Et Nyt Vi - 3.2 Øget ligestilling i samfundet

3.2 Øget ligestilling i samfundet
Mange europæiske lande overvåger løbende en række kvantitative indikatorer for ligestilling. Indenfor forskellige samfundsområder måles og vurderes, hvorvidt etniske minoriteter har samme muligheder og får samme gavn af de offentlige serviceydelser som majoritetsbefolkningen. Alternativet ønsker en tilsvarende praksis indført i Danmark, da det er vanskeligt at gennemføre en effektivintegrationspolitik til et ligeværdigt medborgerskab uden at have et oplyst og opdateret vidensgrundlag til at styre indsatsen.

Samtidig skal den generelle indsats med at sikre ligestilling opprioriteres.

Forslag 13: Modersmålsundervisning
Godt halvdelen af drenge med etnisk minoritetsbaggrund forlader i dag folkeskolens 9. klasse som funktionelle analfabeter. Det betyder, at disse drenge har dårligeforudsætninger for at fortsætte i uddannelsessystemet.Både fra et socialt og økonomisk perspektiv er dette et problem, som på sigt potentielt svækker både den økonomiske og sociale bæredygtighed.

FAKTABOX
En undersøgelse fra 2011 viste at
elever der frivilligt deltog i
modersmålsundervisning
uden forskoletiden opnåede
bedreresultater i læsning og
matematik.
Anvendt Kommunal Forskning,2011.

De metoder man hidtil har anvendt til at løseproblemerne, har ikke virket, og derfor er vi nu nødt tilat være åbne over for nye metoder og tilgange.

Alternativet foreslår i den forbindelse, at kommunerneskal tilbyde modersmålsundervisning til etniske minoritetsbørn, fordi undersøgelser har vist, at modersmålsundervisning kan gøre det lettere for tosprogede børn at lære et nyt sprog. At styrke modersmålet er altså ikke målet i sig selv, men skal ses som et supplerende værktøj, der kan øge lighed og ligestilling, fordi børnene får bedre forudsætninger for at tilegne sig et godt dansk på skrift og i tale.

Forslag 14: Indikatorer for ligestilling
For at sikre ligestilling i Danmark skal staten foretage løbende registreringer af indikatorer for ligestilling svarende til de standardiserede indikatorer, som EU-
Kommissionen anbefaler. Eftersom Danmark selv har været med til at udvikle indikatorerne, er det kun naturligt, at vi selv inkorporerer dem i den danske
ligestillingsindsats.

Forslag 15: Bedre adgang til oplysning og information
Et ligeværdigt demokratisk medborgerskab indebærer, at etniske minoriteter ikke blot har samme rettigheder, men også samme reelle muligheder for at få gavn af landets serviceydelser og rettigheder som landets øvrige borgere. Det gælder fx retten til samt mulighederne for at få ordentlig oplysning om offentlige serviceydelser inden

for uddannelse, borgerrettigheder, folkesundhed m.m.
Alternativet forslår, at staten – fx Indenrigsministeriet – foretager en kortlægning af de problemer, som forhindrer funktionelle og digitale analfabeter blandt etniske
minoriteter i at kommunikere med og få hjælp af det offentlige. Formålet skal være at udvikle løsninger, som kan hjælpe indvandrere og efterkommere i deres kontakt med det offentlige, på samme måde som vi i dag ser, at der i kommunerne foregår en indsats med at lette overgangen til det digitale samfund for ældre. Indsatsen rettet mod funktionelle og digitale analfabeter blandt etniske minoriteter kan med fordel placeres i Beboerakademierne, som kan samarbejde med fx Borgerservice og andre instanser.

Forslag 16: Puljemidler til etniske minoriteters kamp for ligestilling
For at få de etniske minoriteter til selv at tage et større ansvar for ligestillingskampen vil Alternativet sørge for, at etniske minoriteter får fortrinsret ved tildeling af puljemidler til bekæmpelse af diskrimination og racisme, der iværksættes og drives lokalt og aktivistisk.


Forslag til ændringer
Hele teksten i afsnit 3.2 beholdes men overskriften fjernes og hele teksten flyttes ind under mærkesag 3 istedet for at stå som særskilt underafsnit

AFSTEMNING - Et Nyt Vi - 3.2 Øget ligestilling i samfundet


Læs hele integrationsudspillet her:
Alternativets Integrationsudspil.pdf
Indledning

Eller læs de enkelte del-forslag herunder:
Et Nyt Vi - 1.Styrkelse af det demokratiske medborgerskab
Et Nyt Vi - 1.1 Demokratisk medborgerskab nøglen til “et nyt vi”
Et Nyt Vi - 1.2 Fremme af demokratisk medborgerskab
Et Nyt Vi - 1.3 Styrk den lokale og frivillige integrationsindsats
Et Nyt Vi - 2. Bedre retssikkerhed for etniske minoriteter
Et Nyt Vi - 2.1 Racisme, hadforbrydelser og diskrimination
Et Nyt Vi - 2.2 Indsats mod vold og tvang overfor kvinder
Et Nyt Vi - 3. Ligestilling er en forudsætning for social bæredygtighed
Et Nyt Vi - 3.1 Loven skal justeres
Et Nyt Vi - 3.2 Øget ligestilling i samfundet
Et Nyt Vi - 4. Inviter indvandrere ind på arbejdsmarkedet
Et Nyt Vi - 4.1 Bekæmpelse af diskrimination på arbejdsmarkedet

Gode konkrete punkter

Er denne sætning nødvendig? Hvad er det for metoder? Hvorfor har de ikke virket? Er det ikke nok at vi har faktaboks og i indeldningen siger “Godt halvdelen…”

1 Like

EU indikatorerne kaldes så vidt jeg kan se EU indicators of immigrant integration. Det er vigtigt at bruge termen immigrant integration fremfor ligestilling. Da Ligestilling også gælder ældre og køn etc.

1 Like

Danske Skoleelever foreslår at der på skoler med over 30 % elever med anden etnisk baggrund, oprettes et sprogcenter, som skal varetage modersmålsundervisning, dansk som andetsprog og danskundervisning til elevernes forældre. På den måde
rustes både elevernes og deres familiers sprogkompetencer, som vil føre
til bedre integration i skolen.

Hvad med at pege på dét forslag og støtte det?
http://www.skoleelever.dk/reform12/

1 Like

AFSTEMNING - Et Nyt Vi - 3.2 Øget ligestilling i samfundet

  • Ja (Forslaget godkendes som det oprindeligt var)
  • Betinget Ja (Godkendes kun med foreslåede ændringer)
  • Udskyd (Behandlingen bør udskydes til næste Politiske Forum)
  • Nej (Jeg er imod forslaget)
  • Bloker (Jeg vil ikke kunne acceptere at forslaget bliver en del af Alternativets politik)

0 vælgere