Fremtidsscenarier

Vi har et godt partiprogram, hvor vi har bragt alle de rigtige værdier på banen. Nu bliver der lavet politik. Vi springer bare et trin over. For at kunne lave sammenhængende politik, skal vi have en ret konkret beskrivelse af, hvilket Danmark og hvilken klode vi vil arbejde hen imod. Vi har brug for en slags dynamisk masterplan, som vi tilpasser ny viden efterhånden Det skal blive trinnet mellem værdier og konkrete politikker.
Vi har nogle faste udgangspunkter for sådan en plan:

 1. Vores land og befolkning skal fhv. hurtigt begynde at leve klimaneutral - eller helst klimapositiv.
 2. Naturen skal beskyttes og på sigt have mere plads
 3. Mere lighed i befolkningen og en plads til alle
 4. Et menneskeligt -, erhvervsmæssigt - og kulturelt levende land, uden “udkantszoner”
 5. Et signifikant økonomisk - og politisk bidrag til at løse verdens problemer
 6. Et erhvervsliv, som er struktureret og styret svarende til punkterne for oven

Efter en indledende diskussion vil jeg gerne afholde et par polaer, som trinvist nærmer sig en mere konkret vision, som vi så med en høj grad af gennemarbejdethed kan give videre til Politisk Forum.
Er I enige / uenige i mine grundpræmisser?
Hvem vil være med til at flytte drømme ud i virkeligheden?

2 Synes om

Ja enig.

Ift. :
Et signifikant økonomisk - og politisk bidrag til at løse verdens problemer

Forslag - Ændring af militærets/forsvarets værdigrundlag til i højere grad at være opbyggende og dernæst sikre. Indførsel af værnepligt for kvinder, da vi alle skal løfte i forbindelse med at løse verdens problemer.

Ift. Erhvervsliv - Finanssektor under større kontrol, som f.eks. Robin Hood Tax
, og regulering eller ændring i markedsmekanismer for at hindre obsolete design. Se evt. det her link for historien omkring “Planlagt Forældelse” eller the The Light Bulb Conspiracy lavet af den danske NGO DanWatch

Hej Jarl. Tak for svar og undskyld min langsommelighed.
Det er en god ide, at arbejde med et punkt ad gangen. Jeg har nummereret dem, så det bliver nemmere at referere klart. Altså pkt. 4
Et signifikant økonomisk - og politisk bidrag til at løse verdens problemer
Meget aktuelt lige nu med den begyndende flygtningekrisen - krig, klima, fattigdom, overbefolkning og ikke mindst vore koloniale og postkoloniale synder viser sig mere og mere.

Der er blevet forslået noget med en “Marshallplan” for at hjælpe de ramte lande på benene. Mig giver ordet forkerte associationer, nemlig hjælp til krigsramte lande, men også hjælp til lande med fhv. intakte samfundsmæssige og kulturelle strukturer. Det, at hjælpe fx Syrien og andre lande, som er del af samme slags kombi-krise, bliver noget helt andet. Samfundets underliggende strukturer - den sociale kapital - er langt hen ad vejen ødelagt. Det skal tænkes ind, når hjælpen gives.

At løse de her kriser er altafgørende for hvordan vores liv kan fortsætte her på kloden. De truer mennesket og naturen på samme tid - og er ikke sådan lige at løse med “hammer” metoden jf. Afghanistan og Irak.

Hvad kan man gøre:
Først, det skal være “signifikant” hjælp. Det bliver ikke billigt, hverken menneskelig, økonomisk, eller politisk. Jo før vi accepterer det, jo bedre. Jeg har andetsteds nævnt et beløb svarende til 5% BNP som et udgangspunkt. Her skal vi arbejde for, at det ikke ses som udviklingshjælp, men nærmere som “overlevelseshjælp” til os alle sammen.
Indsatsen skal på den ene side ikke være arrogant/bedrevidende, og på den anden ej heller naivt. Jeg hælder til en model, der bygger mindre på aktiv intervention, og mere på at skabe forhold i disse lande, som tillader dem at løse deres egne problemer. Derfor skal al hjælp tilrettelægges, så det fremmer opbygning af lokal social kapital og evnen til at forvalte egne sager, så størstedelen af landet befolkning har gode leveforhold.

 1. Akuthjælp til nødstedte: Etablering af flygtningelejre / beskyttede zoner i nærområdet af krigszoner, som har en
  meget højere standard, end man ser i dag. Der skal folk rustes til at komme tilbage til deres hjemland, til at klare sig selv – og til at afstedkomme forandring.
  1.a (Med stærk inspiration fra den verserende debat om asylpolitik) Modtagelse af flygtninge sker i nødvendigt omfang med en klar melding til flygtningene om, at de skal uddanne sig og være parate til at tage tilbage til deres hjemland, når det igen bliver muligt, for at hjælpe til under fx genopbygningen af landet og etableringen af brugbare, fredssikrende strukturer på stedet.
 2. Ift. nogle områder kunne det være en god ide, aktivt at fjerne våben - og så sørge for, at der ikke kommer flere. I flere stater i Afrika er det alt for let at få fat i våben - tilsvarende hurtigt bliver der grebet til dem.
 3. Vi skal tage økonomisk ansvar for klimaændringerne og aktivt hjælpe til med at afbøde følgerne og iværksatte holdbare tilpasningsprocesser. Vi har en ide om, hvad det betyder i Danmark.
  Ift. krise-lande betyder det, at al udviklingshjælp skal gå i en klimavenlig retning. Vi skal ikke sponsorere en udvikling, som fører samme uholdbare vej, som vi er gået. Det betyder fx at landbruget skal fremmes så den tilfredsstiller indenlandsk efterspørgsel - i stedet for vestlige landes behov for billige varer - Vesten skal ned i forbrug og producere deres egne (forureningsgenererende) varer. Eksportbåret vækst er ikke holdbar miljømæssigt.
 4. Et fungerende landbrug: Vi skal arbejde for at afskaffe støtte til miljøødelæggende overproduktion indenfor EU, som så bliver prisdumpet i u-lande. På den måde får deres landbrug bedre forhold.
 5. Fremadrettede energiinvesteringer: De skal gå i en decentraliseret retning, som bygger på egne fornyelige råstoffer - sol frem for alt. Det ville også være et super eksportprodukt. Energiløsninger skal bygge på andelstankegangen, som samtidig øger det sociale kapital i landet.
 6. Landets råstoffer til landets bedste: Vi skal stoppe køb af råstoffer fra krisezoner og derudover også reagere med sanktioner overfor virksomheder/stater, som benytter konflikt-råstoffer, eller råstoffer, som er udvundet under slaverilignende forhold, eller på en måde, som ødelægger områder, så de mister al værdi som habitat for mennesker og natur.
  Således har flere olieselskaber udvundet olie i Nigeria på en måde, som har ødelagt Niger deltaet i stor stil og som har støttet de diktatoriske regeringer landet har haft. Råstofudvinding i Congo er et andet eksempel. Det bør firmaer/investorer gøres ansvarlig for. Grundreglen må være, at den største del af råstoffets værdi forbliver i det land, hvor råstoffet bliver udvundet.
  Man kunne kræve, at virksomheder, som benytter sig af råstoffer fra kriselande og som vil sælge deres produkter i EU eller Danmark skal leve op til høje etiske og miljømæssige standarder, som fremmer opbygningen af holdbare lokale strukturer og ej heller ødelægger miljøet.
  Man kunne ligeledes gøre virksomheder/stater juridisk ansvarlige i EU/Danmark for miljømæssig - eller menneskelig negative forhold, som opstår som følge af deres råstofudvinding/brug af råstoffer - uanset om deres handlinger i det land, hvor de sker, er legale.
 7. Stoppe samarbejde med regimer/regeringer, som åbenlyst hæmmer en positiv udvikling i deres lande. Man kunne opstille standarder for fordeling af frem for alt den materielle rigdom - for stor ulighed er klart imod flertallets interesse.
 8. Befolkningsstørrelsen skal være i balance med området. Vi skal støtte politikker, som fører til at der opnås denne balance, fx ved at sørge for, at der investeres på en måde, så den økonomisk kan sikre alderdommen i stedet for at man er afhængig af at have mange børn, som så holder en i live i alderdommen.
 9. Konfliktskabende grænser: Flere steder i Afrika er grænserne de samme, som blev trukket af kolonimagterne sidst i 1800 tallet. Flere steder er de konfliktskabende og bør gentænkes, så de svarer til nationers (folkeslags) udbredelse. Da de til enhver tid siddende regeringer oftest har magtmaksimering - og ikke fredsmaksimering på programmet, kan vi ikke forvente, at de selv vil tage initiativ på dette område. Her er der brug for forskning, som afdækker, om der er potentiale på området.

Så det drejer sig både om, hvilken hjælp der gives, men i lige så høj grad, om vi er villige til at betale den økonomiske pris og tage de nødvendige politiske slagsmål i Danmark, EU, FN og ikke mindst i WTO. Frihandel er i mange sammenhænge en hæmsko for miljørigtig adfærd og demokratisk udvikling.
Der er også en menneskelig pris, hvis vi vælger at få vores militær på banen, til at beskytte freds-zoner, hente våben ud og arbejde fredsbevarende og måske være det “politi” som griber ind overfor hensynsløs udnyttelse af kriselandes ressourcer. På den baggrund skal formålet med vores militær gentænkes - eller i hvert fald svare til virkeligheden. I Irak/Afghanistan havde man måske samme formål - man var bare kommet ind i disse lande på en helt forkert baggrund og en absolut uholdbar strategi. Udgangspunktet må omfatte en erkendelse af, at man ikke bare kan eksportere demokrati med våbenmagt

Det var en ordentlig omgang tekst fra mig, og så har jeg slet ikke svaret på dine indput vedr. erhvervsliv. Jeg synes, at det er super-tanker, som du kommer med. Måske fortjener hvert punkt sin egen diskussion. Jeg vil gerne arbejde videre med pkt. 4 - det er så aktuelt lige nu og vi kan begå mange fejl lige nu. Det fortjener energi.
Så lad mig høre, hvad du mener - måske skulle vi tænke pola i den her sag snart - især hvis vi kunne blive enige om et fornuftigt arbejdsudkast.
Mange hilsener, Armin

Hej Armin,

Ja en ordentlig klamamse du fik skrevet der :smile:
Du mener vist pkt. 5.

Og ift. at lave arbejdsudkast, så har du med dine 5 pkt. hvis kastet dig ud i en større opgave :slight_smile: men jeg vil gerne lege med og dele ideer

Det du beskriver opfatter jeg som en fint oplæg til en “global masterplan” for udenrigspolitik for 3. verdenslande og ift. katastrofer. Men en stor mundfuld for Danmark, men ikke desto mindre en fin vision, og en eller anden skal jo være den første til at gøre noget nyt.

Sådan lidt mere konkret og lavpraktisk kunne det være at Alternativet kan henstille et spørgsmål til forsvarsministeriet eller forsvaret om hvorvidt de ser det som muligt at forsvaret i samarbejde med f.eks. bereskabsstyrelsen, politiet, Røde Kors og evt. også virksomheder der vil kunne hjælpe med at få bygget noget mere op end en flygtingelejr.

For at “failed states” kan blive genopbygget og ikke blive til langvarige malstrømme af menneskelig lidelse, så kræver det viden fra befolkningen, viden til ikke at tolerere korruption, viden om systemet etc… så det skal være en flygtningelejr der er budgetteret til at udvilke sig til en “universitetsby” og i den fase skal vi også have indspark fra Danmarks uddannelses institutioner. Samtidig skal det også tages i mente at beboerne bærer på traumer, som skal behandles, før de kan blive velfungerende. Så en “terapi og universitets/håndværk” by skal være målet for lejren.
Til det formål er det selvfølgelig afgørende at der kan skabes et tillidsfuldt og sikkert miljø, uden bander, voldtægter og angreb af militante.

Beboerne af disse lejre vil senere (forhåbentligt) kunne agere ambassadører i deres land for en ide om at bruge deres eget lands kultur og tradition, men med en bredere viden og derfor mulighed for også at trække på andre landes erfaringer.

Og ja, som du skriver så skal man nok gøre sig klart at det ikke bliver billigt, men måske billigere end at føre direkte krig, og måske billigere i menneskeliv.

På lang sigt kunne man måske opnå en mere velvillig og stabil handelspartner end man ellers ville have haft, i form af et mere velfungerende land, kontra malstrømmen af korruption.

Hvis man har lyst, hvis, så vil man også kunne argumentere at siden man nu betaler for udgifterne ved beboerne, ift. infrastruktur, mad, lægehjælp, politi, så bør de beboere også tælle ift. landets EU-kvote for modtagede flygtninge.

Samtidig vil en realistisk tidshorisont for sådan en lejr jo være 10-20 år, dvs. en stor budget post over lang tid.
Så man skal have sikret sig en budgettering, måske delvist i samarbejde med virksomheder som en del af deres CSR programmer. Så for at det skal lykkes, så skal man også gå efter at de lejre hurtigt blive relativt selforsynende så de ikke er så pokkers dyre andet end i dansk personale. Kan man gøre det, så er det jo lige pludseligt ikke lige så voldsomt hvis man skulle oprette en ny lejr, idet man er ret sikker på at den kun er meget dyr de første par år. Samtidig vil det også vise for andre lande der overvejer at følge trop, at det ikke behøver være så dyrt.

.

1 Synes om

Hej Jarl. Super, at du er med på at tænke stort. Og fedt at du “kører linen ud”. Jeg er helt enig i dine tanker.
Og ja, med den slags politikker vil man i et vist omfang rode sig ud i problemer med WTO, FN og hvad der ellers kan krybe og gå. Store modstandere for et lille land. Men nogen må jo rigtig nok starte med at drømme om at man også kan handle realistisk :smile:, så det må vi vel være de rette til.
Hvis vi ender med at vedtage en sådan politik, så skal vi til den tid tage stilling til i hvilke fora / udenfor hvilke fora vi vil arbejde med de forskellige elementer.
Jeg har også gang i et andet emne lige nu, som jeg gerne vil drive videre frem til pola og pofo. Men når det er gjort, så skulle vi måske forsøge at afholde et pola om det her - måske på baggrund af de ting vi indtil nu har skrevet samlet i et dokument. Hvad synes du?
Mange hilsener. Armin

Hej Armin
Visionært. Dejligt at læse. 15.11 kommer Asylpolitik på POFO, og der kunne være indarbejdet en empati for hjemlandene - men det er fraværende: Det drejer sig kun om flygtninges rettigheder, kortsigtet, her i DK.
Vi må op på et højere niveau for at favne de mange mennesker fra andre lande, som søger ly her. Deres lande skal i gang igen, så snart det er muligt, og det skal selvfølgelig være deres egne indbyggere der skal stå for det. USA er ikke særlig succesfuld i deres statsopbygning i Iraq efter krigen, så vi skal nok ikke se så meget dertil for inspiration.
Jeg har delt nogle gennemarbejdede tanker om næsten det samme som du beskriver med en af vores, i denne sammenhæng, relevante politikere, men der var ikke “tid” til at arbejde med det. Så det falder nok ikke umiddelbart i god jord på Borgen - selv om det lyder lidt sært - vi skal være det bedste land FOR verden. Men lad os nu se: Asylpolitikken bliver nok ikke godkendt uden diskussion, og nok heller ikke uden udvalgsarbejde. Måske bliver det sendt tilbage - det er jo kun en ½ politik.
Ved du hvor langt Udlandspolitik POLA arbejdet er kommet nu ?
Jeg er klart med på at arbejde med “verdens-planer” - fred og respekt for andre folk og lande.
Lad os komme i gang.
vh Jeppe

Hej Jeppe
Tak for dit svar. Også dem på borgen har deres ynglingsemner - det her er måske lidt for visionært at røre ved. Så vi må jo bare selv tage fat. Jeg skal med på pofo i weekenden. Ugen efter kan jeg komme videre med bl.a. dette emne. Det andet, som jeg også rigtig gerne vil videre med er Forebyggelse Måske det også siger dig noget.
Det er ikke altid, at jeg når at holde mig a jour, så den u-landspola var gået mit hoved forbi. Jeg har søgt om at komme med i fb-gruppen, så kan jeg blande mig lidt i debatten Gruppen er her
Fedt, at du vil være med til at lave pola. Jeg har overvejet at holde pola her, hvor jeg bor i Sorø - der skal også ske noget på landet. Jeg har lokaler til rådighed - alt afhængig af opbakning.
Sigtet for en pola omkring “Et signifikant økonomisk - og politisk bidrag til at løse verdens problemer” kunne være at skabe en overordnet vision for en ulandspolitik - som der så skal fyldes mere på siden hen.
Har du tanker om, hvordan det kan gribes an? Vi kunne måske skype en gang i kommende uge og snakke lidt om sagerne.
Mange hilsener, Armin

Hej Armin
Jeg savner også nogle mere overordnede og globale visioner fra Alternativets side. Jeg var i Nordjylland selv med til en POLA i Nordjylland om udviklingspolitik, hvor vi også diskuterede mange af de ting, som dig og Jarl kom ind på - men efter min mening blev det også en smule abstrakt, når det ikke blev gjort klart, hvilke globale udfordringer udviklingsbistand og -politik skal tænkes ind i, og hvad det er for en politisk kamp, der skal kæmpes for en bedre verden. I forhold til en “global masterplan” er jeg også imponeret over dine visioner, men jeg mener, at vi i Danmark og resten af den vestlige verden bør starte med vores eget ansvar og skyld i de globale kriser, som du nævner - flygtninge, krig, klima osv. Du nævner selv klimaforandringerne, vores handelspolitik (især EUs) og køb af råstoffer, våben og andet fra krigszoner - foruden vores postkoloniale synder, som i Grønlands tilfælde stadig er ret nærværende. Men jeg er overbevist om, at fra et kapitalismekritisk perspektiv - multinationale firmaers skattely, udbyttende ‘sweatshops’ og farlig industri henlagt til fattige lande - er vores ansvar endnu mere vidtrækkende og vedrører selve vores livsførelse; derfor er Alternativets fokus på en bæredygtig livsstil også mere vigtig end nogensinde før! Politiske visioner for menneskehedens fremtid bør med andre ord lige så meget handle om at stoppe med bestemte handlinger som at igangsætte nye. Men uanset hvad er jeg bestemt med på at diskutere videre i den retning :slight_smile:

Er jeres planer med POLAen kommet videre?

Mvh
Andreas

Hvor der det fedt, at vi er så mange, som vil denne vej. I kommende uge vil jeg se på at tænke videre på pola. Her tænker jeg, at vi enten skal vælge at forblive på visionsplan, ret overordnet i stil med det for oven - eller også skal vi vælge os et af emnerne, det kunne være råstoffer, og udarbejde et konkret forslag der. Umiddelbart er jeg mest til at starte med fundamentet, altså en vision. Hvad tænker du ville være en god start?
Mange hilsener, Armin

Umiddelbart tænker jeg, at det vil blive for broget og forvirrende at starte med det helt overordnede visionsplan - der er som bekendt lige så mange verdenssyn, som der er mennesker. Derfor ville jeg starte med et specifikt emne - så man også kan blive klogere i fællesskab inden for et område - som råstoffer eller farlig industri lidt mere generelt, og måske afslutte med en diskussion af, hvad vores holdninger til dette område fortæller om Alternativets globale visioner. Men du har ret i, at det også er vigtigt at have et fundament på plads, selvom det er svært at få hånd om på et enkelt møde. Man kan muligvis starte med en række brainstorm-øvelser eller associationslege inden for bestemte kategorier som sundhed, klima, fødevarer, krig, demokrati osv. Hvordan tænker du mere konkret, at en global vision kan bringes til diskussion på POLA? Mvh Andreas