Strategisk analyse

Strategisk analyse


Dette er en wiki-post, hvor alle medlemmer kan bidrage (tryk på blyantsikonet i bunden). Formålet med denne kategori er at formulere en række mindre analyser, der skal informere og kvalificere den politiske udviklingsprocess samt hjælpe med at forme en kommunikationsstrategi.

 • Kontaktperson (midlertidig):
 • Retningslinjer: Skriv klart, præcist og velbegrundet.

1. Alternativet som landsdækkende parti


… (Relevant?)

2. Alternativet Bornholm som lokalpolitisk parti


I denne sektion analyserer vi Alternativet Bornholm relativt til andre som lokalpolitisk partier.

SWOT-analyse

Denne skal hjælpe os til at forstå: vores iboende svagheder, så vi kan afhjælpe dem; vores styrker, så vi kan bygge på dem; vores muligheder, så vi kan udnytte dem bedst muligt; og vores udfordringer, så vi kan imødegå dem.

Styrker (S)

 • Ikke låst på stillingtagen endnu: Da vi er tidligt i den politiske udviklingsprocess, er vi ikke bundet af tidligere udtalelser og standpunkter. Dette gør vores politiske arbejde smidigt, da vi ikke skal gøre op med årelange politiske traditioner .
 • Mulighed for indflydelse og påvirkning: Som post-ideologisk, blok-uafhængigt parti, står Alternativet på Bornholm i den unikke situation at man kan samarbejde med flere forskellige andre partier for at få sine mærkesager igennem, uden at kompromitere den ideologiske selvopfattelse hos medlemmerne/vælgerne.
 • Nyhedens interesse: Alternativet på Bornholm, og på landsplan mere generelt, er et ubeskrevet blad, og Bornholmerne vil derfor være nysgerrige efter at forstå partiet og dets målsætninger. På samme måde kan mange vælgere være trætte af hvad der lokalpolitisk nærmest er et to-parti system, og derfor være på udkig efter et alternativ.
 • Projektioner i hobetal: Netop fordi Alternativet nystartet, og endnu ikke er vel-defineret i manges øjne, i hvert fald ikke lokalpolitisk, da vil mange vælgere kunne projicere deres ønsker og forhåbninger på partiet. Dette er en rig mulighed for at tappe ind i vælgernes aversion overfor (mange af) de eksisterende politiske partier, man kan også være et tveægget sværd, se ‘Udfordringer’ herunder.

Opsamling:

Svagheder (W)

 • Lille, løst tilknyttet medlemsskare: I kraft af dets unge alder har Alternativet på Bornholm en mindre, og mindre fasttømret, medlemsskare end andre lokalpolitiske partier. Dette har betydning for organisk kommunikation, fordeling af arbejdsindsatsen, budget, kampagneaktiviteter, osv.
 • Lille budget (antaget): Se ovenfor. Dette vil være en begrænsende faktor ifm. kommunikation og valgkamp, hvor andre, større partier (S, V, DF) vil have mulighed for at nå længere og mere effektivt ud til vælgerne.
 • Ringe organisering: Se ovenfor. Der er endnu ikke et godt overblik over medlemmerne, deres aktivitetsniveau, hvordan der kommunikeres effektivt til og iblandt dem.
 • Ringe definerede stabsfunktioner: Se ovenfor. Der er endnu ikke nogen klar, effektiv rollefordeling, der sikrer at de nødvendige tiltag ifm. f.eks. politisk udvikling og kommunikationsaktiviteter (herunder PR) bliver udført.
 • Begrænset politisk erfaring: Som relativt uerfarent parti, i hvert fald lokalt på Bornholm, er vi dårligere stillet erfaringsmæssigt end flere af de større partier. Dette gælder måde det tekniske, herunder lovgivning, budgetter, mm., og taktisk, herunder kampagnestrategi, organisering, mm.

Opsamling:

Muligheder (O)

 • “Rent kanvas”: Ingen forudindtagede holdninger til KV17-kandidater. Ingen eller få dårlige sager, både lokalt og på landsplan, der kan give anledning til forbehold hos vælgerne.
 • Overensstemmelse mellem Alternativets værdier generelt og Bornholms kendetegn: Bornholm er umiddelbart en oplagt region i hvilken at realisere Alternativets politisk generelt. Bornholmer er karakteriseret ved nærhed, omsorg, natur, og lignende; alle nøgleord der også knyttes naturligt til Alternativet.
 • Bredt samarbejde: Mulighed for alsidigt, sags-specifikt samarbejde i forskellige konstellationer, med andre lokalpartier. Se også “Styrker” herover.

Opsamling:

Udfordringer (T)

 • Ringe kendskab til kandidater: Som nye på den politiske scene vil færre bornholmere kende eller have holdninger til de valgte KV17-kandidater.
 • Ringe kendskab til lokalpolitik: Ud over landspartier politik generelt, vil meget få bornholmere kunne specificere hvilke sager lokalafdelingen vil arbejde for (fordi dette ikke er defineret og kommunikeret endnu).
 • Risiko for negative opfattelser af partiet: Blandt de jordnære, pragmatiske bornholmere vil der være risiko for at negative stereotyper af Alternativet som urealistiske københavnere uden jordforbindelse vil smitte negativt af på opfattelsen af den lokalpolitiske platform.
 • Risiko for uindfriede forventninger og misforståelser: Jf. punktet om projektioner i “Styrker” ovenfor. Hvis alle Alternativet på Bornholms vælgere støtter partier baseret på delvist grundløse projektioner, vi man risikere at skuffe og desillusionere disse ved indtræden i Kommunalbestyrelsen.

Opsamling: Som nystartet lokalafdeling pålægger det os at være proaktive, og aktivt arbejde på ar definere os selv klart og positivt overfor vælgerne. Vi skal gøre en ihærdig indsats for at introducere vores kandidater og vores politik, sådan at disse ikke bliver opfattet i lyset af negative, forudindtagede holdninger. Vi skal aktivt modarbejde misforståelser om partiet: hvis folk opfatter os som urealistiske, skal vi være mere velargumenterede end alle de andre partier; hvis folk opfatter os som “københavnere”, skal vi aktivt gå ud og vise at vi vil arbejde for et bedre Bornholm; hvis folk opfatter os som havende ingen jordforbindelse skal vi have mest konkrete og resultatorienterede kandidater på øen.

3. Bornholm som unik region


For at kunne formulere en realistisk, konstruktiv lokalpolitik for Bornholm er vi nødt til at forstå Bornholms unikke rolle, som den mest isolerede region i Danmark, samt de udfordringer og muligheder dét bærer med sig. En første måde at forstå Bornholms specielle situation på, er ved at lave en strategisk analyse af øen, sammenlignet med andre regioner i Danmark.

Styrker (S)

 • Nærhed og overskuelighed: Jf. @Anne_Thomas’s rapport!
 • Natur og renhed:
 • Menneskelig vedkommenhed:
 • Tryghed og ingen kriminalitet:
 • Ro:
 • Fokus på klima, økologi og gastronomi:
 • Verdensklasse tandpleje:
 • Lave boligomkostninger:
 • Iværksætterånd:
 • Confined Test Field: Test-ø

Opsamling:

Svagheder (W)

 • Begrænset geografi:
 • Få økonomiske ressourcer:
 • Få internationale forbindelser:
 • Arbejdskraft, størrelse og sammensætning:
 • Mangel på faglige ekspertmiljøer:
 • Få uddannelsesmuligheder:
 • Jobs, ikke karrierer:
 • Transportforbindelse til/fra resten af landet:
 • Kulturelle tilbud:
 • Socioøkonomisk sammensætning:
 • Alderssammensætning:

Opsamling:

Muligheder (O)

 • Udflytning fra storbyer og re-ruralisering:
 • Unges øgede fokus på værdier, der er bornholmske styrker:

Opsamling:

Udfordringer (T)

 • Affolkning:
 • Misforståelse af Bornholm som kun ferieø:

Opsamling:

Konklusion

Det er vores opgave at formulere en politik, der (1) bygger på øens iboende styrker, (2) tager afsæt i dens unikke muligheder, (3) afhjælper de svagheder, der ligger inden for vores aktionsramme og anerkender dem, der er udenfor, samt (4) imødegår de udfordringer, der kan stå i vejen for en positiv udvikling.

Nogle af de negative aspekter ved Bornholm som ø kan vi gøre noget ved, f.eks. mængden af kulturelle tilbud, den socioøkonomiske og demografiske sammensætning, osv.; andre kan vi ikke (direkte), f.eks. Østersøen, vores afsondrethed, størrelse, mangel på større internationale ekspertmiljøer, osv. Hvis vi f.eks. har en ambition om at tiltrække tilflyttere, vil vi aldrig kunne konkurrere med andre regioner på deres præmisser, på grund af vores iboende, uundgåelige ulemper. Ikke desto mindre har lokale kræfter historisk stræbt efter at ligne resten af landet, f.eks. ved at lukke små skoler, centralisere offentlige aktiviteter, samle handlen i Bornholms største by, fokusere ensidigt på “trafikal ligestilling”, osv. Det er en kamp, vi aldrig kan vinde. Vi er nødt til at anerkende øens særegenheder og udnytte dem til at konkurrere på vores egne præmisser.

Se også @Anne_Thomas’s rapport!

4. Vælgerdemografi


5. Lokalpolitisk landskab


Her analyserer vi de andre, primære politiske aktører for at undersøge hvordan Alternativet på Bornholm bedst muligt kan positionere sig.

 • Enhedslisten: social omsorg og miljømæssige forgængere som vi. Men giver ikke megen spillerum. Det er en ideologi eller institution der styrer. Ikke mangfoldighed.
 • Radikale: Sociale, grønne, kulturelle og flygtningevenlige som vi. Men ikke modige. De tænker stadig budgetter, vækst og det muliges kunst. De “drømmer ikke i farver”. De løser ligninger, men de skaber ikke kunst.
 • Socialdemokraterne: Bundet af form og foreningshierakier. De vil gerne være grønne, de vil gerne (Winni vil) være rummelige overfor fremmede. Men deres form gør at de ikke er rummelige overfor “os selv”. De er stærke ift øens identitet og nærhedsfølelsen, men der kan ikke rokkes meget med ørerne hvis ikke det er noget vi har prøvet før, fået godkendt i toppen eller står i vedtægterne.
 • SF: er meget meget utydelige. Pia Olsen Dyhr vil gerne være Venstrefløjens LA. Det slog hun fast på sidste landsmøde (efter Alternativet slog bunden ud af hendes valg) Men Leif Olsen taler mindsteløn og Internationale arbejdere. SF vælgerne er i grove termer enlige skolelærere. Jeg kan ikke mærke deres værdier. Måske som noget Enhedsliste-light eller som noget Alternativet-gjorde-det-først-men-vi-havde-tænkt-det-samme-for-længe-siden. Så dem har jeg svært ved at definerer.
 • DF:
 • Venstre: …
 • Liberal Alliance: …
 • Nye Borgerlige: …
 • Løsgængere: …?

Opsamling:

Kilder


1 Synes om

Kære alle,

Jeg har lavet et udkast til en skabelon for de strategiske analyser, der skal understøtte og kvalificere udviklingen af en politisk platform samt en kommunikationsplan.

Alle er velkomne til at redigere, tilføje og slette i ovenstående. Diskussion om format, indhold, argumenter, fokus, mm. kan foregå nedenunder selve wiki-posten.

A.

Jeg tænker, at I skal se det, at I er nye som en styrke. Under vores nys afholdte byttemarked fik jeg mange tilkendegivelser af, at men gerne så noget nyt og frisk på rådhuset. Her har det i årevis været sådan at enten sad V eller S på borgmesterposten. Og så bytter de engang i mellem, men ud over det så sker der ikke det store. Men min oplevelse den dag var, at for vores kommune er der en del der er klar til noget andet.

1 Synes om

Jeg tænker, at I skal se det, at I er nye som en styrke. (…)

Jeg er helt enig, og har opdateret wiki-posten ovenfor for at afspejle dette: Alternativet kan givetvis udnytte en generel misfornøjelse med hvad der kan virke som et to-parti system, hvor der bliver rykket på decimaler men ikke bliver arbejdet på større politiske projekter. Dog havde det været endnu bedre hvis vi havde adgang til/kunne udføre systematiske undersøgelser af vælgernes faktiske holdninger til og opfattelser af Alternativet, både lokalt og på landsplan.

Omvendt er risikoen, som nævnt i wiki-artiklen, at netop fordi Alternativet er så nyt, så er det endnu ikke lige så vel-defineret i vælgernes opfattelse som andre partier: Det er nærmest en ren tavle hvor man kan projicere sine uopfyldte ønsker op på, i frustration over de eksisterende partier. I disse vælgeres optik kan Alternativet være hvad som helst og det hele på én gang, fordi de er helt nye, og det kan være meget tillokkende med “noget nyt”, uanset hvad dette nye helt nøjagtigt måtte indebære. Men i realiteten kan Alternativet jo ikke være alt på én gang, og man kan derfor risikere at skuffe vælgerne når man bliver konfronteret med den realitet og de begrænsninger der følger med indtræden i folkevalgte hverv, jf. SF’s indtræden i den tidligere regering. Nyhedsværdien kommer derfor med det forbehold, at det er så meget desto vigtigere at man tydeligt definerer, konkretiserer og afgrænser Alternativets rolle og mål for vælgerne.