Opgør med neoliberalismen og med konkurrencestaten

Er du enig med mig i, at det er tid til et opgør også med socialdemokraternes knæfald for neoliberalismen og konkurrencestaten? Er du enig med mig i, at Alternativet offentligt skal give udtryk for, at partiet er imod neoliberalismen og konkurrencestaten?

“Konkurrencestaten som både mål og målestok
En af de mest markante og ærlige politiske udtalelser i 2013, der kaster lys over socialdemokratiets ageren i regeringen, kom i september måned fra Bjarne Corydon, da han i Politiken fastlog, at konkurrencestaten var socialdemokraternes mål. ”Jeg tror på konkurrencestaten som den moderne velfærdsstat”, lød det således fra den socialdemokratiske finansminister.”

“I konkurrencestaten er det politiske mål således først og fremmet at mobilisere nationalstatens indbyggere til at indgå i den globale økonomiske konkurrence med andre nationalstater. I velfærdsstaten var hovedmålet at skabe lighed mellem landets borgere og rettigheder var universalistiske. I konkurrencestaten står der imidlertid ikke længere en forestilling i centrum om at sikre den enkelte borgers demokratiske og sociale rettigheder, men hovedmålet er derimod nu optimeringen af virksomhedernes konkurrenceevne ved at skabe den størst mulige effektivitet og udnyttelse af den enkeltes arbejdsevne.
Borgerens eneste værdi i konkurrencestaten er evnen til at indgå i og underordne sig produktionslivets behov. Enten ved at indgå disciplineret og nøjsomt i produktionen – eller ved målrettet at forberede sig på så hurtigt som muligt at komme til at indgå i den - og ikke på nogen måde udfordre de betingelser det foregår under. Arbejdets status har forvandlet sig fra at være en økonomisk nødvendighed for den enkelte til i stedet at være en art ’moralsk pligt’ for borgerne.
Samfundet består med andre ord ikke længere af demokratisk medborgere, men af simple arbejdskraftressourcer, som staten skal mobilisere. Den konkurrencestatslige politik er således et afgørende brud med hele med den del af den socialistiske tradition (herunder væsentlige dele af socialdemokratiet), der netop fokuserede på menneskets frigørelse og demokratiseringen af hele samfundet – herunder produktionslivet.
Idealet er den sunde og ranke og disciplinerede produktive samfundsborger – der uden at kny tilpasser sig autoriteternes skiftende krav og som ikke gennem forkert livsstil gør sig potentielt omkostningstung.
Når konkurrencestaten er såvel endemålet som målestokken borgernes vurderes ud fra, så ses der selvsagt også med skepsis på de borgere, der i en konkurrencestatslig optik ikke opfattes som ’produktive nok’ ved ikke i tilstrækkelig grad at formå at kunne tilpasse og underordne sig produktionslivets umiddelbare krav. Eksempelvis mennesker med sociale problemer, mennesker med handicap, arbejdsløse og ikke mindst børnene og de unge. Netop de grupper som den siddende centrum-venstre regering målrettet har forringet rettigheder og vilkår for i løbet af sin korte levetid.”

“At konkurrencestaten netop er det samlede politiske projekt for den siddende regering og socialdemokraterne, selvom flere socialdemokratiske politikere ikke bryder sig så meget om at benytte selve ordet, understreges af et andet interview fra august 2013, som ellers ikke vakte den store opsigt. Berlingske Tidende havde således bedt Christina Antorini fremlægge sin drøm om, hvordan hun mener et drømme-Danmark skal indrettes i 2050. Den giver på mange måder et tankevækkende billede af, hvad det egentlig er topministre i den siddende regering har som deres langsigtede positive mål.”

“Den socialdemokratiske undervisningsministers drømme-Danmark er et land, hvor fagforeningerne omsider er knækket som organisationer for kollektiv interessevaretagelse, og ministeren glæder sig til at kollektive overenskomster stort set er afskaffet til fordel for ”individuelle aftaler på virksomhederne”, og hvor eksempelvis reguleringen af arbejdstid er afløst af arbejdsuger, der skifter vilkårligt fra uge til uge afhængig af de opgaver ledelsen udstikker.
I 2050 arbejder borgerne mere eller mindre til de dør, og således underviser bedsteforældre efter pensionsalderen eksempelvis i skolerne i form af den såkaldte ”Morfarordning”, som ministeren kalder det i sin vision. Daginstitutioner er fusioneret med skolerne, og barndommen er således fuldstændig skolegjort.
Samtidig er borgerne i Antorinis drømme-Danmark i realiteten underkastet et benhårdt regime af konstant optimering af egne kvalifikationer på arbejdsmarkedet. Hun ønsker ligefrem en revision af Grundloven, som udvider den nuværende undervisningspligt med en »lære-hele-livet-paragraf«, der forpligter borgerne til at søge kontinuerlig videreuddannelse gennem alle livets faser.
Eller som ministeren siger: »Hvis mine børn bidrager bedst til samfundet ved at tage en uddannelse, så har jeg som forælder en forpligtelse til at sørge for det. Hvis de kan tage et arbejde, så skal de tage et arbejde”.
Samfundets borgere (uanset alder) har således kun værdi i den udstrækning de enten indgår i arbejdslivet – og her vel at mærke er indstillet på et grænseløst arbejde underordnet arbejdsgiverens behov – eller konstant søger at (op)kvalificere sig til produktionens behov (det være sig af varer eller tjenesteydelser).
Det er påfaldende som Antorinis konkurrencestatslige vision om forholdet mellem borger og produktionsliv giver associationer til en slags bizar privatkapitalistisk udgave den totale underordning af menneskene under produktionens behov, som ellers kendetegnede den hedenfarne arbejder- og bondestat på den anden side af Østersøen.”

3 Likes

Jeg er enig i, at begrebet “konkurrencestaten” er dårligt - både som mål for hvilket samfund vi ønsker, og som begrebsramme. Det skjuler, at dem der vinder præmierne ved konkurrencen, ikke er de samme som leverer præstationerne - eller betaler for gildet.

Jeg er til gengæld uenig i at fokusere på, eller italeætte, “socialdemokraternes knæfald”. Jeg synes, at vi skal fokusere på at udvikle vores egen politik - og på at kontrastere den til andre partiers. I den sammenhæng er det mere lødigt at tage udgangspunkt i partiernes egen fremlæggelse af deres politik, snarere end deres politiske .modstanderes.

1 Like

**JA****i den grad…

2 Likes

Om jeg er enig? Også i den grad!

3 Likes

Se også denne artikel:

1 Like

Vores 3-strengede BNP udmåling, 4. sektor, fri af hamsterhjulet osv. er jo netop opgør med det nuværende og de gamle partiers programmer og adfærd.
At begynde at fortolke på andre partier målsætninger og idegrundlag osv. med det formål at sable det ned, mener jeg overhovedet ikke er Alternativistisk. Jeg håber det ikke, i hvert fald.
Skal behov for en mere mangfoldighedsdækkende adfærd promoveres os mere, er det bedre at fortælle de gode historier, Alternativet ønsker at sætte i stedet for nuværende adfærd…
Et eksempel til belysning: Mande- kontra kvinde professionel fodbold.
Jeg ser mandefodbold som en pengemagts industri, globalt set og altså inkl… Danmark.
Jeg ser sport som en kulturart der i den sunde udgave af konkurrence begrebet, til enhver tid, motiverer til at skabe det ypperste indenfor sin kategori.
Vi vil gerne være på højt niveau her i Danmark og et højt niveau af spillere giver grobund for vækst ud i hele samfundet.
Således høj velfærd.
Nu er kvindefodbolden, der ikke er skabt ud af en pengeindustri, kommet på højt niveau her i Danmark og globalt set. Og så kan Danmark ikke engang finde ud af at inddække denne flotte nye kulturart på højt niveau, ved at spillerne og klubberne får økonomi til at kunne udfolde sin kunnen til gavn for og til udbredelse i hele samfundet.
Sådanne eksempler var bedre at få i talesat, Alternativistisk, end at nedgøre de andre partier.
Summa summarum mener jeg, at det er bedre at promovere sig gennem faktuelle eksempler, som Alternativet jo også gør, men selvfølgelig kan blive bedre til med de manges hjælp, supplerende med flere-ved-mere- princippet.

1 Like

Tak for dit input. Jeg har dog et spørgsmål til dig: Hvordan vil du koge dette budskab ned til én eller max. to sætninger, der vil være lettilgængelige for den almindelige dansker?

Kunne Alternativet ikke officielt tage afstand fra neoliberalismen og konkurrencestaten (uden at nævne andre partier)?

1 Like

Som en kommentar til alle de foregående indlæg; Var Bjarne Corydon socialdemokrat? Ja, det var han og han udførte socialdemokraternes politik i sin yderste konsekvens.
Hvorfor, er der nok nogle der vil spørge? Forklaringen er ikke så enkel,men jeg vil forklare hvorfor socialdemokratiet aldrig har aldrig været et parti med visioner.
De har kaldt sig, et parti for arbejderklassen siden partiet blev dannet i 1876. I 1876 var fagbevægelsen stærk og havde stor indflydelse på den førte politik og dermed arbejdernes leve- og arbejdsvilkår. Men en del af de mere ærgerrige medlemmer af fagbevægelsen ville danne et politisk parti. For dem var det var ikke nok at være repræsentant for arbejderne på det faglige niveau, de ville være repræsenterede på Christiansborg som modvægt til Venstre og Højre. Ideen lyder tilforladelig, men,denne opdeling i en politisk del (Socialdemokratiet) og en faglig del (LO) kom jo aldrig til at gå hånd i hånd!
Da LO-pamperen Thomas Nielsen, udtalte de berømte ord :" Vi har sejret ad helvede til " forudsagde han fagbevægelsens død.
Man kunne så spørge: er det noget Socialdemokratiet i dag forholder sig til?
Nej, Socialdemokratiet ser i dag sig selv, som et parti for alle danskere, præcis som Venstre og Konservative…
Det er jo lige de gamle partiers problem: De kan jo ikke repræsentere alle danskere!
Derfor er der brug for et Alternativ, som kan præsentere de historiske fakta for den danske befolkning,
således at der bliver mulighed for at alle kan se hvorledes de gamle politiske partier manipulerer med deres fortid.
Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, samt Radikale har alle lig i lasten, som vi siger , når der er noget fordækt.
Venlig hilsen.
ES.

1 Like

Opgør med neoliberalismen, den øgede ulighed, fattigdomsreformerne og dehumaniseringen.
Opfordring til opprioritering af den sociale balance og hensyntagen til den sociale bundlinje.

Dette indlæg bliver langt, da det er tanker, jeg har gjort mig allerede for nogle år siden, men tiden har vist, at overvejelserne stadig har stor relevans. Nederst i indlægget er der en oversigt over links til orientering.

Anorektisk sparepolitik er ikke vejen frem! Sats på investering og genopretning!

Ligesom anoreksi, sult og underernæring kan medføre uoprettelige skader og komplikationer selv flere år efter sygdommens frembrud, kan der siges noget tilsvarende om hele samfund eller samfundssektorer, der ikke får nok næring, og som ikke bliver finansieret tilstrækkeligt.

Faglige forsknings- og universitetsmiljøer, der er blevet udsultet, og overbygnings- og kandidatuddannelser i sprogfag, der er blevet sparet helt ind til benet og derfor er er nærmest ikkeeksisterende, kan kun komme til at blomstre og trives igen ved massive geninvesteringer, tiltrækning af forskere og specialevejledere - og tid - tid og tålmodighed - til genopbygning.

EU’s aktuelle nøjsomhedspolitik (‘austerity’) med Merkel i spidsen, der kræver strenge besparelser og nedskæringer i de offentlige udgifter (og herunder i udgifterne til uddannelse), løser ikke EU’s krise; tværtimod vil en sådan “anorektisk” sparepolitik kunne føre - og har allerede ført - til stor forarmelse og fattigdom, massearbejdsløshed, hjemløshed, stigende ulighed, social uro, flere psykosociale sygdomme og selvmord, hvilket vi allerede har set flere eksempler på i Sydeuropa. Krisen vil endda kunne risikere at bide sig fast i mange år, hvis ikke de ansvarlige politikere skifter kurs og i stedet begynder at satse på investering og genopretning.

Man kan sulte sig så meget, at man kan dø af det. Man kan spare så meget, at man kan dø af det. Selv hvis patienten overlever, vil patienten være mærket i flere år efter.

Jeg vil kraftigt opfordre til, at vi i Alternativet arbejder for, at Danmark tager et opgør med sin kontraproduktive og katastrofale uddannelses-, universitets-, arbejdsmarkeds-, social-, handicap- og krisepolitik, inden det er for sent, og Danmark sidder uhjælpeligt fast i krisesumpen. Både den nuværende regering og i hvert fald de to foregående regeringer har begået alvorlige løftebrud og øget uligheden, fattigdommen, den sociale og uddannelsesmæssige eksklusion samt arbejdsløsheden og den menneskelige deroute. Vi bør tage kampen op med det samme og få overbevist vælgerne herom, inden der næste gang er folketingsvalg!

Links (1):
http://www.mogensove.dk/226108855http://www.cevea.dk/files/materialer/analyser/111026notat_hvem_skal_betale_for_krisen.pdf


http://www.fagligtansvar.dk/artikel/myter_og_realiteter_om_statsunderskuddet/

Links (2):
http://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/de-som-har-ansvaret-krisen-bliver-belønnet
Links (3):http://forbryderalbum.dk/mat.php?n=39

Links (4):


http://politiken.dk/debat/profiler/hummelgaard
/ECE1757615/skattelettelser-til-de-rigeste-skaber-ikke-vaekst-punktum/


Links (5):
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/06/20/150130.htm

Links (6):http://www.modvaekst.dk/modvaekst/

Links (7):

http://fjerdedelen.dk/danmark-bombes-100-r-tilbage-af-helle-mette-og-margrethe-hvor-er-fagbevaegelsen/
http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/2014-10-04/socialdebat-glider-tilbage-til-fattiggården


Links (8):
http://www.cevea.dk/analyse/ulighed-stiger-mest-danmarkLinks (9):


http://www.cevea.dk/files/materialer/analyser/131217notat_nedskaeringskurs_hindring_eller_forudsaetning_for_vaekst.pdf


http://www.ftf.dk/aktuelt/pressemeddelelser/artikel/offentlige-besparelser-vil-goere-danmark-svagere/
http://politiken.dk/debat/profiler/kristianmadsen/ECE1889736/skal-den-danske-supermodel-udsultes/

Links (10):http://universitetsavisen.dk/debat/indstil-skydningen-pa-sprog-og-kulturfagene

http://www.kommunikationogsprog.dk/udtalelse-fra-hieronymusdagen-2014

http://lapetitefemmedanoise.dk/Udsultning%20af%20universitetsuddannelserne%20betyder%20tab%20af%20konkurrencefordele
http://universitetsavisen.dk/politik/sprogballaden-pa-humaniora-fortsaetterhttp://universitetsavisen.dk/debat/om-universiteter-og-polsefabrikker

http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/universiteterne-prioriterer-kvantitet-frhttp://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2151197/naar-politik-bliver-til-bureaukrati/%20TARGET=

Links (11):
http://jyllands-posten.dk/politik/ECE6689021/regioner-til-corydon-vi-kan-ikke-spare-os-til-kvalitet/http://srku.dk/wp-content/uploads/2013/06/politikpapir-gennemførselstid.pdfhttp://www.denmarkonline.dk/bogside/2014-24-helle-thorning-schmidts-afmontering-velfaerdssamfundet-ved-reformamok

Links (12):


http://www.theguardian.com/business/2014/oct/01/austerity-eurozone-disaster-joseph-stiglitz?
http://www.nytimes.com/2013/05/13/opinion/how-austerity-kills.html?smid=tw-share&_r=0
http://www.theguardian.com/society/2013/may/15/recessions-hurt-but-austerity-kills?CMP=twt_gu
http://www.huffingtonpost.com/2014/07/16/austerity-cost-633-billion_n_5592026.html?utm_hp_ref=tw
http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/may/17/keynes-danger-deficit-reduction
http://www.goingpublic.de/die-eurokrise-ist-wie-eine-magersucht/
http://politiken.dk/debat/ECE2249023/eus-krisepolitik-er-en-katastrofe/
http://www.information.dk/490991
http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/3506206/europa-droht-jahrelange-massenarmut.html
http://boeckler.de/39304_39316.htm
http://www.directmatin.fr/monde/2013-04-27/pour-les-sociaux-democrates-merkel-conduit-leurope-lanorexie-454513
http://schindersliste.wordpress.com/texte-fuer-die-eingliederungsvereinbarung/
http://www.theguardian.com/business/economics-blog/2014/oct/01/germany-malaise-eurozone-prosperity
http://politiken.dk/oekonomi/gloekonomi/ECE2418224/kulsorte-skyer-traekker-op-over-europas-oekonomi/
http://politiken.dk/oekonomi/gloekonomi/ECE2424066/oekonomer-situationen-i-europa-er-langt-vaerre-end-antaget/

Links (13):


http://info.alternatives-economiques.fr/optiext/optiextension.dll?ID=oSToR%2B6s383AzCenvPspt5gcQYHjxFOOOUWhC3RtvlXP4pIEhM3uGgvdIkgRj2wD7FLh%2BrInNnqNUTbOyggSpiCL_biUZ
http://www.liberation.fr/grece-elections,100485
http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2015/02/02/02163853.htm?fb_ref=Default
http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2015/01/25/0125231309.htm?fb_ref=DefaultLinks (14):
Links (15):
1 Like

Jeg vil opfordre til, at Alternativet bl.a. af følgende årsager slår til lyd for flere investeringer i universiteternes kandidatuddannelser i ikke-engelske sprogfag og for indførelse af et effektivt forbud mod diskrimination pga. handicap m.v. i universitetetslovgivningen (se også mine politiske forslag på https://alleos.alternativet.dk):

 1. Forringet specialevejledning:
  Oprindeligt blev der på kandidatuddannelsen i fransk på KU tilbudt 30 timers specialevejledning. Disse 30 timer var eksklusiv administration og eksklusiv tid afsat til udarbejdelse af en skriftlig specialebedømmelse, der gav den specialestuderende en retsgaranti for fair bedømmelse og en reel mulighed for at gøre indsigelser over bedømmelsen, inden denne blev endeligt fastlagt.
  De 30 timer blev i forbindelse med besparelser skåret ned til 20 timer, hvilket er en klar forringelse, også fordi halvdelen af disse timer alene går til administration. Netto er der blot 10 timers vejledning tilbage, og de bliver typisk kun tilbudt til de første 6 måneder.
  For studerende med svære funktionsnedsættelser (jf. min medlemsprofil) er ikke mindst det sidste et problem, hvis de inden en påtvungen specialekontrakt ikke har fået behandlet en ansøgning om og bevilget en dispensation til handicapkompenserende tilpasning indskrevet i specialekontrakten, inden denne træder i kraft.
  Uden den handicapkompenserende tilpasning får disse studerende reelt ikke engang de 10 timers specialevejledning, hvilket selvsagt forringer deres muligheder for at komme i mål med specialet, uanset hvor solidt et adgangsgrundlag de måtte have.

 2. Afskaffelse af den skriftlige specialebedømmelse (se ovenfor), der er blevet sparet væk.

 3. Faglig kvalitet i frit fald pga. uheldigt fokus på hurtig studiegennemførelse i stedet for på reel faglig kvalitet - Besparelser på og forringelser af kandidatuddannelserne i øvrigt:

Jeg har selv oplevet, hvordan en professor, der havde givet mig tilsagn om specialevejledning, måtte springe fra pga. besparelser og fyringer på humaniora, og at adgangen til værdifuld ekstern specialevejledning blev sparet væk.
Jeg har oplevet, at de bedste og i mine øjne mest dedikerede vejledere pga. besparelser, fyringer og deraf følgende dårligt arbejdsmiljø er rendt skrigende væk.
Jeg har oplevet, hvordan neoliberalismen, konkurrencestaten og “nødvendighedens politik” har fortrængt fokus på reel faglig kvalitet til fordel for en uheldig sammenblanding af tempo (kvantitet) og faglig kvalitet.
Jeg har oplevet, hvordan indførelsen af 7-trinsskalaen og afskaffelsen af 13-skalaen er tæt knyttet sammen med neoliberalismens tankegang, der sætter et uheldigt lighedstegn mellem netop tempo (kvantitet) og faglig kvalitet, og som derfor snævert fokuserer på studiegennemførelse for færre og færre penge i et mere og mere hæsblæsende tempo (der ikke mindst er til skade for studerende med funktionsnedsættelser), med faglukninger, faldende fagligt niveau, middelmådighed, videnstab og eksklusion til følge.

Et ja til neoliberalismen og uddannelse kun baseret på kortsigtede (og ofte fejlagtige) markedsprincipper er et ja til eksklusion af fagligt dygtige, men funktionsnedsatte studerende, og samtidig også et ja til en udvikling, hvor vi vil se endnu flere faglukninger og et fagligt niveau i frit fald. Kandidatuddannelserne i ikke-engelske sprogfag kan ikke eksistere, overleve og trives på dette grundlag.

Lad os vende udviklingen og igen satse på et uddannelsessystem, hvor trivsel, rummelighed, læring, nysgerrighed og selvstændig tænkning er i centrum, og hvor fokus er på reel faglig kvalitet, videreudvikling af viden og ny faglig indsigt.

Danmark er nødt til at tænke langsigtet og satse på at få den faglige kvalitet tilbage i hele uddannelsessystemet, og Danmark er af samme årsag nødt til at afsætte de penge, som faglig kvalitet og tilegnelse af reel viden koster.

Mvh.

Lisbeth Søndergaard Raun.

1 Like

Opgør med neoliberalismen, konkurrencestaten, den øgede ulighed og tids- og væksttyranniet:

Martin Ågerup skriver i den følgende artikel, at Danmark gør sig selv en ”gevaldig bjørnetjeneste”, hvis vi fortsætter klapjagten på samfundets rigeste. Jeg vil hævde, at Danmark gør sig mindst en lige så stor bjørnetjeneste ved at fortsætte klapjagten på samfundets svageste.

Flere og flere steder i det danske samfund ser vi en stigende eksklusion, fattiggørelse og stigmatisering af mennesker alene pga. nedsat arbejdsevne, sygdomme og funktionsnedsættelser. Reformramte studerende, reformramte lønmodtagere og reformramte på landets jobcentre har mere til fælles, end man umiddelbart skulle tro. I sidste ende skal vi have ændret hele systemet i Danmark, så vi kan få gjort op med den omsiggribende dehumanisering og eksklusion.

Danmark bør satse på velfærd, værdighed og inklusion for alle danskere i stedet for samfundsnedbrydende skattelettelser til de rigeste finansieret af besparelser på bl.a. uddannelses- og sundhedsvæsenet og på landets mest udsatte borgere.

Se også:


http://www.cevea.dk/analyse/ulighed-stiger-mest-danmark

Jeg synes, at det er meget vigtigt, at Alternativet som parti positionerer sig klart i forhold til neoliberalismen og herunder ikke mindst til det menneskesyn og den nedskæringspolitik, der er tæt knyttet til neoliberalismen, og som har været fremherskende politik (uanset om S eller V har haft regeringsmagten), siden Anders Fogh Rasmussen - med sine planer om at indføre minimalstaten - kom til magten i 2001.

Foghs planer om en minimalstat er i vid udstrækning blevet gennemført med voldsomme og umenneskelige konsekvenser på områder som bl.a. vores uddannelsessystem, sundhedsvæsen og postvæsen og har medført, at alle, der ikke har nogen eller kun begrænset arbejdsevne eller præstationsevne, ekskluderes og helt eller delvist fratages deres eksistensgrundlag og mulighed for at være en del af fællesskabet.

Tænk blot på de universitetsreformer, der er blevet gennemført siden 2003 (navnlig fremdriftsreformen og nye specialeregler indført i 2007), på førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013 og på den evindelige snak om, at pensionsalderen skal udsættes i det uendelige. Tænk på de mennesker, der uanset alder, rammes af alvorlig sygdom, funktionsnedsættelse el. handicap og som pga. den neoliberalistiske nedskæringspolitik ekskluderes fra vores samfund.

Jeg ønsker et opgør med den ekstreme økonomiske neoliberalistiske nedskæringspolitik, der kun ser en værdi i mennesker som arbejdskraft, og som derfor ekskluderer og forringer vilkårene for alle, der ikke kan arbejde (el. studere) på fuld kraft eller ikke kan arbejde (eller studere) i et mere og mere opskruet tempo for færre og færre penge.

Hvis vi ikke får gjort op med den umenneskelige udvikling, der er en konsekvens af den ekstreme neoliberalistiske nedskæringspolitik, vil der ikke været noget sikkerhedsnet tilbage for nogen. En minimalstat baseret på markedsvilkår (der i øvrigt ikke altid kan forudses) og uden reelt sikkerhedsnet vil i sidste ende gøre alle almindelige mennesker udsatte og har allerede nu ført til et menneskesyn, som Danmark ikke kan være bekendt.

Der vil, hvis udviklingen ikke ændres, ikke være noget eller nogen, der griber dig, hvis/når du bliver syg (herunder også kronisk syg eller/og får en livstruende sygdom), funktionsnedsat eller handicappet eller af anden grund ikke er (fuldt) arbejdsduelig, fx når alderdom tvinger dig ud af arbejdsmarkedet.

Et menneskes værdi skal ikke udelukkende måles på dets arbejdsevne eller præstationsevne.
Under alle omstændigheder skal der både i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet tages langt mere hensyn til mennesker uden fuld arbejdsevne/ præstationsevne (jf. mit forslag om Fuld inkorporering af FN’s Handicapkonvention i dansk lov og ret (https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/237) og mit forslag om Forbud mod diskrimination pga. handicap, sygdom og funktionsnedsættelser i universitetslovgivningen (https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/238)).

Mennesker skal ikke straffes for, at de pga. funktionsnedsættelser, sygdomme og handicap ikke har nogen eller kun meget begrænset arbejdsevne/ præstationsevne.
Derfor skal vi bl.a. have gjort op med både førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013 og med mange af de universitetsreformer, der er blevet gennemført siden 2003, og som reelt ikke tager hensyn til fagligt dygtige og akademisk egnede studerende, der pga. funktionsnedsættelser, sygdomme og handicap ikke kan gennemføre en uddannelse hverken på normeret eller på gennemsnitlig studietid.

Se også https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/264

Angst æder sjæle op…

Det er på tide at tage et opgør med den neoliberalisme, der siden Anders Foghs overtagelse af magten i 2001 har været gængs politik, uanset om S el. V har haft regeringsmagten. Neoliberalismen er lig med økonomiske nedskæringer på velfærd og herunder på støtte til alle med behov, på uddannelse og på sundhedsvæsenet.

Jf.


https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/264

1 Like

Ja for dylen jeg er enig!

1 Like