Diskussionsoplæg for politiske laboratorier om Danmarks EU-forbehold

,

Oplæg til diskussion om Å’s EPV19 valgoplæg

Alternativet ønsker, at Danmark skal være en proaktiv del af det europæiske samarbejde. Vi vil Europa. De udfordringer, som Europa, og Danmark, står over for, fx klimakrisen, migrations- og flygtningekrisen, er så store, at de kun løses i fællesskab gennem stærke samarbejder på tværs af landegrænser, som EU og videre globalt FN.
Det eneste alternativ til EU er et bedre EU. EU er det samarbejde mellem stater i verden, der har størst gennemslagskraft til at føre an i de nødvendige globale reformer, der omhandler klima, lighed og migration.
Alternativet vil at Danmark i tæt samarbejde med ligesindede lande, herunder især de nordiske lande, inden for EU-samarbejdet arbejder målrettet for en bæredygtig omstilling, der baserer sig på princippet om de tre bundlinjer: Den miljømæssige, den sociale og den økonomiske.

De tre bundlinjer som udgangspunktet for EU

Den grønne. Alternativet ønsker et grønt Europa: EU skal være løftestang for en fælles indsats for klimaet. Det hænger sammen med behovet for helt grundlæggende at ændre vores produktion og forbrugsmønstre.
EU bør iværksætte store og omfattende grønne investeringer. EU skal være den førende region i verden, når det gælder grøn omstilling, der bygger på cirkulær økonomi.
EU skal være progressiv i omstillingen til et bæredygtig landbrug med videre. Landbrugsstøtte skal bruges som redskab i omstillingen til økologisk, mindre intensivt landbrug. Der skal ligeledes være et langt større fokus på naturpleje i EU, så flere arealer omlægges til vild natur.
Den økonomiske. Europas neoliberale økonomi er svagt funderet og sårbar blandt andet som følge af klimakrisen. Den skaber en voksende og uholdbar ulighed. De stærke økonomier i Europa trumfer kortsigtet de perifere økonomier, og skaber et socioøkonomisk hierarki, der underminerer fællesskabets sammenhængskraft.
Vi ser et behov for en stærkere, koordineret og mere ekspansiv og progressiv økonomisk politik, der fremmer beskæftigelse og bedre fordeling af goderne.
Den sociale. Vi har brug for et mere socialt Europa. Myten om velfærdsturisme står i vejen for, at Danmark går fuldt ind i arbejdet for at skabe et socialt Europa. Vi skal turde tale for øget EU-integration, hvor vi ikke blot bakker op om det indre marked og den fri bevægelighed, men også om de faglige og sociale rettigheder. Vi skal tage det seriøst, at nogle europæere er presset på deres løn og deres jobsikkerhed, og vi skal modarbejde social dumping. EU skal ikke bestemme staternes socialpolitik, men sikre at alle dets borgere er omfattet af et sikkerhedsnet, og ikke lander mellem forskellige stole, når de arbejder i et andet EU-land.
EUs medlemslande har endnu ikke formået at komme med et fælles humant svar på migrations- og flygtningekrisen. I stedet tyes der til nationale, protektionistiske, ja endda militaristiske svar, der efterlader tusinder, der søger mod Europa på livsfarlige ruter over Middelhavet. Europa skal ikke udlicitere sit kollektive ansvar til lande som Tyrkiet, og bør i stedet fordele flygtninge, så lande modtager flygtninge efter kompetence og kapacitet.

Involverende demokrati
Det europæiske samarbejde står i en politisk legitimitetskrise, hvor tilliden til politikere og de politiske strukturer er faldende. Der er behov for, at beslutningsprocesserne i EU bliver mere demokratiske og gennemsigtige. Alle møder om EU-lovgivning skal være åbne, og forberedelser skal ligge tilgængeligt digitalt, så borgere kan følge med og få indflydelse, før lovgivning besluttes.
EU skal demokratiseres nedefra og lovgivning vedtages ud fra nærhedsprincippet - så tæt på borgerne som muligt.
En meget stor del af vor lovgivning og regler vedtages på EU niveau, men det er vigtigt, at Folketinget involveres mere og bedre end i dag. Forslag til ny lovgivning og regler fra EU bør behandles i Folketingets fagudvalg, inden Europaudvalget giver mandat til vore ministre mv. til diskussioner i f.eks. Ministerrådet.

EU samarbejdet og EU i verden
Danmark bør sikre et tæt samarbejde inden for EU med de lande, som vi deler værdier og synspunkter med, for at vi derved sammen kan få størst mulig indflydelse på beslutninger. Derfor bør vore repræsentationer rundt omkring i EU lande og i kandidatlande samt vor repræsentation i Bruxelles opprioriteres.
Der er ligeledes behov for at sikre en meget mere vidensbaseret og åben debat om EU i Danmark, som i andre lande i EU. Debatten præges for nuværende ofte af myter, misforståelser og usandheder. Emner tages op udenfor sammenhæng, hvilket svækker den helt nødvendige debat om i hvilken retning, vi ønsker, at det europæiske samarbejde udvikler sig.
Verden har brug for EU, og Danmark skal være med til at sikre at EU fuldt og helt kan bidrage til en bedre verden for alle.

Forbeholdene
Danmark skal være det bedste land for verden. Derfor er vi nødt til at se på betydningen af forbeholdene i både dansk og international kontekst.
Hvordan bør vi forholde os til forbehold ud fra den politik og de værdier som Alternativet bygger på?
Hvilken betydning har forbehold for den politik som Alternativet ønsker at føre?
Hvad vil vi gerne opnå med EU samarbejdet og hvordan påvirkes denne målsætning af forbehold?
EU samarbejdet er i konstant udvikling og har siden forbeholdenes oprindelse i 1992/93 ændret sig meget. Det betyder, at de områder, forbeholdene dækker, ser markant anderledes ud i dag, end de gjorde dengang. Derfor er der behov for kontinuerligt at vurdere betydningen af forbeholdene i forhold til formål og konsekvenser.

Vi mangler politik, som tager stilling til Danmarks EU-forbehold på forsvars og retsområdet. Alternativets politik omkring ØMU-forbeholdet (den fælles valuta) er, at vi ønsker at bevare forbeholdet til den dag, hvor den fælles europæiske valuta ØMU’en er ændret, så den prioriterer sociale hensyn og særlige behov i medlemslandene.
For at kvalificere debatten om EU og styrke Alternativets kandidater i forbindelse med EP valgkampen, er der behov for at adressere både den manglende og vedtagne politik omkring forbeholdene.
Forbeholdene har betydning for varetagelsen af danske interesser i EU samarbejdet. Med forbeholdene står vi udenfor visse forpligtelser, men også udenfor indflydelse, og uden mulighed for at sætte en dagsorden på de berørte områder.
Til orientering om de danske EU-forbehold se nedenstående link: http://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/de-danske-forbehold

3 Likes

Hej,

Meget fornuftigt oplæg - glæder mig til at debattere udfra det. Vi må være skarpe på forholdene omkring Euroen, og så kommer vi ikke uden om bankunion også .

Bedste hilsner,
Jan Kristoffersen
Medlem af Skatterådet for Alternativet.
Kandidataspirant, Europaparlamentet.

3 Likes

Hej,

Vedrørende Euroen og økonomien er der dette arrangement den 28.02.

http://thinkeuropa.dk/event/debat-om-fremtidens-oekonomiske-politik-i-eu?utm_source=Tænketanken+EUROPA's+nyhedsbrev&utm_campaign=0e3ad45272-Nyhedsbrev_01_270520145_27_2014&utm_medium=email&utm_term=0_785ac3e32f-0e3ad45272-261226933&mc_cid=0e3ad45272&mc_eid=35be1c4143

2 Likes

Meget fint oplæg. Tak for det. Glæder mig til at tale meget mere EU både internt i Å og med resten af DK/EU
Vh Birgitte Kehler Holst

2 Likes

Spændende oplæg som jeg også glæder mig til at debattere i den kommende tid. Jeg er dog umiddelbart af den formening at forbeholdene er relevante stadigvæk, men det er jo også en del af debatten.
Jørn Simonsen
Ep- aspirant

2 Likes

Hej,
Blot til overvejelse.

I relation til forbeholdene skal vi huske, at Alternativets stillingtagen til folkeafstemninger fastlægges ved afstemning på årsmøde - det forhindrer selvfølgelig ikke Politisk Forum i at vedtage en politik, men konkret kan der godt opstå en lidt mærkelig situation, hvis Polisk Forum har vedtaget noget, mens en afstemning på et landsmøde kommer frem til noget andet.

Forbeholdene vil kun blive afskaffet ved en folkeafstemning, så selv om der ikke er nogen folkeafstemning p.t, vil stillingtagen til forbeholdene i hvert fald foregribe en folkeafstemning.

Jf. Alternativets landsvedtægter § 12, stk. 7.

Konkret kunne man overveje, at have en afstemning på landsmødet, samtidig med drøftelsen i Politisk Forum?

VH, Jan K
Kandidataspirant, Europaparlamentet.

1 Like

Kære alle!
I hvilke tilfælde bør Danmark ifølge Alternativet afholde EU-afstemninger? Hér tænker jeg generelt og ikke kun på Danmarks EU-forbehold.

Jeg har ofte og længe undret mig over, at befolkningerne i de eksisterende EU-medlemslande ikke blev hørt i forbindelse med EU-udvidelserne.

Derfor skrev til jeg til Folketingets EU-Oplysning ultimo januar 2018 og modtog dette svar:

"Kære Lisbeth

Tak for dit spørgsmål fra chatten.

Det korte svar er, at udvidelse af EU ikke er en afgivelse af suverænitet, som i Danmark efter Grundlovens §42, stk. 6 kræver enten 5/6 flertal eller en folkeafstemning.

Optagelse af en nyt land sker efter proceduren i art. 48 og 49 TEU i Lissabontraktaten, hvor der ved afslutningen af tiltrædelsesforhandlingerne tages endeligt stilling til, om betingelserne for medlemskab er opfyldt, og i givet fald fastlægges vilkårene for optagelsen i en aftale, der forelægges samtlige kontraherende stater til ratifikation i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser, jf. TEU artikel 49, sidste led.

I Danmark blev Udenrigsministeren i 2006 netop spurgt om Danmarks forfatningsmæssige bestemmelser hvad angår udvidelse og dansk folkeafstemning i: ”Ministeren bedes oplyse, om det i henhold til Grundlovens § 42, stk. 6, er muligt at afholde bindende folkeafstemning om udvidelsen af EU med et nyt medlemsland.”.

Jeg har vedhæftet svaret, hvor der bl.a. står:

For Danmarks vedkommende vil en sådan traktat skulle indgås af regeringen på grundlag af grundlovens § 19, og regeringen vil i den forbindelse skulle indhente Folketingets samtykke, jf. § 19, stk. 1, 2. pkt.

Efter bestemmelsen i § 19, stk. 1, 2. pkt., kræves Folketingets samtykke således bl.a. for, at regeringen kan indgå forpligtelser, til hvis opfyldelse Folketingets medvirken er nødvendig, eller som i øvrigt er af større betydning. Samtykke kan gives ved lov eller ved folketingsbeslutning, jf. Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret (3. udgave ved Ole Espersen, 1980), side 396.

I forbindelse med de udvidelser af antallet af EU’s medlemslande, der er gennemført siden Danmarks indtræden i EF den 1. januar 1973, har der været fulgt den praksis, at Folketingets samtykke er blevet meddelt i lovs form, jf. herved f.eks. § 1 i lov nr. 445 af 10. juni 2003 om Den Europæiske Unions udvidelse med Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet.

Jeg har desværre ikke overblik over alle de andre EU-landes forfatningsmæssige bestemmelser, men jeg kan da huske, at fx Frankrig på et tidspunkt har ”truet” med en folkeafstemning, hvis Tyrkiet skulle blive optaget.

Hvis du har flere spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at vende tilbage.

Med venlig hilsen

Tomas Heron

Fuldmægtig".

Vedhæftet ses udenrigsministerens svar i 2006 om Danmarks forfatningsmæssige bestemmelser hvad angår EU-udvidelser og dansk folkeafstemning:

Udenrigsministerens svar i 2006 om Danmarks forfatningsmæssige bestemmelser hvad angår EU-udvidelser og dansk folkeafstemning .pdf (70.4 KB)

Spørgsmål:
Skal Danmark ifølge Alternativet afholde EU-afstemninger i forbindelse med evt. kommende EU-udvidelser?
I hvilke andre tilfælde bør Danmark ifølge Alternativet afholde EU-afstemninger?
Hér tænker jeg generelt og ikke kun på Danmarks EU-forbehold.

Hej Lisbeth,

Efter min mening bør der afholdes folkeafstemninger når der er helt substanstielle forhold på spil, og det bliver en vurdering som er helt konkret.

I bund og grund handler det om, at vi debatterer EU for lidt. Hvis vi allerede nu begyndte at debattere udvidelse af EU med resten af Balkan-landene ville vores politikere måske have bedre føling med hvad befolkningen syntes. Det havde været klogt at afholde en vejledende folkeafstemning om udvidelsen med centraleuropa dengang, og jeg tror også det vil være klogest at holde en vejledende afstemning om en ny udvidelse, så vores regering ikke bare forhandler uden at have sit bagland på plads.

1 Like

Godt oplæg! Det er dejligt at se, at der er stærkt fokus på at italesætte hvilket indhold vi ønsker at se i EU.
Beskrivelsen af det økonomiske område kan i min mening styrkes, bla ved at tale om

  • EU som bannerfører for et alternativt vækstbegreb og opgør med overdrevent fokus på BNP
  • EUs regulatoriske muskler på bankområdet
  • En langt stærkere indsats fra EUs side i bekæmpelsen af skattely

Jeg ser frem til at diskutere oplægget i de politiske laboratorier med jer,
Sebastian

2 Likes

Tak, Jan!
Se i øvrigt dette link for at læse mere om de nuværende diskussioner om evt. kommende EU-udvidelser:

P.S.
Det er fint, at I holder oplæg om EU, Europa og Alternativet.
Vil der også afholdes arrangementer om dette emne andre steder i Danmark? Jeg bor selv i Padborg og vil ikke umiddelbart kunne komme til København.

Tak og i lige måde, Lisbeth.

De politiske laboratorier arrangeres af storkredsene. Jeg har sammen med andre i Kbh blot arrangeret debataftener den sidste torsdag i måneden med EU på dagsordenen. Jeg tror bare det er at gå i gang lokalt. Jeg hjælper gerne alt det jeg kan. Har lavet arrangementer på den Alternative højskole, og har skrevet til alle storkredse, at jeg gerne hjælper, hvis der er behov og folk tænker jeg kan bruges.

@Sebastian,
Jeg er meget enig i emnerne. Noget af det, vi også skal drøfte er hvilke muligheder der er for, at Alternativets dagsorden har en chance. Altså hvad betyder de forskellige regeringer overfor parlamentet? Et parlament der måske bliver et europæisk jordskredsvalg?

Vh, Jan K
Ps. Link til artikel vedr. forsvarsforbehold.

https://www.politico.eu/article/defense-europe-transatlantic-tensions-spill-into-view-at-security-gathering/

1 Like

Hej,

Lige vedrørende det økonomiske står der dette i oplægget:

Det kommer jo helt an på hvad der konkret ligger i ordene; Stærkere, koordineret og progressiv økonomisk politik.

Er det i virkelighedens verden bare en central finanspolitik samt en mere politisk styret pengepolitik baseret på Keynes? Eller er det mere progressivt? Frit valg mellem stats-digitale valutaer, og en pengeskabelse baseret på statsmonopoler med armslængdeprincip?

Vh, Jan K

2 Likes

Om EU-forbehold, m.v.:

Godt oplæg - gerne mere demokratisk indflydelse til EU-parlamentet. Ærgerlig med et forbehold over for den fælles mønt. Vi får ikke indflydelse ved at stå udenfor. Og spørgsmålet er også om den politik der føres ikke på sigt giver samfund stabilitet. DK har ført den politik i ca 35 år og lave prisstigninger er grundlæggende godt for et samfund og dets borgere.

Skal Alternativet arbejde for, at EU’s finanspagt og finanspolitik
bliver lempet?
Mit svar er ja. Hvad synes I?

Link: http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2018/Februar/19/Topokonomer-anbefalede-budgetloven-Nu-undsiger-de-den/

#HovedløseBesparelser #dkpol #EU #finans #OpgørMedAusterity #OpgørMedSparepolitikken #OpgørMedNedskæringspolitikken #OpgørMedFinanspagten

1 Like

Se dette fine indlæg i Facebook-gruppen “Alternativet - En seriøs bæredygtig omstilling”:

“Nu er den danske budgetlov ikke et direkte udtryk for EU’s finanspagt og finanspolitik, men inspireret af den samme tankegang som ligger bag den. Der er i EU (med/og i Danmark med vores forbehold) brug for at nytænke hele tankegangen bag offentligt forbrug og se det som investeringer i langt højere grad end det sker i dag. Det vil skabe plads til en mere dynamisk økonomisk politik, hvor investeringer i uddannelse, sundhed og den grønne omstilling ses som (nødvendige) investeringer i fremtiden … Diskussionen er (meget) længere, men her en foreløbig skitse…”

Jeg er meget enig med Poul Brandrup, der har skrevet denne kommentar.

Link: https://www.facebook.com/groups/384733191662984/permalink/1209534009182894/?comment_id=1209537995849162&notif_id=1519115834278242&notif_t=group_comment&ref=notif