Socialpolitisk vision

Indledningsvis tusinde tak til alle for jeres opløftende og inspirerende forslag og dialoger.

Som jeg lige læser de mange kommentarer, så er der tre centrale punkter, som jeg gerne vil bidrage med et par tanker om selv:

afgræsningen for visionsteksten for Alternativets Socialpolitik
kommentarer til det fremlagte visionspapir
den videre dialog til de tre eksempler på mulige politiske forslag

Kommunikationsformen her på ALLEos, gør struktur lidt udfordrende :slight_smile:

  1. Afgræsningen for visionsteksten for Alternativets Socialpolitik.

Visionsteksten omhandler og begrænser sig til Alternativets socialpolitiske visioner, hvilket netop bedst understreges ved at vi insisterer på ikke at nævne og inddrage beskæftigelsespolitikken – ergo også at vi ikke skal nævne at den ikke inddrages.

Socialpolitik handler om menneskesyn og den hjælp vi ønsker at give hinanden – og ikke om beskæftigelsesdogmer eller økonomi.

Kun på et punkt vil vi inddrage økonomiske betragtninger. Der hvor vores socialpolitiske visioner med en målrettet indsats kan redegøre for afledte økonomiske besparelser, som vi vil beholde i socialsystemet til reinvesteringer i mennesker.

Tak for de mange tanker om og kommentarer til de beskæftigelsesrettede emner, som vi bestemt skal huske at inddrage, når vi kommer med endnu et visionært udspil for også vores beskæftigelsespolitik.

  1. kommentarer til det fremlagte visionspapir

Overordnet set er der kommet en del anbefalinger, som bl.a. går på at:

være mere konkrete i vores definition for Alternativets menneskesyn
ønsket om en styrkelse af borgerens retssikkerhed
fold definitionen for udsatte/sårbare ud frem for at benytte grupper til definitionen
gøre det interne sprogbrug mere sammenhængende for menneskesyn, system og forskning
sprogbrug er for fagligt (skrevet af fagfolk)
forslag til præcisering af parametre til at måle af den sociale bundlinje

Forslag til omformuleringer fra Østjylland til indledende tekst.
Forslag til hel ny formulering af visionsteksten fra Nordsjælland.

  1. den videre dialog til de tre eksempler på mulige politiske forslag

Jeg betragter de tre forslag som gode eksempler på konkrete forslag, som vi bør medtage til vores arbejde i de politiske laboratorier, hvorfor jeg ikke laver en opsummering på de mange rigtigt gode betragtninger, men tilføjer her min egen for 1) hjemløselandsbyer.

Vi kan med fordel benytte den viden som findes fra andre exit programmer, hvor f.eks. tidligere straffede bor i fællesskaber med andre ordinære borgere. Borgere som agerer som rollemodeller og mentorer. Hertil kan suppleres med andre mentorer til understøtte arbejdet med at nedbryde barriere og vaner, for derigennem at bidrage til at bringe de hjemløse fra gaden til eget hjem.

Personligt kunne jeg ikke vaere mere enig
At se paa personen frem for gruppen kan give mange fordele
Derfor vil jeg her naevne nogle eksempler paa, hvorfor ideen om relationsvelfaerd er vigtig, og hvordan den kan implementeres.

Foerst er der et eksempel paa en lignende debat. I kommentarfeltet til
forslaget om at afkriminalisere tiggeri blev det diskuteret, hvorvidt det er muligt
at give social stoette til tiggere. Der blev snakket om statsstoettede projekter med frivilige arbejdere og en stoette til tiggere set som udviklingsbistand. Ideen er, at det ville skabe en sikrere struktur i tiggermiljoeet.

Som andet punkt vil jeg ogsaa naevne gymnasiet og folkeskolen som et omraade der er praeget
af den nuvaerende socialpolitik. I min gymnasietid var der 6 personer fra min klasse, noedsaget til at stoppe. Enten var de presset af skolen, der saa at deres fravaersprocent var for hoej, og andre gange var det deres mentale tilstand der gjorde det umuligt for dem at faerdiggoere uddannelsen. Specielt med den forstoerrede arbejdsbyrde laerere ser nu, og tendensen til at bureaukratisere skolesystemet. Stoere klasser skaber billigere skoleelever.

En artikel om hvad det koster at uddanne en folkeskoleelev
http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i10109/Saa-meget-koster-en-skoleelev

Med andre ord er det vigtigt at vi stoetter hinanden og derved skaber fremskridt, fremfor at tabe folk paa gulvet, ved at skabe en social straf for ikke at passe ind i socialpolitikens brede kasser.

Det er vigtigt at det ikke bliver koncentrationer af; eksempelvis een nationalitet-gruppe som er i den samme landsby, men at der kommer en diversitet i nationaliteterne i beboersammensætningen (husk der er også udenlandske hjemløse i DK).

Visionen er under udvikling efter høringsprocessen.

Visionen har været til høring blandt medlemmerne og er nu under behandling i Politisk forum.

I Politisk Forum bliver visionen enten vedtaget som skrevet, vedtaget med forbehold for mindre omskrivninger eller sendt tilbage til stillerne med ønske om større udviklingsarbejde.