Fritagelse for jordbeskatning af §3-arealer

Forslagets tekst

Vi vil fritage lodsejere for jordbeskatning af §3-arealer samt skov og krat registreret som natur. Såfremt der etableres naturbeskyttelseszoner omkring de beskyttede arealer, kan disse regnes med i det areal, der kan fritages for jordbeskatning. Desuden bør arealer, der tinglyses som permanent natur, også fritages for beskatning. Det er en forudsætning for fritagelse af jordbeskatning, at der ikke gødskes, omlægges eller sprøjtes, og at der ikke er en forstmæssig udnyttelse af askov.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

1 Like

Et godt forslag, men er der risiko for at prisen for ejendomme med den slags arealer stiger, når skatten falder, og ønsker vi det?

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det de politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Som ejer af et §3 areal er det fristende at blive fritaget for ejendomsskat. Alligevel har jeg visse betænkeligheder:

 • Som ejer af en §3 sø føler jeg ansvar for søens tilstand. Ejerskab forpligter.
 • Som ejer kender jeg forholdene nøje. Jeg kan på alle årstider redegøre for søens øjeblikkelige tilstand.
 • Som ejer er jeg den bedste til at vurderer når der skal foretages oprensning af dunhammere eller fjernelse af selvsåede vækster der hæmmer søens øvrige biologiske liv.

I praksis skal alle tiltag til vedligeholdelse af §3 arealer gennem en høringsfase, som også i praksis forsinker alle tiltag med tre måneder.

I praksis har alle indsigelsesret i høringsfasen - også hattedamerne fra foreningen til Frøernes Frelse, som i parentes bemærket, ingen anelse har om den meget fine bestand jeg har af bl.a. fiskehejre og snoge der hovedsageligt lever af frøer.

I praksis vil en fritagelse for ejendomsskat på §3 arealer fjerne den sidste rest af medbestemmelse over mine arealer.

1 Like

Jeg er enig med dig - jeg kan godt forstå, at man ikke skal betale jordskat af jord som i bund og grund ikke kaster penge af sig mens det ligger - andet end som herlighedsværdi og måske på turisme, men meningen er vel også at turister ikke skal indtage disse arealer. Generelt mener jeg ikke at man skal have lov til at tjene penge bare på at eje jord - en mulighed kunne være en skat som inddrog en evt. stigning til samfundet den dag man sælger - dvs. når man handler - det vil holde priserne nede på jorden og spekulation fjernes

Jeg er ikke enig John Søndergaard:
Herlighedsværdi og turisme er udefra kommende faktorer der forstyrrer når der planlægges langsigtet. Det ses i praksis af det rend af biologer, offentlige planlæggere og selvbestaltede naturforeninger med hver deres dagsorden der blander sig i det praktiske arbejde.

Det er amoralsk og varetagelse af snævre særinteresser at private først ofrer store summer på naturpleje hvor det endelige resultat sjældent opleves i ens levetid, senere skal beskattes ved salg. Naturpleje strækker sig over flere generationer som bedst sikrer en langsigtet naturpleje, og desuden er etableret af allerede beskattede midler.

Dit forslag om inddragelse af værdistigningen ved salg vil i mange tilfælde have den modsatte effekt. Der er andre faktorer end den øjeblikkelige brugsværdi af jorden der påvirker ejendomspriserne.

En jordforvaltning der gå ud på naturforbedring frem for dyrkning kan være et middel til at sikre ens investering uden omkostninger for det omliggende samfund - tværtimod.