Fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret

Du er meget velkommen til også at blive medstiller af mit forslag om forbud mod diskrimination pga. handicap, sygdom og funktionsnedsættelser i universitetslovgivningen (https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/238), hvis du som jeg synes, at også studerende med svære funktionsnedsættelser og sygdomme, men som har opnået fine eksamensresultater og vist tydelige akademiske evner, skal tilbydes handicapkompenserende tilpasning ikke mindst i forbindelse med specialeskrivning og -vejledning (krav om specialekontrakter på handicapkompenserende vilkår) og dermed opnå en reel chance for at gennemføre uddannelsen. Dette gælder navnlig for studerende/borgere, der pga. svære funktionsnedsættelser er blevet bevilget førtidspension allerede under uddannelsen, og som uden færdiggørelse af uddannelsen ikke har nogen anden mulighed end at forblive på førtidspension uden nogen som helst tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bemærk, at Mercados forslag ikke indeholder noget
krav om handicapkompenserende tilpasning!
Se mere hér:
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/SOU/bilag/326/1782916.pdf
og hér: https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/09_september_17/hoeringssvar_vedr._forslag_til_lov_om_forbud_mod_forskelsbehandling_paa_grund_af_handicap.pdf

Institut for Menneskerettigheder skriver bl.a. i sit høringssvar:

“Institut for Menneskerettigheder finder det positivt, at regeringen vil indføre et forbud mod handicapdiskrimination uden for arbejdsmarkedet. Forbuddet udgør et vigtigt skridt i retningen af at sikre personer med handicaps ret til ligebehandling.
Samtidig finder instituttet det kritisabelt, at udkastet til lovforslag undtager særdeles væsentlige elementer af diskriminationsforbuddet, herunder særligt pligten til rimelig tilpasning. Hvis udkastet gennemføres uændret, er der efter instituttets opfattelse en væsentlig risiko for, at forbuddet ikke vil være et effektivt middel i forhold til at sikre ligebehandling af personer med handicap.
Danmark er i medfør af FN’s Handicapkonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) retligt forpligtet til at forhindre, at der sker diskrimination af personer med handicap, herunder den diskrimination som består i nægtelse af rimelig tilpasning. Forpligtelsen til at yde tilpasning i rimeligt omfang udgør en del af kernen af beskyttelsen mod diskrimination på grund af handicap, fordi det ofte er i form af manglende rimelig tilpasning, at personer med handicap bliver forskelsbehandlet.
Efter instituttets opfattelse bør pligten til rimelig tilpasning som minimum indføres på skole-og uddannelsesområdet, fordi dette område er særligt vigtigt for personer med handicaps deltagelse i samfundslivet og mulighed for at opnå beskæftigelse. Endvidere finder instituttet, at den pligt, som offentlige myndigheder i kraft af forpligtelsen til at efterleve handicapkonventionen og EMRK er underlagt til at foretage rimelig tilpasning, bør sikres effektiv håndhævelse ved at lade pligten til rimelig tilpasning indgå i diskriminationsforbuddet.
Institut for Menneskerettigheder anbefaler derfor:
*At den kommende lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap kommer til at omfatte en forpligtelse til at yde tilpasning i rimeligt omfang, som minimum gældende for offentlige myndigheder og generelt på skole- og uddannelsesområdet.”

FN har kritiseret Danmark for ikke at leve op til FN’s Handicapkonvention. Kritikken ligger nu mere end tre år tilbage, men Danmark har endnu ikke fået rettet op på kritikpunkterne.
(indlæg med opdatering af links).

Uddrag af FN’s Handicapkonvention (konvention om rettigheder for personer med handicap):

"Artikel 4 (Forpligtelser):

  1. Deltagerstaterne forpligter sig til at sikre og fremme den fuldstændige virkeliggørelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for alle personer med handicap uden nogen form for diskrimination på grund af handicap. Med henblik herpå forpligter deltagerstaterne sig til:

a) at vedtage alle passende lovgivningsmæssige, administrative og andre foranstaltninger til gennemførelse af de rettigheder, der anerkendes i denne konvention,

b) at træffe alle passende foranstaltninger, herunder lovgivning, til at ændre eller afskaffe eksisterende love, regler, sædvaner og praksis, som indebærer diskrimination af personer med handicap,

c) at tage hensyn til beskyttelse og fremme af menneskerettigheder for personer med handicap i alle politikker og ordninger,

d) at afstå fra at tage del i nogen handling eller praksis, som er uforenelig med denne konvention, og at sikre, at offentlige myndigheder og institutioner handler i overensstemmelse med denne konvention,

e) at træffe alle passende foranstaltninger til at afskaffe diskrimination på grund af handicap fra enhver persons, organisations og privat virksomheds side"

Kilde: http://www.dch.dk/content/konventionsteksten

FN’s Handicapkomité er bl.a. betænkelig ved

*at FN’s Handicapkonvention ikke er udtrykkeligt inkorporeret i lovgivningen i Danmark
*at Danmark mangler en generel anti-diskriminationslovgivning, der ville give beskyttelse mod diskrimination på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet

FN’s Handicapkomité anbefaler bl.a.

*at Danmark sikrer, at FN’s Handicapkonvention inkorporeres i den nationale lovgivning, og træffer foranstaltninger til at fremme domstolenes og myndighedernes direkte anvendelse af konventionen
*at Danmark vedtager en ny generel, tværgående lovgivning mod diskrimination,som udvider beskyttelsen til at gælde uden for arbejdsmarkedet
*at Danmark bekræfter, at manglende rimelig tilpasning er at betragte som en form for diskrimination på grund af handicap
*at Danmark tager skridt til at sikre, at rimelig tilpasning tilvejebringes inden for alle samfundets områder uden undtagelse
*at Danmark sikrer effektive retsmidler til personer med handicap, herunder mulighed for at indgive klager over diskrimination på grund af handicap til Ligebehandlingsnævnet
*at Danmark fremmer bedre kendskab til konventionen blandt rettighedshaverne
*at Danmark træffer foranstalt­ninger til at øge mulighederne for tilstrækkelig uddannelse og beskæftigelse for kvinder og piger med handicap.

Kilde: http://www.dch.dk/Nyheder/handicapkomités-anbefalinger-nu-på-dansk

Institut for Menneskerettigheder har uddybet diskriminationsbegrebet:

*Direkte diskrimination/ Direkte forskelsbehandling:
Der skal være forbud mod direkte forskelsbehandling på grund af handicap, jf. FN’s Handicapkonvention. Det betyder, at det skal være forbudt at stille nogen ringere end en anden i en tilsvarende situation, alene på grund af dennes handicap.

*Indirekte diskrimination/ Indirekte forskelsbehandling:
Der sker indirekte forskelsbehandling på grund af handicap, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, som tilsyneladende er neutral, stiller en person med handicap ringere end andre. Indirekte forskelsbehandling på grund af handicap skal være forbudt, jf. FN’s Handicapkonvention.

*Instruktion til diskrimination pga. handicap finder sted, når en person giver instrukser til en anden part om at diskriminere nogen på grund af handicap. Instruktion til diskrimination pga. handicap skal være forbudt, jf. FN’s Handicapkonvention.

*Chikane (grov mobning) pga. handicap forekommer, når en person vedvarende og bevidst generer en anden person og derved krænker denne persons værdighed og således skaber et truende, nedværdigende eller ubehageligt klima for den udsatte. Chikane pga. handicap skal være forbudt, jf. FN’s Handicapkonvention.

*Fordomme er negative forudfattede holdninger, som hverken er baseret på viden eller rationel tankegang, og som kan føre til ulovlig forskelsbehandling. Danmark har ratificeret FN’s Handicapkonvention og forpligter sig dermed til at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap (jf. Konventionens artikel 8).

*Stigmatisering. At blive stigmatiseret betyder at blive stemplet. Mennesker, som anses for at være anderledes i samfundet, kan blive stigmatiseret og føle sig stemplede af samfundet. Dette kan medføre, at de føler sig og bliver endnu mere adskilte fra det øvrige samfund. Stigmatisering kan dermed sammenholdes med følgende begreb:

*Eksklusion:
Eksklusion betyder udelukkelse og handler direkte eller indirekte om at afvise og fratage nogen deres ret til at deltage. Ofte henvises der til en udelukkelse fra et majoritetsfællesskab. Den eller de, der ekskluderer, bestemmer, at der er nogen, der ’må være med til noget’, mens der er andre, der ikke må være med til dette ’noget’. Eksklusion pga. handicap er forbudt i henhold til FN’s Handicapkonvention, artikel 2.

Kilde: https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/nyheder/forslag_til_lov_om_forbud_mod_diskrimination_af_personer_paa_grund_af_handicap.pdf

Se ny dansk oversættelse af FN’s Handicapkonvention på https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=194338

Link til Folketingets enstemmige vedtagelse af V 40 Om diskrimination af personer med handicap: http://www.ft.dk/samling/20161/vedtagelse/v40/index.htm

Se regeringens forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap hér: http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/SOU/bilag/326/1782916.pdf

Se høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder hér: https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/09_september_17/hoeringssvar_vedr._forslag_til_lov_om_forbud_mod_forskelsbehandling_paa_grund_af_handicap.pdf

Andre links om FN’s Handicapkonvention:

http://www.dch.dk/content/mere-om-konventionen

Med inkorporering af konventionen i dansk lovgivning skal alle love, regler, sædvaner og praksis, der er i strid med konventionen, ændres eller helt afskaffes (eksempler: universitetslovgivningen, sociallovgivningen, arbejdsmarkedslovgivningen og lovgivning om bolig og nybyggeri).

Nyt indlæg af 23.1.2018 om jobbarriererne for handicappede kan ses hér:

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

1 Like

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

1 Like

Nu har forslaget om fuld inkorporering af FN’s Handicapkonvention i dansk lov og ret ændret status til “søger opbakning”. Skynd dig ind at stemme - og spred budskabet!

Link: https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/237

Mange venlige hilsener

Lisbeth Søndergaard Raun.

NB!

Ifølge reglerne (https://alleos.alternativet.dk/handbook/view/139) skal mindst 40 (men gerne flere!) medlemmer have taget stilling inden for de 14 dage, der nu er afsat til fasen “søger opbakning”.

Forslaget skal ifølge reglerne have en positiv gennemsnitlig score (over 0) for at komme i det politiske katalog til løbende validering.

Scoren udregnes ud fra værdierne:

Meget for: +2
For: +1
Neutral: "0"
Imod: -1
Meget imod: -2

P.S.
Hvis der er stemning for det, opretter jeg gerne forslaget også på Folketingets nye hjemmeside for borgerforslag: https://www.borgerforslag.dk/
Et borgerforslag kræver mindst 3 medstillere og højest 10 medstillere.
Hvis 50.000 personer med stemmeret til folketingsvalg støtter et borgerforslag, kan det blive fremsat i Folketinget.

Forslagsteksten i et borgerforslag (https://www.borgerforslag.dk/) kunne fx have følgende ordlyd:

Titel: “Fuld inkorporering af FN’s Handicapkonvention i dansk lov og ret”

Forslag:
"FN har kritiseret Danmark for ikke at leve op til FN’s Handicapkonvention (FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap / CRPD), som Danmark ellers underskrev i 2006 og ratificerede i 2009. FN’s kritik af Danmark ligger nu mere end tre år tilbage, men Danmark har endnu ikke fået rettet op på kritikpunkterne og har heller ikke fulgt FN’s anbefalinger.

Folketinget pålægger regeringen at rette op på alle de kritikpunkter og at følge alle de anbefalinger, som blev formuleret af FN’s handicapkomité på dens tolvte samling den 15. september - 3. oktober 2014.

Folketinget pålægger regeringen at sørge for en fuldstændig inkorporering af FN’s Handicapkonvention i al dansk lovgivning og at træffe foranstaltninger til at fremme domstolenes og myndighedernes direkte anvendelse af konventionen.

Regeringens nyligt fremsatte forslag til lov om forbud mod diskrimination pga. handicap indeholder ikke noget krav om handicapkompenserende tilpasning - til trods for at dette krav er et helt afgørende element i FN’s Handicapkonvention, jf. navnlig konventionens artikel 2, artikel 4, artikel 5, artikel 24 og artikel 27.

Folketinget pålægger regeringen at forbyde al diskrimination pga. handicap, herunder den diskrimination, der sker ved undladelse eller nægtelse af handicapkompenserende tilpasning, jf. konventionens artikel 2.

Mange danskere med handicap (jf. konventionens artikel 1, der bl.a. bidrager med en vigtig definition af handicap) har mistet deres uddannelse, deres arbejde eller deres eksistensgrundlag pga. Danmarks manglende efterlevelse af FN’s Handicapkonvention.

Folketinget pålægger regeringen - af hensyn til de mange forurettede danskere - at inkorporere konventionen med tilbagevirkende kraft, dvs. i hvert fald til 2009, da Danmark ratificerede konventionen.

Med inkorporering af konventionen i dansk lovgivning skal alle love, regler, sædvaner og praksis, der er i strid med konventionen, ændres eller helt afskaffes, jf. konventionens artikel 4."


Et borgerforslag skal suppleres af bemærkninger og have minimum 3 medstillere.

Forslaget om fuld inkorporering af FN’s Handicapkonvention i dansk lov og ret har ændret status til “søger opbakning”. Skynd dig ind at stemme - og spred budskabet! Fristen er den 8.2.2018.

Link: https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/237

Mange venlige hilsener

Lisbeth Søndergaard Raun.

NB!
Ifølge reglerne (https://alleos.alternativet.dk/handbook/view/139) skal mindst 40 - men meget gerne flere - medlemmer have taget stilling inden for de 14 dage, der er afsat til fasen “søger opbakning”.

Forslaget skal ifølge reglerne have en positiv gennemsnitlig score (over 0) for at komme i det politiske katalog til løbende validering.

Scoren udregnes ud fra værdierne:

Meget for: +2
For: +1
Neutral: “0”
Imod: -1
Meget imod: -2

P.S.
Hvis der er stemning for det, opretter jeg gerne forslaget også på Folketingets nye hjemmeside for borgerforslag: https://www.borgerforslag.dk/ (Se mit udkast til borgerforslag ovenfor samt opdateret udkast nedenfor).
Et borgerforslag kræver mindst 3 medstillere og højest 10 medstillere.
Hvis 50.000 personer med stemmeret til folketingsvalg støtter et borgerforslag, kan det blive fremsat i Folketinget.

Opdateret udkast til borgerforslag:
Udkast til borgerforslag om fuld inkorporering af FN’s Handicapkonvention (borgerforslag.dk, 29.1.2018).pdf (246.4 KB)

1 Like

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

2 Likes

#dkpol #menneskeret #handicap
#konvention #CRPD
Er der virkelig stadig medlemmer af Alternativet, der ikke kan se, at det er tvingende nødvendigt at få inkorporeret FN’s Handicapkonvention i dansk lovgivning NU?

1 Like

Dette er et enestående vigtigt forslag for Alternativet!

Og Lisbeth har også lavet et borgerforslag om det samme! Fantastisk arbejde :tulip::tulip::tulip:

Imens nogle af os har været optagede af andet, er forslaget kommet i Politisk Katalog - hvor der kun er 14 dage til at få opbakning.

DEADLINE for opbakning til forslaget er allerede 8. februar

Nedenfor er et direkte link til afstemning på AlleOs

Husk at logge ind på AlleOs - ellers kan du ikke stemme.

Afstemningsfunktionen virker bedst på computer (dårligt på iPad)

https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/237

Læs også under bemærkningerne, hvor mange - og hvilke - danske lovgivninger, der er i strid med FN’s Handicapkonvention.

Dette er et fantastisk vigtigt forslag for Alternativet. Det BØR være med i vores politik!

Det er LIGE NU, vi skal aktivere os selv og vores netværk og støtte forslaget!