Bedre barsel og genindførsel af børnepasningsorloven

Forslagets tekst

Alternativet ønsker en barselslovgivning, som i højere grad ligestiller forældrene. Konkret ønsker vi samlet at give forældrene 15 måneders barselsorlov: 5 mdr. øremærket til hvert af forældrene, plus 5 mdr. som forældrene frit kan dele i mellem sig. Enlige forsørgere, hvor der ikke findes en kendt forælder, som kan/vil påtage sig forælderrollen, kan gøre brug af alle 15 mdr. Både forældre til tvillinger og forældre til for tidligt fødte børn skal tildeles 3 måneders ekstra barsel, så begge forældre kan tage barsel, når barnet/børnene er spæde, hvor behovet er størst.

Derudover vil vi genindføre børnepasningsorloven, hvor man kan få 60 pct. af dagpengesatsen i op til et halvt år i perioden indtil barnet er op til 9 år. Det vil give familierne mulighed for at prioritere familien, både som en forlængelse af barselsorloven, men også når børnene er ældre.

Yderligere ønsker Alternativet at give en bredere kreds af nærtstående personer, adgang til at afholde dele af familiens barsel. Det kunne eksempelvis være bedsteforældre, fastre, onkler og nære venner.

Den foreslåede model giver god fleksibilitet til forældrenes indbyrdes koordinering, samtidig med at vi ønsker at rykke ved de strukturer, der står i vejen for at mænd i højere grad kan tage del i barselslivet. Med forslaget ønsker vi at styrke barnets tilknytning til begge forældre og samtidig bidrage til at skabe større ligevægt mellem mænd og kvinder – både i familien og på arbejdsmarkedet.

Udfordring forslaget skal løse

Undersøgelser viser, at traditionelle kønsmønstre gør sig gældende både indenfor og uden for hjemmets fire vægge og fortsat står i vejen for at mænd og kvinder deler barsel mere ligeligt i mellem sig .

Beskrivelse af forslagspakken

I alternativet ønsker vi at både mor og far, har mulighed for at tage del i barselslivet. I dag er der desværre en meget skæv fordeling mellem forældre på barselsområdet, og mange oplever at der er en klar forventning fra arbejdsgivere og kollegaer, om at kvinder i højere grad end mænd, skal tage barsel. Tallene viser, at mænd kun står for 8% af barslen i de danske familier . Derfor giver det god mening at kigge på, hvordan man kan skabe en bedre og mere ligestillet barselsordning, der i højere grad legitimerer mandens ret til barsel og kvindens ret til at overlade mere barsel til manden. Vi mener at det vil give bedre muligheder for barnets tilknytning til begge sine forældre uanset køn – og samtidig øge ligestillingen mellem mænd og kvinder i hjemmet.

Potentielle ulemper ved forslaget

Der er styrket regulering af barslen fordelt på de to forældre, og nogle kvinder vil potentielt se dette forslag som en forringelse af deres barsel.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Meget familie og børnepolitik foregår i kommunalt og lokalt regi og vi tog derfor kontakt til lokalkredsene i januar 2017, men en anmodning om at få input på området. Det samlede familiepolitiske udspil tager udgangspunkt i disse input. Følgende lokalkredse svarede: Rudersdal, Odense, Furesø, Alternativets Lokalforening Østerbro, Sjælland/Lejre, samt en arbejdsgruppe for småbørnspolitik i Alternativet. Der er desuden hentet inspiration fra familiepolitisk netværks katalog og familie- og arbejdskommissionen.
Derudover er Alternativister, der har vist interesse for den familiepolitiske dagsorden blevet inviteret til at deltage i et udviklingsseminar, for at videreudvikle forslag og input fra lokalkredsene.
Forslagspakken er udarbejdet af en tværpolitisk arbejdsgruppe styret af Alternativets folketingsmedlemmer Torsten Gejl (Beskæftigelsesordfører, arbejdsmarkedsordfører og social- og indenrigspolitisk ordfører) og Carolina Magdalene Maier (familie og ligestillingsordfører).

Hvem har været inddraget

Vi har modtaget faglig sparring, både skriftligt og gennem møder fra: Forskere fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet, RUC og University College Copenhagen samt fra det daværende KORA. Derudover er forslagene blevet drøftet med repræsentanter fra Børnerådet, Familiepolitisk Netværk, Kvinfo og LGBT Danmark.

Forslagsstillere

  1. Amalie Villesen
  2. Bjarke Charlie Serritslev
  3. Carolina Magdalene Maier
  4. Irene Juul Vissing
  5. Roger Courage Matthisen
  6. Sarabella Mynte kalsi
  7. Stine Skot
  8. Susanne Pade
  9. Torsten Gejl
  10. Uffe Elbæk

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

Er helt enig i hensigten.

OG:
Er det liberalt ikke at lade familierne selv bestemme, hvem de ønsker tager barselsorloven hjemme hos dem selv?

Enig i at der ofte er et vist pres fra (evt. ammende) kvinder om, at det er dem, der tager barselsorlov og bliver hjemme med deres baby. Og at kvinder i den fødedygtige alder hermed ofte ‘straffes’ i form af at have sværere ved at opnå ansættelse hos arbejdsgivere.

Jeg synes forslaget om 4+4+4 giver en god balance mellem valgfrihed og incitament til at sikre fordeling af orloven mellem begge forældre.

Hvis det forståes sådan, at man kan holde barselsorlov i 12 måneder delt i 4+4+4 og holde forældreorlov i 6 måneder med 60% dagpenge, dvs at man kan passe sit barn indtil det er 1,5 år, så synes jeg vi skal gå lidt videre endnu. Men det er indtil videre en personlig holdning, jeg har ikke belæg for at sige, at det videnskabeligt er bedre for børn at blive passet af mor og far indtil de er 2 år.

Kan godt bakke forslaget op som det er, men ønsker det drøftet om forældreorloven kan forlænges til et år, så man har 2 år i alt.

2 Likes

Jeg mener vi bør være mere ambitiøse…! Ja, vi har en god barselsordning i Danmark, men danske småbørn (0-2 år) er dem der tilbringer ALLER mest tid i institution – fordi begge forældre er på arbejdsmarkedet. Det er altså ikke normen i andre lande. 60% af de 0-2 årige tilbringer mere end 30 timer i daginstitution, landet der kommer på 2. pladsen lægger på 44%…! Det tror jeg personligt ikke er det bedste for småbørn. Derfor mener jeg at vi bør sige 6 måneder til deling (som der er nu) og 3 måneder øremærket til HVER forælder. Altså forlænge barslen og DERUDOVER give forældreorlov (hvilket er en SUPER god idé til når barnet bliver ældre). På den måde kan vi give til faderen uden at tage fra moderen. Det er langt mere børnevenligt (også taget amning i betragtning), og samtidig fratager vi ikke noget barsel fra de familier hvor faderen bare ikke KAN tage den barsel pga. arbejde etc. Ligestilling er mega fedt, men ikke hvis det er på bekostning af barnet.

2 Likes

Enig med Maja Krog. Det er ærgerligt at foreslå en model der forringer orloven for kvinder. Mange kvinder ønsker og vælger selvstændigt længst mulig barsel. Hvis den mulighed forfalder kan man spørge sig selv om det vil gavne børnene, for hvor havner de, hvis manden ikke kan eller ønsker at bruge orloven: ja så kommer de endnu tidligere i institution.

Målet med ligestilling er i mine øjne ikke 50-50 mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Ligestilling er, at vi alle har lige ret til at vælge den vej i livet vi ønsker, så styrk mændenes rettigheder på orloven i stedet for at skære på kvindens.

3 Likes

@maja.krog: Jeg forstår ikke helt hvad du skriver. I dag er der sammenlagt 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Heraf 4 uger før og 14 uger efter fødslen til den fødende (fremover kaldet “moderen”, 2 uger til den anden forælder (“faderen”), og 32 uger til fri deling. I måneder er det ca 0,9+3,2 mdr til moderen, 0,5 mdr til faderen og 7,4 mdr til deling

Det er lidt uklart om det oprindelige forslags “4 mdr til hver forælder” inkluderer en periode svarende til de nuværende 4 uger før fødslen til moderen. Mit bud vil være, at der skal være en sådan periode, og at den skal være “ekstra” i forhold til en ligelig fordeling

Under alle omstændigheder: Et hvilket som helst forslag, som øremærker barsel til faderen uden at øge den samlede mængde barsel tilsvarende, vil indskrænke den samlede barsel hvis faderen er forhindret i (eller uvilig til) at holde den. Det gælder det oprindelige forslag (4+4+4) såvel som Majas (3+3+6) - også hvis de 0,9 md før fødslen kommer oveni.

Du har helt ret Nis…! Jeg har forklumret tallene. Jeg må være blevet forvirret over sammenblandingen af uger og måneder. Det jeg mener er, at vi netop IKKE skal tage noget fra hverken den samlede pakke ELLER fra moderen. Blot give faderen OVENI. Det vil altså sige: jeg ønsker at vi holder fast i de 52 uger sammenlagt og så giver vi faderen samme øremærkning som kvinden har nu. Det vil sige 14 uger MERE. Altså 66 uger sammenlagt må det blive. Tanken er netop som @Elisa siger, at vi (desværre) må erkende at der er familier hvor faderen IKKE kan tage barslen, og det må ikke være en grund til at barnet derfor kommer tidligere i institution end det ellers ville gøre.

Igen må jeg sige at vi skal være ambitiøse her…! Derfor har jeg også lyst til at komme med endnu et forslag, nemlig omkring muligheder for delt og fleksibel barsel ligesom i Finland. Jeg tilføjer det nedenfor i tråden, men måske kan både @Nis og @Elisa give mig ret i, at det ville gøre dette forslag endnu stærkere.

4 Likes

Jeg har gået og summet lidt over det her forslag. Og jeg er altså stadig af den overbevisning at vi kan gøre det bedre…! For det første skal vi ikke tage noget fra den fælles barsel og fra moderens barsel, men give ekstra til manden (men det har jeg allerede skrevet), men så har jeg også tænkt over hvordan barslen kan blive bedre. Alt for mange mistrives på barsel, og jeg tror til dels også det har noget at gøre med mentaliteten ‘enten/eller’. Læs evt. dette udemærket debatindlæg: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/smaaboernsmor-barsel-er-som-vaere-i-faengsel-i-matador-spillet

Vi skal da tænke meget mere i muligheder for delt og fleksibel barsel, fx som i Finland, hvor forældrene kan have deltidsarbejde og deles om pasningen (den ene passer eksempelvis barnet om formiddagen og den anden om eftermiddagen) ‐ de deles i perioden også om barselspenge (dagpenge) til én person. Det skal selvfølgelig forhandles med arbejdsmarkedets parter, hvorledes dette implementeres, men vi skal være visionære i Å, og jeg synes godt vi kan tænke fleksibilitet og frihed meget mere ind i vores barselsforslag.

10 Likes

En god idé at poste på Dialog. Vi må bevare diversitet og undgå magtmisbrug ved monopolisering af kommunikation mellem mennesker.
Og derudover er jeg helt enig i at at familierne skal have bedre forhold. Det burde være selvindlysende, for familiens trivsel er altafgørende for vores fælles fremtid. Mindre arbejde, mere familie, ned med stressen! Vi er et rigt samfund, der må blive bedre til at prioritere fædres og mødres samvær med børnene. Og lige så vigtigt: Fædres og mødres samvær med hinanden :wink:

2 Likes

Hej Maja,
Jeg har ikke rigtig sat mig ind i området, men det ved jeg du har. Derfor får du lige et like fra mig.

Bedste hilsner,
Jan K

1 Like

I forlængelse af Michaels tanker, burde vi faktisk endvidere foreslå at mor og far kan tage op imod 4 uger sammen lige efter fødslen. 14 dage er for mange slet ikke nok til at moderen kommer sig ordentligt og til at familien finder ind i nogle gode rutiner.

1 Like

Lyder SÅ godt med mere fleksibel barsel. Hvis vi kan dele den også på dagsbasis muliggør det i langt højere grad fri amning og at passe barnet hjemme et par år, hvor begge forældre kommer på banen! Og kan have et arbejdsliv ved siden af.

1 Like

Jeg kopiere lige en besked ind her som jeg har fået af anden vej. Jeg er meget enig i hendes forslag!

“Når man får tvillinger skal begge forældre tildeles 14 ugers barselsorlov oveni. Det er IKKE nemt at være alene med to spædbørn efter 14 dage! Vi lagde selv min mands sommerferie oveni, så han var hjemme 5 uger. Og han holdt fri en dag om ugen i hele min barsel. Selvbetalt. Men ikke alle kan det. To børn på en gang bør udløse mere FÆLLES tid.”

Hertil kan jeg lige tilføje at skilsmisseraten er noget højere for tvillingeforældre, så det er helt tydeligt at tvillinger presser børnefamilier mere end hvis man kun får et barn af gangen.

Jeg er enig i forslaget. Også at der skal øremærkes til mænd. Det er nødvendigt for at ændre kulturen. Men i de familier, hvor faren ikke er en del af barnets hverdag, skal det sikres, at moderen kan overtage ugerne.

2 kommentarer til @maja.krog:

Du taler om familier hvor faderen ikke “kan” tage barslen. Og jeg tænker: Hvad med familier hvor moderen ikke “kan”? Hvorfor er der ikke nogen af dem? (99% af alle fødende kvinder holder MERE end de øremærkede 18 ugers orlov).

Pointen er ikke at pege fingre af nogen, men blot at hvad man “kan” er et spørgsmål om prioriteringer og kultur. Jeg mener at vi skal passe på med at lovgive ud fra at nogle mænd ikke “kan” tage deres andel af barslen - det kan hurtigt føre til kulturelt eller direkte pres på fædre til at opgive den (enten fra deres arbejdsgiver eller fra moderen)

Du omtaler et par gange en længere barselsperiode som “mere ambitiøs”. Jeg bliver lidt provokeret af opstillingen “mere (betalt) barsel” = ambitiøst. Jeg synes faktisk at vi har en relativt fornuftig (=ambitiøs) barselsordning i forvejen. Der er en tendens til at beskrive alt hvad der kommer børnefamilier økonomisk til gode som godt. Man glemmer, at pengene betales af os allesammen - dvs netto af folk uden børn.

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.