Et Nyt Vi - 3.1 Loven skal justeres

3.1 Loven skal justeres
At sikre ligestilling og lige muligheder kræver ganskeenkelt, at vi på en række områder justerer lovgivningen.Den nuværende lovgivning mod diskrimination blev afpolitiske grunde udformet på en sådan måde, at det i dag ikke blot er vanskeligt, men næsten formålsløst at klage over eller føre retssager omkring diskrimination. Enintegrationspolitik baseret på et ligeværdigt medborgerskab giver kun mening, hvis vi begynder at sætte helhjertet ind på området. Vi vil lempe familiesammenføringsreglerne og derved sikre især kvinder og børn.

Forslag 12: Afskaf 24-årsreglen
Vi kan ikke opretholde 24-årsreglen for familiesammenføringer, hvis vi ønsker, at etniske minoriteter skal kunne identificere sig med vores demokratiske grundværdier. Reglen fungerer dybest set ved at indskrænke grundlæggende frihedsrettigheder og er udformet med den hensigt at ramme særligt unge muslimske danskere. Uanset om 24-årsreglen juridisk er i overensstemmelse med EU-reglerne eller ej, er den grundlæggende uforenelig med ånden i vores demokratiske værdier, ligesom det er uholdbart, at loven utilsigtet rammer forelskede mennesker, der ønsker at bo og leve sammen i Danmark og bidrage til samfundet.

Alternativet deler intentionen om at forhindre tvangsægteskaber. Vi mener bare ikke, at 24-årsreglen er en god løsning på problemet. Derfor vil vi gerne indgå i arbejdet med at finde alternative politiske løsninger, så dansk lovgivning ikke fremover står i vejen for kærligheden mellem mennesker.


Forslag til ændringer
Hele afsnit 3.1 udgår, undtagen ‘forslag 12’ som flyttes til ‘2. Bedre retsikkerhed…’
BEGRUNDELSE: Det er uklart hvilken lov der skal justeres og hvordan.

AFSTEMNING - Et Nyt Vi - 3.1 Loven skal justeres


Læs hele integrationsudspillet her:
Alternativets Integrationsudspil.pdf
Indledning

Eller læs de enkelte del-forslag herunder:
Et Nyt Vi - 1.Styrkelse af det demokratiske medborgerskab
Et Nyt Vi - 1.1 Demokratisk medborgerskab nøglen til “et nyt vi”
Et Nyt Vi - 1.2 Fremme af demokratisk medborgerskab
Et Nyt Vi - 1.3 Styrk den lokale og frivillige integrationsindsats
Et Nyt Vi - 2. Bedre retssikkerhed for etniske minoriteter
Et Nyt Vi - 2.1 Racisme, hadforbrydelser og diskrimination
Et Nyt Vi - 2.2 Indsats mod vold og tvang overfor kvinder
Et Nyt Vi - 3. Ligestilling er en forudsætning for social bæredygtighed
Et Nyt Vi - 3.1 Loven skal justeres
Et Nyt Vi - 3.2 Øget ligestilling i samfundet
Et Nyt Vi - 4. Inviter indvandrere ind på arbejdsmarkedet
Et Nyt Vi - 4.1 Bekæmpelse af diskrimination på arbejdsmarkedet

Jeg forstår ikke 3.1

Menes der racismeparagrafen i straffeloven? Eller henvises der til konvention om menneskerettigheder?

Der findes ikke et generelt diskriminations princip i vores lov, så er det indførelsen af et sådanne princip som der menes - lidt ligesom proportionalitetsprincippet?

Og hvordan kommer eksemplet med familiesammenføringen ind under her?

Indledningen mener jeg enten skal slettes eller gøres skarp, så det er helt klart, hvad der menes.

  • Generelt synes jeg vi skal passe på med at komme med postulater som ikke underbygges bl.a. “blev af politiske grunde” i nedenstående citat:
2 Likes

Der kan være tale om Forskelsbehandlingsloven. https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=122522 Så er det ordet forskelsbehandling, der skal anvendes.

Afsnit 3.1. “Loven” skal justeres: Jeg er enig med Maj. Nu har jeg læst jeg ved ikke hvor mange debatartikler o.lign - Det er fortsat uklart hvad der skal justeres i hvilken lov. Taler vi om forskelsbehandlingsloven så er vi ude i ældre, handikappede, homo, religion, køn etnicitet osv. Jeg foreslår at hele punkt 3.1 udgår. Vores konkrete forslag relaterer sig ikke til Forskelsbehandlingsloven - Eller nogen anden lov om diskrimination. Vi kan derfor fremsætte vores løsningsforslag uden at have dette punkt med. Trænger Forskelsbehandlingsloven til en rusketur, så må vi gøre det ikke som en integrationsdiskussion men som en generel ligestillings diskussion.

3 Likes

Kan man ikke simpelthen her hævde, at en succesfuld indsats i forhold til integrationen er det der egentlig skal til - og vil være nok til at støtte den kulturelle forandring der skal til for at tvangsægteskaber simpelthen ophører som en tradition?

Faktaboks:
familiesammenføringer til ægtefæller fra lande med muslimsk
flertal i befolkningen svarer til under 2,0 pct. af samtlige opholdstilladelser i 2013. Proportionalitetsprincippet indeholder et krav om, at der er et rimeligt forhold mellem på den ene side det mål, der ønskes opnået, og på den anden side de midler, som
anvendes.

AFSTEMNING - Et Nyt Vi - 3.1 Loven skal justeres

  • Ja (Forslaget godkendes som det oprindeligt var)
  • Betinget Ja (Godkendes kun med foreslåede ændringer)
  • Udskyd (Behandlingen bør udskydes til næste Politiske Forum)
  • Nej (Jeg er imod forslaget)
  • Bloker (Jeg vil ikke kunne acceptere at forslaget bliver en del af Alternativets politik)

0 vælgere