Den sociale og pædagogiske indsats - konkrete forslag til en samlet retspolitik

Sociale og pædagogiske tiltag samt uddannelse og jobtræning er afgørende for at mindske håbløsheden og holde mennesker ude af kriminalitet. Vi skal påvirker borgernes livskvalitet og levevilkår. Vi skal derfor finde løsninger på en række sociale, psykologiske og uddannelsesmæssige problemstillinger. Vi skal særligt blive stærkere i den forbyggende fase. Det præventive arbejde skal starte tidligere, og der skal skabes en bedre sammenhæng blandt aktørerne.

Alternativet foreslår:

En styrket sammenhæng og øget forpligtigelse i det præventive arbejde.

  • Der skal nedsættes et udvalg, der skal undersøge muligheden for at sikre stærkere samarbejde og sammenhæng mellem kommune, politi, skole, ungdomsklub, jobcenter og andre relevante aktører. Relations arbejdet skal simpelthen styrkes igennem en øget forpligtigelse, så vi kan nå de udsatte unge tidligere og være til stede længere.

Øget brug af familiebehandling i udsatte familier.

  • Familiebehandling er en særlig type indsats som har til formål at øge forældrenes kompetencer og at styrke forældre-barn-relationen. En stærk base er helt afgørende for at holde børn og unge ude af kriminalitet, hvorfor vi skal forbedre den tidlige indsats.

Der skal øget fokus og flere midler til praktikforløb for udsatte unge

  • Praktikforløb kan hjælpe med personlige og sociale vanskeligheder både i det forbyggende arbejde, men ligeledes efter et fængselsophold. Inspiration til et sådan praktikforløb kan findes i TAMU uddannelserne.
    -TAMU er en praktisk tilrettelagt uddannelse. Målgruppen er unge uden reel tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis personlige og sociale vanskeligheder kræver en målrettet pædagogisk og uddannelsesmæssig indsats. Der lægges på at eleverne opnår både faglig læring og social handlingskompetence. Undervisningsministeriets evaluering af TAMU viser, at elever med en gennemført TAMU-uddannelse både på kort og lang sigt har væsentligt forbedret tilknytning til arbejdsmarkedet.

Udredning af sociale genoptræningsbehov

  • Hver enkelte løsladte borger skal have udredt, hvilke sociale genoptræningsbehov den pågældende måtte have. Dette skal gøres af fagfolk, der efterfølgende følger op på disse behov og fungerer som kontaktperson for den løsladte.

Hjælp til identitetsdannelse i folkeskolen.

  • Medborgerskab skal på skoleskemaet. Elever skal undervise i kultur, religion, samfund og medborgerskab. Faget skal desuden introducere eleven for de grundlæggende demokratiske rettigheder og styrke deres identitet som medborgere.