Visionen for handicappolitikken

VISIONEN FOR ALTERNATIVETS HANDICAPPOLITIK [Det endelig].docx (17.6 KB)

2 Likes

Superarbejde af alle der har været med. :slight_smile:

1 Like

Kunne Alternativet i sin handicappolitiske vision inkludere en passus om, at det ikke må være omkostningsfrit for universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner at overtræde FN’s Handicapkonvention?

For mig er det altafgørende, at universitetslovgivningen ændres - som foreslået i mit allerede vedtagne forslag om forbud mod diskrimination pga. handicap etc. i universitetslovgivningen.

Jeg beklager ikke at have kunnet deltage i nogen af de handicappolitiske POLAER, men jeg har i den seneste tid været meget plaget af både angstanfald, panikanfald og epileptiske anfald.

1 Like

Tænker at det du skriver lidt ligger i visionsteksten, selvom det selvfølgelig ikke står konkret. Synes vi skriver, at konventionen skal overholdes overalt - især i det offentlige.

Så vidt jeg læser visionsteksten, er kun kommunerne inkluderet.
Mon ikke udenforstående også vil læse teksten sådan? Jeg tvivler på, at alle umiddelbart vil konkludere ud fra teksten, at det skal gælde andre steder.

Måske skulle Alternativet præcisere, at Alternativet vil arbejde for en mere retfærdig lovgivning på flere områder for at kunne indfri forpligtelserne i handicapkonventionen, både når det gælder handicaplovgivning, sociallovgivning, psykiatrilovgivning, uddannelseslovgivning, universitetslovgivning, m.fl. (listen er slet ikke udtømmende)?

Det står ikke direkte i teksten, at dansk lovgivning som sådan skal ændres. Ændringer af diskriminerende lovgivning er ellers essentiel for at nå målet: opfyldelse af forpligtelserne i konventionen.

1 Like

NØDVENDIGT MED TVÆRFAGLIG OG TVÆRMINISTERIEL TILGANG TIL HANDICAP.

Mennesker m/ psykiske lidelser er i større risiko end andre handicapgrupper for at ende på førtidspension. De er også i større risiko for at opleve diskrimination og manglende anerkendelse af deres handicap.

Derfor bør Alternativet arbejde for, at der afsættes PENGE til at give denne og andre handicapgrupper den nødvendige TILPASNING på uddannelserne (videregående uddannelser og uddannelser på andre studietrin), bl.a. til den nødvendige studietid. Det er for dyrt og for umenneskeligt at lade være!

Den nuværende uddannelses- og forskningsminister - og ministrene før hende - vægrer sig ved at afsætte flere penge til den nødvendige handicapkompenserende tilpasning på bl.a. universiteterne. Se diskussion herom på Folketingets hjemmeside.

Vægringen mod at afsætte de nødvendige penge til den nødvendige handicapkompenserende studie-tilpasning er en meget snæversynet indgangsvinkel, hvor der kun ses på udgifterne til uddannelse fra ministerens ressortområde.

Der skal en tværfaglig og tværministeriel indgangsvinkel til. Bl.a. skal Finansministeriet afsætte de nødvendige midler.

Jf. også Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), der bl.a. beklager, at der ikke følger penge med et nyt forslag til fleksible ungdomsuddannelser:

Ordentlige studieforhold for mennesker med funktionsnedsættelser/handicap koster nu engang penge!

Om det handicappende ved at have en psykisk lidelse (risikoen for førtidspension):


(set 22.04.21):

Citat:
“Et udtræk fra målingen viser, at den hyppigste hoveddiagnose ved tilkendelse af førtidspension er psykiske lidelser, som udgør knap 50 pct. af alle sager i 2019. Historisk set har psykiske lidelser været den lidelse, som hyppigst har været hoveddiagnose ved tilkendelse af førtidspension, dog med et dyk i årene efter Reformen af førtidspension og fleksjob i 2013.”

Om diskrimination pga. psykisk lidelse (også set i forhold til andre handicap/funktionsnedsættelser):

  1. https://viden.sl.dk/media/7306/handicap-menneskerettigheder.pdf

1 Like