Nyhedsbrev fra Alternativet København

Kære medlemmer i Alternativt København.
Så er det tid til lidt nyt fra Alternativet København.

Valgtilforordnede
Til de kommende valg(Europaparlamentsvalget og Folketingsvalget) skal vi i Alternativet København stille op med en del valgtilforordnede, valgstyrere, valgformænd og brevstemmemodtagere. Vi håber meget, at mange af jer medlemmer kunne tænke jer at melde jer. Udover en god demokratisk oplevelse, hvor man får lov til at være med til afvikle et valg, får man også et diæt udbetalt af København Kommune. I kan læse meget mere og tilmelde jer på dette dokument:
valgtilforordnede (1).docx (216.2 KB)

Nyt fra BR
Borgerrepræsentanterne har for nyligt haft et seminar, hvor det kommende år er blevet planlagt, bl.a. i samarbejde med bestyrelsen. Derfor giver vi nu ordet til Gruppeforperson, Fanny Broholm, for at få en status på det kommende arbejde på Rådhuset.

Vi har i Alternativets Borgerrepræsentationsgruppe haft en god start på 2019, og er landet på vores ben igen efter den turbulente tid med rokering i gruppen. Vi var i starten af marts på et meget frugtbart strategiseminar i gruppen med deltagelse af bestyrelsen i Alternativet København, hvor vi lagde en strategisk plan for vores politiske prioriteringer for resten af vores valgperiode. Vi har på baggrund af de 17 Københavnermål overordnet valgt 5 strategiske mål med en vifte af delmål og konkrete indsatser, som vi gerne vil have gennemført i så vidt et omfang som muligt. Disse strategiske mål vil vi i samarbejde med bestyrelsen invitere medlemmerne i Alternativet København til at evaluere og udbygge, så vi har et stærkt medlemsfundering til de vigtige politiske kampe, vi skal tage inden næste kommunalvalg.

De fem overordnede strategiske målsætninger er som følger: Grøn mobilitet, det gode arbejdsliv (work-life balance), det gode skoleliv, lokalt demokrati, CO2-negativitet. Disse målsætninger er helt afgørende for den udvikling, vi ønsker for Københavnerne i Alternativets Borgerrepræsentationsgruppe. Jeg vil kort uddybe hvert et mål, så I får en bedre indsigt i vores tanker bag dem og selv kan gøre jer tanker om, om I kan følge os i vores overvejelser frem mod borgerinddragelsesmøderne inden sommerferien.

Grøn mobilitet
Vi ønsker at gøre op med ideen om, at vi alle skal kunne køre rundt i vores egen forssildrevne privatbil, og at dette er den letteste og mest fleksible måde at komme rundt i byen på. For det er det ikke. Bilen kommer langt efter både offentlig transport og cykling, når det kommer til at komme hurtigst fra A-B i København, og så er bilen forbundet store mængder drivhusgas, luftforurening og bil-infrastruktur optager 2/3 af byens sparsomme areal. Vi vil fremme cyklisme, offentlig transport, anvendelse af parkeringsareal til grønne og sociale aktiviteter og gøre den grønne delebil attraktiv - og ja den private private fossilbil bliver nødt til at blive prioriteret nederst i transporthierakiet.

Det gode arbejdsliv
Alt for mange københavnere drøner rundt i hamsterhjulet. Folk går ned med stress, angst, depressioner og andre sygdomme, fordi de føler sig pressede i hverdagen. En meget høj prioritet for Alternativet København er at skabe bedre rammer for et balanceret arbejdsliv, som skaber plads til at passe på sig selv, sine nære relationer og til at indgå i styrkende meningsfulde fællesskaber. Vi ønsker forsøg med borgerløn og 30-timers arbejdsuge og at udvikle en strategi for ‘En by uden stress’. Vi ønsker god og fleksibel børnepasning, forsøg med A- og B-menneskemødetider, flere penge til jobcentrene til en bedre håndtering af arbejdsløse.

Det gode skoleliv
Mange børn og unge lider af skoleværing - de har det ikke godt i skolen og ønsker måske slet ikke at tage afsted om morgenen eller har mistet alt lyst til at lave lektier og indgå i de stramme læringsplaner, som nu strækker sig helt ned i børnehaven. Vi kan ikke behandle vores børn som ‘human ressources’, som skal presses gennem et 13 årigt langt læringsforløb, som giver dem ondt i maven. Der er for stort et fokus på testresultaterne og indlæringsoptimering samtidig med at ressourcerne er utilstrækkelige og lærerne bundet af dokumentationskrav, metoder og målstyring. Folkeskolen skal danne og uddanne vores børn til en fremtid, som vil kræve livslang nysgerrighed, læring og kreativitet. Derfor skal vi investere i Folkeskolen og slippe den fri. Det betyder flere ressourcer til kerneopgaverne i skolesystemet, så normeringerne kan komme ned, flere forsøg med karakterfri skoler, gratis psykologhjælp, mindfulness i skolen og forsøg med senere mødetider i de ældre klasser.

Lokalt demokrati
Så var der i gruppen en stor og energifyldt enighed om, at vi skal udvide demokratibegrebet i København til en langt større lokal forankring. Politikerleden raser og Københavnerne er helt nede på en stemmeprocent på 62%. Vi øsnker en langt større inddragelse af københavnerne i politikudviklingen og har allerede skubbet på for indførelsen af borgerforslag, og vi ønsker borgerbudgetter i hver bydel, Københavnermandatet skal iværksættes og lokaludvalgene skal gentænkes evt. med direkte valg til disse. Vi ønsker at udvikle Alternativets version af kulturhusene i København, som skal være borgerservice og selvstyrende huse, som alle borgere skal have adgang til i nærområdet.

CO2-negativitet
Før Alternativet blev valgt ind blev Klimaplanen og CO2-neutralitet i 2025 lavet. Målsætningen har været god til at sætte fokus på problemstillingen og presse hele kommunen til at fokusere på at skære ned i CO2 udledninger. Men planen har mange mangler og fiflerier med regnskabet, som vi i Alternativet København er fast besluttede på at gøre op med i en ny og helhedsorienteret klimaplan for 2030-2035. Vi skal inkludere forbrugsudledninger i regnskabet, lave faste årlige CO2-budgetter og målsætninger hvis opfyldelse skal følges tæt, vi skal kigge på biomassen og fjernvarmen og tænke i decentrale, vedvarende alternativer. Udover klimaplanen skal vi tænke i cirkulær økonomi for at reducere vores enorme ressourceforbrug i byen. Vi skal bygge bæredygtigt byggeri og altid kigge på CO2-budgetter for anlægsfasen. Vi skal have implementeret den grønne fødevarestrategi, som vi allerede har igangsat og sidst men ikke mindst skal byen grønne områder styrkes og udvides, så vi fremmer både biodiversitet, akklimatisering og CO2-optag fra naturen.

Vi håber meget, at I kan følge vores overvejelser og prioriteringer. Heldigvis var vi meget enige i gruppen om disse og er det generelt i forhold til vores politiske holdninger. Så lige nu oplever vi et godt samarbejde, og at vi begynder at begå os så godt i det indviklede politiske system på rådhuset, at vi kan være proaktive og progressive i den høje grad, som vi blev valgt ind for. Vi håber meget at se jer til medlemsmøderne i foråret.

Kærlig hilsen
Fanny Broholm, gruppeforperson og teknik- og miljøudvalgsmedlem i BR

Referat fra det seneste bestyrelsesmøde kan ses her:
referat_bestyrelsesmøde_2.pdf (158.4 KB)

Husk, at I altid er velkomne til bestyrelsens åbne møder. Næste gang er den 11/4 kl. 17.30-18.00. Vi håber på at se mange af jer!

Grønne hilsener
Bestyrelsen i Alternativet København.