Fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret

Forslagets tekst

Med fuld inkorporering af konventionen vil fx stramningerne i førtidspensionslovgivningen skulle ophæves, og der skal rettes op på manglende og utilstrækkelige rettigheder for mennesker med funktionsnedsættelser (inkl. sygdomme) og handicap i ikke blot sociallovgivningen, men også i al anden dansk lovgivning, fx i universitetslovgivningen.

Bemærk venligst i denne forbindelse, at regeringens nyligt fremsatte forslag til lov om forbud mod diskrimination pga. handicap ikke indeholder noget krav om handicapkompenserende tilpasning - til trods for at dette krav er et helt afgørende element i FN’s Handicapkonvention (CRPD).

FN har kritiseret DK for ikke at leve op til konventionen, som DK ellers underskrev i 2006 og ratificerede i 2009.

Centralt i FN’s kritik af DK er - ud over det manglende diskriminationsforbud - den manglende inkorporering af konventionen i dansk lov og ret (og et forbud gør det ikke alene!) samt det manglende krav om handicapkompenserende tilpasning (nægtelse eller undladelse af handicapkompenserende tilpasning skal ifølge konventionen også opfattes som diskrimination pga. handicap, og enhver form for diskrimination pga. handicap skal ifølge konventionen være forbudt).

Af hensyn til de mange forurettede danskere anbefales det, at inkorporeringen sker med tilbagevirkende kraft, dvs. til 2009, da Danmark ratificerede konventionen.

Med fuld inkorporering vil danske borgere med funktionsnedsættelser (inkl. sygdomme) og handicap være sikret retten til et værdigt liv, herunder ikke mindst retten til uddannelse og arbejde på handicapkompenserende vilkår.

Udfordring forslaget skal løse

En fuld inkorporering af FN’s Handicapkonvention vil gøre det umuligt for landets politikere at fortsætte med eller indføre reformer, love, regler og praksis, der strammer og begrænser menneskerettighederne for mennesker med funktionsnedsættelser.

Potentielle ulemper ved forslaget

Især de borgerlige partier vil indvende, at en fuld inkorporering af konventionen vil blive kostbar. Men dette er tvivlsomt i forhold til de positive effekter, som inkorporeringen vil medføre.

Se https://www.altinget.dk/social/artikel.aspx?emne=4560 og fx http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/fiv/bilag/187/index.htm

Hvordan forslaget er udarbejdet

Jf. min underskriftsindsamling på https://www.skrivunder.net/inkorporering_nu_af_fns_handicapkonvention_i_dansk_lovgivning

Hvem har været inddraget

Jeg har kontaktet både Danske Handicaporganisationer og Institut for Menneskerettigheder. Jeg vil også henvise til bl.a. følgende interessegrupper: HSK - Studerende og Færdiguddannede med særlige behov, DHF - Dansk Handicapforbund, Jobcentrets Ofre, Kamp for velfærd og fællesskab, Liv Over Lov, BMO - Behandl mig ordentligt, m.fl.

Forslagsstillere

 1. Lisbeth Søndergaard Raun
 2. Birgitte Kehler Holst
 3. Charlotte Torp Møller
 4. Christine Madsen
 5. Eli Lykke
 6. Jan Kristoffersen
 7. Jannek Elver
 8. Martin Kjærulff
 9. Poul Brandrup
 10. Thomas Huulbæk Titanium

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

5 Likes

Flere af Danmarks love skal ændres eller afskaffes ved fuld inkorporering af konventionen.

En væsentlig årsag til, at mange danske politikere er tilbageholdende med at inkorporere konventionen i dansk ret, er, at meget af den nuværende danske lovgivning er i strid med konventionen.

Eksempler:

 • universitetslovgivningen (hvor rettigheder for gruppen af studerende med svære funktionsnedsættelser er blevet usynliggjort, hvilket medfører væsentlige rettighedstab for de berørte studerende). Fremdriftsreformen og reglerne om dimensionering og standardspecialekontrakter er også i strid med konventionen. De handicapkompenserende tiltag i uni-lovgivningen er utilstrækkelige og mangler retsvirkning m/ tilbagevirkende kraft. Der er brug for mere rummelige universitetsuddannelser.

 • sociallovgivningen, hvor ikke mindst de nye regler for tilkendelse af førtidspension medfører, at mange svært syge borgere tvinges ud i ressourceforløb og sengepraktik og nærmest skal være døden nær, førend der tilkendes førtidspension. Der har endda været flere eksempler på, at meget syge borgere undervejs i et ressourceforløb er afgået ved døden før pensionstilkendelse - enten fordi deres helbred er blevet forværret pga. dette aktiveringscirkus - eller for egen hånd, fordi livet blev for smertefuldt som følge af den nuværende sociallovgivning

 • arbejdsmarkedslovgivning - det eneste område, hvor funktionsnedsatte danske borgere burde være sikret imod diskrimination pga. handicap. Men faktisk er vores arbejdsmarked slet ikke rummeligt nok, og denne praksis er indirekte diskrimination over for mennesker med funktionsnedsættelser, der til trods for deres handicap gerne vil prøve kræfter med arbejdsmarkedet (fx i form af skånejob).

 • lovgivning for bolig og byggeri, hvor regeringen p.t. overvejer at ændre i lovgivningen, så især fysisk og sensorisk handicappede reelt bliver udelukket fra at få adgang til eget hjem eller andre bygninger.

Med inkorporering af konventionen i dansk lovgivning skal alle love, regler, sædvaner og praksis, der er i strid med konventionen, ændres eller helt afskaffes.

Med konventionen inkorporeret i dansk ret får bl.a. følgende borgergrupper bedre retsbeskyttelse, når de bliver udsat for diskrimination pga. handicap:

 • borgere med fysiske funktionsnedsættelser (fx spastisk lammelse eller lammelse pga. ulykke, gangbesvær, diabetes, forskellige kræftlidelser, hypofyseinsufficiens, hjertelidelser, udtalte smerter i bevægeapparatet, m.fl.)

 • borgere med psykiske funktionsnedsættelser (fx voldsom angst og depression. skizofreni, psykoser, neuroser, anorexia nervosa, m.fl.). Dette er en særligt sårbar gruppe, for borgere med psykiske funktionsnedsættelser får sjældent anerkendelse og forståelse for deres lidelse og udsættes ikke blot for direkte og indirekte diskrimination, men også for fordomme, stigmatisering og eksklusion. Måske er det derfor, at der er blevet sparet så meget på psykiatrien og psykiatriske sengepladser? Måske er det derfor, at vi har fået flere danske hjemløse med svære stofproblemer inden for ganske få år? Måske er det derfor, at universiteterne navnlig ikke tager hensyn til studerende med svære psykiske funktionsnedsættelser?

 • borgere med hjernesygdomme, der kan påvirke de kognitive og intellektuelle evner (f.eks. borgere, der er født med eller senere har erhvervet sig en hjerneskade. Det kan fx være borgere født med Downs syndrom, børn og voksne med epilepsi (epilepsi kan opstå i alle aldre), voksne med demens og senildemens, m.fl.).

 • borgere med sensoriske funktionsnedsættelser, dvs. typisk borgere med stærkt nedsat syn eller blindhed og borgere med stærkt nedsat hørelse eller døvhed.

Mange borgere kan have flere funktionsnedsættelser samtidig.

6 Likes

Tilføjelse:
Forslaget vil gøre det langt nemmere at skabe et rummeligt uddannelsessystem (herunder rummelige universitetsuddannelser) og et rummeligt arbejdsmarked.

1 Like

Jeg synes, at Alternativet skal arbejde for, at alle danskere skal have et værdigt og meningsfuldt liv. Derfor bør Alternativet aktivt arbejde for et rummeligt uddannelsessystem, rummelige universitetsuddannelser og et reelt rummeligt arbejdsmarked med styrkelse og udbredelse af skånejob.

Vores menneskesyn skal være inkluderende, og der skal gøres op med det fremherskende tidstyranni, hvor alt arbejde og al uddannelse skal gennemføres i et hurtigere og hurtigere tempo. Uden tidstyranniet og den nuværende rovdrift på mennesker ville Danmark kunne undgå mange stresstilfælde, og der ville være bedre plads til og tolerance over for mennesker, der ikke er fuldt arbejdsdygtige.

Alle danskere skal behandles med respekt, uanset om de kan have et lønnet arbejde eller ej, og uanset arten og omfanget af deres funktionsnedsættelse. Alle former for samfundsdeltagelse skal være jævnbyrdige. Alle danskere skal kunne sikres et værdigt eksistensgrundlag.

Alle er meget velkomne til at give deres besyv med. På forhånd tak!

Se også mit forslag “Rummelige universitetsuddannelser - Forbud mod diskrimination pga. handicap i universitetslovgivningen”.

Se fx også følgende links:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2015/ny-rapport-sygdomsbyrden-i-danmark#

1 Like

Super godt og ekstremt vigtigt forslag!
Jeg har endnu ikke været med i nogle forslags-stilling, så jeg kender ikke processen. Hvordan kan jeg hjælpe dette?
Hilsen Christine

Kære Christine!
Tak for din feedback!
Jeg er selv ret ny som medlem af Alternativet (indmeldt i april 2017).
Forslaget, som er en hjertesag for mig, er, som det hedder, “under udvikling”, dvs. at jeg gerne modtager idéer til videreudvikling af forslaget og til evt. ændring af forslagets ordlyd.
Mange venlige hilsener fra Lisbeth.
P.S.: Du må gerne trykke på hjerte-ikonet for at “like” indlægget.

2 Likes

Kære Lisbeth!
I første omgang har jeg sendt et link videre til et af vores medlemmer i KOS (Københavns Omegns Storkreds), som flere gange har efterspurgt handicappolitik. Den pågældende opstiller til kommunalvalget.
Dine forslag BURDE være en del af kommunalvalget OG regionsvalget (KV17 og RV17). Af samme grund sender jeg også et link til en af vores opstillede til Regionsrådet.
På grund af travlhed med valg kan du risikere, at der kommer få eller ingen skriftlige kommentarer lige nu. Alle aktive “ligger vandret” - det gælder også mig, der er kasserer i KOS.
Så lad dig ikke slå ud, hvis der kommer få reaktioner lige nu: Dine forslag er gode og vel-researchede og fortjener at blive gjort til officiel politik.
Uanset at dine forslag endnu ikke er officielt vedtagne - så vil der blive stillet spørgsmål til handicappolitik til valget.
Alternativet.dk kan du finde lister over kandidater til kommunal og regionalvalg. Måske kunne du sende hver af dem en mail med titlen “Mangler I handicappolitik i jeres kommune / region” - og så et link til dine forslag.
Det var bare en idé.
Er der nogle her på Dialog, der har andre og/eller bedre ideer, så kom frem med dem.
Hilsen Christine

1 Like

Se også mit forslag til
Rummelige universitetsuddannelser — Forbud mod diskrimination pga. sygdom, handicap og funktionsnedsættelser i universitetslovgivningen:

»Der skal i universitetslovgivningen indføres lovpligtig handicapkompenserende tilpasning, herunder fritagelse fra studietidsmodellen, og denne tilpasning skal — for at hjælpe de mange funktionsnedsatte studerende, der er kommet i klemme pga. deres funktionsnedsættelser— have retsvirkning med tilbagevirkende kraft, dvs. til 2009, da Danmark ratificerede FN’s Handicapkonvention.

De nuværende »kan«-bestemmelser om handicapkompenserende tilpasning i
Uddannelses- og Eksamensbekendtgørelsen skal ændres til “skal”-bestemmelser, således at universiteterne ikke længere kan nægte eller undlade den fornødne handicapkompenserende tilpasning til studerende med funktionsnedsættelser.

Fremover skal funktionsnedsatte studerende ikke pålægges at indgive dispensationsansøgninger og konstant dokumentere funktionsnedsættelsen for at opnå ikke-diskrimination og en reel mulighed for studiegennemførelse. Dokumentation for bevilget førtidspension, revalideringsydelse, SU-handicaptillæg eller specialpædagogisk støtte skal være nok til at dokumentere den funktionsnedsatte studerendes funktionsnedsættelse.
Dette gælder navnlig for studerende, der har så væsentlige funktionsnedsættelser, at de allerede under uddannelsen er blevet bevilget førtidspension.

Reglerne for indskrivning og genindskrivning er i strid med Handicapkonventionen, da reglerne muliggør tvangsudmeldelse pga. funktionsnedsættelser samt nægtelse af genindskrivning pga. funktionsnedsættelser.

Uddannelsesbekendtgørelsen, Eksamensbekendtgørelsen og Kandidatadgangsbekendtgørelsen skal ændres i overensstemmelse hermed.«

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Jeg støtter gerne op som stiller på dette forslag.

1 Like

Jeg kan også henvise til høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder:
https://menneskeret.dk/hoeringssvar/forbud-forskelsbehandling-paa-grund-handicap

Kære Christine!
Mit forslag har skiftet status til “søger medstillere”. Vil du være medstiller til mit forslag om fuld inkorporering af FN’s Handicapkonvention i dansk lovgivning?
Jeg har oprettet et forslag om forbud mod diskrimination pga. handicap i universitetslovgivningen. Dette forslag har også ændret status til “søger medstillere”. Du er meget velkommen til også at være medstiller til dette forslag.
Mange venlige hilsener
Lisbeth Søndergaard Raun.

Kære Lisbeth

Det vil jeg meget gerne!

Tidsmæssigt er jeg nødt til at vente til efter i morgen.

Kh Christine

1 Like

Lisbeth: Hvad skal jeg rent praktisk gøre for at blive medstiller til dine forslag?
Kh Christine

For at blive medstiller, skal du gå til forslaget på AlleOs her: https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/237

Tak Thomas :slight_smile:

Der hvor jeg først læste forslaget, så jeg ingen knap. Måske fordi det var
på mobilen.

1 Like

Se også nyoprettet dansk oversættelse af FN’s Handicapkonvention på
https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=194338

2 Likes

Jeg vil også meget gerne være medstiller på denne

1 Like

Tak! Klik hér: https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/237

Forslaget er lige nu i høring. Efter dette skal forslaget samle opbakning, for at komme i det Politiske Katalog. Forslaget er åbent for debat.

Forslaget er altså ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

1 Like