Retning og visioner for Alternativet Sundhedspolitik (oversigt)

NATIONAL BÆREDYGTIG SUNDHED OG LIVSKVALITET
Livskvalitet påvirker sundhed - sundhed påvirker livskvalitet

Stillere: Niko Grünfeld, ordfører for sundhed- og livskvalitet
Øvrige medstillere er; Jesper Brink, Jørgen Finnemann, Niels Bie, Carolina Mayer, Jesper
Nørgaard Kjær, Marie Lundbo, Ralf Toftgaard, tidligere medlem, Elsebeth Karsholt og Anders
Viborg

Alternativets vision er at skabe et bæredygtigt fysisk og psykisk sundt samfund, hvor fokus på
sundhed samtidig er fokus på livskvalitet.
Sundhed er for os en evne til at holde balancen, opretholde kontakten med sig selv og navigere
i den proces, som livet folder sig ud i. Det er ikke en statisk tilstand, men en dynamisk procesi
håndteringen af livet. Alternativets ønske, for den enkelte borger og forsamfundetsom helhed,
er, at kunne skabe et bæredygtig fysisk og psykisk liv og ikke kun fravær, behandling eller
udelukkelse af sygdom.
Alternativet vil fremme bæredygtig mental sundhed for såvel syge som raske. Psykisk sundhed
går på tværs af sygdom, og det er derfor muligt at være psykisk sund,selvom man er fysisk syg,
ligesom det er muligt at være fysisk rask, selvom man er psykisk syg. Ifølge Statens Institut for
Folkesundhed vil ca. 20% af den danske befolkning i løbet af et år have problemer med mental
sundhed. Det svarer til 700.000-800.000 voksne danskere.
Alternativet støtter videnskabelig praksis, forskning og udfoldelse af menneskets iboende
ressourcer og potentialer. Menneskelige kvaliteter som nærvær, medfølelse og omsorg skal
generelt vægtes højere i Sundhedsvæsenet og betragtes som et seriøst supplement eller
alternativ til udvalgte medicinske behandlinger.
Alternativets ambition er at udvikle sygdoms- og sundhedspolitik for det hele menneske.
Forskellige parametre og dimensioner påvirker livstilfredshed, sygdom og sundhed. Sundhed
handler ikke kun om fedtprocenter og kondition, men også om daglig trivsel, følelse af at høre
til, om meningen med livet, om følelser og om socialt liv i lokalmiljøerne. Derfor vil Alternativet
indtænke befolkningens sundhed og livskvalitet ud fra etsammenhængende holistisk tanke om
‘det gode bæredygtige liv’.

Det er vores grundsyn, at et sundt og meningsfuldt liv fremmes af personlig medbestemmelse
og frihed til at vælge, mental robusthed og et fællesskabende samfund, der leverer trygge,
demokratiske og kreative rammer for befolkningen. Alternativet ser sundhed og livskvalitet
som et individuelt ansvar (fx holde sig fysisk aktiv), men i høj grad også som en samfundsopgave
(fx begrænsning af luftforurening i det offentlige rum). Vi mener, at politikere og den offentlige
sektor har en vigtig opgave i - aktivt - at forebygge sygdom og mistrivsel blandt befolkningen fx
ved at reducere afgifterne for sunde fødevarer og øge afgifterne for usunde fødevarer (fx
sodavand).
Alternativet ser i øvrigt sundhed og sygdom som to yderpunkter i et dynamisk spændingsfelt -
frem for enten er man ‘rask’ eller ‘syg’. Der er mange forskellige kræfter i spil i voresliv. Nogle
af disse kræfter er under vores egen kontrol - eller kan være det, hvis vi bruger energi på at
udnytte dem til voresfordel (selveffektivitet, egenomsorg, indstilling til livet m.m.), mens andre
ligger uden for det, vi kan styre.
Vi ved ikke, hvor den ultimative grænse går, og det er givetvis forskelligt fra menneske til
menneske. Men dette dynamiske samspil mellem de mangfoldige kræfter, der påvirker vores
helbred, foregår uanset, hvor vi befinder os på i sygdoms-sundheds-feltet, og kan ændre sig
livet igennem. Alternativet er fortaler for et mere helhedsorienteret empatisk
sundhedssystem, der bygger bro mellem videnskaben og de komplementære
behandlingsformer. I fremtiden ser vi gerne, at sygehusene transformeres til ‘bæredygtige
hospitaler’, der både rummer sygdoms- og sundhedsbehandlinger.

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin
hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som
man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det
simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.”
K.E. Løgstrup

Oversigt over mærkesager (diskuteres i separate tråde, brug link)
MÆRKESAG 1 - ØGET LIGHED I SUNDHED
MÆRKESAG 2 - BEKÆMP SYGELIGGØRELSEN AF BEFOLKNINGEN
MÆRKESAG 3 - SLIP SYGEHUSENE FRI
MÆRKESAG 4 - PATIENTDATA FRA DET OFFENTLIGE SKAL SIKRES
MÆRKESAG 5 - KRITISK GRUNDFORSKNING OG ARMSLÆNGDE TIL INTERESSENTER
MÆRKESAG 6 - ÅBENHED FOR KOMPLEMENTÆRE BEHANDLINGER
MÆRKESAG 7 - BÆREDYGTIG MENTAL SUNDHED OG BEKÆMPELSE AF STRESS
MÆRKESAG 8 - FRIGØRELSE AF KROP, SEKSUALITET OG KØN
MÆRKESAG 9 - LOVLIGGØRELSE AF AKTIV DØDSHJÆLP PÅ HOSPICES
MÆRKESAG 10 - ET FORSKNINGSAKTIVT DANMARK TIL GAVN FOR HELE VERDEN

3 Likes

Hej,
Danskerne skal drikke og ryge mindre, spise sundere og motionere oftere. Tænkes der på nogle konkrete forslag her?

Vh, Jan K

Jeg synes det er et flot grundlag for at udvikle partiets sundhedspolitik. Jeg vil gerne efterlyse - og også være med til at udforme - begrundelser for nødvendigheden af det bredere sundhedssyn, som ovenstående udtrykker.

1 Like