Klar positionering af Alternativets holdning til ethvert menneskesyn og enhver form for politik, lovgivning mv., der straffer mennesker for at være syge, funktionsnedsatte eller handicappede

Forslagets tekst

Tiden er inde til, at Alternativet melder klart ud, hvilken holdning partiet har til ethvert menneskesyn og enhver form for politik, der straffer mennesker for at være syge, funktionsnedsatte eller handicappede. KV17 har vist, at der hverken internt i Alternativet eller i den danske befolkning er noget klart billede af, hvor partiet står i forhold til menneskesyn og politik, der straffer mennesker for at være syge, funktionsnedsatte eller handicappede, og at der derfor heller ikke er noget klart billede af, i hvilket omfang Alternativet prioriterer den sociale bundlinje (jf. KV17, især i København).

I det danske samfund ser vi en stigende eksklusion, fattiggørelse og stigmatisering af mennesker alene pga. nedsat arbejdsevne, sygdomme og funktionsnedsættelser. Reformramte studerende, reformramte lønmodtagere og reformramte på landets jobcentre har mere til fælles, end man umiddelbart skulle tro. I sidste ende skal vi have ændret hele systemet i Danmark.

Vi skal have gjort op med de såkaldte reformer, der straffer mennesker for at være syge, funktionsnedsatte og handicappede. Det gælder ikke mindst førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013 og mange af de universitetsreformer, der er blevet gennemført siden 2003.

Alternativet vil klart kommunikere, at partiet tager afstand fra ethvert menneskesyn og enhver form for politik, lovgivning og administration, der straffer mennesker for at være syge, funktionsnedsatte eller handicappede, og som medfører en nedbrydende og uværdig behandling af mennesker. Alternativet bygger på det menneskesyn, at mennesker er ligeværdige.

Udfordring forslaget skal løse

Alternativet skal med forslaget klart kommunikere, at partiet tager afstand fra ethvert menneskesyn og enhver form for politik, lovgivning og administration, der straffer mennesker for at være syge, funktionsnedsatte eller handicappede.

Potentielle ulemper ved forslaget

Umiddelbart kan vi ikke se nogen ulemper ved forslaget, der skal opfattes som en opfordring til at opprioritere den sociale bundlinje og til mere tydeligt at kommunikere partiets politik indadtil og udadtil på bl.a. det økonomiske og sociale område. Denne kommunikation sker både ved klart at tilkendegive, hvad partiet vil, og hvad partiet ikke er tilhænger af. En sådan udmelding ville være klar tale for mange almindelige danskere.

Hensigten med forslaget er at gøre det helt klart for både Alternativets medlemmer og den danske befolkning, hvor Alternativet står i forhold til ethvert menneskesyn og enhver form for politik, der straffer mennesker for at være syge, funktionsnedsatte eller handicappede.

Måske vil nogle indvende, at forslaget allerede er en del af partiets politik, men i så fald er denne politik ikke blevet formuleret tydeligt nok. KV17 har tydeligt vist, at Alternativet og den danske befolkning ikke har noget klart billede af, i hvilket omfang den sociale bundlinje skal prioriteres. Der er brug for en klar udmelding.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Den oprindelige tekst (der havde fokus på et opgør med neoliberalismen og med konkurrencestaten) er blevet ændret flere gange efter værdifuld input fra medstillerne og fra andre medlemmer af Alternativet.

Den hidtidige formulering af forslaget kunne potentielt føre til en blindgyde af en diskussion om, hvad neoliberalisme er eller ikke er.

Vi er blevet enige om at dreje forslaget, så der i forslaget fokuseres på, hvad Alternativet vil. Begreber som “neoliberalisme” o.l. er blevet udeladt, fordi begreberne kan bruges som skældsord og slører vores egentlige budskab om ligeværdig og værdig behandling af syge og svage medmennesker. Vi ønsker ikke et menneskesyn, og vi ønsker ikke politiske handlinger (lovgivning og/eller administration mv.), der straffer mennesker for at være syge, funktionsnedsatte eller handicappede. Dette gælder, UANSET om de pågældende kalder sig neoliberale, kommunister, socialister, nazister eller tilhængere af den ene eller den anden religion.

Se også disse forslag:
Fuld inkorporering af FN’s Handicapkonvention i dansk lov og ret:
https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/237
Forbud mod diskrimination pga. handicap, sygdom og funktionsnedsættelser i universitetslovgivningen:
https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/238

Se debatterne i Dialog samt Facebook-grupperne Alternativet - En seriøs bæredygtig omstilling, BMO - Behandl Mig Ordentligt, Liv over Lov, m.fl.
Se folks reaktioner på Alternativet Københavns valg af borgmesterpost i bl.a. Facebook-gruppen Jobcentrets Ofre.

Hvem har været inddraget

Forslagets endelige version er blevet redigeret efter værdifuld input fra medstillerne og fra andre medlemmer af Alternativet.

En vigtig tilføjelse til forslaget er denne:

Den nuværende kortsigtede nedskæringspolitik er ikke nødvendigvis KUN en følge af politiske idéer. Den kan også være en følge af et afstumpet menneskesyn og/eller uvidenhed og/eller mangelfulde økonomiske konsekvensanalyser og/eller alt for letkøbte politiske argumenter. (Det enkle er lettere at sælge end det komplekse).

Den kortsigtede nedskæringspolitik er sandsynligvis ikke saglig ud fra en samlet økonomisk vurdering på længere sigt. Vi mangler evidens for, at de kortsigtede besparelser også fører til besparelser langsigtet. Tværtimod tyder meget på det modsatte. Relativt få besparelser kan føre til massive efterfølgende udgifter.

Det er overordentligt sandsynligt, at den nuværende førte politik over for syge, funktionsnedsatte, handicappede eller på anden vis ressourcesvage borgere ikke alene virker menneskeligt nedbrydende, men også fører til større udgifter end besparelser.

Forslaget forventes at påvirke både den økonomiske, den grønne og den sociale bundlinje positivt.

Dialog om forslaget kan ses hér: Klar positionering af Alternativets holdning til ethvert menneskesyn og enhver form for politik, lovgivning mv., der straffer mennesker for at være syge, funktionsnedsatte eller handicappede

Hvad der er sket efter høring

Forslaget kan ses i sammenhæng med den tværeuropæiske bevægelse DiEM25, som Alternativet har tilsluttet sig, og som kæmper for et mere socialt retfærdigt, demokratisk, gennemsigtigt, grønt og bæredygtigt EU, jf. det kommende valg til Europa-Parlamentet, der efter al sandsynlighed bliver afholdt søndag den 26. maj 2019.

De penge, som et EU-medlemsland bruger i de offentlige budgetter - det være sig uddannelse, social sikring, sundhed, grøn omstilling og velfærd - skal ikke ses som udgifter, men som helt nødvendige investeringer i landets fremtid, bæredygtighed, sociale sammenhængskraft, levestandard, menneskelighed og rummelighed også over for socialt udsatte mennesker og mennesker med funktionsnedsættelser, sygdomme og handicap.

Alternativet til EU er et bedre og mere socialt retfærdigt EU, hvor der gøres op med den voldsomme nedskærings- og sparepolitik (“austerity / austérité”).

#DiEM25 #Alternativet #håb
#EPV19 #EU
#progressivfinanspolitik #lempeligfinanspolitik
#socialtretfærdigfinanspolitik
#mennesketførst

Om DiEM25:https://diem25.org/quest-ce-que-diem25/
https://diem25.org/what-is-diem25/

Forslagsstillere

  1. Lisbeth Søndergaard Raun
  2. Andreas Gregersen
  3. Birgitte Mølgård
  4. Christine Madsen
  5. Henrik Nordentoft
  6. Jan Allan Andersen
  7. Marianne Hammelboe
  8. Nicklas Gjedsig Larsen
  9. Steen Meyer
  10. Torben Mariager

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

4 Likes

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Det er med vilje, at forslaget er bredt formuleret. Hensigten med forslaget er at gøre det helt klart for vælgerne, hvor Alternativet står i forhold til neoliberalismen og den dertil hørende nedskæringspolitik, der ikke mindst tog fart fra 2001, da Anders Fogh Rasmussen kom til magten. - KV17 viste tydeligt, at Alternativet og den danske befolkning ikke har noget klart billede af, i hvilket omfang den sociale bundlinje skal prioriteres. Der er brug for en klar udmelding.

2 Likes

Jeg vil meget gerne vide, hvor mange af partiets medlemmer der er er imod forslaget, og hvor mange der er for forslaget. Jeg synes, at det er meget vigtigt, at Alternativet positionerer sig klart i forhold til den neoliberalistiske ideologi.

2 Likes

NB! Ny formulering af forslaget. Læs det venligst igennem, kom gerne med input og tilkendegiv, om du vil være medstiller af forslaget (kræver, at du er logget ind som medlem af Alternativet).

1 Like

Mht. opgave og dette, politik Alternativet menneske søger medspillere og stiller ift. forslag…

At Alternativet IKKE er kommunister eller Enhedslisten politisk og social konservative liberal

eller Socialdemokraterne… Det Er Det. En opgave menneske værd, ældre og ældre syge.

Grp. mennesker med værd, ældre og ældre syge dvs. ikke en byrde eller ældre - byrde…

Det Må Være Sådanne At Danmark Har Plads Til Ældre, Ældre Syge… Godt Nytår… Og ja til

at være stiller forslaget, gerne med udfoldet konkret forskel Alternativet ift. Enhedslisten,

Socialdemokraterne og SF… Det Er Nødvendigt Tænker Jeg! Jan

Andre partiers politik er ikke relevant som pejlemærke for Alternativet. Pejlemærket må altid være: Hvad er den rigtige politik.

2 Likes

Udsagn og citat. "Andre partiers politik er ikke relevant som pejlemærke
for Alternativet. Pejlemærket må altid være: Hvad er den rigtige politik."
Selv klart og tydeligvis må et parti, have kant til og orienterer sig… Og
orienterer sig ift. andre partier. Sådan det er klart og tydeligt, både
hverdagen og vel valg til kommune, region og stat tænker jeg. At
kommunisme, social konservative liberal partier henholdsvis, Enhedslisten
kommunisterne og også Socialdemokratiet social konservative liberal, at der
er kant til… Det er tydeligt og hel nødvendig til både hverdagens politisk
virksomhed og bestemt til valg, kommune, region og stat… :slight_smile: Jan

:

Og værdier: Empati, mod etc…

Værdier

Empati

Mod

Gennemsigtighed

Ydmyghed

Humor

Generøsitet

Empati, hvorfor er denne værdi vigtig? Pga. alting for mig starter med den
gode indgang. Indgang- og vinkel positivt, tal til kongen og ikke stodder i
samtalen.

Mod, hvorfor er denne værdi vigtig? Vi, mennesker og borger kommer ikke
langt eller længere end at være reduceret til forbruger af et marked uden
en mod til livet…

Gennesigtighed, hvorfor er denne værdi vigtig? Pga. viden er magt, info.-
og viden er magt. Dvs. fjern reel info.- og viden og du har tilbage myter-
og misinformationen.

Ydmyghed. Det er klart en fordel ikke at stile sig selv i vejen for et
resultat. Et gode resultat og gode for andre mennesker og borger. Her skal
og må den enkle bøje af…

Humor. Al og enhver situation også en høj dramatisk- og svær situation kan
blive blødt op og… Og med en blød humor vinkel måske også give samtale en
ny chance…

Generøsitet. Grådighed år 2016 magten efter en Finanskrise år 2008 har
betydet, både en grådighed og en generøsitet i vesten. Generøsitet vs.
Grådighed en kamp…

image001.png
https://drive.google.com/file/d/0B03Hp1ZH0qw1Z3VLSXJ6cVpQczFFNmNkNHNLOHZOd2RHd0hB/view?usp=drive_web

:

"Og tænker jeg, gerne en præcis kant til: Socialdemokraterne år 2018

Medmenneskelig og keynesiansk fortid, et Socialdemokratiet med fri, fælles og solidaritet…

Det betyder ikke, at Europas socialdemokrater ikke har noget at vinde ved at søge tilbage til en mere medmenneskelig og keynesiansk fortid; blot at det vil afhænge af lokale faktorer, om de gør det. Hvad der umiddelbart synes mest oplagt, at søsterpartierne kan lære af Corbyn – og Frankrigs præsident Emmanuel Macron – er, at det synes at kunne betale sig at have et solidt værdigrundlag og ikke ændre politik, alt efter hvordan vinden blæser.

En Socialdemokratisk politik tænker jeg… Dvs. LLR og DF, vil liberal konservative politik og der skal være tydelig kant til, det vil være godt… Det vil @alternativet_ fri, fælles og solidaritet… "

Rigtig godt forslag - det kunne dog godt være mere skarpt og præcist formuleret i forhold til, at det er ‘den neoliberalistiske nedskæringspolitik’, som er i fokus. F.eks. kunne det godt defineres, hvad der egentlig ligger i neoliberalisme (underordning/tilpasning af staten til markedet, global konkurrence mellem ‘konkurrencestater’, arbejdsideologi for individet osv.) og hvordan det kommer til udtryk i særligt nedskæringspolitikker inden for det offentlige, som vi er imod :slight_smile:

1 Like

Mange tak for jeres input!

Jeg vil tro, at det vil være meget gavnligt og relevant både for Alternativets medlemmer og for den danske befolkning som helhed, at Alternativet tager klart stilling til (positionerer sig til) ikke blot neoliberalismen og dens nedskæringspolitik, men også til andre danske partiers politik. Vi lever i en omskiftelig tid med færre og færre holdepunkter, hvor mange partiers politik kommer til at ligne hinandens, og hvor mange mennesker føler sig hægtet af og måske føler, at det efterhånden kan være ét fedt, om der stemmes, hvilket parti der stemmes på, og hvem der får regeringsmagten.

Jeg synes, at Alternativet skal markere sig som et parti, der klart tager stilling, og som melder klart ud, hvad det vil - og også hvad det ikke vil. Lad os tydeliggøre vores politik, så helt almindelige mennesker kan forstå den!

Jeg synes, at Alternativet skal markere sig som et parti, der tager klart afstand fra de reformer, der er blevet gennemført med det resultat - og vel også med den hensigt -, at mennesker i vores land reelt straffes for at være syge eller/og have funktionsnedsættelser og handicap, det være sig i uddannelsessystemet (jf. universitetsreformerne siden 2003), på arbejdsmarkedet eller i aktiveringssystemet (jf. førtidspensions- og fleksjobreformen af 2013).

Det er mit håb, at de langt de fleste af Alternativets medlemmer er enige i denne betragtning. Giv gerne jeres besyv med! Debatten er vigtig!

1 Like

Tak for dit input!

For at præcise forslaget yderligere har jeg ændret titlen på forslaget til
"Klar positionering af Alternativets holdning til den neoliberalistiske nedskæringspolitik, der straffer mennesker for at være syge, funktionsnedsatte eller/og handicappede"

1 Like

Et glimrende emne at præcisere. Det kan forstærkes ved at forholde sig til årsagen til neoliberalismens fremmarch, der er et resultat af liberalismens reduktion til et rent økonomisk produkt.
Liberalismens oprindelige projekt var et frihedsprojekt, der blev forstærket gennem oplysningstiden og med modernismens indtog.
Det er lykkedes i denne proces at forvride frhedsidealerne til et rent økonomisk projekt, så den menneskelige frigørelse er blevet indskrænket til en kamp om økonomisk frigørelse, i praksis økonomisk frigørelse for de, der ejer produktion og kapital i forvejen.
Neoliberalismen er blevet styrket gennem introduktionen af New Public Management, der viste sig at forstærke de økonomiske strukturer i udemokratisk retning gennem en stadig skævvridning af fordeling af værdier ved overføring af stadig flere værdier til de få.
Interessant nok er opfinderne fra LSE London School of Economics gået offentligt med, at de principper, de anbefalede, er bliver anvendt fuldstændig modsat og dermed har fået en ødelæggende effekt på relationerne mellem forskellige segmenter i befolkningen.
Så lad os endelig få debatten op at køre.

2 Likes

Der er med henvisning til https://da.m.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme
blevet spurgt om, hvilken neoliberalisme jeg mener, at vi skal tage et opgør med.

Den neoliberalisme, som jeg mener, at vi skal gøre op med, defineres af sociologen Rasmus Willig som en økonomisk liberalisme, der reagerer med tvang over for den, der ytrer sig kritisk (se https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/ikke-mere-brok-nu-skal-vi-alle-vaere-robuste).

Det er et opgør med den neoliberalisme, der er forbundet med et usundt præstationssamfund, hvor al kritik rettes indad, imod sig selv, altså internaliseres, i stedet for at kritikken rettes udad, mod samfundet (se sociolog Anders Pedersens analyse af præstationssamfundet på https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/opraab-fra-sociolog-vi-har-udviklet-et-samfund-der-skaber-depression-og-angst).

Det er et opgør med den neoliberalisme, der ønsker konkurrencestyring inden for alle statens anliggender, også på områder, hvor en markedsgørelse er umenneskelig og fører til helt urimelige nedskæringer for mennesker med behov for hjælp. Her tænker jeg navnlig på mennesker med funktionsnedsættelser, sygdomme og handicap og herunder på reformer, der straffer disse mennesker, fordi de pga. sygdom m.v. ikke har fuld arbejdsevne (jf. førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013) eller ikke har mulighed for at studere i et accelereret tempo (jf. fremdriftsreformen samt ændrede specialeregler indført i 2007).

Det er et opgør med den neoliberalisme, der i sin markedsgørelse af hele samfundet gennemfører nedskæringer på de svageste i vores samfund og på vigtige offentlige områder som uddannelse og sundhedsvæsen (jf. omprioriteringsbidraget), - nedskæringer, der ikke blot - på markedsvilkår - har lukket flere universitetsudddannelser (jf.
https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/245) og har fået flere sygehusansatte til at forlade deres job, men som også går ud over den faglige kvalitet i de resterende uddannelser og i den behandling, som sygehusene tilbyder.

Det er et opgør med den neoliberalisme, der i sin stræben efter en minimalstat gennemfører flere og flere besparelser på det offentlige og på almindelige menneskers ve og vel til stor skade for mange mennesker og for sammenhængskraften i vores samfund. Se denne analyse: modkraft.dk/blogindlæg/regeringen-fører-neoliberal-politik samt de kilder, som jeg henviser til i mit forslag samt i den forudgående debat.

Med udgangspunkt i det link, som spørgeren henviser til (https://da.m.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme), er der således tale om et opgør med den neoliberalisme, der ønsker en mindre stat, hvor markedskræfterne alene er dominerende og styrende for den politik, der føres. En sådan neoliberalisme fører til stor armod og eksklusion for mange og truer sammenhængskraften i vores samfund.

1 Like

Kære Kurt Wissendorf Møller! Jeg er enig! Se mit indlæg af 6.1.2018.

1 Like

Jeg synes, at det er meget vigtigt, at Alternativet som parti positionerer sig klart i forhold til neoliberalismen og herunder ikke mindst til det menneskesyn og den nedskæringspolitik, der er tæt knyttet til neoliberalismen, og som har været fremherskende politik (uanset om S eller V har haft regeringsmagten), siden Anders Fogh Rasmussen - med sine planer om at indføre minimalstaten - kom til magten i 2001.

Foghs planer om en minimalstat er i vid udstrækning blevet gennemført med voldsomme og umenneskelige konsekvenser på områder som bl.a. vores uddannelsessystem, sundhedsvæsen og postvæsen og har medført, at alle, der ikke har nogen eller kun begrænset arbejdsevne eller præstationsevne, ekskluderes og helt eller delvist fratages deres eksistensgrundlag og mulighed for at være en del af fællesskabet.

Tænk blot på de universitetsreformer, der er blevet gennemført siden 2003 (navnlig fremdriftsreformen og nye specialeregler indført i 2007), på førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013 og på den evindelige snak om, at pensionsalderen skal udsættes i det uendelige. Tænk på de mennesker, der uanset alder rammes af alvorlig sygdom, funktionsnedsættelse el. handicap og som pga. den neoliberalistiske nedskæringspolitik ekskluderes fra vores samfund.

Jeg ønsker et opgør med den ekstreme økonomiske neoliberalistiske nedskæringspolitik, der kun ser en værdi i mennesker som arbejdskraft, og som derfor ekskluderer og forringer vilkårene for alle, der ikke kan arbejde (el. studere) på fuld kraft eller ikke kan arbejde (eller studere) i et mere og mere opskruet tempo for færre og færre penge.

Hvis vi ikke får gjort op med den umenneskelige udvikling, der er en konsekvens af den ekstreme neoliberalistiske nedskæringspolitik, vil der i længden ikke været noget sikkerhedsnet tilbage for nogen. En minimalstat baseret på markedsvilkår (der i øvrigt ikke kan forudses) og uden reelt sikkerhedsnet vil i sidste ende gøre alle almindelige mennesker udsatte og har allerede nu ført til et menneskesyn, som Danmark ikke kan være bekendt og heller ikke kan være tjent med.

Der vil, hvis udviklingen ikke ændres, ikke være noget eller nogen, der griber dig, hvis/når du bliver syg (herunder også kronisk syg eller/og får en livstruende sygdom), funktionsnedsat eller handicappet eller af anden grund ikke er (fuldt) arbejdsduelig, fx når alderdom tvinger dig ud af arbejdsmarkedet.

Et menneskes værdi skal ikke udelukkende måles på dets arbejdsevne eller præstationsevne.

Under alle omstændigheder skal der både i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet tages langt mere hensyn til mennesker uden fuld arbejdsevne/ præstationsevne (jf. mit forslag om Fuld inkorporering af FN’s Handicapkonvention i dansk lov og ret (https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/237) og mit forslag om Forbud mod diskrimination pga. handicap, sygdom og funktionsnedsættelser i universitetslovgivningen (https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/238)).

Mennesker skal ikke straffes for, at de pga. funktionsnedsættelser, sygdomme og handicap ikke har nogen eller kun meget begrænset arbejdsevne/ præstationsevne.

Derfor skal vi bl.a. have gjort op med både førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013 og med mange af de universitetsreformer, der er blevet gennemført siden 2003, og som reelt ikke tager hensyn til fagligt dygtige og akademisk egnede studerende, der pga. funktionsnedsættelser, sygdomme og handicap ikke kan gennemføre en uddannelse hverken på normeret eller på gennemsnitlig studietid.

Se også debatten på Opgør med neoliberalismen og med konkurrencestaten

1 Like

Du har fuldstændig ret, Lisbeth: Der er behov for en klarere socialpoltisk og socialt retssikkerhedsmæssig markering fra Alternativet.

Det nytter ikke noget, at stat/regeringer og kommuner hver især peger fingre ad hinanden, når vi ser de helt groteske forløb, hvor syge mennesker tvangsaktivers til ingen nytte.

Det nytter heller ikke noget, at Alternativet dækker sig ind under, at man på længere sigt ønsker borgerløn. Det sigte er så langt ud i fremtiden, at det er ren utopi for de mennesker, som her og nu er fanget i den umenneskelige “arbeit mach frei”-politik.

Hvis jeg skal komme med en krititk, så ved jeg ikke om ordet “neo-liberalisme” er nødvendigt. Problemet er langt bredere end dette! Og problemerne har også eksisteret før de seneste “reformer”. F. eks. fjernede Karen Jespersens socialreformer den tidligere bistandslovs krav om, at sagsbehandlerne skulle være kvalificerede til deres arbejde!

Men jeg støtter alligevel forslaget med glæde: Det er på tide, at Alternativet får formuleret, hvor vi står socialpolitisk, handicappolitisk og i forhold til social retssikkerhed.

3 Likes

Forslaget er lige nu i høring. Efter dette skal forslaget samle opbakning, for at komme i det Politiske Katalog. Forslaget er åbent for debat.

Forslaget er altså ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

1 Like

Angst æder sjæle op…

Det er på tide at tage et opgør med den neoliberalisme, der siden Anders Foghs overtagelse af magten i 2001 har været gængs politik, uanset om S el. V har haft regeringsmagten. Neoliberalismen er lig med økonomiske nedskæringer på velfærd og herunder på støtte til alle med behov, på uddannelse og på sundhedsvæsenet.

Jf.


https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/264

1 Like