Beretning 2015 og 16: På vej mod byrådet med vision, mærkesager og kandidater

Beretning 2016: På vej mod byrådet med vision, mærkesager og kandidater

Af Peter Arklint & Ivan Normann Andersen, Alternativet Odsherred, marts 2017

Dette er lokalafdelingens anden årsberetning. Det er en beretning som officielt dækker perioden februar 2016 - marts 2017. Den første årsberetning er “genoptrykt” bagerst.

Indledende budskab

Vi har haft et godt og udbytterigt år i Alternativet Odsherred. Nu har vi både valgoplæg, mærkesager og kandidater til byrådsvalget november 2017.

Vi mangler indsigt, erfaring og partnere i det lokale politiske arbejde, men er ved godt mod, fordi vi tror på, at vi bliver godt modtaget.
Vi tror på det, fordi Odsherred er en dejlig kommune, hvor der allerede er mange initiativer omkring involvering af borgerne, indsats omkring klima og etablerede rutiner omkring natur og miljø.

Når andre nævner Alternativet Odsherred, er det oftest i forbindelse med vores evne til at udvikle vision, politik og mærkesager. Det er aldrig fordi vi holder nogle fantastiske fester eller hjertegribende debatmøder.

Der er altså meget, der kan gøres bedre, så vi har god plads til nye aktive, der vil gøre Alternativet Odsherred mere humoristisk, empatisk og festligt :kissing_heart:

Nu er det tid til status, så det følgende indeholder ret mange fakta.


Bestyrelsen, paragraffer, kandidater og de 3 bundlinier

Efter årsmødet 20. februar 2016 konstituerede bestyrelsen sig med Peter Arklint, som forperson, Jørgen Sørensen som næstforperson, Ivan Normann Andersen som kasserer, Pernille Plaetner som bestyrelsesmedlem og Sune Skadegaard Thorsen som suppleant.

Bestyrelsen opdaterede sin forretningsorden, delegerede en række opgaver med ansvar og økonomisk ramme til udvalg med tovholdere og holdt meget få officielle møder. De daglige beslutninger blev truffet gennem elektronisk kommunikation.

“Alternativet Odsherred” fik CVR-nummer: 37612294 som frivillig forening 14/4 og adresse hos Peter Arklint, Kærsangervej 7, 4581 Rørvig.

Vi oprettede en gratis konto i Sparekassen Sjælland i maj måned: 9889 242559. Der er få og små gebyrer. Kun kasserer og forperson kan overføre penge fra kontoen.

Pernille trak sig fra bestyrelsen på grund af arbejdspres og Sune meldte sig ud af Alternativet, og vi fortsatte med en minimal bestyrelse på 3 personer

På det ekstraordinære årsmøde 22.august, vedtog vi nye vedtægter for vores lokalafdeling og Torben Mariager og Bine Feldbæk Siefert blev valgt som suppleanter.

Torben var vores repræsentant i storkredsens kandidatudvalg, da der blev opstillet og valgt folketingskandidater i storkreds Sjælland i efteråret 2016. Derefter overtog Bine opgaven.

Jørgen satsede på at blive kandidat til kommunalvalget og blev derfor menigt medlem i bestyrelsen. Torben blev derfor næstforperson.

Jørgen Sørensen, Marianne Hammelboe og Jacob Antvorskov blev valgt som kandidater til kommunalvalget 2017 på opstillingsmødet 22. januar 2017 i Pakhuset.


Her kommer beretning om aktiviteter og de 3 bundlinier

Klima: Vi har brugt så lidt papir som muligt og kommunikeret primært elektronisk. Vores dokumenter og nyhedsbreve er samlet på Dialog.

Økonomi: Vi fik 5.000,- af storkredsen og har ikke brugt dem allesammen endnu. Medlemmerne har været generøse og bagt kager, boller med mere; alt sammen noget vi har nydt til møder og arrangementer uden at det har kostet foreningen noget.

Socialt: Vi er endnu ikke kommet over 80 medlemmer. Det sidste halve år, er vi gået lidt frem og tilbage mellem 75 og 79 medlemmer.
Vores medlemmer har typisk meldt sig ind for at støtte Alternativet, men har for de flestes vedkommende alt for travlt til at engagere sig i noget forpligtende politisk arbejde.

Vi har haft mellem 7 og 20 deltagere til de ting, vi selv arrangerer, og 3 -10 deltagere, når vi har medvirket i andres arrangementer.

Her er en opremsning af arrangementerne:

 • 5/3: Vi var med i planlægning og afvikling af storkredsens “Aktives dag” i Alternativets nye lokaler i København.
 • 2/4: Åbent hus i Pakhus 2, Nykøbing Nordvestnyt skrev bagefter: “Alternativet vil gerne ind i byrådet”
 • 12/4: Åbent hus og samtalecafé i Aksen, Asnæs.
 • 8/5: Politisk laboratorium i Pakhuset, Nykøbing. MF Roger Matthisen deltog. Det handlede om “En sammenhængende Danmarkspolitik”.
 • 12/5: Demonstration på gågaden i Nykøbing, arrangeret af Velfærdsalliancen. Det handlede om protest mod omprioriteringsbidraget. Lea Lie og Peter Arklint holdt tale, og deltagerne “vinkede” til MF Rasmus Nordqvist, der havde sendt en hilsen.
 • 8/6: Mangfoldighedscafé i Pakhuset arrangeret af Enhedslisten Odsherred. Det handlede om at spise sammen med nye, også flygtninge — og om at udbygge samarbejdet med EL. Vi deltog med mad, service og kort indlæg.
 • 31/7: Musikalsk Laboratorium i Pakhuset. Jazz by Heart og få udefra deltog. Næste gang lægger vi ikke arrangement samtidig med #geoparkfestivalen - konkurrencen er alt for hård!
 • 22/8: 3 møder på samme aften: 1) Ekstraordinært årsmøde med ny vedtægter og suppleanter. 2) Åbent bestyrelsesmøde med planer, arbejdsdeling og budget. 3) Politiske drøftelser med Ruth Johnsen, Politisk Forum og Rasmus Nordqvist.
 • 10/9: Radio Odsherred havde inviteret os ind som “Ugens gæst”. Marianne Hammelboe og Peter Arklint deltog.
 • 15/9: Demonstration ved butikscenteret i Asnæs, arrangeret af Velfærdsalliancen. Det handlede om protest mod sociale nedskæringer. Henrik Pohl og Peter Arklint holdt tale, og vi sendte bagefter en videohilsen til borgmesteren - han svarede dog ikke.
 • 3/11: Fire frivillige - Dorthe, Margrethe, Marianne og Peter - delte “Tillidserklæringer” ud på gågaden i Nykøbing. Det handlede om at være med i Alternativets landsdækkende tiltag for mere tillid og mindre kontrol over for kontanthjælpsmodtagere.
 • 11/11: Åbent bestyrelsesmøde i Pakhus 2 om politikudvikling, arrangementer og kandidatudvalg.
 • 4/12: Politisk laboratorium i Pakhuset om Odsherreds iværksætterpakke. Rasmus Nordqvist deltog. Vi fik lavet en fin lille pakke, som Ivan Normann Andersen overrakte til kommunens erhvervskonsulenter som julegave til kommunen.

Udvalg og gruppers indsats og resultater

Visionsgruppen
Gruppen var etableret allerede i efteråret 2015 og bestod af Peter Arklint (tovholder), Ivan Normann Andersen, Margrethe Astasdatter, Niels Peter Borgen Nielsen og Jacob Antvorskov.
Ruth Joensen deltog i gruppens møder i starten af 2016 mens vores første folder omkring vores vision for Odsherred blev formuleret. Gruppen havde mange visioner, ideer og forslag, som der er bygget videre på som visionsspillet.
Gruppen stoppede i oktober 2016.

Klima: Den klimamæssige bundlinie er med i spillet.

Økonomi: Den første store spilleplade til visionsspillet fik vi betalt af arrangørerne af “Gang i gaden” i Hørve, september 2016. Landssekretariatet betalte 3.000,- for et bedre design af spillet og vi brugte 1.000,- af lokalafdelingens penge til 2 store spilleplader.

Socialt: Spillet er brugt ved 2 arrangementer i Hørve, 1 i Rørvig, 1 i Egebjerg og 1 i Nykøbing samt ved politikudvikling. Vi har samarbejdet med frivillige fra København om at udvikle en storby-variant, haft workshops på Alternativets møde i Albertslund 3. september 2016 og på halvårsmødet i Vejle 26. november 2016. Alternativet Lejres bestyrelse kom på besøg 2 gange i Rørvig, lærte at bruge spillet og brugte det på workshop før deres opstillingsmøde januar 2017.
Der er et team på AlleOs for de, der bruger spillet.

Vedtægtsudvalget
Peter Arklint og Kirsten Hørlyck lavede et oplæg til nye vedtægter ud fra oplægget fra Alternativet. Oplægget blev vedtaget på det ekstraordinære årsmøde

Ungenetværk
Jørgen Sørensen forsøgte at etablere et ungenetværk, men stoppede og brugte sit krudt på noget andet.

KV17 og kandidatudvalg
KV17-Gruppen blev etableret efteråret 2016 for at finde og motivere kandidater til kommunalvalget og stå for valgkampen. Jørgen Sørensen (tovholder), Henrik Pohl, Marianne Hammelboe, Ivan Normann Andersen og Jacob Antvorskov deltog.
Det lykkedes at finde og motivere kandidater!
Gruppen blev suppleret med Peter Arklint og fungerede som kandidatudvalg med sparring og selvevalueringer op til opstillingsmødet 22. januar.
Gruppen består nu af kandidaterne: Jørgen, Marianne og Jacob.

Klima: Der er kørt så lidt som muligt og brugt meget lidt papir.

Økonomi: Gruppen har fået bevilget 1.650,- til fotografering. De betaler selv den anden halvdel af prisen for kandidatfotos.

Socialt: Gruppen har fået et godt samarbejde, har bidraget til politikudviklingen og laver indlæg på Dialog og facebook. Gruppen er i gang med at udbygge sine relationer.

Politikudviklingsgruppen
Gruppen blev etableret i efteråret 2016 og består af Ivan Normann Andersen (tovholder), Peter Arklint og kandidaterne - samt en række “politiske konsulenter”. Politikudviklingen er disponeret ud fra modellen i visionsspillet og har støttet sig til oplysninger i kommunens “Visionsplan 2025”.

Vi synes selv, at vi er kommet langt :wink:
Se venligst valgoplæg med mærkesager og version 1.0 af vores vision og lokalpolitik.

Klima: Klimaet er med i vision, politik og mærkesager.

Økonomi: Udgifter på 170,- til forplejning.

Socialt: Arbejdet har været en blanding af fælles og individuel indsats i gruppen og der har også været input udefra via vores facebookside. Mærkesagerne blev prioriteret ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, der kom ud til medlemmerne i et nyhedsbrev. Principperne for udviklingen er beskrevet og der er et team på AlleOs.


Afsluttende budskab

Vi har brugt 2016 til at lægge et fundament, dels organisatorisk, dels politisk og dels ved at bestyrelsen og kandidaterne har lært hinanden at kende og fungerer som gruppe uden de store gnidninger.
Vi håber selvfølgelig, at flere vil være med og forventer, at det vil ske i løbet af valgkampen til KV17, som bestyrelsen og kandidaterne er godt i gang med.

Vi vil også gerne kunne videreudvikle vores politik og finde måder at inddrage flere heri. Visionsspillet har vist sig som et godt redskab til dialog i en gruppe og har allerede fået opmærksomhed fra mange lokalkredse i landet.

Nu skal vi have det gode samarbejde gjort bredere og mere mangfoldigt!


:green_heart: :green_heart: :green_heart:

Beretning fra 2015: Starten på en ny politisk kultur i Odsherred

Af Ruth Johnsen & Peter Arklint, Alternativet Odsherred, februar 2016

Dette er lokalafdelingens første årsberetning. Det er en beretning som officielt dækker perioden august 2015- februar 2016. Egentlig går historien lidt længere tilbage nemlig til april 2015.

Vi startede med et par kaffemøder hos Ruth Johnsen og fik allerede i maj afprøvet, hvad det vil sige, at lave et politisk laboratorium. Rasmus Nordquist ( folketingsmedlem opstillet på Sjælland) guidede os igennem. Her fik vi lagt grunden til det tema, som vi har anvendt lige siden. “Mere lys og liv i Odsherred.” Inspirationen var kommunens slogan “lys og liv i Odsherred” Ved at tilføje “mere” vil vi signalere, at vi værdsætter kommunens indsats, men at vi også selv gerne vil bidrage. Hvor kommunen mest satser på en tilpasning til de strukturelle forandringer, vil vi i højere grad bidrage til en omstilling af lokalsamfundet. Bæredygtighed og modstandsdygtighed har vi gjort til nøglebegreber.

Tryk her, og læs resten:

[details=Summary]Vi fik relativt hurtigt etableret en rigtig forening med bestyrelse, men uden penge.
Vores første bestyrelse bestod af Ruth Johnsen (forperson), Bine Feldbæk Siefert, Sune Skadegaard Thorsen, Peter Arklint og Rene Mangurten. Rene meldte dog fra efter kort tid på grund af arbejdspres.
Bestyrelsen har taget initiativ til arrangementer og konkrete sager, har deltaget i møder med kommunen, har samarbejdet med diverse partnere - udsendt nyhedsbreve og har lavet en intern forretningsorden.

Politisk laboratorium - POLA
Vi afholdt vores første officielle POLA 3. oktober 2015. Vi arbejdede med iværksætteri i Odsherred samt mulighederne i lokalsalsamfund og den 4. sektor ud fra oplæg af Rasmus Nordquist og Ivan Normann Andersen.
Vi blev så begejstrede over hvad vi blev enige om, at vi nedsatte en visionsgruppe, der kunne arbejde videre med udformningen af en egentlig vision ud fra dagens resultater og input.

Visionsgruppen
Visionsgruppen har lavet første udkast til en samlet vision og strategi for Odsherred, startet et par projekter med humoristiske navne (“Jord i hovedet” og “Vand i knæene”) - og givet oplægget til hvordan vi rent geografisk tager på rundtur i Odsherred i 2016 og lytter til græsrødderne og lokalsamfundene. Formålet er, at formidle styrken og vigtigheden af borgerdrevne klima og omstillingsprojekter på lokalt niveau og at inspirere til at få øje på egne styrker. Det drejer sig kort sagt om at lokalsamfund i højere grad får indflydelse på egne anliggender og levevilkår.
Vi forestiller os, at “Vision Odsherred” kan give retning til de kommende forberedelser af kommunalvalget 2017, og dermed også for en vurdering af, hvad det vil kræve af de kandidater, der opstilles.

Gruppen består pt. af Ivan Normann Andersen, Jacob Antvorskov, Margrethe Astasdatter, Niels Peter Borgen og Peter Arklint. Andre er velkomne til at bidrage.

Medlemsmøder og arrangementer
Vi har afholdt 2 medlemsmøder og været med i EU-debatmøde, en lokal klimamarch og taget ansvar for Danmarks Naturfrednings initiativ til “Vi slår ring om kysterne”. Vedrørende kysterne er ønsket “at bevare arvesølvet”, som Conni Hedegård har sagt til pressen.

Konkrete sager
Vi har sendt to breve til Odsherreds kommune. Begge breve handler om klima og økologi. Anledningen var kommunens strategiske energiplan, hvor vi deltog i kommunens møde om grøn energi 5. januar 2016.

Ny politisk kultur
Hvad har det med ny politisk kultur at gøre? Den nye kultur er, at det ikke er topstyret - debatmødet og deltagelsen i marchen skete ud fra medlemmers initiativ og det forventer vi vil ske mere og mere. Formulering af en vision for Odsherred tager afsæt i medlemmernes ideer og forslag, som de blev udformet via medlemsmøder og politiske laboratorier.

Samarbejde med andre
Det er også en ny politisk kultur at vi arbejder sammen med andre - og at vi er helt parat til at dele hvad vi ved og kan. Danmarks naturfredningsforening er en oplagt partner, som vi håber på at få en ordentlig kontakt med i 2016 og af de andre politiske partier, har vi samarbejdet med Enhedslisten i Odsherred om høringssvaret på kommunens energiplan.
Vi er glade for at virke i Odsherred kommune, der tager mange initiativer, for at involvere borgerne. Både i landsbymakeover, geopark og energiplan har vi mødt en progressiv kommune, som vi ser frem til at samarbejde yderligere med.

Alternativet er en bevægelse
Vi er med i en større bevægelse. Det mærkede vi da Jørgen Sørensen tog initiativ til et EU-debatmøde. På kort tid sørgede Storkreds Sjælland og landssekretariatet for, at der kom videnspersoner, teknik, mødeledelse og forplejning på plads til arrangementet.

Vi mærker også støtte og varme hver gang Rasmus Nordqvist - vores MF’er - stiller op til kaffemøde, medlemsmøde - og nu årsmødet 20. februar.

Vi er overbeviste om, at samarbejdet på tværs i storkredsen vil give gode oplevelser, inspiration og politisk slagkraft. Rent praktisk mødes aktive fra hele storkredsen 5. marts 2016 inde i Alternativets nye lokaler i Åbenrå 33, København K - og vi vil helt sikkert deltage, da vi er med til at arrangere dagen. Nyeste skud på stammen, er samarbejde med Alternativet på Bornholm. Vi går altså også uden for kredsen. Det har vist sig, at der også på Bornholm er interesse for gensidig inspiration. I første omgang har det medført, at vi fra Bornholm har fået inspiration til
design af nyhedsbrev. Det er da en god start!

Lokalafdelingers betydning
Betydningen af lokalafdelinger kan jo diskuteres. Vi tillægger dem stor betydning. Der har været stor medlemstilgang på det sidste. Dette blev drøftet i nyhederne. Spørgsmålet var, hvad Alternativet kan bruge denne medlemstilgang til. Svaret var, at hvis der ikke blev opbygget lokalafdelinger ville partiet ende som en døgnflue. Det er via lokalafdelinger, der skabes fundament og krop. Det er vi enige i.
Vi kan tilføje, at vi er vokset fra 8 til 50 medlemmer. Vi synes selv, vi har nået en del på den korte tid, vi har haft. Vi håber, I som medlemmer har været rimelig tilfredse med vores indsats ?

Ny bestyrelse
En ny bestyrelse skal vælges. Fra vores første bestyrelse ønsker Peter at fortsætte i bestyrelsen og Sune stiller op som suppleant.
Vi forventer at den næste bestyrelse vil udbygge initiativerne og være en ikke uvæsentlig del af den nye politiske kultur.[/details]

1 Synes om