Mulig model for Evalueringsråd

Kære vedtægtsvenner

Her på falderebet er vi begyndt at diskutere en mulig ny model for Evalueringsrådet. Den må I meget gerne forholde jer til.

Evalueringsrådet oprettes som et råd med 8 medlemmer: 5 interne (medlemmer) og 3 eksterne (formentlig fagpersoner).

De 5 interne medlemmer vælges på følgende vis: a) Storkredsforeningerne vælger 1 person, som de indstiller til Evalueringsrådet. b) Landsmødet vælger blandt disse 10 et udvalg på 5. De tiltræder efter valghandlingen.
Som overgangsordning i 2016. Storkredsforeningerne kan vælge én kandidat til Evalueringsrådet inden 1. oktober. HB vælger på et møde mellem disse kandidater.

De 3 eksterne medlemmer vælges af de 5 interne medlemmer. Der har været snakke i dag med flere af jer om, at HB skulle udpege dem. Jeg var ikke uenig. Men denne model er i min vurdering (Astrid gjorde mig klogere) mere legitim: at de interne medlemmer selv finder frem til de eksterne medlemmer. Rådet har landsmøde-mandat akkurat som HB, så set med eksterne øjne er dette blot endnu mere gennemsigtigt og lige så prestigiøst. Det står andre frit for at anbefale de 5 interne medlemmer, hvem de kan/skal pege på.

Overgangsordning: HB udpeger straks efter landsmødet i 2016 (i år) 3 eksterne medlemmer, fordi disse skal indgå i en rapporteringsproces for 2016 (har jeg forstået, at der er ønske om). De afleverer deres rapportering senest 1. oktober, hvor de interne medlemmer er klar og det nye råd træder sammen. I 2016 udpeger de interne medlemmer således IKKE nogle eksterne medlemmer. Det sker første efter landsmødet i 2017.

Argumentation: Ift. det nuværende forslag får vi et udvalg. der kan indsupplere stærke fagkompetencer udefra f.eks. ift. kommunikation. Samtidig er det mindre og det er erfaringsmæssigt en smule nemmere at skabe et produktivt udvalg, hvis det er mindre. Samtidig har udvalget lidt ekstra legitimitet fordi det er nedsat af landsmødet direkte.

Det har været drøftet om HB skulle udpege de eksterne medlemmer, men modellen er pt. denne.

Hvad tænker I?

Idéen med at gøre rådet mindre eller bringe eksterne ind er der som som sådan ikke noget i vejen med. Men proceduren synes jeg er lidt problematisk, idet folk skal igennem to separate valg for at blive valg; 1. storkreds og 2. landsmøde. Dertil komme en valghandling på årsmødet som enten tager ud eller også er meget overfladisk.

Konfliktmæglingsrådet har faktisk lidt den samme problemstilling. Måske halvdelen af kredsene kunne vælge en kandidat til det ene råd og halvdelen til det andet. Problemet bliver så hvilke kredse der vælger hvad. Jeg har ikke lige en brilliant løsning på det spørgsmål.

Endelig synes jeg måske 7 var et bedre tal - altså 2 eksterne.

1 Like

Kære alle sammen
Vil I ikke godt give feedback på denne model? Er det for sent at ændre på den eller er det helt ok?

KH
Astrid

Kære venner,

Der har været 84 visninger af denne nye model til Evalueringsrådet - og ikke så mange kommentarer.

Det skal vel læses som opbakning i denne sammenhæng? Sådan plejer det at være på ‘nettet’.

Nis

Eller hvad? er I tavse og samtykker, eller har I ikke forholdt jer til det? Vi er der henne, hvor vi skal beslutte om det er det oprindelige forslag, der skal fremsættes, eller om det skal være det nye - eller om der er behov for begge to, og vi dermed skal I afstemning mellem dem… og vi vil gerne spare lidt på afstemningerne.

Hvis rådet skal have lidt bid - og det skal de jo, så skal de interne selv vælge de externe. HB skal ikke være med i det. Ellers bli’r det hurtigt sammenspist. Lad hver storkreds stille et medlem fra deres bestyrelse nu her i år 1, og ellers lade det være en valgt post fra næstegang, som der vælges til på det årlige opstillingsmøde.

1 Like

Tak for dit respons, Povl Eskild.

Jeg er personligt enig med dig, men der er mange der er uenige med os, så jeg tror at dette var en af dem, jeg ret hurtigt strakte våben på, alene fordi vi har haft stort fokus på at være samlende og ikke splittende.

Vi bliver ikke klogere af rygklapperi - uenighed og diskutsion, er det som giver udvikling.

Jeg er vist kommet sent ind her. Evalueringsrådet, lyder fantastisk for mig, men hvad er det. Der skal arbejdes med i rådet? Internt i Alternativet eller skal der arbejdes med flere dele af samfundet?

Er der en, som kan give en pixibogsudgave af hvad evalueringsrådets funktion er?

Bedre sent end aldrig :slight_smile:

Evalueringsrådet er foreslået som et råd, der skal evaluere vores gøren og laden i forhold til vores værdier og debatdogmer og ny politisk kultur. Der er fremsat to forskellige forslag, hvoraf det ene kun opretholdes, såfremt, der er medlemmer der ønsker det.

I det forslag, der opretholdes, vælges Evalueringsrådet ved at hver Storkreds på et opstillingsmøde i marts vælger sin kandidat til Evalueringsrådet blandt storkredsens medlemmer. På Landsmødet i maj/juni vælges 5 medlemmer ud af de 10 kandidater til evalueringsrådet.

Dernæst udpeger HB efter indstilling fra Landssekretariatet 3 eksterne medlemmer af Evalueringsrådet - 3 medlemmer, der primært skal se vores politikere efter i sømmene mht “walk the talk”.

Så det er en modificering af det nuværende Ombudsmandsråd, og kommer organisatorisk til at ligge under Landsmødet i stedet for under POFO.

Spørg endelig igen hvis det ikke var fyldestgørende, eller du har spørgsmål.

1 Like

Jeg synes Evalueringsrådet er en vigtig nyskabelse for Alternativet. Jeg tilslutter mig modellen, som Nis her beskriver den. Vi kan altid justere senere. Jeg synes i øvrigt det bør skrives ind i vedtægterne, at Evalueringsrådet (og Konfliktløsningsrådet…) understøttes sekretariatsmæssigt af Landsekretariatet.

At jeg valgte at strække våben er ikke udtryk for rygklapperi, men at jeg har siddet i en position, hvor det er vigtigere at samle end at hyppe mine egne kartofler, uanset hvor gode jeg synes de er. Mine samtalepartnere var meget bekymrede for om de interne formåede at rekruttere eksterne af tilstrækkelig høj kvalitet og profilering, og det er en meget legitim og vigtig tanke.

I udvalget har vi alle måttet bøje os mod hinanden, fordi vi på skift har været i mindretal med vores synspunkter, og det er jo det muliges kunst. Man når ikke mange resultater ved at tage alle kampe. Og selvom jeg fremdeles deler synspunktet, er det en af de kampe, jeg valgte ikke at tage, fordi mine samtalepartnere havde erfaringer og bekymringer for området.

1 Like

Tak for svaret. Det er hvad jeg forventede og håbede på. Vi er nødt til altid at evaluere vores egen gøren og laden. Jeg synes faktisk den debat dom kører omkring det tabte menneskesyn, bør være et obligatorisk indspark til medlemmerne af evalueringsrådet.

Derved tror jeg, vi i meget lang tid vil kunne skabe grobund for at rigtig mange føler tilknytning til Alternativet og dansk samfundsudvikling.