Et Nyt Vi - 2.1 Racisme, hadforbrydelser og diskrimination

2.1 Racisme, hadforbrydelser og diskrimination
I et retssamfund har politiet selvsagt et væsentligt ansvar for, at alle borgere føler sigbeskyttet. Det danske politi har tidligere taget en række initiativer i brug for atundersøge, hvorvidt etniske minoriteter føler sig beskyttet – dog kun i smålokalområder og med beskeden, lokal effekt. Der er imidlertid behov for en langtmere gennemgribende og vedholdende indsats med et ledelsesmæssigt engagementpå politidirektørniveau, hvis vi skal udbygge tilliden og samarbejdet mellem politietog det store flertal af lovlydige, etniske minoritetsborgere

Forslag 8: Etniske minoriteters egne oplevelser skal undersøges
For at øge de etniske minoriteters tillid til politiet,bør Justitsministeriet foretage en dybdegående, kvalitativ undersøgelse af de etniske minoriteters oplevelser som samfundsborgere med fokus på politiog retsbeskyttelse. Undersøgelsen kan udfærdiges med inspiration fra Metropolitan Police i Londons vurderingsparametre.

FAKTABOX
Metropolitan Police (London)måler hvert år borgernes tillid tilpolitiet med fire faktorer:
• Effektiv håndtering af kriminalitet
• Dialog med borgerne
• Ligeværdig og fair behandling
• Håndtering af lokal urostiftelse
(MPS Confidence model, 2013-14)

Undersøgelsen afsluttes med konkrete anbefalinger til, hvordan politiet kan forbedre dialogen og indsatsen med etniske minoriteter.

Forslag 9: Opprioritering af sager om racisme og diskrimination
Blandt de største barrierer for vellykket integration er diskrimination, racisme og hadforbrydelser. Disse forbrydelser er stærkt krænkende, hvorfor det er vigtigt, atofrene oplever, at politiet prioriterer indsatsen med at retsforfølge overgrebsmændene. Samtidig er det vigtigt, at der i sager om racisme, som involverer offentligt ansatte, slås hårdt ned på synderne. Politiet skal både tids- og ressourcemæssigt prioritere efterforskning og retsforfølgelse af hadforbrydelser, racisme og diskrimination højere. Politiet skal udvikle faste procedurer og IT-support for håndtering af anmeldelser, registrering, efterforskning og klager omkring diskrimination, chikane, racisme og hadforbrydelser.


Forslag til ændringer
1)Forslag 9 tilføjes sætninge ‘og om nødvendigt have øremærkede ressourcer allokeret til arbejdet’ så det samlede forslag lyder:

Forslag 9: Opprioritering af sager om racisme og diskrimination
Blandt de største barrierer for vellykket integration er diskrimination, racisme og hadforbrydelser. Disse forbrydelser er stærkt krænkende, hvorfor det er vigtigt, at ofrene oplever, at politiet prioriterer indsatsen med at retsforfølge overgrebsmændene. Samtidig er det vigtigt, at der i sager om racisme, som involverer offentligt ansatte, slås hårdt ned på synderne. Politiet skal både tids- og ressourcemæssigt prioritere efterforskning og retsforfølgelse af hadforbrydelser, racisme og diskrimination højere og om nødvendigt have øremærkede ressourcer allokeret til arbejdet. Politiet skal udvikle faste procedurer og IT-support for håndtering af anmeldelser, registrering, efterforskning og klager omkring diskrimination, chikane, racisme og hadforbrydelser.

2)Følgende faktaboks tilføjes:

FAKTABOKS:
➢ Forskningen viser at etniske minoriteter i betydelig grad underrapporterer de overgreb, de har været udsat for, til politiet
➢ Center for Samfundsanalyse fandt i 2007 at langt de fleste af drengene fra storbyen føler sig diskrimineret på baggrund af deres etnicitet, og de bringer det på bane i interview og samtaler uden at være blevet spurgt.
➢ Professor Lars Holmbrg påpegede i 1999 ud fra sine feltstudier i Glostrup blandt politifolk at: ”De unge andengenerationsindvandrere har ret, når de mener, at politiet holder særlig øje med dem, også selv om de ikke er i færd med noget kriminelt… Og politiet har ret i, at de i mange tilfælde er henvist til at reagere alene på folks udseende og, at sådanne indsatser ikke nødvendigvis har racistisk baggrund.”
➢ Københavns Politis tal viser, at de visiterede i visitationszoner er unge mænd, og de etniske minoriteter er i denne sammenhæng overrepræsenteret i forhold til deres andel af den samlede befolkning


AFSTEMNING - Et Nyt Vi - 2.1 Racisme, hadforbrydelser og diskrimination


Læs hele integrationsudspillet her:
Alternativets Integrationsudspil.pdf
Indledning

Eller læs de enkelte del-forslag herunder:
Et Nyt Vi - 1.Styrkelse af det demokratiske medborgerskab
Et Nyt Vi - 1.1 Demokratisk medborgerskab nøglen til “et nyt vi”
Et Nyt Vi - 1.2 Fremme af demokratisk medborgerskab
Et Nyt Vi - 1.3 Styrk den lokale og frivillige integrationsindsats
Et Nyt Vi - 2. Bedre retssikkerhed for etniske minoriteter
Et Nyt Vi - 2.1 Racisme, hadforbrydelser og diskrimination
Et Nyt Vi - 2.2 Indsats mod vold og tvang overfor kvinder
Et Nyt Vi - 3. Ligestilling er en forudsætning for social bæredygtighed
Et Nyt Vi - 3.1 Loven skal justeres
Et Nyt Vi - 3.2 Øget ligestilling i samfundet
Et Nyt Vi - 4. Inviter indvandrere ind på arbejdsmarkedet
Et Nyt Vi - 4.1 Bekæmpelse af diskrimination på arbejdsmarkedet

Synes dette punkt er rigtig fint. Vinklen kunne dog godt være en positiv finger. Altså ordlyden ændres, men indhold bevares. De gode lokale initiativer bør gentages på landsplan for en gennemgribende indsats…

Det skal præciseres her at der er tale om oplevelser af ressamfundet

Igen et rigtig godt forslag. Vendingen her betyder rent politisk, at der ikke tilføres flere midler, men at politiet blot forventes at opprioritere dette område fremfor andre. DF er fremme i øjeblikket om at 9 ud af 10 indbrud ikke efterforskes. Samtidig har terror en stor tyngde på politiets ressourcer. Hvad skal nedprioriteres? Eller mener vi reelt at der skal tilføres flere midler?

AFSTEMNING - Et Nyt Vi - 2.1 Racisme, hadforbrydelser og diskrimination

  • Ja (Forslaget godkendes som det oprindeligt var)
  • Betinget Ja (Godkendes kun med foreslåede ændringer)
  • Udskyd (Behandlingen bør udskydes til næste Politiske Forum)
  • Nej (Jeg er imod forslaget)
  • Bloker (Jeg vil ikke kunne acceptere at forslaget bliver en del af Alternativets politik)

0 vælgere