Et Nyt Vi - 1.3 Styrk den lokale og frivillige integrationsindsats

1.3 Styrk den lokale og frivillige integrationsindsats
Ud fra Alternativets definition af integration er mange indvandrere og efterkommere allerede integreret. Det skyldes ikke mindst, at langt størstedelen af de mennesker, der kommer til Danmark, kommer med et ønske om at blive en del af fællesskabet.

Derfor ser Alternativet heller ikke tvang som et brugbart redskab til integration.Tværtimod tror vi på, at vellykket integration kan tilvejebringes ved at skrue ned for tvangen og op for det frivillige engagement og medansvar. Staten skal naturligvis udstikke nogle overordnede rammer, men grundlæggende ser vi et stort potentiale i, at lade mere af integrationsindsatsen foregå under lokale rammer med støtte fra det offentlige. Med andre ord skal civilsamfundet, de frivillige, lokalforeningerne og de nye borgere i fællesskabet løfte mere af integrationsindsatsen.

Forslag 4: Beboerakademier
Hvis integrationsprojekter skal levere bæredygtige resultater, kræver det enanderledes tilgang til, hvordan vi inddrager etniske minoriteter i fællesskabet – både af dem, der skal integreres og af dem, der skal integrere. Alternativet vil gerne involvere flere etniske minoriteter i arbejdet med at integrere nye borgere. Derfor foreslår vi, at der etableres en række lokale Beboerakademier, en slags højskole i byområder, hvor etniske minoriteter skal uddanne, rådgive og beskæftige nytilkomne og sikre sammenhængskraft i lokalområdet.

Vi forestiller os, at der oprettes en pulje med øremærkede midler tilBeboerakademier under Socialministeriet, der skal kunne søges af lokale ildsjæle og kunstnere fra udsatte boligområder i samarbejde med NGO’er og fonde med integrationsambitioner. Beboerakademier kan dermed oprettes som en variant af den nye type 4. sektorvirksomheder, der omtales i Alternativets partiprogram. Beboerakademierne skal indtage en nøgleposition i fremtidens integrationsindsats og fungere som en brobygger mellem det offentlige, arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og den enkelte indvandrer. Bl.a. skal Beboerakademierne rumme tilbud om introduktion til medborgerskabets pligter, hjælp til kommunikation med det offentlige samt rådgivning om rettigheder,erhvervsmuligheder og uddannelsesforløb.

Sidst men ikke mindst skal Beboerakademierne indeholder interneuddannelsesforløb i form af kompetence- og lederuddannelser i empowerment samt en 2-årig uddannelse i social bæredygtig forandring, så indvandrere og efterkommere får bedre forudsætninger for, at skabe eller tage et arbejde, skabe nye integrationsprojekter eller andre bæredygtige initiativer.

Forslag 5: Kompetenceudvikling af ildsjæle
Kommunerne skal udvikle en målrettet integrationspolitisk metode omkringempowerment. Ved at uddanne og coache ildsjæle og nøglepersoner i medborgerskab og ledelse skal der ske en ansvarsoverdragelse (empowerment), så flere lokale kan starte og drive integrationsprojekter i deres eget nærområde. Dette gør vi, fordi vi mener, at der er meget at lære af den svære proces det er at balancere mellem forskellige identiteter, hvilket mange behersker med stor succes.

Uddannelsen i de praktiske metoder til empowerment og kompetenceudvikling skal finde sted i Beboerakademierne. Det er tanken, at de mennesker, der tageruddannelsen, selv bliver i stand til at varetage den praktiske og økonomiske ledelse af nye integrationsaktiviteter – fx opstarten af nye Beboerakademier.

Forslag 6: Inddragelse af etniske minoriteter i beslutningsprocessen
Etniske minoriteter – eller repræsentanter for disse – skal i større omfang inddrages i beslutningsprocesser, der vedrører dem og deres beboelsesområde. Når staten, kommunen eller boligselskaberne skal træffe beslutninger, der har afgørende betydning for lokalområder med mange etniske minoritetsgrupper, er det vigtigt, at de etniske minoriteter har reel mulighed for at ytre sig i sagen. Erfaring viser imidlertid, at dette kræver en langt mere opsøgende indsats fra de offentlige institutioner og myndigheder, og at der bliver lagt vægt på at arbejde ud fra en forståelse af vigtigheden af langsigtet relationsarbejde.

Forslag 7: Flere værts- og venskabsfamilier
Mange danskere vil gerne bidrage til at få flygtninge og indvandrere til at falde godt til. Alternativet ønsker at fremme frivillige initiativer, der bringer etniske minoriteter og etniske danskere tættere på hinanden. Derfor skal staten afsætte flere puljemidler til frivillige indsatser, som faciliterer og fremmer integration. Ikke mindst skal der etableres flere værts- og venskabsfamilier, hvor danske familier og etniske minoritetsfamilier kan mødes og danne relationer. Kommunen skal stille tolke til rådighed, så familierne kan komme over kommunikationsbarrieren.


Forslag til ændringer
1)*Afnittet ophøjes til ‘mærkesag 1’
2)Den nye mærkesag suppleres med følgende forslag: (tidligere forslag 3)

Forslag: Inddrag og uddan ledende minoritetspersoner
Alternativet ser det som en del af løsningen på en succesfuld integration at særligt enkeltpersoner, der har en formel eller uformel leder- eller meningsdannerrolle blandt de etniske minoriteter, i større omfang inddrages i det offentliges indsats for at udbrede værdier, rettigheder og principper om demokrati og medborgerskab.
Involveringen af vigtige rollemodeller kan inspirere en større andel af minoritetsborgere til at engagere sig i samfundets beslutningsprocesser og sociale indsatsprogrammer.

Nummereringen rettes til efterfølgende.


AFSTEMNING - Et Nyt Vi - 1.3 Styrk den lokale og frivillige integrationsindsats


Læs hele integrationsudspillet her:
Alternativets Integrationsudspil.pdf
Indledning

Eller læs de enkelte del-forslag herunder:
Et Nyt Vi - 1.Styrkelse af det demokratiske medborgerskab
Et Nyt Vi - 1.1 Demokratisk medborgerskab nøglen til “et nyt vi”
Et Nyt Vi - 1.2 Fremme af demokratisk medborgerskab
Et Nyt Vi - 1.3 Styrk den lokale og frivillige integrationsindsats
Et Nyt Vi - 2. Bedre retssikkerhed for etniske minoriteter
Et Nyt Vi - 2.1 Racisme, hadforbrydelser og diskrimination
Et Nyt Vi - 2.2 Indsats mod vold og tvang overfor kvinder
Et Nyt Vi - 3. Ligestilling er en forudsætning for social bæredygtighed
Et Nyt Vi - 3.1 Loven skal justeres
Et Nyt Vi - 3.2 Øget ligestilling i samfundet
Et Nyt Vi - 4. Inviter indvandrere ind på arbejdsmarkedet
Et Nyt Vi - 4.1 Bekæmpelse af diskrimination på arbejdsmarkedet

Tænker lige at det skal overvejes

  1. om der ikke allerede findes mange tiltag der minder meget om disse f.eks. det landsdækkende frivilligcenter-koncept. se her
  2. hvilke forventninger vi har til dem der skal realisere det, balancen mellem frihed og tvang er altafgørende. Skal vi give kommunerne penge til at lave en uddannelse som vi sætter pensum for, skal vi heller bygge på eksisterende tiltag? Skal vi blot bede kommunerne omprioritere deres indsats?

Dette delforslag er lige i øjet i forhold til Alternativets værdier. I virkeligheden kunne det med rette være vores punkt nummer et? Men Mads har jo ret - ikke? Er vores forslag fortsat relevant fordi vi derved foreslår at alle de positive tiltag der ER sket stedvist lokalt løftes op til et katalog til national efterlignelse evt. bakket op af midler og anden projektstøtte?

Egentlig ligner Forslag 3 og Forslag 6 hinanden utrolig meget. Forslag 3 har fokus på minoriteternes ledere, mens forslag 6 omhandler alle bredt. Måske skulle forslag 3 flyttes her til. Så det bliver nævnt lige under forslag 6. Så kan man se dem i sammenhæng.

AFSTEMNING - Et Nyt Vi - 1.3 Styrk den lokale og frivillige integrationsindsats

  • Ja (Forslaget godkendes som det oprindeligt var)
  • Betinget Ja (Godkendes kun med foreslåede ændringer)
  • Udskyd (Behandlingen bør udskydes til næste Politiske Forum)
  • Nej (Jeg er imod forslaget)
  • Bloker (Jeg vil ikke kunne acceptere at forslaget bliver en del af Alternativets politik)

0 vælgere