Mærkesag 6 - åbenhed for komplementære behandlinger

Vores sundhedsvæsen er funderet i, hvad man kalde for den vestlige kulturs evidensbaserede
praksis, og det har fejret store succeser – udryddelse af hele sygdomme, stærke
behandlingsformer, forbløffende kirurgiske indgreb mv. men kan det stå alene? Sundheden og
Sundhedsvæsenet er som bekendt voldsomt belastet. Det knager og brager ikke kun pga.
antallet af patienter, stramme budgetter og ønsker om hurtigere behandlinger, men også på
grund af manglende åbenhed i forhold til anden viden og andre behandlingsformer.
Viden fra det fx det østlige holistiske sundhedssystem tilbyder indsigter og behandlingsformer,
som det ikke længere giver mening at undertrykke. Kiropraktik og akupunktur var engang en
ugleset alternativ behandlingsform. Disse behandlingsformer er mere anerkendt i dag. I
Alternativet mener vi, at vi skal udforske mulighederne for komplementær behandling og
forskning heri.
Den danske sundhedsstyrelse har generelt en afventende holdning, når det gælder
komplementær og alternativ behandling (KAB). Affødt bl.a. af befolkningensstigende interesse
for og forbrug af KAB, har Sundhedsstyrelsen dog gjort flere tiltag. Sundhedsstyrelsen har ikke
en egentlig definition af KAB, men benytter følgende beskrivelse:
Området for alternativ behandling er karakteriseret ved at være komplekst og svært at
overskue, idet det omfatter behandling og metoder lige fra det videnskabeligt beskrevne til
det mere eller mindre udokumenterede. Kvalitet, virkninger, bivirkninger og interaktioner ved
alternativ medicin og behandling er således kun i begrænset omfang dokumenteret, men der
er sjældent alvorlige bivirkninger eller komplikationer hertil, om end der i nogle tilfælde erset
interaktioner med lægemidler.
Danmark fremstår - i denne sammenhæng - tilbageholdende. I andre lande som Frankrig,
England, Tyskland og USA undervises der i komplementære/alternative behandlingsformer på
universiteter – men det sker p.t. ikke i Danmark.
Det er Alternativets ambition at undersøge hvordan og hvorvidt forskellige komplementære
behandlingsformer kan forbedre det offentlige sundhedsvæsen. Vi vil arbejde for forskning og
uddannelse på området og for at samle internationale forskningsresultater til gavn for såvel
sundhedssektoren som patienterne.

FORSLAG 1: Oprettelse af et forskningscenter for komplementær behandling
Alternativet vil arbejde for oprettelsen af et videns- og forskningscenter, der skal samle og
formidle viden om somatisk, psykiatrisk og komplementær behandling – og ikke mindst
samspillet mellem disse. Det skal være en betingelse for forskningen i centret, at patienter skal inddrages i forskningen hele vejen igennem, og at der skal være en kobling til klinisk praksis i
alle forskningsprojekter eller -forsøg.

FORSLAG 2: EKSPERIMENTELLE BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSHUSE
Et bæredygtigt sundhedssystem består i en langt stærkere og mere forebyggende brobygning
mellem de forskellige sektorer. Det består også i at borgeren støttesi at aktivere sit egetsociale
netværk ifm. sygdomsforløb – eller, hvis netværket er svagt, at borgeren hjælpestil at aktivere
de frivillige tilbud, der findes i lokalsamfundet. Et bæredygtigt sundhedssystem handler ikke
kun om hurtig og effektiv medicinsk behandling, men også om atsundhedssystemet tilbyder et
holistisk, etisk, rummeligt og inddragende forløb for den enkelte borger.

FORSLAG 3: Etablering af eksperimentelle sundhedscentre i Jylland, Sjælland og på Fyn
Den medicinske behandling kan ikke stå alene, men må kombineres med nødvendige
psykosociale indsatser, særligt målrettet sårbare borgere. Over de seneste årtier er der i
sundhedssystemet blevet skåret kraftigt ned på psykologer og socialrådgivere på de danske
hospitaler med den konsekvens, at mange patienter oplever store ’huller’ mellem
hospitalssektoren og den kommunale sektor samt hverdagen efter fx en svær operation,
sygdomsperiode eller anden lidelse. I Alternativet mener vi, at eksperimentelle sundhedscentre
skal have frit mandat til at skabe målrettede og individuelle proces- og behandlingsforløb, der
p.t. ikke tilbydes i den offentlige sektor.

FORSLAG 4: Mindfulness- og terapi til udvalgte patientgrupper
Mindfulness og psykoterapiskal tilbydessom én ud af flere behandlingsmuligheder for
særligt udvalgte og motiverede patientgrupper fx til reduktion af angst og uro hos
mennesker med cancer, KOL, depression, angst, smertelindring, stress m.m.
Mindfulness (bevidst opmærksomhed/nærvær)- udført af professionelle vejledere -
kan for nogle mennesker fungere som en potent modgift til mange former for stress,
udbrændthed, følelsesmæssig uligevægt, depression og uro. En række solide forskningsresultater (bl.a. fra Aarhus Universitet) af mediterende, har påvist positive
ændringer af både hjernefunktion og immunsystem.

FORSLAG 5 - FRIGIVELSE AF CANNABIS TIL MEDICINSKE FORMÅL
Nyere forskning har vist, at Cannabis i medicinsk øjemed kan lindre,smertedække, bedre - og i
nogle tilfælde ligefrem kurere - mange forskellige lidelser og sygdomme. Erfaringerne viser, at
medicinsk Cannabis hjælper patienter, der bl.a. er diagnosticeret med fysiske og psykiske
sygdomme som eks. sclerose, cancer, fibromyalgi, depression, PTSD m.v. til bedre livskvalitet
uden de bivirkninger, der ofte opstår via brug af konventionelle præparater fra
medicinalindustrien.
Alternativet ønsker kommerciel dyrkning via statskontrollede Cannabisfarme - gerne med flere
forskellige arter, der hver især har vist sig egnet til forskellige lidelser - således at det
medicinske slutprodukt opnår en ensartethed i kvalitet.
Det økonomiske overskud, der opnås via den skat, der opkræves,skal først og fremmest bruges
til yderligere forskning og større indsats inden for oplysning til vores unge omkring Cannabis -
men specielt også konsekvensen af misbrug af såkaldte hårde stoffer. Dernæst bør der gives
yderligere midler til misbrugscentre rundt omkring i landet, opbygning og vedligeholdelse af
skoler og materiale, og siden bør eks. også ældreplejen tilgodeses.

Se de andre mærkesager:
MÆRKESAG 1 - ØGET LIGHED I SUNDHED
MÆRKESAG 2 - BEKÆMP SYGELIGGØRELSEN AF BEFOLKNINGEN
MÆRKESAG 3 - SLIP SYGEHUSENE FRI
MÆRKESAG 4 - PATIENTDATA FRA DET OFFENTLIGE SKAL SIKRES
MÆRKESAG 5 - KRITISK GRUNDFORSKNING OG ARMSLÆNGDE TIL INTERESSENTER
MÆRKESAG 7 - BÆREDYGTIG MENTAL SUNDHED OG BEKÆMPELSE AF STRESS
MÆRKESAG 8 - FRIGØRELSE AF KROP, SEKSUALITET OG KØN
MÆRKESAG 9 - LOVLIGGØRELSE AF AKTIV DØDSHJÆLP PÅ HOSPICES
MÆRKESAG 10 - ET FORSKNINGSAKTIVT DANMARK TIL GAVN FOR HELE VERDEN

7 Synes om

Godt arbejde. Det kan jeg på det varmeste anbefale.

3 Synes om

Forslag 6.1. Oprettelse af et forskningscenter for komplementær behandling.
Fin overskrift, men skal det somatiske og psykiatriske vidensområde ind her ???

Hvis der skal kød på det komplementære, er der behov for opbygning af en solid database med indenlandske og udenlandske forskningsresultater. Der findes uendelig megen forskning, der er publiceret men ukendt i Danmark. Blot at oversætte abstracts til en sådan database er et enormt arbejde fordi det er gået helt i stå i Danmark.

6 Synes om

Hvordan skal det finansieres? Det er et generelt spørgsmål til de fleste punkter, men nogle er mere omkostningsfulde end andre. Oprettelse af forskningscentre er ikke billigt…

Godt spørgsmål!
Det er vi ikke kommet til endnu.
Der skal også laves en prioriteringsliste af alle de mange forslag, så vi kan sige hvad vi finder vigtigst at gennemføre først.

1 Synes om

Ang. FORSLAG 4: Mindfulness- og terapi til udvalgte patientgrupper
Ændres til: Psykoterapi til udvalgte patientgrupper.

Der er for meget fokus på mindfulness. Mange andre terapiformer har lige så gode resultater og bør ikke overses i den sammenhæng.

3 Synes om

Så vidt jeg ved bliver THC til medicinsk brug kunstigt fremstillet, uden dyrkning af Cannabis-planter. Det må I lige tjekke.

Omkring finansiering har jeg bragt et forslag frem, der hedder oprettelse af en lavteknologifond i lighed med innovationsfonden (der tidligere hed højteknologifonden). En lavteknologifond på blot 10% af innovationsfonden og med samme status (der er lovgivning om den) vil bringe os langt. Og finansiering: Jeg foreslår at der hvert år spares 10 % fra innovationsfonden og flytter over til lavteknologifonden mod at forlænge den politiske aftale med et år, så innovationsfonden får samme beløb, men fordelt over 11 år og ikke 10 år.

1 Synes om

Diskussion på facebook:

1 Synes om

Det kunne også finansieres bl.a. gennem brugerbetaling på 100 kr. hos både praktiserende læge og på hospitaler. Det ville være med til at fjerne magtbalance og fokus på, at sundhedsvæsenet, som vi kender det i dag, er det eneste rigtige. Som det er i dag, kan jeg få gratis læge- og hospitals hjælp, men skal selv betale for de undersøgelser og behandlinger, der virkelig har betydet noget positivt for mit helbred. I sammenligning med, hvad det har kostet mig, er 100 kr. kun et symbolsk beløb. Men dog et sted at starte for at bygge bro og skabe balance mellem det offentlige sundhedsvæsen, vi kender i dag og det såkaldt alternative.

Flot arbejde! Helt enig:-)
Hilsen Bodil

Hej, er først lige nu blevet opmærksom på det store arbejde, som mange af jer har lagt i dette emne, herinde på Dialog. I FB-gruppen, er den ved at hoppe af sporet, fordi admin og andre ytrer sig omkring kvaksalveri og mange andre ubehagelige ting. (JA, og så blev jeg ærligt talt lidt tøsesur. :slight_smile: ) Nå, men altså… synes, at dette oplæg er helt fantastisk at arbejde ud fra. Jeg er helt enig i, som det bliver bemærket, at der er et enormt udredningsarbejde, fordi at man i den grad har forsømt dette område i DK. Hvorfor, kan vi så kun gisne om. :slight_smile:
Jeg vil foreslå, at vi kontakter FAB (Foreningen af Alternative Behandlere). Desuden er der Frede Damgaard, som underviser de ansatte i helsekostbranchen. Han er kort og godt et omvandrende leksikon, når det gælder vitaminer og lægeurter. Det, som jeg tænker, er om man ikke allerede har meget formaliseret viden om disse ting.
Der er siden www.helsenyt.com, hvor der ligger masser af links til sider i DK og udlandet og læge Carsten Vagn Hansen, der er en legende på sit felt http://radiodoktoren.dk/radiodoktoren. Måske nogle af disse kunne komme med et bud på, hvordan man får opbygget en sådan database, eller om der allerede findes noget, som man kan linke sig på. :green_heart: Birgit

2 Synes om

PS:
Er der forresten nogen, som har fostret en ide om at lave et eller flere POLAér om emnet?

Apropos kvaksalveri - er der nogle konkrete bud på, hvad det er for nogle alternative behandlingsformer, vi i Alternativet forestiller os, at der skal eksperimenteres med i de eksperimentelle sundhedscentre og huse, som vi vil have oprettet? Skal der bare være frit slaw for alt, hvad der kan puttes ind under betegnelsen “alternativ behandling”, eller vil vi fastlægge nogle kriterier for de alternative behandlingsformer, som disse sundhedscentre vil eksperimentere med på patienterne? Og i givet fald; hvilke kriterier vil vi lægge til grund, hvis det ikke er de traditionelle videnskabelige evidensbaserede kriterier?

1 Synes om

Lars Pallesen, forstår ikke helt, hvad du mener? Det må vel være den fornemmeste opgave for et forskningscenter først og fremmest at finde og sortere dokumentation; og så må det jo være dokumentationen og eventuel eftervisning, der afgør, hvorvidt noget er brugbart som komplementærbehandling.

Vi kunne kræve en medicinsk grunduddannelse,med en alternativ overbygning,så kan det ikke gå helt galt!

3 Synes om

Jeg ved ikke, hvad du forstår ved dokumentation i den sammenhæng, men det fremgår af Alternativets sundhedsudspil, at vi vil oprette eksperimentelle sundhedscentre. Heraf må man slutte, at det skal være centrenes opgave at eksperimentere med patienternes sundhed. Hvad er det for noget dokumentation, som du mener centrene skal finde og sortere?

Jeg er ikke enig i at man skal bruge alternative/komplementære behandlinger der ikke er afprøvet - hvis der ikke er evidence for en behandling, er der som reglen heller ikke evidence for om den er skadelig eller ej. Når det etablerede system lægger så meget vægt på evidence, så skyldes det, at man tidligere har igangsat behandlinger uden evidence, hvorefter undersøgelser så har vist, at man har øget dødeligheden eller sygeligheden i behandlingsgruppen, når man endelig at lavet en kontrolleret undersøgelse. I det meste grelle tilfælde har man efterfølgende regnet ud at behandlet endte med at koste næsten 50.000 patienter livet !
Der findes dog allerede centre ud i den store verden hvor man samler og vurdere komplementære behandlinger. Komplementere behandlinger der ikke er afprøvet bør vi ikke støtte, med mindre de indgår som et forskningsprojekt for at se om de reelt hjælper patienterne eller ej.
Grundlæggende mener jeg heller ikke at enkelte behandlingsmetoder som for eks. mindfullness er noget en politisk bevægelse skal promovere. Herved prioriteres de på bekostning af andre behandlinger som måske er mere effektive, men så ikke kan få tilskud. Dette bør man reelt overlade til de involverede fagpersoner.
DAT behandling (Dialetisk Adfærdsterapi) er f.eks. en meget effektiv psykologisk metode, og andre adfærdsterapeutiske metoder kan i undersøgelser sagtens måle sig med kognitiv terapi og mindfullness. Hvilken metode der skal anvendes er ikke noget som politikerene bør vælge, så bliver systemet alt for stift, og nye behandlinger kommer ikke ind.

Forskningscentrene kunne i første omgang beskæftige sig med de alternative behandlingsformer, der primært efterspørges i befolkningen, og som gennem årene vedbliver at være eftertragtede (fordi oplevelsen af virkning er til stede) og som samtidig kunne virke til gavn for en reduktion i medicinudgifterne i det offentlige sundhedssystem.

Flere af behandlingerne gives jo også allerede af konventionelt uddannede sundhedspersoner (læger, sygeplejersker, fysioterapeuter m.fl.).

Derfor kunne et forslag være, at forskningscentrene beskæftiger sig primært med disse:
Urtemedicin, Akupunktur, Zoneterapi, Kraniosakralterapi og Homøopati.
Der ligger i øvrigt masser af undersøgelser og forskning inden for de ovenstående områder, som jo også alle har ret mange år på bagen.

Forskningscentrene kunne dertil ad hoc afteste nogle af de nyere alternative områder, som popper op som paddehatte konstant, også for at få en uvildig viden om disse.

Forskningscentrene kunne dertil have som målsætning også at bidrage til at skabe en anden tone i den debat, der florerer, når emnet diskuteres. For de mange mennesker, der har oplevet reel effekt af alternative behandlinger (som et valg pga. manglende effekt af den evidensbaserede lægevidenskabs muligheder) bliver nedgjort, når det omtales som det rene kvaksalveri og hokus-pokus.

Vi har jo rent faktisk Heilpraktikkerskoleni Danmark der uddanner “natur læger” / alternative behandlere. Man får en allround uddannelse i de forskellige alternative behandlingsmetoder (zoneterapi, irisanalyser, hømeopati, akupunktur, kraniosakral m.m.)
Uddannelsen er faktisk en forudsætning for at fx praktiserende læger, fysioterapeuter m.m. Kan få et ydenummer i fx Tyskland, Holland, Schweiz osv.
Vi er laaaangt bag ud her i DK

Jeg er sikker på at læge Anna Iben Hollensberg (stifter af skolen) meget gerne giver sparring / oplæg hvis vi ønsker at blive klogere

Formidler gerne kontakten

(og ja, navnet Heilpraktikker er lidt uheldigt :roll_eyes: og giver associationer man ikke ønsker :see_no_evil:, men det er nu engang den internationale betegnelse for uddannelsen)