Et Nyt Vi - 1. Styrkelse af det demokratiske medborgerskab

MÆRKESAG 1

 1. Styrkelse af det demokratiske medborgerskab
  I et demokratisk samfund er det vigtigt, at man forstår, respekterer og værner om de centrale værdier og pligter, der definerer spillereglerne inden for fællesskabet. At være et fuldt ud integreret medlem af fællesskabet i den demokratiske velfærdsstat betyder bl.a., at man skal efterleve og respektere, hvad vi har valgt at kalde
  medborgerskabets pligter:

MEDBORGERSKABETS PLIGTER

 • Overholde love og bestemmelser

 • Udvise vilje til selvforsørgelse (eller blive forsørget af sin
  familie)

 • Beherske (eller efter evne aktivt forbedre) sit danske sprog

 • Have vilje til og tage ansvar for at støtte op om sit barns
  opdragelse og skolegang

 • Respektere og efterleve de grundlæggende demokratiske værdier:

 • Ligestilling

 • Demokratiske beslutningsprincipper

 • Religionsfrihed

 • Ytringsfrihed

 • Forsamlingsfrihed

 • Personlig frihed

 • Samfundsmæssig solidaritet.

Respekten for de demokratiske værdier vejer i enhver sammenhæng tungere end den enkeltes personlige, religiøse og kulturelle præferencer. Som samfund kan vi ikke acceptere, at enkeltpersoner med henvisning til deres religion eller kultur tilsidesætter hensynet til fællesskabet og de demokratiske værdier, hvorfor staten i sådanne tilfælde altid skal sætte ind med sanktioner og magtmidler. Dette må imidlertid ikke forveksles med, at etniske minoriteter nødvendigvis skal blive ”kulturelt danske”. Tværtimod skal en bæredygtig integrationspolitik netop medvirke til at sikre mangfoldighed og personlig frihed, uanset om vi taler religion, seksualitet, livsstil etc.


Forslag til ændringer
hele afsnittet udgår sammen med 1.1 og 1.2, hvorefter 1.3 ophæves til mærkesag 1

AFSTEMNING - Et Nyt Vi - 1.Styrkelse af det demokratiske medborgerskab


Læs hele integrationsudspillet her:
Alternativets Integrationsudspil.pdf

Indledning

Revideret samlet forslag til integrationsudspil:
Redigeret Forslag til Integrationsudspil.pdf (71.0 KB)

Eller læs de enkelte del-forslag herunder:
Et Nyt Vi - 1.Styrkelse af det demokratiske medborgerskab
Et Nyt Vi - 1.1 Demokratisk medborgerskab nøglen til “et nyt vi”
Et Nyt Vi - 1.2 Fremme af demokratisk medborgerskab
Et Nyt Vi - 1.3 Styrk den lokale og frivillige integrationsindsats
Et Nyt Vi - 2. Bedre retssikkerhed for etniske minoriteter
Et Nyt Vi - 2.1 Racisme, hadforbrydelser og diskrimination
Et Nyt Vi - 2.2 Indsats mod vold og tvang overfor kvinder
Et Nyt Vi - 3. Ligestilling er en forudsætning for social bæredygtighed
Et Nyt Vi - 3.1 Loven skal justeres
Et Nyt Vi - 3.2 Øget ligestilling i samfundet
Et Nyt Vi - 4. Inviter indvandrere ind på arbejdsmarkedet
Et Nyt Vi - 4.1 Bekæmpelse af diskrimination på arbejdsmarkedet

Der er en tone i denne mærkesag jeg ikke er enig i, og jeg mener heller ikke at det stemmer overens med vores generelt grundlæggende værdier og politik på bl.a. social og arbejdsmarkedsområderne.

Mærkesagen hedder “styrkelse af det demokratiske medborgerskab”, men handler kun om pligter. Samtidig er det den første mærkesag. Betyder det, at vi mener, at en af de helt store bekymringer i integrationspolitikken er, at indvandrere ikke efterlever og respekterer det der her kaldes “medborgerskabets pligter”?

Der er også en stor del selvfølger i denne mærkesag. Selvfølgelig skal alle overholde vores love + grundloven og de dertilhørende friheder (ytrings, forsamlings osv). Det forstår jeg ikke vi bruger krudt på at fremhæve - hvis folk ikke overholder loven, så har vi et retssystem som heldigvis tager sig af den slags. Når vi gør, så læser jeg det som at vi har den grundlæggende antagelse, som jeg skitserer ovenfor, hvilket jeg ikke er enig i.

De andre “pligter” som er bl.a. ligestilling og samfundsmæssig solidaritet mener jeg er ret problematisk at stille op på denne måde, hvor de fremstår på linje med vores grundlov og straffelov mv. Hvem og hvordan skal vi vurdere om nogen lever op til ligestilling og samfundsmæssig solidaritet? Det lægger op til en formynderisk stat, og til en masse særlove som vil være meget problematiske.
Og pligten om at skal udvise vilje til selvforsørgelse, mener jeg går imod vores grundværdier om tillid - og vores politik om kontanthjælp uden modkrav.

“Som samfund kan vi ikke acceptere, at enkeltpersoner med henvisning til deres religion eller kultur tilsidesætter hensynet til fællesskabet og de demokratiske værdier, hvorfor staten i sådanne tilfælde altid skal sætte ind med sanktioner og magtmidler.”

Denne sætning er uheldig, og imod det som jeg mener Alternativet står får (og her tager jeg forgivet, at vi selvfølgelig mener at alle skal overholde loven, og hvis ikke så kommer der sanktioner mv. i henhold til vores retspraksis)

Jeg forstår heller ikke helt opdelingen af pligter og rettigheder. Når det opdeles på den måde, så synes jeg at det fremstår uhensigtsmæssigt, og der er en masse grundlæggende antagelser, som jeg mener er dybt problematisk.

Grundlæggende mener jeg at denne mærkesag skal slettes.

4 Likes

Jeg kan være enig i at emnet Medborgerskab skal italesættes, men ikke i forbindelse med “Et nyt vi”. Medborgerskab gælder jo for alle i landet. Ved at lægge det her kommer vi netop til at påpege at det er et særligt problem for dem der skal integreres. Som jeg ser medborgerskab eller manglen på samme er det et udtryk for den individualisering der sket de sidste 15-20 år, og er et generelt problem der omfatter alle mennesker i Danmark.
Derudover synes jeg at tonen er uheldig.

3 Likes

Denne sætning er i min optik med til at gøre hele udspillet rodet. Vi skal i integration som i social politik skabe politik ud fra flertallet ikke mindre tallet. Overholder folk ikke lovene er der straffeloven vi taler om og ikke integrations politik.

3 Likes

Synes det er ret problematisk at flytte fokus så meget til pligter frem for muligheder.
Derudover synes jeg listen er en lidt sjov blanding af meget forskellige niveauer, hvor noget er spørgsmål om at overholde loven, hvilket jo gælder for alle, andet er opdragelse og familie (hvilket igen ikke er et særskilt integrationsproblem), mens noget tredje er de helt store abstrakte begreber, som personlig frihed og samfundsmæssig solidaritet. (hvilke tolkes meget forskelligt alt efter hvem man spørger)

Jeg vil ikke kunne stemme for mærkesagen i dens nuværende form. Men vil eventuelt foreslå at man ophøjer afsnit 1.3 til mærkesag. Dette vil også modsvare den inddeling vi har i vores andre udspil. (I dette udspil er der indsat et ekstra niveau af kapitler under hver mærkesag.)

2 Likes

AFSTEMNING - Et Nyt Vi - 1.Styrkelse af det demokratiske medborgerskab

 • Ja (Forslaget godkendes som det oprindeligt var)
 • Betinget Ja (Godkendes kun med foreslåede ændringer)
 • Udskyd (Behandlingen bør udskydes til næste Politiske Forum)
 • Nej (Jeg er imod forslaget)
 • Bloker (Jeg vil ikke kunne acceptere at forslaget bliver en del af Alternativets politik)

0 vælgere