunne man tilsvarende ønske iværksættere sikret ved f.eks. længerevarende fysisk/psykisk sygdom?

Jeg synes det er et glimrende forslag! Jeg bakker 100% op.

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Skulle man ikke samtidig få med i den eller en tilsvarende fond, de løst ansatte, som der findes flere og flere af.
Støtter forslaget.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Ja! Både selvstændige og løstansatte har problemer, der skal løses.

De sociale sikringsordninger er bygger på en gammel lønmodtager-kultur, med varige faste ansættelser indenfor Danmarks grænser. Dette er under opbrud uden at lovgivningen er fulgt med.

Jeg støtter videreudvikling af dette forslag.

Er der nogle knapper, jeg skak trykke på nogen steder?

Det er da en fantastisk god ide, at gøre vilkårene for iværksættere og selvstændige i danmark endnu bedre. Der var en hel del der var kede af at barselsfonden lukkede ned.
Selve administrationen af ordningen bliver en udfordring, hvis den skal gøres i overensstemmelse med sidste model, da nogle selvstændige sidst kunne frasige sig bidrag. Det betød i høj grad at det var svært at finde ud af, hvem der skulle betale og hvem der ikke skulle. Jeg har været i kontakt med personer, der havde fået børn, som ikke betalte.
Der er jo mulighed for at lave det som en “opsparing med forrentning” eller en fond. Alt efter hvad der er den bedste løsning. Med fondsmodellen, er alle solidarisk nok nødt til at betale, for at fonden løber rundt.

Alles sociale sikring er super vigtig. Jeg støtter at forslaget videreudvikles.