08.10.18 Referat bestyrelsesmøde Storkreds Fyn

Storkredsbestyrelsesmøde Fyn d. 08/10/18

Til stede fra bestyrelsen: Kåre Wangel, Line Seiding, Ingvard Hansen, Michael Plauborg og Maria Aagaard

Gæster: Stine Helles, Bente Kjær, Linnea Madsen, Fabian Davidsen, Tine Busk og Mette Rahbek (digitalt)

1. Godkendelse (eller ændring) af dagsorden.

 • Dagsordenen er godkendt.

2. Sekretær Maria tager referat, Frands er mødeleder.

 • Godkendt.

3. Præsentationsrunde.

 • Det skønnes ikke nødvendigt med en præsentationsrunde, da mødets deltagere allerede har kendskab til hinanden.
 • Punktet frafalder.

Principbeslutninger:

4. Frands: Præcisering af rollen som Mødeleder

 • Præcisering af rollen som mødeleder fremlægges som følgende:

Formål: At sikre gode møder.

Opgaver: Mødelederen er den der modtager punkter til dagsorden. Efter behov kan mødelederen redigere i punkter, så de kan behandles formålstjenligt, fortrinsvis i samarbejde med indsenderne. Mødelederen har ansvar for at opstille dagsordensforslag til møder, der herefter sendes til sekretæren. Mødelederen er den der vælger processer, så hvert møde i tide når sine mål, sådan som de fremgår f.eks. af mødets dagsorden. Mødelederen har ligeledes til opgave at beskytte Alternativets debatdogmer og værdier, ved at bruge sit mandat til at give folk ordet, eller tage det fra dem.

Privilegier: Mødelederen har mandat til at sortere og eventuelt redigere i indsendte punkter til dagsorden. Mødelederen bestemmer, hvem der får ordet. Om nødvendigt kan mødelederen afbryde nogen, for at beskytte Alternativets værdier eller debatdogmer eller for at mødet kan nå sine mål.

- Har Frands stadig opbakning som mødeleder med denne rolle?

 • Der er ingen indvendinger mod Frands præcisering af rollen som mødeleder.
 • Frands har stadig opbakning som mødeleder.

5. Frands: Orientering om dagsordensvejledning. Se bilag A

 • Der er udarbejdet et udkast til en guide, der skal vejlede medlemmer, der vil have et punkt på dagsordenen (se bilag A). Bilag A.pdf (156.1 KB)

 • Denne dagsordenvejledning medfører at punkter der ikke er klart beskrevet, vil kunne blive afvist.

 • Kåre indstiller til at alle bestyrelsesmedlemmer skal stå til rådighed til at vejlede medlemmer, der ønsker at tilføje et punkt til dagsordenen.

 • Stine foreslår at der udarbejdes en skabelon til dagsordener, med det formål at gøre det nemt for medlemmer at gennemskue, hvordan et punkt skal opbygges.

6. Mette: Definition af spidskandidatens rolle. Orientering og høring. Bilag B_ Kampagneramme Fyn 190618.pdf (67.9 KB)

 • I kandidatcharteret og i kampagnerammen foreligger der en definition af spidskandidatens rolle.

 • Kort dialog og høring af Mette. Mødeleder spørger Mette om de konkrete problemer. Mette meddeler ingen konkrete problemer og afbryder videokontakten.

 • Bestyrelsen tager det foreløbige arbejde med kampagnerammen og kandidatcharteret til efterretning, og hvis nogle har forbedringer af dette, imødekommes de.

 • Der bliver snakket løst om bestyrelsens måde at imødekomme medlemmer, der ønsker at tilføje et punkt til dagsordenen. Dette tages op under punkt 17 evaluering af mødet .

7. Mette: Udpegning af neutralt kampagneudvalg.

 • Mettes initiativ omfatter ikke et forslag som kan omsættes i praksis på dette møde. Mødelederen har derfor forberedt et forslag, som følger i næste punkt. (Se bilag C)

8. Ændret valgorganisation. Se bilag C. Bilag C.pdf (72.9 KB)

 • Der fremlægges et forslag om en tydelig præcisering af rollerne, samt en vedtagelse af at det er i orden at have flere roller i organisationen.

 • Bilag C er godkendt til forsat udvikling.

9. Kåre: Valgtovholder i storkredsbestyrelsen: Valg til rollen. Nominering, forslag, valg.

 • Jf. godkendelsen af bilag C, skal der vælges en Valgtovholder.

 • Kåre foreslås og bliver valgt, og Ingvard vælges til en rolle som støtteperson for valgtovholderen.

10. Kåre: Rollen som frivilligkoordinator og LS valgkampskontakt Bilag D Frivilligkoordinator forespørgsel fra LS.pdf (38.3 KB)

- Valg til rollen. Nominering, forslag, valg.
-Bente mener, at rollen er uklart defineret og mener at Landssekretariatet skal formulere den bedre.

 • Bestyrelsen beslutter at samarbejde med Landssekretariatet for at definere rollen klart.

 • Der indstilles til at storkredsbestyrelsen nedsætter et team på 5 mennesker, der skal varetage denne rolle, da der er en bekymring om, at opgaven er for stor til at løfte ene mand. Kåre og Ingvard arbejder videre med dette, og inkluderer det arbejde der allerede foregår i Odense lokalafdelings regi.

11. Frands: Konfliktpolitik. Se bilag E. Bilag E.pdf (76.5 KB)

 • Der er udarbejdet et forslag om konfliktløsningspolitik i storkreds Fyn (se bilag E).

 • Fabian udtrykker bekymring om, at kravet om gennemsigtighed kan virke som manglende empati i personsager. Forslagsstilleren (Frands) forklarer, hvordan man kan referere personsager diskret.

 • Fabian foreslår et procedureændringsforslag for vedtagelse om konfliktløsningspolitik. Forslaget er, at bestyrelsen vedtager konfliktløsningspolitikken som gælder for alle medlemmer på Fyn.

 • Bestyrelsen udsender en orientering og en drøftelse af konfliktorienteringspolitikken, til alle lokalafdelingerne.

12. Repræsentant fra Fyns storkreds til Hovedbestyrelsens møder?

 • Storkredsene har tidligere haft tre repræsentanter i Hovedbestyrelsen. Mogens fra den forrige storkredsbestyrelse har tidligere siddet med. Hovedbestyrelsen har udtrykt et ønske om igen at få tre repræsentanter.

-Er der nogen i bestyrelsen der ønsker at være repræsentant i HB?

 • Bente indstiller bestyrelsen til at overveje, om det skønnes nødvendigt med en repræsentant fra Fyn, da vi i storkredsen allerede har et medlem af Hovedbestyrelsen, Linnea.

13. Mette: Alternativet Fyns Facebookside.

 • Der udtrykkes frustrationer omkring brugen af Alternativet Fyns Facebookside.

 • Kåre og Ingvard arbejder videre med dette punkt, da der skal findes en redaktør for Facebooksiden.

 • Stine indstiller bestyrelsen til at tage en beslutning om indholdet af opslag på Facebooksiden.

Arbejdsdel:

14. Kassereren oplyser: Hvor mange penge har vi i kassen? Hvad ved vi om penge der kommer

 • Kontingentet står til at falde med 13.000 kr. i dette kvartal, og vi har derfor på nuværende tidspunkt ikke økonomi til at finansiere en valgkamp.

 • Kassereren undersøger hvorfor at medlemstallet er faldet.

15. Penge til valgkamp. Bilag F - kampagnebudget.pdf (41.5 KB)

 • Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke indsigt nok i storkredsens økonomi, til at kunne træffe denne beslutning. Punktet rykkes til næste møde.

16. Høringsrunder for FT-kandidater til gensidig inspiration.

 • Storkredsen skal fortrinsvis forholde sig til den fælles kampagne, og sætte lid til, at kandidater selv klarer deres individuelle kampagner.

17. Evaluering af mødet

 • Michael mener at der er for mange punkter på dagsordenen.

 • Michael vurderer at arbejdsbyrden er stor, når der er så kort frist fra dagsorden samt bilag er sendt ud, til mødets afholdelse.

 • Bestyrelsesmedlemmerne træffer beslutninger, og det er vigtigt at skelne mellem taleret og stemmeret.

 • Line mener at vigtige punkter fra mødet skal videretages til nyhedsbreve.

 • Kåre vurderer at det ikke skal være muligt at deltage digital til møder, da der nemt kan opstå misforståelser i kommunikationen.

 • Ros til Line for nyhedsbrev.

 • Ros til Frands for det store forarbejde.