Et socialt genoprettende retsvæsen - konkrete forslag til en samlet retspolitik

Vi skal skabe et restvæsen, der er har øget fokus på social genopretning. Dette genoprettende fokus skal gennemsyre hele måden vi tænker retspolitik og retsvæsen på. At sætte fokus på social genopretning kræver fokus på alt fra borgernes møde med forvaltningen, det kræver mere viden, det kræver en mere moderne straffelov samt straffeattest og meget mere.

Alternativet foreslår:

Styrkelse af borgernes retssikkerhed i mødet med forvaltningen.

 • Et godt møde med forvaltningen er afgørende for et frugtbart samarbejde. Hvis borgerne ikke føler sig hørt, forstået og accepteret i mødet med det offentlige, så bliver en mulig social indsats saboteret inden den kan gå i gang.
 • Det forslås derfor, at der i tråd med anbefalingerne i Advokatrådets rapport ”Retssikkerhed i Forvaltningen” fra 2015, at nedsætte et uafhængigt råd på det sociale område, der på grundlag af praksisundersøgelser mv. skal påse kommunernes overholdelse af lovgivningen på det sociale område.

En genoprettende straffeattest.

 • Tidligere straffedes mulighed for at genindtræde i samfundet skal forbedres. Der skal nedsættes et udvalg, der skal undersøge muligheden for en mere tidsvarende og social genoprettende straffeattest.

En genoprettende straffelov
-Tendensen de seneste 15 år peger tydeligt i retning af en udvidelse af eksisterende strafbare forhold samt kriminalisering af nye forhold. Der har været ganske få ophævelser af strafbare forhold og endnu færre lempelser.

 • Der skal nedsætte et udvalg, der skal gennemgå straffeloven, og sørge for at den i højere grad får et socialt genoprettende fokus.

Oprettelse af en særskilt forskningsenhed på rets- og kriminalitetsområdet i SFI.

 • Fremtidig lovgivning og andre tiltag på retsområdet skal i langt højere grad end i dag bygge på forskning og ikke på følelser. Derfor skal der oprettes en forskningsenhed under SFI, der udelukkende behandler rets- og kriminalitetsområdet.

Mere og bedre uddannelse til fængselspersonale.

 • Den bedste resocialisering opnås gennem mødet med ”ildsjælen”- fx en fængselsfunktioner, der brænder for at gøre en forskel. Vi skal forbedre uddannelsen for al fængselspersonale, så vi kan skabe grobund for flere ildsjæle.

Narkohunde i fængslerne.

 • Misbrug er en af de primære årsager til at resocialiseringsprocesser mislykkes. Derfor skal vi blive langt bedre til at forhindre stoffer i fængslerne. Derfor skal der fast være narkohunde i de danske fængsler.

Styrke retshjælpen

 • Det er en grundlæggende værdi i et demokratisk retssamfund, at den enkelte borger har reel – og ikke blot formel – adgang til domstolene, hvorfor retshjælpsordningen skal styrkes.
 • Retshjælpsområdet skal gøres mere gennemskueligt for borgerne fx ved oprettelsen af en retshjælpsskadestue, der kan henvise borgene til de relevante retshjælpsaktører.
 • Den samlede bevilling til retshjælp skal styrkes.
 • Der skal gælde etiske regler inden for retshjælp, så vi sikrer høj kvalitet.
 • Der skal være fortrolighed i retshjælp, således at ansatte er fritaget for vidnepligt.
 • Retshjælpsorganisationer skal i højere grad kunne benytte socialrådgivere og socialrådgiverstuderende.

Bedre tolkning i det danske retsvæsen.

 • Det er et alvorligt socialt og retssikkerhedsmæssigt problem, at tolkebistanden er af så svingende kvalitet som den er i Danmark. Alternativet mener derfor - helt på linje med Institut for Menneskerettigheder - at der bør oprettes en tolkeuddannelse rettet specifikt mod de vigtigste flygtninge- og indvandrersprog. Ligeledes bør der indføres en certificeringsordning af tolke og et nationalt og offentligt register over certificerede tolke til fri afbenyttelse.