OrLa #4 - Hovedbestyrelsens rolle, organisering og magt

Dette er den skriftlige del af OrLa #4, hvor man kan skrive sine ideer og inputs.

OrLa #4 handler om Hovedbestyrelsen (HB) - dens rolle, organisering og magt.

“Der findes mange forskellige forståelser af hvad HB går ud på, og de kan jo ikke alle gælde”, blev der sagt af et medlem, mens andre medlemmer har talt om hvor mange og hvordan folk vælges til HB som et vigtigt emne. Hovedbestyrelsen er - uanset forskellige forståelser - vigtigt som det øverste bestemmende organ i partiets organisation (altså bortset fra Landsmødet).

Kan vi få det til at fungere som en del af en ny politisk kultur - en anden måde at have et parti på end hos de traditionelle partier?

Hvilke vedtægtsændringer kunne det kræve?

Skriv jeres input i tråden her

Hovedbestyrelsen er en vigtig institution i vores parti - når den fungerer som partiets øverste ledelse, mellem landsmøder.
HB repræsenterer medlemmerne i ledelsen og partiets overordnede og langsigtede interesser.

HB er ifølge vedtægterne et magtfuldt organ, der præger og sætter stemningen i hele Alternativet. Når den fungerer godt, fremmer den Alternativet som den platform vi bruger til sammen at ændre verden.
Når den ikke fungerer, bruger vi bl.a. en masse kræfter på interne konflikter, udfylder magttomrum efter bedste evne og forsøger at få det bedste ud af det.

Vi behøver ikke nødvendigvis store ændringer. Trinvise forbedringer og justeringer gør, at vi ikke utilsigtet indfører nye problemstillinger. Jeg tror vi kan komme langt, bare ved at forsøge at efterleve intentionerne i de vedtægter mm. vi allerede har, samt at bruge erfaringer fra erhvervsbestyrelser.

Det at deltage i HB, giver et indblik i mange ting i Alternativet. Det er viden og erfaringer, der kan bringes med ud i organisationen.

 • HB bør derfor have en sund rotation på maks 4 år. Så det sikres at der ikke opstår lukkede grupper og andre uheldige effekter. Derefter 2 års pause.
 • Der bør være et uddannelsesforløb i starten, og sikres en overførsel af erfaringer.

HB bør sammensættes af personer med erfaring og viden på forskellige områder, så HB gruppen sammen kan belyse principielle problemer fra flere vinkler, og tilsammen vælge den bedste vej for Alternativet, baseret på medlemmernes intentioner og langsigtede interesser.
Organisationskendskab er ikke afgørende for at træffe principielle beslutninger. Men erfaring og evnen til at stille de rigtige spørgsmål, kunne stå alene med et synspunkt, være loyal over for demokratiske beslutninger og værdigrundlag, og arbejde for konkrete resultater er afgørende.

Der kunne udarbejdes en beskrivelse af rollen som bestyrelsesmedlem.

Man kunne overveje at HB konstituere sig selv med en forperson. Forpersonens rolle er på mange måder underlagt bestyrelsen, og skal loyalt repræsentere denne. Gruppen bør selv vælge sine repræsentanter, facilitator mm.

vedr. valg:

Det nuværende system med storkredsvalgte, er som jeg forstår det, bl.a. etableret for at imødegå en tendens til storbykoncentration og lukkede cirkler. Så jeg mener ikke vi bør gå tilbage til udelukkende landsmødevalgte.

Storkredsvalgte HB medlemmer:
Fordel:

 • Der sikres en geografisk fordeling over landet.

 • Storkredsen kender kandidaten, og kan følge med i hvad der foregår.

Ulemper:

 • Det er ofte ret få der vælger kandidaten, og der er ikke altid modkandidater

Landsmødevalgte HB medlemmer:

 • Stor legitimitet ved valgprocessen
 • Større mulighed for ar finde modkandidater

Ulemper:

 • Det kan være vanskeligt med demokratisk kontrol, da man sjældent har indblik i hvad et landsmødevalg HB medlem står for og foretager sig.
 • Det kan være svært at vurdere en kandidat alene på en valgtale på landsmødet.
 • Der er ingen grænse på hvor mange gange man kan genvælges.
 • Der er en tendens til blot at genvælge kandidater uden dybere forkendskab.

Man kunne måske finde endnu bedre løsninger? Men de er vist ikke fremført endnu :wink:

Jeg deltog på det Organisatoriske Laboratorium, men jeg skriver også lige her mine centrale ønsker til vedtægtsændringer. For mig at se fungerer Hovedbestyrelsen slet ikke optimalt lige nu, og det er farligt for partiet. Det største problem er i min optik, at Hovedbestyrelsen ikke fremstår effektiv til at træffe beslutninger og ikke i dag virker til at have den rigtige sammensætning af kompetencer til at drive den organisatoriske del af partiet fremad. Derfor mener jeg, at:
1: Antallet af medlemmer til HB skal reduceres kraftigt, fx med 50%.
2: Alle HB-medlemmer skal vælges på landsmødet
Begge de vedtægtsændringer er nødvendige for at fremprovokere kampvalg mellem de, som ønsker at stille op til HB, og på den måde for vi forhåbentlig både en beslutningsdygtig Hovedbestyrelse men også en langt bedre sammensætning af kompetencer.
Situationen i dag er at ethvert medlem kan række hånden op og blive valgt til HB. Det går simpelthen ikke i en organisation, der skal være i stand til at træffe vidtrækkende beslutninger.

2 Synes om

Jeg er nok ret enig i din beskrivelse af hvad der er problematisk.
Men jeg er tilgengæld ikke sikker på at den løsning du foreslår løser et problemet, uden at skabe flere andre.

At vælge folk på landsmødet, er ikke altid ensbetydende med at vi opretholder “checks and balances” Det kan se sådan ud, men i praksis, er det ofte ret uoplyste valg der træffes på et landsmøde, og det er svært for det enkelte medlem at følge med i hvad et bestyrelsesmedlem laver.

De demokratiske mekanismerne for en bestyrelse er ikke væsensforskellige fra valg til folketinget.
Systemet med kredsvalgte, løser et konkret problem, som må forventes at genopstå ved afskaffelse.

Det er mere altid effektivt at være færre mennesker til at træffe beslutning. Mest effektivt, hvis der kun er én. Forskellige holdninger, gør beslutninger besværlige. Derfor forstår jeg egentligt godt dit argument for en mindre bestyrelse. Du vil have en platform som effektivt understøtter dit arbejde i folketinget. (Antager jeg)

For mig at se er, er der en lang historie der leder op til der hvor vi står nu. Det er for langt at komme ind på. Vi kan alle ønske os at ting var enkle og at vi alle var enige. Det giver en rar følelse af sammenhold og fælles mål.
Der er også et ønske hos nogen, at dem med mest organisationskendskab, er dem der træffer de afgørende beslutninger.
Jeg tror det er den retning i vores interne kultur, der gør at vi føler behov for at udstøde personer vi er uenige med. En stærk lede kan selvfølgeligt gøre meget, som det f.eks. gør for Socialdemokratiet. Men jeg tror ikke Alternativets værdigrundlag holder til det i længden.

Jeg er fortaler for at vi skruer vores kultur en omgang rundt, så vi genbesøger vores oprindelige udgangspunkt og ny politisk kultur.
Uenighed er ikke noget vi skal undgå, eller noget der gør os svage. Det er en styrke at vi kan være uenige, så vi kommer rundt om de problematikker vi diskuterer. Der skal blot være en intern kultur hvor uenigheden bliver konstruktiv, og skabende. Vi skal nok også væk fra, at alting skal være konsensus-beslutninger.
Det er fint at være uenige, reflektere, se ting fra mange sider, blive klogere og så træfe demokratiske beslutninger, som vi alle loyalt efterlever. Det skal være åbne og legitime beslutningsrum.
Dette er for mig en respekt og omsorg for, at mennesker har et komplekst sind, der er uegnet til at træffe beslutninger for dem vi ikke kender. Særligt hvis vi står alene.

Så meget binært trukket op, skal vi tage stilling til om vi vælger en håndfuld mennesker til at bestemme, fordi de har masser af erfaring og nogle fede synspunkter, eller om vi skal gå den besværlige og ineffektive vej, trækkes med demokrati og meningsforskelle, og hvor dem der har tillidsposter skal forsøge at repræsentere medlemmerne, og deres langsigtede interesser.
Ingen tvivl om at det første er det mest effektivt og nemmeste. Men det strider mod min demokratiforståelse.

Gode input @Simon-R og @columeko, tak! Jeg skylder nogle slides fra organisationsrapporten og de kommer her:


Bemærk Politisk Forum mangler

1 Synes om

Jeg ønsker ikke en hovedbestyrelse, der understøtter mit arbejde i Folketinget, som du antager, Simon. Jeg ønsker en hovedbestyrelse, som understøtter partiets organisatoriske udvikling. En hovedbestyrelse der lægger planer for, hvordan lokalforeningerne bliver større og bæredygtige. Det virker pt. til at det er svært for Hovedbestyrelsen, fordi den er så stor.

2 Synes om

Dette svar er ikke specielt til Christina Olumeko, selv om forum-layoutet måske viser det.
Det er mine bemærrkninger til HB i almindelighed. Beklager, at jeg ikke er så hjemmevant i dette medium.

Jeg har desværre ikke deltaget i HB-OrLaet eller forarbejdet til det. Alligevel vil jeg gerne give mit bidrag, fordi jeg mener, at det er helt nødvendigt at HB kommer til at fungere bedre - MEGET bedre. Jeg mener, at den skal tænkes helt om - til noget mere alternativt. Jeg har ikke set dens forretningsorden for nylig, men nogle forskellige dårlige erfaringer gennem årene - og for nylig - tyder på, at den er som sådanne er flest: Flertalsstyret og flertalsvalgt, med en forestilling om, at dette pr. definition er godt nok.

Det er det ikke - for definitionen er et traditionelt demokratisk dogme, som få mennesker tør tvivle på; ikke engang alternativister.

Men HB lavede en katastrofal, absurd og vedtægststridig beslutning under FV 19: De akut-ekskluderede vores (Storkreds Fyns) kasserer - med den begrundelse at han stillede op til HB-valg det følgende forår. Vi klagede til vedtægtsudvalget, som hastebehandlede og omstødte afgørelsen, men skaden var sket. I perioden var vores kasse smækket i - og det var åbenbart for alle undtagen HB, at i Alternativet er kompetence ikke beskyttet mod inkompetence - heller ikke når det er i en flertalsstyret forsamling. Fadæsen kostede sandsynligvis Fyn et folketingsmandat, en kvalificeret kandidat og stærkt medlem og adskillige andre medlemmer, som vendte sig fra partiet i frustration og afsky. Fyn er aldrig blevet det samme siden. I flere kommuner er der hverken en bestyrelse eller bare en aktivist længere.
Jeg mener, at HB ikke bare har ansvar for at rette sin fejl tilbage til hvor den sket - med forsinkelse etc. HB har ansvar for at undersøge, hvordan pokker den kunne komme så tåbeligt afsted, og tage skridt til at forandre praksis som sikrer imod en gentagelse.

For hvilken kompetent og kritisk person vil satse penge, tid og år af sin karriere på en organisation der bare én gang har vist, at den er i stand til at begå sådan en fejl?

Der er andre objektive fejl, men denne er den værste. At de andre fejl er sket, viser bare, at HB ikke kom til bunds i sin egen vilkårlighed og mangel på sikkerhed i bedømmelsen af kompetence og inkompetence. Bunden i det er, at flertalsprincippet er et fejlagtigt princip, som man kun kan acceptere hvis man ikke for alvor har tænkt over hvorfor man accepterer det, eller fordi man hverken har haft fantasi eller viden til at forestille sig et ALTERNATIV. Man behøver ikke fantasi eftersom andre har beskrevet et alternativ. Det har endda været nævnt i HB - men ikke forklaret godt nok - og så er HB fortsat på med det gamle, omend - så vidt jeg ved - på en minimalt alternativ måde.

Det andet emne jeg vil nævne vedr. HB er, at HB skal stå for den organisatoriske udvikling af Alternativet; men med basis i Theresa Scavenius sagen, hvor en konflikt kunne grave sig stadigt dybere gennem mere end et år, vil jeg hævde, at HB har forsømt dette.

Organisation er pr (en bestemt) definition (organisk organisation) konflikt-løsning og -forebyggelse gennem struktur; men da er det HBs opgave at vide, hvornår konflikter viser sig og hvordan de håndteres. HB skulle have vidst at folketingsgruppen havde seriøse konflikter og grebet effektivt og kompetent ind LANGT tidligere.

Jeg har indtryk af, at organisationskompetencen i Alternativet drukner i velmenende og glade, men amatøragtige initiativer, som vil bygge flyveren, mens vi flyver, og opfinde den dybe tallerken, mens vi øser skoldhed suppe op i den, så vi får det hele i skødet.
Kvantiteten står - som i flertalsprincippet - over kvaliteteten.
Forslag til dagsorden på årsmødet skal også igennem en kvantitetstest - ti stillere - for at komme frem. I en situation, hvor mange grupper ikke har ti aktivister, er man henvist til virtuelle fællesskaber - og det gør noget ved virkelighedspræget af Alternativet. Det har fødderene solidt plantet i cyberspace.

Alternativt kan man henvende sig direkte til HB. Det har jeg gjort, men ikke fået svar fra HB. Jeg har fået et (ikke-hb-autoriseret) svar fra et HB medlem og tak for det. Alternativet lægger hindringer i vejen for sig selv - og hvem behøver fjender for at forklare sine vanskelighede, når man har sådanne venner?

1 Synes om

Tja, jeg ville nok vende den på hovedet og sige, at alle medlemmer burde vælges i storkredsene.

Det burde samtidig fortsat være et rotationsprincip, så man kun kunne sidde i HB fire år i streg. Og så holde en pause på mindst et år.

1 Synes om

Ja, det kunne man også. Men måske det giver bedst mening, hvis der er flere medlemmer?

Under alle omstændigheder er jeg enig i, at den er alt for stor.

Man kunne overveje at ændre vedtægterne der omhandler Christiansborgforeningen, så folketingsgruppen blev en mere integreret del af Alternativet;

Se denne udtalelse fra vedtægtsudvalget 2019:

Den adskillelse der er mellem folketingsgruppen og resten af partiet er ikke gavnlig for sammenhængskraften.

Fællesmøder mellem Hovedbestyrelsen, folketingsgruppen Politisk Forum og evt. by/regions-rådsvalgte bør genindstiftes, således at der f.eks. holdes månedlige møder med 3 personer fra hver gruppering - helst med rotation, så alle lære hinanden bedre at kende, og bliver bedre til at arbejde sammen.

Jeg tror jeg enig med @Frands om en del; Demokrati er andet end flertalsstyre. Det bør vi udforske sammen.
HB Er i en proces, hvor vi forhåbentligt bliver bedre til at løfte opgaven. Men kultur bygges op over tid, og det tager tilsvarende tid at ændre en kulrur i en mere konstruktiv retning.
Det er mit håb at denne proces vil bidrage meget til dette.
Eksklusioner er ikke et godt middel til enighed og samarbejde. Vi bør kigge på reglerne for eksklusion, indfører mere nuancerede graduering og frem for alt bør de være tidsbegrænset.