En Alternativ Helhedsorienteret Retspolitik - Genoprettende Retfærdighed

Den grundlæggende vision med Alternativets retspolitik er at skabe grobund for en genoprettende retfærdighed i det danske retssystem set i et bredt perspektiv. Det skal ske igennem en række initiativer, der primært fokuserer på:

• En markant forbedring af den forurettedes retsstilling samt
• en holdningsændring til hvorfor og hvordan vi straffer.

Vi skal nytænke retspolitikken og skabe grundlæggende vidensbaserede ændringer. Der skal prioriteres anderledes til gavn for de forurettede, de kriminelle og for samfundet som helhed.
Der skal være langt større fokus på den forurettedes rettigheder og behov i det danske straffesystem. Forurettede skal i højere grad tages alvorligt, de skal føle sig hørt og de skal mødes af hjælp, der står mål med den krænkelse, som de pågældende har været udsat for.

Undersøgelser viser, at når spurgt direkte, så ønsker danskerne strengere straffe. Men det viser sig imidlertid også, at borgerne rent faktisk undervurderer domstolenes strenghed markant, og i konkrete sager dømmer de selv mildere end domstolene . Behovet for strengere straffe har således grundlag i befolkningens umiddelbare retsfølelse. Der er derfor behov for mere oplysning på retsområdet, så fremtidens retspolitik i højere grad kommer til at bygge på (rets)fornuft end på (rets)følelse. Samfundets hævn skal træde i baggrunden til fordel for et fornuftbaseret fokus på genoprettende retfærdighed. Hvilket i sidste ende vil komme os alle til gode igennem færre sociale omkostninger og mindre kriminalitet.
Alternativet tænker retspolitikken som en holistisk indsats, der indeholder forskellige faser og parter.

En helhedsorienteret retspolitik sætter ind både før forbrydelsen, under retssagen og strafafsoningen samt tager stilling til efterspillet for både forbrydere, forurettede og samfundet som helhed. Vi tænker hele retsindsatsen som en lineær proces, der strækker sig fra før forbrydelsen er sket indtil efter løsladelsen og længere. Vi skal i sørge for en hurtig, effektiv og helhedsorienteret hjælp til de forurettede og til de kriminelle, det værende fysisk, psykisk og praktisk. Vi skal forbedre resocialiseringen på baggrund af forskningsbaserede tiltag og ikke lade retspolitikken påvirke af enkelt sager, følelser eller samfundets behov for hævn.

2 Synes om

Hej alle,

Ovenstående er et bud på visionen for en samlet Alternativ retspolitik. Vi har også en helt masse konkrete forslag, der vil blive lagt op i løbet af i dag. De konkrete forslag vil ligge under følgende overskrifter:

  • Indsatsen over for de forurettede
  • Den frivillige indsats
  • Den sociale og pædagogiske indsats
  • Straf til gavn
  • Et socialt genoprettende retsvæsen.

Håber I har en masse gode kommentarer og idéer.

Mvh

Hjalte

2 Synes om

Hej. Jeg har forsøgt at læse nogle af de opslag der er kommet omkring retspolitik, men må indrømme at jeg er totalt forvirret.

Hvad er formålet med disse opslag, hvem er afsenderen? (mange står blot som “alternativet”, nogle som “Hjalte”), hvilket forarbejde er der gjort på området (polaer, eksperter mv) og hvordan skal disse ting behandles?

Er det løse tanker som deles for at skabe debat eller er det materiale som er tænkt som noget der skal blive til et egentligt visionsforslag der skal forelægges pofo? Det virker som om visioner og konkrete forslag er blandet sammen.

Retspolitik er meget vigtigt, da retsstaten er vores fællesfundament, så det er noget alle politisk interesserede har (eller bør have) en væsentlig aktie i.

Kan I ikke:

  • Beskrive hvad I vil med disse opslag (forhistorie, proces, mål)
  • Lave en samlet oversigt over det I ser som et forslag så det kan læses som en helhed.

Vh, Rolf

1 Synes om

Hej Rolf,

Det er tale om et bud på en samlet retspolitik. En retspolitik, der er fremkommet ved hjælp af POLA’er og møder med eksperter.
Grunden til det er ligger fra forskellige afsendere er blot, at der er en grænse for hvor mange oplæg, der kan lægges op om dagen fra samme afsender.
Beklager hvis det ikke fremgik tydeligt. Jeg skal nok lige tilføje en beskrivelse af processen og samle det. Selvom det hele ligger der nu. Det er blot delt op i overskrifter.

Mvh

Hjalte

Juridisk og Retspolitisk Rådgiver
Alternativet

Sendt fra min iPhone

Jeg må sige jeg finder forslaget for løst formuleret. “En markant forbedring af den forurettedes retsstilling” for eksempel. Hvad menes der med det? Det er nemt at sige ja til “forbedring”, men for nogen vil det betyde hårdere straffe, for andre betyder det at man vil slække på bevisbyrden - begge dele ting jeg ikke kan gå ind for.

1 Synes om

Hej Søren,

Visionen er jo overordnet formuleret og bliver efterfølgende konkretiseret i de enkelte forslag. Men i forhold til det konkrete tilfælde, så skal der måske i stedet for “retsstilling” blot henvises til deres “rettigheder og behov”. Hvad tænker du om det?

Mvh

Hjalte Dalsgaard Møller
Retspolitisk og Juridisk Rådgiver
Alternativet

Hej Rolf,

Nu har jeg lagt et samlet dokument op, og forsøgt at beskrive det efterlyste.

Mvh

Hjalte
Retspolitisk og Juridisk Rådgiver
Alternativet

Se mit svar her: En Alternativ Helhedsorienteret Retspolitik - Samlet dokument - #4 af Rolf_Jackson

Jeg ved ikke engang om problemet eksisterer. Hvad tænker I på? Er det i den
forurettedes møde med politiet I ser et problem? Eller i forhold til
politiets efterforskning? Eller med domstolen? Bortset fra sager, hvor ofre
for vold eller voldtægt synes gerningsmanden slipper for billigt, synes jeg
ikke jeg ser noget problem. Men fortæl endelig! Jeg lytter :slight_smile:

KH Søren

Den 17. oktober 2016 kl. 11.23 skrev Alternativet <webmaster@alternativet.dk

:

Alternativet https://dialog.alternativet.dk/users/alternativet
17. Oktober

Hej Søren,

Det vil jeg for så vidt give dig ret i. Måske skal der i stedet for
“retsstilling” i stedet henvises til deres “rettigheder og behov”. Hvad
tænker du om det?

Mvh

Hjalte Dalsgaard Møller
Retspolitisk og Juridisk Rådgiver
Alternativet

Besøg emnet
https://dialog.alternativet.dk/t/en-alternativ-helhedsorienteret-retspolitik-genoprettende-retfaerdighed/3520/6
eller svar på denne email for at svare.

Som svar på
soeren.wilhjelm https://dialog.alternativet.dk/users/soeren.wilhjelm Søren
Wilhjelm https://dialog.alternativet.dk/users/soeren.wilhjelm Medlem
16. Oktober
Jeg må sige jeg finder forslaget for løst formuleret. “En markant
forbedring af den forurettedes retsstilling” for eksempel. Hvad menes der
med det? Det er nemt at sige ja til “forbedring”, men for nogen vil det
betyde hårdere straffe, for andre betyder det at man vil slække på
bevisbyrden - begge…

Besøg emnet
https://dialog.alternativet.dk/t/en-alternativ-helhedsorienteret-retspolitik-genoprettende-retfaerdighed/3520/6
eller svar på denne email for at svare.

Klik her
https://dialog.alternativet.dk/email/unsubscribe/b07db9083b2ef34e6b27cc87341a93cd8da629447f7bc6f838adbe1cdc3867a1
hvis du ikke længere vil modtage disse emails.

Søren Wilhjelm

Hej Søren,

Fedt du spørger. Havde nok lige misforstået dig i første omgang. Beklager. :slight_smile:

Problemet eksisterer i høj grad. Det er i hvert fald, hvad vi har fundet ud af efter at have snakke med advokater, offerrådgivningen og folk der selv har stået i situationen. Problemet er flerstrenget. Selvom at politiet er blevet meget bedre til at orientere om forurettedes rettighede mm, så er der tit tale om en udsat gruppe af mennesker, der ikke magter at være opsøgende i den situation de er i. Derudover er der en generel frustration over at systemet i så høj grad er indrettet med fokus på den kriminelle og samfundet. Mange forurettede savner simpelthen, at de bliver hørt og taget alvorligt. Det er ambitionen, at det skal blive bedre.

Mvh

Hjalte
Retspolitisk og Juridisk Rådgiver
Alternativet

OK, er vi så ikke ovre i en formulering i retning af, at vi ønsker mere støtte til den forurettede igennem hele forløbet fra anmeldelse til sagens afslutning og eventuelt længere efter behov

Jeg kan godt lide tilgangen der er i visionen om at den forudrettede skal opleve en højre grad af retssikkerhed og at indsatsen overfor den kriminelle skal ske allerede ved tidligere opsporing.
Således at der både er en forebyggende tilgang og en retfærdighedstilgang
Det er også interessant at arbejde med og fokusere på, borgernes oplevede konsekvens og rettens faktiske domfældelse. Det synes jeg er rigtig godt spottet. Det er altid en udfordring at lave vores forudindtaget meninger om, men det er absolut en indsats værd.

Visionen er for mig et godt grundlag for udviklingen af konkrete underpolitikker

Jeg synes det er rigtig meningsfuldt at visionen for retspolitikken går på to ben, at den både forholder sig til den forudrettede (den krænkede) og til den er udfører handlingen.

Kunne vi overveje hvor ofte vi bruger ordet “nytænke”?
Vi nytænker jeg ikke det hele, hele tiden og det bliver et værdiord uden værdi, fordi de fleste af vores politikker og indsatser har ordet i sig. Vi kan gentænke fx. V ændre jo ikke hele straffeloven, men vi retænker vores måde at se på forudrettede og straffet på.

Visionen om at være forebyggende i forhold til den kriminelle og opfølgende på den forudrettede, synes jeg er rigtig godt tænkt og selvfølgelig skal politikudmøntningen være mere konkret i sine handlingsanvisninger.

Det interessante afsnit med forskellen i vores oplevelser og i det konkrete, er velkendt fra adfærdsforskningen og fortæller en masse om hvordan vores hjerner arbejder, når de sammenkæder, det de tror er fakta og glemmer at indtage det der reelt er fakta.
Det er en stor mundfuld og en interessant udfordring, at give os selv, at vi vil bestræbe os på, at få de reelle fakta bragt mere ud til fælles viden. Og det er en vældig god pointe, at vi ikke bare skal straffe hårdere når vi allerede nu straffer mere, end vi selv tror.

For mig ser visionen i sin helhed gangbar ud, bare vi lige overvejer om alt reelt set nytænkes eller ej :slight_smile:

Forslag om retsbeskyttelse af borgerne og medarbejdere overfor offentlige myndigheder:

En borger skal have et retskrav på advokathjælp til samt fri proces i retssystemet, hvis borgeren kan dokumenter, at en offentlig myndighed har fabrikerer og/eller spredt urigtige oplysninger og/eller truffet afgørelse på urigtigt grundlag.

En medarbejder i forvaltningen skal beskyttes mod fyring og chikane, hvis denne medarbejder gør opmærksom på fejl og urigtige oplysninger i forvaltningen. Medarbejdere, der gør opmærksom på fejl og uhensigtsmæssigheder i forvaltningen skal belønnes - ikke straffes.

Der skal skabes en fejlretnings-kultur i den offentlige forvaltning. Mennesker begår fejl. Vi skal finde metoder, til at få dem rettet.