Ny tværgående familievejleder


(Alternativet) #1

Forslagets tekst

Danmark er sammenlignet med de øvrige nordiske lande, det land, som er dårligst til at sikre børn og unges sociale mobilitet. For at give alle børn de bedst mulige vilkår er det vigtigt at hjælpe udsatte familier tidligt. I Alternativet ønsker vi en inkluderende og helheds-orienteret relation mellem forældre og kommune. Der skal skabes et tværfaglig samarbejde mellem sundhedsplejersker, pædagoger, socialrådgivere, samt den kommunale forvaltning på en måde, der forhindrer stigmatisering af udsatte familier og understøtter det gode samarbejde.

Det skal være nemmere og hurtigere at få ressourcer til en tidlig indsats omkring et barn og dets familie. Tidlig indsats betyder ikke, at vi skal ekskludere barn og familie til en særlig indsats, men derimod at vi støtter op om miljøet omkring barnet og familien.

Et forskningsprojekt fra Århus Universitet i 2015 fulgte en udvidet sundhedspleje-indsats blandt udsatte familier, som viste at flere hjemmebesøg og en tættere kontakt mellem sundhedspleje og børneinstitution havde en gavnlig effekt .

I Alternativet ønsker vi at oprette en ny tværgående funktion for udsatte familier, der skal fungere som bindeled mellem den udsatte familie og institutionerne, kommunen og sundhedsplejersken. Det skal være en vejleder, der skal udføre en målrettet indsats hos familierne, ved bl.a. at informere om kommunens tilbud til udsatte familier, og vejlede forældrene i deres daglige tilknytning til barnet. Det kan være en pædagog, en sundhedsplejerske eller en socialrådgiver der gennemgår en efteruddannelse for at udfylde denne funktion.

Udfordring forslaget skal løse

3-5 pct. af en forældreårgang er forældre, der er sårbare og dette kan ofte have konsekvenser for barnets udvikling og trivsel.

Potentielle ulemper ved forslaget

Vi ser ingen ulemper ved forslaget. Nogen kan måske påpege at det vil koste ressourcer at igangsætte dette projekt.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Meget familie og børnepolitik foregår i kommunalt og lokalt regi og vi tog derfor kontakt til lokalkredsene i januar 2017, men en anmodning om at få input på området. Det samlede familiepolitiske udspil tager udgangspunkt i disse input. Følgende lokalkredse svarede: Rudersdal, Odense, Furesø, Alternativets Lokalforening Østerbro, Sjælland/Lejre, samt en arbejdsgruppe for småbørnspolitik i Alternativet. Der er desuden hentet inspiration fra familiepolitisk netværks katalog og familie- og arbejdskommissionen.
Derudover er Alternativister, der har vist interesse for den familiepolitiske dagsorden blevet inviteret til at deltage i et udviklingsseminar, for at videreudvikle forslag og input fra lokalkredsene.
Forslagspakken er udarbejdet af en tværpolitisk arbejdsgruppe styret af Alternativets folketingsmedlemmer Torsten Gejl (Beskæftigelsesordfører, arbejdsmarkedsordfører og social- og indenrigspolitisk ordfører) og Carolina Magdalene Maier (familie og ligestillingsordfører).

Hvem har været inddraget

Vi har modtaget faglig sparring, både skriftligt og gennem møder fra: Forskere fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet, RUC og University College Copenhagen samt fra det daværende KORA. Derudover er forslagene blevet drøftet med repræsentanter fra Børnerådet, Familiepolitisk Netværk, Kvinfo og LGBT Danmark.

Forslagsstillere

  1. Sarabella Mynte kalsi
  2. Amalie Villesen
  3. Bjarke Charlie Serritslev
  4. Carolina Magdalene Maier
  5. Irene Juul Vissing
  6. Roger Courage Matthisen
  7. Stine Skot
  8. Susanne Pade
  9. Torsten Gejl
  10. Uffe Elbæk

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs


(Alternativet) #2

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.


(Mette Rahbek) #3

Her undrer jeg mig over, at man ikke har inddraget Socialpædagogernes Landsforbund og Dansk Socialrådgiverforening?


(Alternativet) #4

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.


(Jens-Chr.Rasmussen) #5

Jeg mener det kunne handle om allerede eksisterende personale der blev opgraderet. Desuden handler problemet også vores uigennemskuelige bureaukrati og kasse tænkning. Familie og børnepolitik lider under det faktum at det er en udgift og ikke skaber vækst. Vi skal skabe tillid mellem borgere, lærerne/pædagoger og kommunerne/regioner , det sker gennem gennemskuelige processer og forståelige handlings planer, ud fra et medmenneskeligt solidarisk menneskesyn, der sætter velfærd, trivsel og fremskridt langt højere end regne ark, mistænkeliggørelse og effektivisering. Jeg støtter gerne ideen om mere hjælp til familier, tværfaglighed og udvikling, samt forbedring af vores samfund/system, men vi skal holde stift øje med det ikke drukner i mere djøf lalala. Arbejde med børn og familier handler om tillid og masser af voksne der har overskud og gode, relevante uddannelser.