Et Nyt Vi - 1.2 Fremme af demokratisk medborgerskab

1.2 Fremme af demokratisk medborgerskab
Det er afgørende for integrationen, at nye borgere hurtigst muligt modtager envelkomstpakke, der giver en dem en grundig indføring i medborgerskabets pligter.Denne pakke skal indgå i diverse undervisningsforløb, hvor etniske minoriteter kan få den indsigt, at der kan være elementer i deres medbragte kultur, fx normer, vaner og værdier, som er uforenelige med det demokratiske medborgerskabs pligter.

Samtidig er det vigtigt, at der investeres i integrationsaktiviteter, der kan fremmeherboende etniske minoriteters tilknytning til fællesskabet i bred forstand. Bådeinddragelsen af ledende repræsentanter for de etniske minoriteter, fx moderateimamer og bydelsmødre, samt uddannelsen af lærere og pædagoger i demokratiske medborgerskab spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

Forslag 2: Medborgerskab på sprogskoler og i lærer- ogpædagoguddannelsen.
Alternativet ønsker at sætte tidligt ind med undervisning, der hurtigt givernytilkomne en nuanceret introduktion til medborgerskabets pligter. Derfor skalsprogskolelærerne efteruddannes til undervisning i medborgerskabets pligter,ligesom Undervisningsministeriet skal udvikle et jordnært og praksisorienteretundervisningsmodul, som sprogskolerne kan benytte i indsatsen for at indføre nye borgere heri. Derudover skal undervisning og uddannelse i medborgerskab indgå som en integreret del af lærer- og pædagoguddannelsen, ligesom træner- og lederuddannelser inden for de store idrætsorganisationer skal indeholde enobligatorisk del om medborgerskab.

Forslag 3: Inddrag og uddan ledende minoritetspersoner
Ikke alle etniske minoriteter har på nuværende tidspunkt forudsætningerne for atindgå i fællesskabet på lige vilkår med etniske danskere. Dette betyder dels, at deres

muligheder for at interagere med det omkringliggende samfund reduceres, dels at de ikke opnår en praktisk forståelse for medborgerskabets pligter og rettigheder. Alternativet ser det som en del af løsningen på dette problem at enkeltpersoner, der har en formel eller uformel leder- eller meningsdannerrolle blandt de etniske minoriteter, i større omfang inddrages i det offentliges indsats for at udbrede værdier, rettigheder og principper om demokrati og medborgerskab. En særlig målgruppe for denne indsats er de moderate imamer.


Forslag til ændringer
1)Hele afsnitt 1.2 (med undtagelse af ‘forslag3’) udgår
2)‘Forslag 3’ flyttes til ‘1.3 Styrk den lokale og frivillige integrationsindsats’ (som herefter ophøjes til ‘Mærkesag 1’)
3) Forslag 3: sidste linje “En særlig målgruppe for denne indsats er de moderate imamer.” Slettes

AFSTEMNING Et Nyt Vi - 1.2 Fremme af demokratisk medborgerskab


Læs hele integrationsudspillet her:
Alternativets Integrationsudspil.pdf
Indledning

Eller læs de enkelte del-forslag herunder:
Et Nyt Vi - 1.Styrkelse af det demokratiske medborgerskab
Et Nyt Vi - 1.1 Demokratisk medborgerskab nøglen til “et nyt vi”
Et Nyt Vi - 1.2 Fremme af demokratisk medborgerskab
Et Nyt Vi - 1.3 Styrk den lokale og frivillige integrationsindsats
Et Nyt Vi - 2. Bedre retssikkerhed for etniske minoriteter
Et Nyt Vi - 2.1 Racisme, hadforbrydelser og diskrimination
Et Nyt Vi - 2.2 Indsats mod vold og tvang overfor kvinder
Et Nyt Vi - 3. Ligestilling er en forudsætning for social bæredygtighed
Et Nyt Vi - 3.1 Loven skal justeres
Et Nyt Vi - 3.2 Øget ligestilling i samfundet
Et Nyt Vi - 4. Inviter indvandrere ind på arbejdsmarkedet
Et Nyt Vi - 4.1 Bekæmpelse af diskrimination på arbejdsmarkedet

I henhold til tidligere kommentarer er her igen særligt fokus på PLIGT. Hvis vi gør alvor af at flytte diskussionen om medborgerskab til et generelt dokument rettet mod hele befolkningen og ikke kun mod vores nye borgere - så står vi her i dette afsnit i et limbo. For hvad er medborgerskabets pligter? Og er det medborgerskabets pligter der skal være indholdet i en "velkomst"pakke? Måske skal en velkomstpakke i stedet indeholde kontaklister og invitationer til nogle af alle de andre integrationsinitiativer vi har i vores forslag?

Måske vi simpelthen skal tale om undervisning i dansk medborgerskab? (Men er det ikke allerede en del af undervisningen??)

De ordinære danskuddannelser henvender sig til flygtninge eller personer, der er familiesammenførte.

De tre uddannelser indeholder hver 6 moduler. Du skal bestå et modul for at rykke op til det næste. Hele uddannelsen afsluttes med en prøve.

På modul 1 og 2 lærer du bl.a.:

at tale og forstå dansk
om lokalsamfundet
om arbejdsforhold
om rettigheder og pligter
På modul 3-6 lærer du bl.a.:

grundlæggende dansksproglige færdigheder
om danske kultur- og samfundsforhold
om arbejdsmarkedet

Jeg er usikker på hvad forskellen er på det vi forslår, og det der allerede tilbydes.

1 Like

Faktaboks? Ellers kan forslaget ændres i ordlyd, for hovedfokus i forslaget er på inddragelse ikke på at opkvalificere.

De første to linjer kunne erstattes med:
Ved at styrke de etniske minoritetsgrupper adgang til at involvere sig i
offentlige indsatsområder og beslutningsprocesser kan vi sikre at ikke-etniske
danskere oplever sig som en reel del af det danske samfund.

Holder den her juridisk? Har man en definition på hvad en moderat imam er?

jeg forstår heller ikke det nye i forslaget

Er der ikke allerede forskellige “velkomstpakker”? Hvis jo, hvad er det så vi tilføjer de pakker der i forvejen er der?

Det er desværre (bla. af tekniske årsager) først lykkedes mig at komme ind på hele dette debatområde her på falderebet, så tilgiv mig, hvis jeg tager fejl, og jeg malplaceret fremfører synspunkter, som andre allerede har fremført og måske på steder, hvor de langt bedre hørte hjemme. Men jeg forsøger ikke desto mindre her.
For integrationsbehandlingen savner jeg en metaramme.
Hvorfor er spørgsmålet så aktuelt? Hvorfor ønsker millioner at finde et nyt land at kunne leve i?
Som nation med aktivistisk udenrigspolitik har Danmark siden 2001 deltaget i invasionen af flere lande. Således har vi været med til destabilisere en hel region med over 1 million dræbte, mange flere sårede og med ødelagte liv, og med endnu mange flere, som ønsker at komme væk.
Efter min mening er det her ud fra vores ansvar for en integration skal forstås og politik skal skabes. Så opgaven er meget stor og mangesidig. Det hjælper ikke meget, selv hvis det i detaljer lykkes os at fremstille en fuldendt integrationspolitik, hvis vi ikke gør os klart, at vi som nation har gjort os i den grad medansvarlige for hele flygtningepolitikken, og hvis vi fortsat fører en udenrigs/forsvarspolitik som til stadighed gør problemkomplekset større.

1 Like

AFSTEMNING Et Nyt Vi - 1.2 Fremme af demokratisk medborgerskab

  • Ja (Forslaget godkendes som det oprindeligt var)
  • Betinget Ja (Godkendes kun med foreslåede ændringer)
  • Udskyd (Behandlingen bør udskydes til næste Politiske Forum)
  • Nej (Jeg er imod forslaget)
  • Bloker (Jeg vil ikke kunne acceptere at forslaget bliver en del af Alternativets politik)

0 vælgere