Global Politik 6 af 6 (Global Beskyttelse og Mobilitet) - til debat før POFO

GlobalVision6.TILDIALOG.docx (20.1 KB)

Jeg hedder Andreas og var koordinator på en POLA i foråret om globale rettigheder og konventioner, som især denne del af de globale politikvisioner relaterer sig til. Desværre synes jeg ikke, at udkastet bærer synderligt præg af, hvad vi i Aalborg kom frem til… Og nu kan jeg se, at proceslederen for global politik-POLA’erne har skrevet følgende på facebook: "Jeg var procesleder på gennemførelsen af 8 POLA’er marts-april i år, som derefter IKKE blev brugt til at skrive politik ud fra. Man så bort fra dem på Grønne Gang, der blot omskrev et oplæg, som vi i arbejdsgruppen fik stukket i hånden i marts - før POLA’erne blev afviklet !
“Det kan da ikke være rigtigt !” Desværre, jo. Jeg har forsøgt at få et evalueringsmøde allerede i maj, og samlede min kritik om det d. 23.06, som alle i kredsen fik (incl HB og de tre ordførere) - men først 18.08 var der tid: Alle parter mødtes så 18.08, men der var ikke “stemning” for at se kritisk på processen !
I stedet besluttede mødet (efter jeg var gået) at køre videre med processen, selv om den ikke har levet op til Alternativets allervigtigste DNA - “Flere ved mere” og “Involverende Demokrati”.

KAN DET VIRKELIG VÆRE RIGTIGT!?

2 Synes om

Nej det er det selvfølgelig ikke - hvorfor denne påstand bringes til torvs på den åbne FB side kan jeg imidlertid ikke give dig svar på.

Hej Andreas,
I Politisk Forums koordinationsudvalg er vi ret interesseret i at forstå hvordan processen har været i forhold til udarbejdelsen af de globale visioner. Særligt nu hvor der rejses kritik mod processen.
Så kan du komme med nogle konkrete eksempler på hvad I kom frem til i Aalborg, som du synes burde være en del af udkastet?
Grønne hilsner, Jon fra Politisk Forums koordinationsudvalg.

1 Synes om

Hej Jon,
Undskyld, at jeg lød lidt hysterisk før. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle tro - og gør det stadig ikke. Det er ikke fordi, at jeg tror, at nogle af os, som kom til det politiske laboratorium i Aalborg, ville være uenige i de forskellige udkast. Men som sagt skrev vi en række mere eller mindre konkrete politikforslag, som kunne indskrives i visionerne, men som overhovedet ikke er med her - det gælder fx basis-undervisning til alle børn i verden om deres rettigheder og oprettelse af en særlig børnerettighedsdomstol. Derudover ønsker vi også mere fokus på klimaflygtninge og en mere rummelig flygtningekonvention, som fx kan tage højde for klimaflygtninge. Det er helt okay, hvis Politisk Forum er uenige i de forslag, men jeg ville personligt gerne have hørt en begrundelse for, hvorfor de ikke kom med. Er der nogen, som kan løfte lidt af sløret for, hvordan det er foregået i forhold til udarbejdelsen af disse udkast?

Mvh
Andreas

1 Synes om

Kære alle debattanter her og på FB.
Hvor er det skønt at mærke engagementet for en visionær global politik.
Processen med at formulere en global politik har på mange måder været problematisk. Den har vi nu evalueret på et møde mellem arbejdsgruppen, ordførerne, HB og LS og den læring vil vi forhåbentlig bruge fremover – mine egne hovedkonklusioner gengiver jeg nedenfor. Efter evalueringen håber jeg vi nu skal diskutere det indholdsmæssige – diskutere politik og globale visioner – på Dialog, på medlemsmøder og endelig i POFO. Alle kan bidrage til at færdiggøre de visioner for global politik, sikre de bliver gode og skarpe og reflekterer den viden og politik POLA’erne har genereret.

I forlængelse af evalueringsmødet besluttede vi at arbejde videre med udkastet til de 6 visioner og sende dem til debat på Dialog. Udkastet er formuleret på baggrund af et udarbejdet oplæg og de skriftlige input fra POLA’erne, siden diskuteret på et møde, hvor de POLA-ansvarlige kunne sikre at alle input var indarbejdet, en ny version er udarbejdet og igen sendt ud til alle i arbejdsgruppen mhp. at de POLA-ansvarlige igen kunne sikre at input fra POLA’erne var dækket ind ved at komme med konkrete gerne politiske ændringsforslag, hvorefter (jeg udarbejdede) en endelig version.

Det var netop hensigten at dem der havde deltaget i POLA’erne kunne gennemgå referaterne og hukommelsen igen og give konkret input herfra til visionsteksterne. Det var ikke tanken at redaktøren/jeg skulle forsøge at udlede noget fra referater fra POLA’er jeg ikke selv havde deltaget i – det kan dem der har været ansvarlige for dem gøre langt bedre. Denne sidste version er nu lagt på Dialog og alle kredse er opfordret til at afholde medlemsmøder, som sikrer at alle medlemmer stadig kan bidrage til politikken.

Lad os nu også diskutere politik – kom med dét I synes mangler, holdninger, viden, emner.
Lad os få færdiggjort en visionær ramme og så arbejde videre med den konkrete udenrigspolitik og Alternativets mærkesager, så vi kan øve indflydelse og blandt andet påvirke efterårets debat om dansk udenrigs-, handels-, og fredspolitik, samt regeringens forslag til ny dansk udviklingsstrategi.

PS. Min hovedkonklusion fra evalueringen er;

  • Politikformulering skal have tid og der skal på forhånd være en klar rollefordeling og afklaring af hvordan skriveprocessen skal foregå. Inputtene fra POLA’er mister meget i den skriftlige overlevering og det er nødvendigt at mødes – helst fysisk – mellem de POLA-ansvarlige, ordførerne, rådgivere, mfl. og diskutere, samle og behandle indholdet forud for eller under skrivearbejdet. Det håber jeg vi gør fremover.

Hej Andreas,
Tak for dit svar.
Umiddelbart lyder det som om at det er mere konkrete politikforslag I har udviklet.
Konkrete forslag er ikke en del af selve visionen, men gruppen burde have inkluderet 3 konkrete forslag til hver vision som skal eksemplificere hvordan visionen kan udmønte sig konkret. Det har de dog ikke gjort det endnu, men jeg har i går informeret dem om vigtigheden af dette, så vi kan behandle visionen på næste møde i Politisk Forum.
De forslag der ikke bliver brugt til at eksemplificere visionen vil snarligt kunne blive lagt op i det vi nu kalder “Politisk Katalog” (Tidligere: “idékataloget”), hvor det er planen at medlemmerne snart kommer til at kunne vurdere dem hver for sig.

Håber dette gør det klart hvor i processen vi er
Spørg endelig hvis der er noget der er uklart. :slight_smile:

Grønne hilsner, Jon

1 Synes om

Hej,
Et lille indspark der mest relaterer sig til selve processen, da jeg selv har erfaringer med skriveprocessen. Jeg tror det ville afvikle meget udnødig støj, hvis der bliver sat navne på de mennesker, der deltager i skriveprocessen. Altså, hvis der laves en omskrivning - hvilket er forståeligt og nødvendigt - skrives der navn på de mennesker, der har været med til omskrivningen. Jeg tror, at den metode kan lette videre dialog om arbejdet, sådan at en procesleder ikke føler, at arbejde er blevet smidt ud af en usynlig instans.

VH, Jan K

2 Synes om

Men det er helt utroeligt at befolkningstilvæksten ikke nævnes med et ord. Vi bør arbejde via handels og ulandspolitikken for at der tilføres økonomiske ressourcer til familieplanlægning i lande med høj befolkningstilvækst. Dertil kommer folkeoplysning og ligestilling af køn i det lokale samfund i fx Afrika. Vi vi ikke får styr på den demografiske udvikling kan intet problem løses lige fra naturbeskyttelse til folkevandringer.

1 Synes om

Et andet forhold i det globale udsyn i dette papir er at der vises lidt forståelse for de økonomiske konsekvenser af politikken i Danmark. Ved ikke at forsvare de nationale interesser kan det virke lidt som om at man ikke tænker på Danmark, når de globale udfordringer diskuteres. Det bør være en vision for en global politik at sikre at der tages hensyn til de nationale interesser.

Ja, desværre Andreas. Det passer.
Jeg var procesleder - stod for at brede POLA’erne ud i 10 storkredse (det blev til 7, og det grønlandske hus):
Vi talte meget sammen op til Ålborg POLA, Andreas. I gjorde et stort stykke arbejde, og du lavede en fin rapport til FB gruppen “Alternativet Global Politik”.

Men der ligger nu et “alternativt forslag”, sat op af Rolf Jackson, som inkluderer så godt som alle udsagn fra de afholdte POLA’er. Det er en sammenskrivning med samme form som det forslag der er til debat.
Jeg vil anbefale at man tager udgangspunkt i det alternative forslag.

Marianne skriver det noget anderledes end det jeg har oplevet. Det er enklere:

  • Arbejdsgruppen får et “Global-skriv” på 27 sider i hånden d. 22. marts, på vores 1. møde.
  • Dette skriv bliver reduceret til 13-14 sider, og præsenteres 19.05. Der medtages næsten intet fra POLA’erne, der er afholdt i mellemtiden.
  • Marianne redigerer efter mødet 18.08 skrivet fra 19.05 (kun læsemæssige ting) og sætter op på Dialog - det forslag der er til debat nu.

Så vi står nu med et forslag til Global Vision, som i store træk ser ud som det oprindelige, fra 22.03 (altså før POLA’erne afholdes) - man er velkommen til at tjekke teksterne: De ligger nu som Filer på FB siden “Alternativet Global Politik”.

  • og det er da sært fattigt - 8 POLA’er er afholdt, men udsagn er ikke medtaget (selvfølgelig efter en tolkning, til et visionært niveau)

Jeg er flere gange blevet opfordret til at komme med bidrag til skrivet af 19.05, men jeg ville gerne forfra, og skrive ud fra POLA’ernes output. Det er jo sådan vi gør i Alternativet … !
Alligevel sender jeg efter mødet 18.08 gennemskrevne referater fra 2 POLA’er afsted (Sorø og Birkerød som jeg faciliterede), men de er ikke medtaget i det Visionsforslag der er lagt til debat. Hmm…

Jeg vil derfor anbefale at tage udgangspunkt i det Alternative forslag Rolf Jackson har stillet til rådighed: Det er en kombination af det forslag der er til debat, og de mange POLA’output, som ikke er medtaget i det oprindelige forslag. Der ses et mere klart forhold til årsag-virkning mekanismerne (fx befolkningstilvækst, der er et afledt problem af lokale levevilkår - vi skal forbedre levevilkårene, og ikke bare uddele kondomer, eller lave 1-barns politik).
Rolfs forslag er desuden mere proaktivt ift. de forandringer vi skal i gang med for at ændre på de eksisterende systemer.

1 Synes om

Hej folkens. Jeg har været meget kritisk igennem hele Global-processen, for der har været fejl og mangler og det er gået for hurtigt i ny og næ.

Omvendt er det vigtigt for mig at pointere, hvad jeg synes har været overset længe. Ikke for at undskylde eller blåstemple alt i denne proces, men simpelthen for at vi fremover har en bedre forventningsafstemning:

Et POLA (politisk laboratorium) er ikke det enkelte event eller den enkelte workshopdag. Det er hele processen fra start til slut med alle politikudviklingsforløb, møder og debatter som det, der til sammen har skaber det, vi kalder et POLA.

Derfor kan der godt være fejlslagne workshops og mødemisforståelser uden, at processen og det samlede POLA skal underkendes. Kan I følge mig? De fejl og mangler og misforståelser som Jeppe og Bl.a. også jeg selv har påpeget undervejs er elementer i den samlede politikudvikling. Derfor er opgaven nu at sikre, at vi alt i alt har fået skabt en involverende proces og et fundament til en sammenskrivning af erfaringerne - i trit med vores værdier og vedtægter. Jeg var selv enig i, at workshoppen i Struer ikke skulle gennemføres. Jeg har i lang tid ment, at processen ikke var god nok hvis hver enkelt workshop skulle leve op til vores fælles forståelse af hvad et POLA skal kunne og være. Når jeg nu betragter ALT i processen som det samlede POLA, er jeg dog af en anden overbevisning - idet det er nu, vi netop skal råde bod på de fejl og mangler, det har været undervejs.

POLAet (for der har kun været et) er overstået, når vi har stemt det igennem Politisk Forum. Tak til alle jer, der har bidraget med kritiske spørgsmål og gode svar, så jeg blandt andet er kommet frem til denne erkendelse. Vi skal blive bedre til at forventningsafstemme og skabe klarhed over, at det netop er hele processen og det samlede arbejde - inklusive gennemskrivning og tilpasning, der er vores POLA.

Dette indlæg postede jeg derfor også som kommentar til Jeppes opdatering den 17. september på Facebook. Blot til orientering.

1 Synes om

Formålet med dette indlæg er ikke at gå ind i den konkrete debat; men jeg vil godt takke dig, René for din meget præcise afgrænsning af hvad en POLA er og for din præcisering af betydningen af forventningsafstemningen inden (og jeg tilføjer “mens”) man er i gang. Jeg deltog i POLA’et i Grønlændernes hus - og har efterlyst en form for tilbagemelding, en slags referat, lige siden. Nu forstår jeg det bedre hvorfor der ikke er kommet noget.

Jeg opfordrer @Nilas_Bay_Foged og @saschafaxe til at læse med her, og vurdere, om ikke René’s præcisering og opfordring kunne indskrives som “Præambel” til AlleOs Håndbogens afsnit om POLA’er. AlleOs // Alternativet.

Det fortjener at blive formidlet til alle igangværende POLA’er. Derfor også info til dig @anon10306614, der er tovholder på en POLA om Småbørnspolitik

1 Synes om

Skal vi ikke lade processen ligge og diskutere indholdet: Visionen er mangelfuld fordi forslagsstillerne ikke tager hensyn til, at befolkningstilvæksten i Mellemøsten og Afrika bidrager til at udløse krige og folkevandringer som rammer Europa og Danmark. Jeg ved godt at under udvikling i disse lande, ressource udnyttelse og kynisme fra Europa’s side er skyld i mange ulykker som nu sker i de lande. Selvfølgelig er der noget i visions forslaget der adresser disse urimeligheder. Men vi står i en akut situation, hvor prognosen for Afrika er 4 milliarder mennesker. Hverken dyr eller natur kommer til at overleve. Vi må have et vision for hvordan vi imødekommer dette problem her og nu. Det kræver målrettet familieplanlægning, oplysning, ligestilling, udvikling og bedre handelsforhold for mindre producenter i Afrika. Alle redskaber skal i brug også de umiddelbare og kortsigtede. Det dur ikke at tænke 30 år ud i fremtiden. Vi må handle målrettet her og nu. Derfor skal vi også fortælle regeringerne i Afrika at der er betingelser for at få hjælp og gode handelsaftaler. Det kræver samarbejde om at løse den demografiske udfordring. Hvis den ikke løses så hurtigt som muligt, er alt håb ude. Momentum i befolkningstilvæksten er enorm, fordi en stor generation når den fødedygtige alder. Kenyas befolkning er steget fra 9 mio personer i 1969 til 68 mio i dag. Og 130 mio. ligger i kortene om 25 år. Det er 7 gange op! Intet land kan følge med. Jobs, uddannelse, landbrug osv. Det er så voldsom en udvikling. At ignorer det er totalt uansvarligt. Jeg er skuffet over at folkene i Alternativet bagatalliserer befolkningstilvæksten med en masse gode langsigtede forslag som næppe bliver til virkelighed i en korrupt og overbefolket verden. Vi har også pligt til at tjene Danskernes ve og vel og det gør vi ikke i en verden, hvor tilflytning til vores del af verden er ude af kontrol på grund af befolkningstilvæksten.

1 Synes om

Tak Palle
Vi er stadig i den meget åbne del af processen, hvor vi samler temaer. Når vi når til konkrete forslag, så er det vores intention at bruge processen vi har testet omkring “delegeret demokrati”. Stille og roligt :slight_smile:

I virkeligheden er demografi og befolkningspolitik en så central del af en miljøforkæmpers politiske DNA. Miljøbelastning = forbrug x antal. Hvis man som et grønt parti ikke formår at have en klar holdning til hvilken målsætning samfundet skal have for at nedbringe befolkningens størrelse til et niveau hvor kloden kan overleve, så har man (jeg) et meget alvorligt fundamentalt problem med projektet. Jeg tror Alternativet vil blive ramt hårdt af dette dilemma, fordi mange grønne stemmer stille og roligt vil sive ud i det politiske hjemløse mørke - der hvor de kom fra. Det var demografiske spørgsmål der gjorde at jeg blev så ked af det, at jeg satte mig selv på hold for en periode via kluntede omveje.

Hej Niels

Lidt (forhåbentlig) konstruktiv) kritik af dit indlæg:

For det første: Kunne du ikke nøjes med at skrive dine pointer et sted i debatten? Hvis de er vigtige - og det synes jeg denne er - så skal de nok blive debatteret. Dette er ikke facebook - alle der kan se dine øvrige indlæg, kan også se dette.

For det andet: Afsnitsinddeling øger læseligheden enormt.

For det tredje, og vigtigst: Dit indlæg ville blive meget mere konstruktivt, hvis du holdt fokus på hvad DU synes der skal stå i vores vision, og undlod at pointere at forslagsstillerne, “Folkene i Alternativet” mfl er nogle idioter, fordi de ikke allerede har skrevet det.

1 Synes om

Tak for at nogle fra den politiske ledelse og admin. vil kommentere mit indlæg, Det er faktisk første gang jeg har oplevet det på dialog!!! Jeg retter til og skriver følgende:

Der bør stå i visionen til Politisk Forum følgende for Global Politik:

Befolkningstilvækstudfordringen

"Alternativet anerkender, at verden står i nogle demografiske udfordringer med hensyn til befolkningstilvæksten især i Afrika og Mellemøsten. Derfor må vi yde betydelig ulandshjælp, der fremmer målrettet familieplanlægning og ligestilling mellem køn. Erfaringer har vist, at en sådan indsats faktisk virker til at sænke fertiliteten i lande som fx Thailand for 30 år siden.

Det kan naturligvis ikke stå alene: Både økonomisk og social udvikling herunder uddannelse i de pågældende lande er afgørende for at fødselstallet falder.

Vi må insistere via handelsaftaler og internationale samarbejdsaftaler på, at de enkelte lande i Afrika og Mellemøsten er samarbejdsvillige til at løse den demografiske udfordring, dels for deres egen skyld, men også fordi ukontrolleret befolkningstilvækst er ensbetydende med at tilflytningen til Europa stiger. Alternativet anerkender, at befolkningerne i Europa har vist politisk modvilje mod en større tilstrømning af asylansøgere og flygtninge, så det er netop vigtigt at adressere de underligende årsager til folkevandringer. Det er vigtigt at gøre for at sikre fred i verden."

Hej Andreas. Hvorvidt et er rigtigt eller ej kan du selv vurdere ved at sammenligne opsamlingen på POLA’erne og så det oprindelige visionsudkast der er gengivet i sin helhed som PDF som vedhætet fil her: Global Politik - et Alternativt visionsoplæg - #10 af Niels_Poul_Dreyer

NB: Der er mig bekendt aldrig kommet et referat fra Ålborg hvilket forklarer hvorfor udsagn ikke er inkluderet. I FB gruppen “Global politik” er uploadet alle de referater som er produceret.