Mærkesag 8 - frigørelse af krop, seksualitet og køn

Den danske holdning til køn og seksualitet har på mange områder været præget af
rummelighed og frisind, bl.a. gennem pornografiens frigivelse, adgangen til fri abort,
afskaffelsen af homoseksualitet som en psykiatrisk diagnose, juridisk kønsskifte samt
indførelsen af kirkelig vielse for personer af samme køn.
Ejerskabet over vor egen krop, køn og seksualitet er et essentielt aspekt af vor eksistens, og et
væsentligt menneskeligt råstof. Det er en del af vort liv, fra fødsel til død,som er mere end blot
forplantning. Vi er i verden med hver vores konstellation af køn, kønsidentitet, -roller, og
–udtryk, seksuelle orienteringer, erotik, nydelse, intimitet, kærlighed, forplantning og
livskvalitet. For at opnå og opretholde seksuelsundhed må ethvert individsrettigheder på disse
områder respekteres, beskyttes og opfyldes.
Danmark skal være et foregangsland for individuel frihed og sundhed på områderne, og
fremme befolkningens sundhed og styrke i deres egen krop, køn og seksualitet. Vi vil gennem
oplysning, undervisning, sundhedsydelser og forskning arbejde for at skabe de bedst mulige
betingelser for, at alle samfundsborgere - alene eller i et ligeværdigt samspil med andre - kan
udfolde deres køn, krop og seksualitet. Vi ønsker at fremme en synlig mangfoldighed, for at give
den enkelte mulighed for et frit og oprigtigt liv, og bidrage til et sundt og frigjort Danmark.

FORSLAG 1: Omskæring af raske drengebørn skal ulovliggøres
Omskæring af raske drengebørn kan have invaliderende konsekvenser - både fysisk og psykisk.
Derfor skal omskæring af raske drengebørn ulovliggøres, og der skal fastsættes en minimums
aldersgrænse på 18 år.

FORSLAG 2: Anerkendelse af transkønnedes ret til selvbestemmelse
Afskaffelse af tvungen psykiatrisk udredning for personer, som ønsker kønsmodificerende
behandling. Endvidere explicit nævnelse af transkønnede i lovgivning om diskrimination, og
fjernelse af transkønnethed fra listen over psykiatriske diagnoser.

FORSLAG 3: Bloddonation
I dag er det ikke muligt for mænd, der harsex med mænd at donere blod. Vi mener, at derskal
være lige adgang til at donere blod uanset partnernes køn i et seksuelt forhold.

FORSLAG 4: Forebyggelse af HIV
Klar prioritering af seksuel sundhed og forebyggelse af HIV i såvel stat som kommune med
afsættelse af midler til det. Godkendelse af salg af HIV-hjemmetest så snart EMA er klar.

FORSLAG 5: Forebyggelse af ufrivillig barnløshed
Antallet af personer i fertilitetsbehandling er stigende, og omtrent hver tiende barn i en
fødselsårgang er nu resultatet af assisteret produktion. Årsagerne til infertilitet skal belyses
gennem forskning og undersøgelser.

Se de andre mærkesager:
MÆRKESAG 1 - ØGET LIGHED I SUNDHED
MÆRKESAG 2 - BEKÆMP SYGELIGGØRELSEN AF BEFOLKNINGEN
MÆRKESAG 3 - SLIP SYGEHUSENE FRI
MÆRKESAG 4 - PATIENTDATA FRA DET OFFENTLIGE SKAL SIKRES
MÆRKESAG 5 - KRITISK GRUNDFORSKNING OG ARMSLÆNGDE TIL INTERESSENTER
MÆRKESAG 6 - ÅBENHED FOR KOMPLEMENTÆRE BEHANDLINGER
MÆRKESAG 7 - BÆREDYGTIG MENTAL SUNDHED OG BEKÆMPELSE AF STRESS
MÆRKESAG 9 - LOVLIGGØRELSE AF AKTIV DØDSHJÆLP PÅ HOSPICES
MÆRKESAG 10 - ET FORSKNINGSAKTIVT DANMARK TIL GAVN FOR HELE VERDEN

1 Synes om

Jeg kan helt sikkert støtte forslagets ønske, men det er muligvis forkert at ulovliggøre det på denne måde. I virkeligheden bør man nok fjerne det eksplicitte forbud mod omskæring af piger i straffeloven.

§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.

Det farlige ved den er, at den indirekte lovliggør indgrebet mod drengebørn, selvom begge indgreb egentlig burde være dækket ind under straffeloven og nok også overtræder Børnekonventionens artikel 19, punkt 1:

1. Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse, herunder seksuel misbrug, medens barnet er i forældrenes, værgens eller andre personers varetægt.

og måske også artikel 24, punkt 3:

3. Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed.

Et andet alternativ er at nævne det direkte i autorisationsloven, at man ikke bare må skære i børn uden, at der er lægelig begrundelse.

2 Synes om

Forslag 3

Eftersom der trods alt er en væsentlig større prævalens af HIV blandt homoseksuelle, mener jeg det er rimeligt nok, at man laver en karensperiode på 3 måneder fra man sidst har haft ubeskyttet sex.

Forslag 5

Jeg er ikke uenig i at det er godt at forske i, men er det virkelig en ting, man skal lave politik omkring. Det synes jeg ikke. Det hører til andre steder end på Christiansborg. Man kan til nogen grad argumentere for at regeringen bør kunne have en indflydelse på hvad der sættes forskningsmidler af til. Men overbefolkning taget i betragtning, er barnløshed måske ikke det, der bør have størst prioritet.

2 Synes om

FORSLAG 1: Omskæring af raske drengebørn skal ulovliggøresOmskæring af raske drengebørn kan have invaliderende konsekvenser - både fysisk og psykisk.Derfor skal omskæring af raske drengebørn ulovliggøres, og der skal fastsættes en minimumsaldersgrænse på 18 år.

Jeg mener, at følgende sætning skal tilføjes forslag 1:

“Alternativet foreslår som alternativ til brugen af traditionel drengeomskærelse, at man i stedet laver et lille prik i forhuden. Således opretholdes ritualet, symbolsk, som nogle amerikanske jøder har valgt at gøre det”.

Det er et noget mere konstruktivt forslag, end blot et forbud.

1 Synes om