Politisk Platform

Politisk platform

Dette er en wiki-post, hvor alle medlemmer kan bidrage (tryk på blyantsikonet i bunden). Formålet med denne kategori er, på baggrund af relevante strategiske analyser, at udarbejde en række konkrete politiske visioner og forslag, der vil udgøre den politiske platform, som skal være grundlaget for Alternativet Bornholms KV17-valgkampagne.

  • Kontaktperson (midlertidig):
  • Retningslinjer: Skriv klart, præcist og velbegrundet.

Indledning


Som lokalpolitisk parti er det vores intention, næsten per definition, at få stemmer nok ved fremtidige kommunalvalg til at gennemføre den politik, vi står for. Den primære forudsætning for dette er derfor at udvikle sådan en politik, altså at formulere en række realistiske, konstruktive visioner og forslag, der skal være grundlaget for vores arbejde og målet for den indflydelse vi måtte få som konsekvens af kommunalvalgene.

For at kunne argumentere overbevisende — overfor os selv så vel som de bornholmske vælgere — er det vigtigt at den politiske platform er sammenhængende, struktureret, bredt dækkende, velovervejet og at den tager udgangspunkt i, eller i hvert fald højde for, hvad bornholmerne oplever som vigtigt. For at strukturere vores tænkning og argumentation foreslår vi at tage udgangspunkt i én samlet, overordnet, aksiomatisk målsætning for Bornholm. Alle politiske forslag og fokusområder skal ideelt set være direkte konsekvenser af denne målsætning eller i hvert fald aktivt understøtte den. Hvis vores overordnede målsætning er tilstrækkeligt sympatisk hos en stor del af bornholmerne, vælgere såvel som andre folkevalgte, og såfremt vores politiske platform udvikles til direkte at realisere denne målsætning, så følger det direkte deraf at vi vil vil have udsigt til folkelig opbakning til vores sag.

Som udgangspunkt kunne en overordnet målsætning være,

at gøre Bornholm til verdens bedste sted at leve.

Dette kan kvalificeres med, at dette ikke er en ekskluderende definition, idet vores succes ikke udelukker eller hæmmer andres tilsvarende succes, på deres egne præmisser som givetvis er forskellig fra vores. På samme måde kan vi sagtens række ud over os selv, og vi vil have klimamæssige forpligtelser og moralske forpligtelser overfor f.eks. krigsflygtninge der rækker længere ud end blot Bornholm. Men som lokalpolitisk parti må vores primære fokus, ved kommunalvalg og i fremtidigt virke som folkevalgte fra og på Bornholm, være at gøre øen til det bedst mulige sted at leve for bornholmerne.

Det gode liv


For at realisere denne overordnede målsætning, er vi nødt til at klargøre, hvad den indebærer – hvad er et godt liv? – hvilke udfordringer der står i vejen, og hvilke midler det kræver at realisere den. Som formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen udtaler til Information (10. november 2015): “Jeg kan slet ikke se meningen med politik, hvis ikke det handler om at skabe gode og meningsfulde liv […] det gode liv kan være tusind forskellige ting, og det skal det have lov til at være. Problemet er bare, at lige nu er det ikke alle, der har forudsætningerne for at vælge det liv, de synes er godt for dem. Det er politikerne holdt op med at give plads til.

I spørgsmålet om, hvad det gode liv indebærer, er der visse ting, der givetvis er særegne for Bornholm: fokus på natur, ro, nærhed, osv. På samme måde er det temaer, der vil være fælles for alle: godt sundhedsvæsen, at vores gamle bliver taget godt vare på, tid til og mulighed for at være sammen med familie og venner, social tryghed, osv. I en vis udstrækning, kan den overordnede målsætning tilgås ud fra sådanne første principper, men vi er også nødt til at forholde os helt konkret til hvad bornholmerne opfatter som et godt liv, hvad der er vigtigt for dem, og hvilke bekymringer de har.

Den nemmeste måde at finde ud af dette på, er ved at tale med dem. Risikoen er, at vi som parti tillægger vælgerne ønsker og bekymringer, de måske slet ikke har, og vi kan komme til at fremstå som eliten i elfenbenstårnet, uden indsigt i hvad der ligger den almindelig borger på sinde. Dette kom tydeligst til udtryk ved det seneste præsidentsvalg i USA. Hermed ikke ment at man skal ligge under for populistiske tendenser, men som (forhåbentligt) folkevalgte repræsentanter skylder vi borgerne at tage deres faktiske bekymringer og ønsker alvorligt. I den udstrækning at vi vurderer, at disse ønsker er rimelige og velbegrundede og kan løses på måder, der er politisk forenelige med hvad Alternativet står for (f.eks. “den neoliberalistiske økonomi gør os til ofre for en væksttænkning som vi ikke kan se os selv i”), så har vi et fælles fundament med vælgerne, som vi kan bygge på. Omvendt, i den udstrækning at vi vurderer, at bekymringer er grundløse eller urimelige (f.eks. “muslimerne er nogle værre nogen”), så har vi en pædagogisk og kommunikationsmæssig udfording, som dog skal løses uanset hvad.

Med udgangspunkt i sådanne generelle overvejelser, eller første principper, og med hensyntagen til, hvad der faktisk ligger bornholmerne på sinde, kan vi formulere, hvad der skal til for at skabe forudsætningerne for det gode liv på Bornholm.

Struktur


For effektivt og overbevisende kunne kommunikerer en så umiddelbart diffus overordnet målsætning, kan det hjælpe at nedbryde den i en række delmålsætninger og de konkrete politiske forslag som vi mener kan understøtte disse. Der er en del hensyn at tage når disse dele vælges og præsenteres som en politisk platform; disse er beskrevet i de strategiske analyser. Centrale hensyn er at udnytte de styrker, og afhjælpe de svagheder som Bornholm har som ø. Endvidere er det taktisk hensigtsmæssigt at kunne positionere Alternativet så klart og positivt som muligt, relativt til andre lokalpartier. Med øje for ovenstående overvejelser, og for at kunne appellere til de bornholmske vælgere, kan vi f.eks. vælge at fokusere på følgende overordene kategorier:

  1. Landbrug, miljø og klima
  • Innovation, grøn omstilling og erhverv
  • Uddannelse og kreativitet
  • Tilflytning
  • Omsorg hele livet

Andre områder er naturligvis lige så vigtige, men i kommunikationen af en politisk profil er fokus og klarhed essentiel, og vi kan risikere at forvrænge en tydelig fortælling med unødig kompleksitet. Disse andre områder, og konkrete sager, kan der tages stilling til hen ad vejen, og som de måtte opstå.

Herunder beskriver vi disse målsætninger, samt de konkrete politiske forslag som vi mener vil understøtte dem.

Politiske målsætninger


1. Landbrug, miljø og klima

2. Innovation, grøn omstilling og erhverv

3. Uddannelse og kreativitet

4. Tilflytning

5. Omsorg hele livet

Konkrete forslag


1. Landbrug, miljø og klima

Forslag 1A: ***

Udgangspunkt

Beskrivelse

Tidsperspektiv

Forudsætninger

Udfordringer

Finansiering

Realiseringsplan

2. Innovation, grøn omstilling og erhverv

3. Uddannelse og kreativitet

4. Tilflytning

5. Omsorg hele livet

Kilder


Kære alle,

Jeg har lavet et udkast til en skabelon for udviklingen af en politisk platform, der skal danne grundlaget for en KV17 kampagne og som kan bygge på de strategiske analyser vi måtte foretage.

Alle er velkomne til at redigere, tilføje og slette i ovenstående. Diskussion om format, indhold, argumenter, fokus, mm. kan foregå nedenunder selve wiki-posten.

A.