Spørgsmål til Hovedbestyrelseskandidater 1: Hvordan skaber vi en kommunal valgkampagne som er helt i Alternativets ånd?

Via Appgree har vi spurgt Hvilken udfordring der er den vigtigste en kommende HB (hovedbestyrelse) bør kunne svare på?

Det er er der kommet en række gode bud ud af og de tre med størst opbakning har vi lagt op i hver deres tråd her på dialog, så vi sammen kan blive klogere og debattere mulige løsninger.

Vi inviterer de opstillede kandidater til hovedbestyrelsen til at komme herind på dialog og deltage i debatten.
Se de to andre spørgsmål her:

Overordnet:

Der er rigtig mange elementer i det her spørgsmål. I min optik bør nedenstående problemstillinger adresseres for at skabe de bedste rammer for en udfoldelse af ny politisk kultur:

Helt overordnet: → KV17-processen bør tages hånd om med stor opmærksomhed fra bestyrelsernes side. Både Lokalbestyrelserne, Kredsbestyrelserne og Hovedbestyrelsen. Processen kan let løbe løbsk, fordi det hele er så nyt. Efter min mening, bør der meget hurtigt lægges en strategi for hvordan vi griber processen an. For forvirring, utilfredshed og følelser som for-fordeling kan lynhurtigt indfinder sig.

Lokalforeningerne:
Lokalforeningerne sættes fri: → Det er vigtigt at lokalforeningerne sættes fri - men også essentielt, at bestyrelsesmedlemmerne er super bevidste om, at de her som repræsentanter for medlemmerne har frihed under stort ansvar. Ikke mindst i forhold til at håndtere den svære opgave det er, når det omhandler en så person-relateret proces, som en valgkampagne.

Kandidat-læsegruppe: → En idé til lokalforeningerne kunne være, at lave kandidatlæsegrupper hvor kandidaterne opdeler nogen kommunale problemstillinger imellem sig, og holder oplæg for hinanden / updater hinanden. På den måde sikrer vi os maksimalt vidensdeling og fingren på pulsen ude i kommunerne - og ikke mindst styrker det samarbejdet kandidaterne imellem.

Kendisfaktor-snakken → Tag evt. kendisfaktor-snakken på forhånd. Hvad er lokalforenings-medlemmernes holdning til dette emne? Så undgår diskussionen at blive alt for personorienteret såfremt det sker.

Skrædder-syede kampagner → Min holdning til de lokale valgkampagner ude i kommunerne er, at lokalforeningerne bør overveje at skræddersy kampagnerne til kandidaternes personlighed… Overvej hvilket format der passer kandidaterne bedst. På den måde sikrer man trivsel og den bedst mulige repræsentation af kandidaterne og partiet. Nogen trives bedst på slap line, men er måske ikke så glade for at skrive lange læserbreve. Jeg mener ikke at vi skal lave en skabelon for, hvad en kandidat død og pine skal opfylde af krav. Man skal ikke tvinges til at chatte, hvis man er ordblind - men måske i stedet opmuntres til at lave videoblogs osv. Vi har brug for en bred vifte af personligheder. Vi skal opmuntre medlemmer der ønsker det til at engagere sig politisk.

Kredsbestyrelserne / KB:
Styring af midler → Kredsbestyrelserne bør efter min mening sørge for at lave en overordnet, økonomisk fordelings-nøgle hurtigst muligt. Det er lettere at blive enige og vise økonomisk generøsitet når der planlægges i overordnede idealistiske linjer. Der sker ofte noget i processen når tallet bliver konkret. Så bliver det pludselig meget tydeligt, hvor meget valgkampagne man kan få for de pengene… eller omvendt: alt det man ikke kan få, hvis de andre tager en større bid af kagen. Så jeg er klart fortaler for, at kredsbestyrelserne laver fordelingsprincipper på forkant. Det bør virkelig undgåes at lokalforeningerne slås om pengene. Fordelingsprincipperne kunne evt. være noget ala: flyers pr. indbygger i kommunen, kørepenge alt efter kommunens udstrækning, forplejningspulje alt efter indbyggertal, skal hver kommune have lige mange penge til annoncer? etc. etc.

Distribuering af praktiske kampagne-redskaber: → Reklamer, flyers, plakater etc. bør selvfølgelig være i bæredygtige materialer og så vidt muligt købes i shåppen.

Bindeled til landsledelsen: → Kredsbestyrelserne bør i høj grad have en rolle som formidlings-facilitatorer mellem HB og lokalforeningerne. Dette gælder begge veje. Kredsbestyrelserne vil derfor ligeledes være ansvarlig for at opdatere HB i god tid / være på forkant mht. mulige udfordringer ude i kredsene.

Konflikthåndtering: → Kredsbestyrelserne skal løbende holde sig orienteret om trivsel, mægling og konflikthåndtering internt i lokalbestyrelserne.

Hovedbestyrelsen / HB
Information og gennemsigtighed: → Hovedbestyrelsen skal efter min mening være meget opmærksom på vidensdeling i denne proces. Dette vil i høj grad betyde et kontinuerligt opsøgende arbejde i forhold til landsledelsen – og en insisteren på, at blive informeret grundigt og i god tid. Ikke mindst at insistere på maximal gennemsigtighed.

Konflikthåndtering: → HB skal være opmærksom på trivsel i kredsbestyrelserne, og være på forkant med konflikt-mægling.

Tilbud om kurser / HB & landsledelsen: → Lokalforeningerne bør kunne tilbydes at tilmelde deres kandidater til nationale KV17-kurser. HB bør være garanter for, at kredsene og lokalforeningerne har ro til at fokusere på deres lokal-politiske dagsordner. De bør i videst mulige omfang være fritaget for at bruge for meget krudt på overordnede rammer som f.eks kurser i mediehåndtering, træning i debatkultur etc. HB bør sikre at lokalforeningerne har de optimale rammer til at få en føling med lige præcis de ting der rører sig lokalt / i deres egen kommune.

National hot-line & KV17 sekretariat:
Alle kredse bør have adgang til en KV17 hotline og et par mindre, decentrale sekretariater.

MF deltagelse i kampagnerne:
HB skal være garanter for, at eventuelle repræsentationer af MF’ere til diverse arrangementer i de forskellige kommuner, er fair fordelt uanset indbyggertal (Oversat: Uffe for dælen - du skal ud i yderområderne som repræsentant for Å ligeledes som du gør i de mere folketætte kommuner! Tjep, tjep – ud af fjerene :slight_smile: )

Altså, det lange af det lange - kort sagt: →
Planlægning, planlægning og atter planlægning! Så vi herigennem kan give lokalforeningerne og kredsene maksimal udfoldelsesmuligheder til frihed under ansvar. Det giver en decentral organisering af KV17 kampagnerne og ikke mindst kampagner der er som skræddersyet til hver kommune.

kh. tatjana

Jeg tror, at lokalforankring er et buzzword, når det kommer til KV-valget - og det skal vi holde fast i. Derudover synes jeg allerede, at der er blevet taget nogle gode initiativer i opvarmningen til KV17-valget, som fx et landsdækkende samarbejde. I forhold til HB’s rolle tror jeg, at det er vigtigt, at HB er inkubatorer og fødselshjælpere ift. at få et nationalt samarbejde op at stå i mellem storkredse, HB og Borgen, men ligesom jeg ikke mener, at det er vores MF’ere, der udelukkende skal føre valgkamp under KV17, så mener jeg heller ikke, at KV17 skal være HB’s eneste fokus. Jeg synes, at det ville være supermodigt, hvis HB naturligvis tog sin del af ansvaret og spillede bolden op til et nationalt samarbejde, men at der samtidig blev uddelegeret ansvar - også til personer, der ville have en landskoordinerende rolle, selvom de fx bor på Fyn (ellers tror jeg i øvrigt også, at HB dør af stress). Hvis vi virkelig vil have bevægelsen i spil i denne valgkamp, tror jeg at vi skal gøre vores ypperste for at det ikke bliver en ‘op-ned’-koordinering, men mere en lagkage-koordinering… (hvis man forstår det billede - evt. med lidt lys på kagen).

Dertil mener jeg, at fokus resten af året bør lægge på at afklare hvilke behov, lokalforeningerne ser - nogle er ens, andre er forskellige. Dernæst håber jeg også, at aspirant-arbejdet får endnu mere fart under fødderne ude i lokalforeningerne - og at vi vender det indad og kigger på, hvordan vi kan hjælpe dette: Er der nogen, der lige skal prikkes til mv.?

  • En sidste ting, jeg ikke har løsningen på - men måske har andre? - er sparring til vores kandidater. Vi skal booste selvtilliden i medlemmerne omkring kandidaterne, således at de føler, at de kan være med til at gøre deres kandidater gode - men samtidig tror jeg også, at nogle kandidater vil efterspørge mere ‘professionel’ sparring, og her tror jeg ikke, at vi kan lægge alt ansvar over på vores 10 MF’ere, byrødder eller HB alene - verden og arbejdet fortsætter jo, selvom der er KV-valg. Kan vi allerede ny begynde at opbygge en konkret sparrings-bank, fx vha. AlleOs, lave en håndbog (okay, virkelig kedeligt forslag) - eller er der nogen, der sidder med en helt genial idé?

Til slut vil jeg gerne understrege, at jeg næsten ikke kan slå nok fast, hvor meget jeg mener, at det er fællesskabet, der skal drive vores KV17-kampagne. Ansvaret skal fordeles, så enhver føler sig vigtig - også selvom man måske sidder i vores mindste lokalforening :slight_smile:

(og IH, hvor jeg glæder mig til at klatre i lygtepæle igen!)

Kh Mathilde

En kommunal valgkampagne, der er helt i Alternativets ånd, kunne for mig allerede godt nu begynde med nogle idécafeer, hvor man på tværs af f.eks. kommuner i en storkreds brainstormede og sparrede med hinanden om såvel indhold, form, logistik som proces for valgkampen. Denne tværsgående sparring synes jeg skulle være åben for alle medlemmer og frivillige (ikkemedlemmer), der ønsker at bidrage, og den kunne meget passende blive koordineret af Storkredsen.

Min erfaring fra fællesmøderne mellem Storkredsbestyrelserne er, at det er et meget frugtbart forum, så der kunne nok ske en national vidensdeling i det regi, som så kunne spredes fra storkreds til storkreds, og dermed til de forskellige lokalforeninger.

På den måde kan vi vidensdele og inspirere hinanden i en bølge tværs over landet - og det synes jeg ville være meget alternativistisk.

Når det kommer til den praktiske udførelse, tror jeg det er enormt vigtigt, at vi er omhyggelige med forventningsafstemning og indbyrdes kommunikation. Det vil også være interessant at høre erfaringer fra medlemmer, der tidligere har deltage i valgkamp for andre partier, så vi kan lære lidt af dem om dos and don’ts.

Det synes jeg er et ekstremt vigtigt spørgsmål. Jeg har desværre ikke mulighed for at være til stede i Odense - så dette giver mig lejlighed for at give lidt input, og svar på spørgsmål, der er lidt længere end opstillingsmaterialet havde plads til.

Som jeg ser det er Kommunalvalget næste store udfordring - nej faktisk mulighed - for Alternativet. Det er her vi skal vise at Alternativet er relevant og har noget at byde på, for hele Danmark og på alle niveauer. Det kræver også at vi er forberedte. For Kommunalvalgkampe kan hurtigt blive utroligt kaotiske. Og det er faktisk godt. Vi kan ikke forhindre at det bliver kaotisk, så vi skal omfavne det. Jeg vil mene at Alternativet er bedre rustet til at vise danskerne fra skagen til svendborg, hvorfor vi er deres stemmer værdige, i en kaotisk situation end mange andre partier.

Først og fremmest skal vi allerede i gang. Jeg er helt sprit nyt medlem, men har meldt mig ind i Alternativet fordi jeg er klar-parat på at ligge kræfter i at udbrede vores bevægelse bedst mulig. Det betyder også at jeg ikke lige nu har det forkromede overblik over hvad der er i gang, og hvad der ikke er. Jeg er sikker på at vi allerede er i fuld gang. Men vi skal endnu mere i gang. Kommunalvalget kommer lige om snart - selvom det måske virker langt borte.

Jeg mener at Hovedbestyrelsen har et helt særligt ansvar for at skabe en struktur, et setup, som giver plads til den innovation, iderigdom og energi der er hjertet i Alternativet. Det er udfordrende, men helt afgørende. HB skal sammen med landssekretariatet sikre at strukturen og støtten er der, så alle dele af Alternativet får de optimale forudsætninger for en fed valgkamp.
Indholdet skal komme lokalt. Vi skal vise at ligesom Alternativet, med vores inkluderende og nysgerrig politik udvikling på national plan, også kan lave lokal politik udvikling. Der med udgangspunkt i vores principper, skræddersyer alternative lokale og kommunale løsninger. Løsninger og ideer som borgerne kan se sig selv i, om de bor i Vejle eller Vordingborg. Ideerne og innovationen skal sættes fri - og løsningen i Roskilde kan se anderledes ud end løsningen i Randers. Og det er fint.

Hovedbestyrelsen har også en rolle i at få ideer til at flyve. Alternativet er ligeså meget en bevægelse som det er et parti. Vi er stærkere sammen. Vores ideer og løsninger, bliver bedre sammen. Derfor skal vi skabe et kreativt rum, hvor gode ideer kan udveksles og udvikle sig - mutere og brede sig.

Sidst vil jeg fremhæve at vi skal huske at bygge på, hvor vi kommer fra. Det vil sige at erfaringerne fra folketingsvalget, både fra kandidater der blev valgt og ikke valgt skal samles og bruges. Hvis vi ved at ressourcerne ikke dækker, så skal vi finde ud af hvordan vi på alternative måder sikre at alle har hvad de skal bruge. Hvis vi ved at kandidater hurtigt føler at de står med for meget alene, så skal vi organisere vores fællesskab så vi sammen løfter. Alternativets værdi er at vi er mere end summen af vores dele. Det er der at successen til KV17 ligger.

Men fedt spørgsmål. Det bliver en super valgkamp. Det her er bare mine tanker. Jeg er ikke stålsat på noget. Jeg er ikke altid den mest kreative - min styrke ligger i at kunne omsætte ideer til virkelighed, til at implementere og planlægge. Jeg får de bedste ideer i dialog med andre. Derfor håber jeg at, på trods af mit fysiske fravær, I vil stemme på mig til hovedbestyrelsen.

Alt det bedste,
Alexander

I de tyndt befolkede kommuner, hvor Alternativet har få medlemmer, er det et problem at finde egnede kandidater til KV17. Det er ikke fordi interessen mangler, men det kræver rigtig meget tid, som de færreste erhvervsaktive medlemmer kan afsætte til det store arbejde. Det gælder ikke kun valgkampen, men også det efterfølgende arbejde i byråd eller regionsråd. Det kan medføre en skævvridning i kandidatlisten, der så udelukkende bliver sammensat af dem der har tid.
Det er derfor vigtigt i lokalforeningerne at tage stilling til, hvordan man kan organisere støtte og aflastning til kandidaterne under valgkampgen, og når de er valgt ind. Det arbejde skal gøres allerede nu, hvis man skal motivere de bedst egnede medlemmer til at stille op på liste Å.

Du har helt klart en pointe i, at vi skal finde den bedst mulige måde at støtte vores kandidater i lokalforeningerne på - det vil jeg så mene, at vi bør, uanset om de opstiller i København eller Tønder :slight_smile:
Har du gjort dig flere tanker om, hvilken form for støtte og aflastning der kunne være ideel? Økonomisk, praktisk, politisk…? :slight_smile: Jeg tænker lidt fx at få hjælp til at håndtere pressehenvendelser, koordinering af valgkamp osv., men det tænker jeg er en selvskrevet del af at planlægge en valgkampagne. Og så skal vi have hele bevægelsesdelen tænkt med, og jeg tænker, at der skal lægges mange frivillig-kræfter i aktivisme. Måske en aktivisme-ansvarlig?

//Mathilde

Valgkampen er kun begyndelsen. Det store pres kommer, når byrådet i Vejle træder sammen. Fra et tidligere medlem af byrådet, ved jeg at læseopgaven er enorm, hvis man skal lave et ordentligt byrådsarbejde. Mange punkter på alle dagsordener og sene afleveringer af stoffet, gør det svært. Jeg tænker her, at læsegrupper blandt lokale medlemmer til støtte og opbakning, kan løse to opgaver samtidig. Aktiv opbakning fra vælgerne/medlemmerne og kvalificeret aflastning for byrådsmedlemmet(-erne).

Herudover er der en gammel konsensuskultur, som står i vejen for reel debat og fornyelse. Jeg brugte tid på at læse et lokalforslag på 247 sider med VVM undersøgelse, som har givet anledning til meget folkelig protest. Allerede ved første gennemlæsning støder jeg på klare selvmodsigelser mellem argumenter og konklusioner, men alligevel er der et flertal for projektet. Rystende.

En tredje ting, som gør det svært, at manøvre, er at rigtig meget arbejde og mange beslutninger sker i underudvalg til byrådet.