Referat af årsmødet 27/01/2019

1. Valg af dirigent
Bente Kjær vælges til dirigent.

2. Valg af stemmetællere og referenter
Tine Busk og Mogens Nielsen vælges til stemmetællere.

Maria Aagaard vælges til referent.

3. Godkendelse af ordinært årsmøde
Årsmødet er rettidigt indkaldt, og godkendes ved enstemmigt flertal.

4. Bestyrelsens beretning for storkredsen
Dirigenten giver ordet til forperson, Kåre Wangel, der fremlægger storkredsbestyrelsens beretning til godkendelse.

Beretning fra storkredsbestyrelsen.pdf (29.0 KB)

Bemærkninger Mogens Nielsen gør opmærksom på at det ikke er korrekt, at der ikke har været adgang til foreningskontoen, da han har stillet sig selv til rådighed for kontoudtog og lignende. Bestyrelsen beklager formuleringen i beretningen.

Mogens Nielsen gør opmærksom på at man ikke kan afsætte 55.000 kroner af til folketingsvalget, før bestyrelsen har et klart overblik over hvordan økonomien ser ud.

Mogens Nielsen gør opmærksom på at der skal nås at søge regionsmidler før januar udgår, da det drejer sig om ca. 30.000 kroner, og opfordrer alle lokafdelingerne til at søge

Resolutioner Årsmødet henstiller at storkredsbestyrelsen som deres første prioritet får styr på alle aspekter i forhold til økonomi.

Årsmødet henstiller til at regnskabet for 2018 hurtigst muligt bliver godkendt på et ekstraordinært årsmøde.

Beretningen godkendes ved enstemmigt flertal.

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskabet er ikke klart, og kan derfor ikke fremlægges.

Årsmødet henstiller til at regnskabet for 2018 hurtigst muligt bliver godkendt på et ekstraordinært årsmøde.

6. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum, Dialogrådet.
Kaj Løvstrøm rapporterer fra Politisk Forum.
Da dialogrådet ikke er repræsenteret ved årsmødet, kan der ikke rapporteres.

7. Behandling af forslag fra medlemmerne

Vedtægtsændringsforslag (skal godkendes ved 2/3 flertal):
Forslag 1: Forslag om ændring af dato for årsmøde fra udgangen af september til udgangen af marts.
Vedtægtsændringsforslag 1 er godkendt enstemmigt, med den ændring at der skal stå ”senest i udgangen af marts”.

Forslag 2: Forslag om ændring af tegningsregler
Vedtægtsændringsforlag 2 er godkendt enstemmigt.

Forslag 3: Forslag om ændret valgproces for storkredsbestyrelsens medlemmer
Forslagsstillerne trækker deres vedtægtsændringsforslag, hvorfor hele forsalget frafalder.

Årsmødet erklærer sig sympatisk indstillet overfor forslaget og anmoder storkredsbestyrelsen om at arbejde videre med en kvalificering af forslaget frem til næste årsmøde.

Forslag 4: Opsigelse af lejemålet Nørregade 71, 2. th
Forslaget frafalder, da storkredsbestyrelsen allerede har mandat til at tage beslutningen uden årsmødets godkendelse.

8. Valg til forperson
Kåre Wangel genvælges til forperson.

9. Valg til bestyrelsen og 3 prioriterede suppleanter
Frands Frydendal (genvalgt)
Ingvard Hansen (genvalgt)
Tobias Jørgensen
Kaj Løvstrøm (genvalgt)
Maria Aagaard (genvalgt)
Bente Kjær

10. Valg af revisor
Mogens Nielsen vælges til revisor

11. Eventuelt
Dirigenten takker for god ro og orden.