Referat af årsmødet 2017 med revideret regnskab, men uden valgforbund

Vi mødtes i Aksen, Asnæs 15. marts klokken 18 og spiste suppe sammen.
Vi var 13 deltagere.
Kort efter bød Peter Arklint velkommen og det formelle møde gik i gang efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bine Feldbæk Siefert blev valgt.

2. Valg af stemmetællere og referent

Jacob Antvorskov og Peter Limkilde blev valgt som stemmetællere. Vivi Arklint blev valgt som referent.

3. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen

Peter Arklint fremlagde beretningen og startede med at sige

Vi har haft et godt og udbytterigt år i Alternativet Odsherred. Nu har vi både valgoplæg, mærkesager og kandidater til byrådsvalget november 2017

Tryk på dette link → og læs beretningen

Der var en række spørgsmål og kommentater til beretninger, herunder

 • at der snart kommer at udspil fra Politisk Forum omkring Kunst & Kultur, som vi kan tage med i den lokale politikudvikling. Det er rigtig godt, for vi har ikke fået gjort noget ved det område endnu.
 • at det er glædeligt at visionsspillet bruges i andre lokalafdelinger
 • at storkredsen tager området “erhverv” op. Torben Mariager deltager og vi får dermed yderlige input til dette område
 • tak for den store indsats og tak for at vi er nået så langt
 • at kandidaterne til byrådet er godt igang og har afprøvet hvorvidt humor faldt i god jord i i debat og indlæg omkring en lokal sag
 • at det var flot med så mange arrangementer i 2016

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Ivan Normann Andersen fremlagde regnskabet, der viste et overskud på 3.600,- Den væsentligste indtægt var 5.000,- fra storkredsen og de største udgifter var 1.000,- til 2 store spilleplader med visionsspil og 380,- til forplejning.

Der var disse spørgsmål og kommentater til regnskabet:
Det der blev fremlagt på storskærmen fulgte ikke kalenderåret og det gav forvirring. Imidlertid var regnskabet også medbragt i den skriftlige reviderede udgave - og her var regnskabsåret OK.

Regnskabet er revideret af Ulla Munksgaard, kasserer i storkredsen og kan downloades her:

Tryk her og download regnskab → Revideret regnskab 2017.pdf (1.9 MB)

Da regnskabet ikke var sendt rettidigt ud til medlemmerne inden årsmødet (det var slet ikke sendt ud) - som det skal i følge vedtægterne - kunne årsmødet ikke godkende regnskabet. Da deltagerne ikke havde nogen indvendinger mod regnskabet i øvrigt, blev regnskabet “taget til efterretning”. Det betyder at kassereren ikke behøver at gøre mere ved sagen - men at formalia bør være i orden ved næste årsmøde.

5A: Forslag 1: Principper for lokal politikudvikling i Alternativet Odsherred

Peter Arklint gennemgik oplægget, der var vedhæftet indkaldelsen som link.

Tryk på dette link → og læs principper for politikudvikling

Der var en række spørgsmål og kommentater til forslaget, herunder at det er svært at hitte rundt i dokumenterne, fordi Dialog er svær at overskue og at det bliver spændende at se udviklingen

Forslaget om principper for politikudvikling blev enstemmigt vedtaget.

5B: Forslag 2 var en afgørelse: Skal vi i valgforbund til kommunalvalget?

Peter Arklint gennemgik relevant lovstof, bekendtgørelse og hvordan fordelingen af mandater sker efter stemmeafgivelsen.
Efter et par afklarende spørgsmål omkring det tekniske startede debatten for og imod.

Peter arklint argumenterede for - ogTorben Mariager argumenterede imod valgforbund. Peter og Torbens argumenter var sendt ud på forhånd i nyhedsbrevet fra 1/3.

Tryk på dette link → og læs argumenterne i nyhedsbrevet

Efter en grundig og god debat med mange indlæg, spørgsmål og afklaringer, stemte vi om det.
Der blev begæret skriftlig afstemning, så deltagerne skulle skrive “Ja” eller “Nej” på en lille lap, der blev uddelt.
Stemmetællerne lavede optælling og forberedte deres fremlæggelse, mens vi andre holdt pause.

Peter Limkilde fremlagde resultatet fra talerstolen akkompagneret af Jacob Antvorskov på flygel.
Drama, spænding, utålmodighed…

Det endte med at Jacob overrakte Peter en kuvert med resultatet:
Stemmer for valgforbund: 4
Stemmer imod valgforbund: 8
Ugyldige stemmer: 1

Beslutning: Vi skal ikke i valgforbund ved kommunalvalget 2017.

6: Valg til bestyrelsen

Peter Arklint, Ivan Normann Andersen, Jørgen Sørensen og Vivi Arklint havde fået deres valggrundlag udsendt med nyhedsbrevet 1/3.

Alle blev valgt. Bestyrelsen konstituerede sig efter årsmødet med Peter som forperson, Vivi som kasserer, Ivan som næstforperson og Jørgen som medlem.
Suppleanter: Bine Feldbæk Siefert og Torben Mariager stillede op og blev valgt.

7: Valg af revisor (er)

Ulla Munksgaard havde givet tilsagn om, at hun ville fortsætte og blev valgt.

8: Eventuelt

Her var mange opfordringer og informationer:

 • Ivan inviterer kandidaterne til info om kommunens mysterier af papirer omkring strategi og planer.
 • Ruth fortsætter endnu et år i Politisk Forum og opfordrer til at følge med og deltage i den spændende og vigtige politikudvikling, der formidles via Dialog
 • Jørgen opfordrer til at “Dele og Like” indlæg på Alternativet Odsherreds side på Facebook. Vores side fungerer allerede godt og kandidaterne skriver opslag og undersøger, hvad der har størst gennemslagskraft. Det mest effektive er, at vi alle “deler og liker" :wink:
 • Storkredsens opstillingsmøde foregår 25.marts i Roskilde kl 16 i byrådssalen. Der skal vælges kandidater til Folketing, Regionsråd med mere - så det er et rigtig vigtig møde! Der er materialer på nettet - gå ind på AlleOs og find eventen…
 • Der er nedsat udvalg i storkredsen til hvordan aktiverer de mange medlemmer, så de også er alternative. Torben deltager.

:green_heart:
Herefter takkede Bine for god ro og orden og afsluttede årsmødet.