Referat fra årsmøde i Alternativet Københavns Omegns Storkreds - 9.4.2024

Dagsorden til Årsmødet

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter 
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen 
 4. Fremlæggelse af regnskab for 2023 til godkendelse
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne 
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af revisor 
 9. Valg af repræsentant og suppleant til Hovedbestyrelsen 
 10.Valg af repræsentanter til Politisk Forum
 11.Valg af folketingskandidater
 12.Valg af kandidater til Kommunalvalg og Regionsråd
 13.Eventuelt

Referat

 1. Anders Kyst blev valgt som dirigent og konstaterede, at årsmødet er rettidigt indkaldt, og materiale til årsmødet er udsendt til medlemmerne d. 2.4.24.

 2. Johnny Westh blev valgt som stemmetæller og Jesper Callesen som referent.

 3. Forperson Anders Kyst fremlagde beretningen beretning på vegne af bestyrelsen.
  Beretning - KOS-Årsmøde-2024.pdf (59.2 KB)

  Kommentarer til beretningen:

  Der er enighed på årsmødet om, at det er vigtigt med geografisk repræsentation i Hovedbestyrelsen. Jævnfør de forskellige forslag, der kommer på Landsmødet. Der er et ønske om tættere samarbejde med Københavns storkreds. Sofie tilbyder at være med omkring møder og aktiviteter. Vi skal reklamere mere for alt det, der sker i København. Et par årlige møder med Forpersonen og Politisk leder er også et ønske. Ved fysiske møder skal vi sikre handicaptilgang og spørge til behovet i indbydelsen. Hekla foreslår fællesspisning med Grønne nabofællesskaber i Lyngby Taarbæk. Det er en måde at lave alliancer på op mod KV25. Hekla har også en ide om tøjbyttedag i Virumhallen.

 4. Regnskabet blev gennemgået af kasserer Johnny Westh og godkendt af årsmødet.

  Det samme gjorde det foreløbige budget.

 5. Rapport fra Politisk forum (POFO) ved Johnny Westh og Hekla Hekla:

  POFO har godkendt Strategi op til Landsmødet i ’23 og EP- valgoplæg og senest behandlet mobilitetsvisionen. Der er en oplevelse af at POFO ikke fungerer som tiltænkt i vedtægterne. Der er brug for at politisk leder træder ind i rollen som det naturlige midtpunkt for POFO og bruger POFO i forbindelse med væsentlige politiske og politisk strategiske spørgsmål. På seneste møde var der 6 deltagere.

  Rapport fra Hovedbestyrelsen (HB) ved Jesper Callesen:

  HB har i årets løb haft flere møder end sædvanligt, ikke mindst på grund af sagen omkring Theresa Scavenius og forårets ledelsesseminarer omkring samarbejdet med MF-gruppen og HB’s egen ledelsesrolle. HB har arbejdet på at styrke organisationen og skabe mere aktivitet. Og haft fokus på at tydeliggøre Alternativets politiske profil og kommunikation. Det har bestyrelsen gjort ved at tage initiativ til en større medlemsinddragende proces omkring politisk fortælling, politiske mærkesager og strategiske prioriteringer. Samt ved, sammen med en initiativgruppe, at afholde et velbesøgt halvårsmøde, hvor processen blev sat i gang. Initiativgruppen har sideløbende arbejdet med et gennemsyn af partiets vedtægter. Der er desuden arbejdet med mere intern kommunikation. Det er HB’s mål at få afklaret POFO’s rolle og få politikudviklingsprocessen til at fungere igen.

  Årsmødet støtter op om, at Politisk leder har en central rolle i POFO, og at HB’s rolle som Alternativets øverste ledelse mellem landsmøderne omfatter hele organisationen, herunder folketingsgruppen. Således at det er HB, der skal tage initiativ til den samlede strategi og har ansvaret for, at vi står stærkt i offentligheden, og at den politiske og organisatoriske retning skærpe

  Rapport fra øvrige udvalg

  Anders har siddet i det Nationale kandidatudvalg og Jesper i Valgstyregruppen. Det har fungeret godt, og vi er på en helt anden måde end tidligere på forkant med kommende valg. Der arbejdes bl.a. med et Akademi, et væksthus for kandidater.

 6. Der var ingen forslag fra medlemmerne.

 7. Bestyrelsen blev genvalgt og konstitueret som i foregående periode.

  Forperson Anders Kyst

  Kasserer Johnny Westh

  Talsperson Jesper Callesen

  SOME (Tovholder) Thomas Anker

  Irina Bjørnø

 8. Eddy Madsen blev genvalgt som revisor

 9. Valg for 2 år til Hovedbestyrelsen

  Jesper Callesen

  Johnny Westh suppleant

 10. Valg til Politisk forum

  Johnny Westh

  Hekla Hekla

  Jesper Callesen - suppleant

 11. Valg af folketingskandidater (rækkefølge bestemmes senere)

  Sofie Groth

  Thomas Anker

  Jesper Callesen

  Irina Bjørnø

 12. Valg af kandidater til Kommunalvalg og Regionsråd

  Ingen kandidater, der afholdes opstillingsmøder på et senere tidspunkt. Herunder nationale opstillingsmøder

 13. Eventuelt

  Ingen punkter