Alternativets asylpolitik

forslag→politiskforum

(Steen) #1

Alternativets asylpolitik

Dette er en revideret udgave af tidligere forslag, som var sat til behandling af Politisk Forum, for oplysninger fra skabelon se dette:
https://dialog.alternativet.dk/t/alternativet-en-rettighedsbaseret-og-human-asylpolitik-samlet-forslag

Og se kategorien som forslaget var sat op i med forskellige delforslag:
https://dialog.alternativet.dk/c/politisk-forum-arkiv/asylpolitik

Et svar på empatikrisen
Alternativets asylpolitik er et svar på den empatikrise, vi oplever i verden.
Flygtninge er først og sidst vores medmennesker. Ikke en belastning, der skal lukkes ude eller begrænses, men mennesker i en dybt ulykkelig situation, som vi har en pligt til at hjælpe. Alternativet ønsker et samfund bygget på solidaritet.
Mennesker på flugt skal føle sig velkomne og vi skal anerkende dem som ressourcestærke mennesker, som ønsker at bidrage til vores samfund.

Fælles europæisk samarbejde.
Alternativet mener at en solidarisk fordeling af asylansøgere kun kan ske på EU plan. Det forudsætter at vi ophæver det retslige forbehold på asylområdet. Der må nødvendigvis være en ensartethed i de forhold, vi tilbyder asylansøgere, hvis de skal fordeles af EU.
Alternativet vil forebygge menneskesmugling ved at gøre det muligt for asylansøgere at få deres asylsag behandlet i de nærområder, der kan komme i spil som ”centerlande” enten på EU ambassader eller på særlige centre for eksempel på begge sider af Middelhavet.

Vi skal overholde konventioner
Danmark har påtaget sig at beskytte flygtninge mod forfølgelse i lande, der ikke kan eller vil beskytte deres egne borgere. I 1951 var vi det første land, som tilsluttede sig FN’s Flygtningekonvention, men i dag er Danmark et af de lande i EU, som har den strammeste asyl- og flygtningepolitik.
Alternativet vil til enhver tid insistere på, at vi som nation overholder Flygtningekonventionen, Børnekonventionen og Menneskerettighedskonventionen.

Øget retssikerhed.
Alternativet ønsker at øge retssikkerheden for de mennesker,
der er i asylsystemet, og som ofte får afslag på asyl på grund af påstået utroværdighed.
Det kan frem for alt ske ved at asylansøgere får ret til kvalificeret uafhængig bistand både før, under og efter behandlingen af deres sag, adgang til certificeret tolkebistand og optagelse på bånd af de samtaler, som ligger til grund for asylbehandlingen.
Alternativer ønsker blandt andet også bedre retssikkerhed ved afslag på asyl, kriterierne for tildeling af humanitært ophold lempet og loven om de facto opholdstilladelse efter 18 måneder overholdt.

Bedre muligheder for en normal hverdag
Alternativet lægger stor vægt på, at det så hurtigt som muligt afklares om asylansøgeren har et grundlag for at få asyl her i Danmark.
Det er forudsætningen for, at asylansøgere hurtigst muligt får mulighed for at få så normal en hverdag som muligt med adgang til det almene læge- og skolesystem og blive en del af det danske samfund. Derfor anbefaler Alternativet at asylansøgere får mulighed for at flytte ud af asylcentrene og overføres til kommunerne så snart registrering og sundhedscheck har fundet sted.

Retten til at søge arbejde eksisterer allerede i asylfasen, men denne ret er belagt med en lang række bureaukratiske forhindringer, hvilket i realiteten gør det næsten umuligt for asylansøgeren at benytte den.
Dette medfører en helt unødvendig klientgørelse af asylansøgeren.
For at lette adgangen til arbejdsmarkedet foreslår Alternativet at asylansøgere bliver kompetenceafklaret umiddelbart efter ankomsten til et asylcenter og får ret til at arbejde fra dag 1.

De fleste asylansøgere har veldefinerede kompetencer som kommunerne i mange tilfælde efterspørger. Det bør være en selvfølge at Udlændingestyrelsen bosætter asylansøgerne i de kommuner, der efterspørger netop deres kompetencer.

Erfaringen viser, at det har en positiv psykosocial effekt, at asylansøgere, flygtninge og danske borgere får mulighed for at mødes og skabe indbyrdes relationer. Derfor anbefaler Alternativet, at der afsættes ressourcer sådan at der i alle større byer tilbydes faciliteter, som kan danne rammen om sådanne møder og øvrige aktiviteter, der kan forbedre asylansøgernes mulighed for at interagere i samfundet.

Fakaboks:
Trampolinhuset er et medborgerhus beliggende i København, som udgør et succesfuldt eksempel på, hvordan rammerne om mødet mellem asylansøgere, flygtninge og danske borgere kan se ud. Huset tilbyder diverse sociale aktiviteter, juridisk rådgivning og muligheden for at etablere venskaber med det samlede formål at bryde med den sociale isolation og følelse af magtesløshed, som mange asylansøgere og flygtninge oplever.

Trampolinhuset er en selvstyrende institution, der i det daglige drives af en blanding af lønnet personale, praktikanter og frivillige hænder.


(Jan Kristoffersen) #2

Hej,

Jeg er meget enig i forslaget - der er dog en enkelt knast, som jeg er uenig i;

Nemlig præmissen om, at en solidarisk fordeling af asylansøgere KUN kan ske på EU-plan, og at det skal ske på overstatsligt niveau.

Jeg er enig i, at det ville naturligt at en fordeling blev fundet indenfor det eksisterende samarbejde - men de sidste fem år, har jo vist at EU netop ikke har kunne finde løsninger - også mellem de lande, som deltager i samarbejdet på et overstatsligt plan,

Derudover mener jeg, at FN også bør tænkes ind her. Vi har jo eksempelvis kvoteflygtninge under FN.

En formulering, hvor der står KUN, er efter min opfattelse bygget på en falsk præmis, men er også udtryk for et verdenssyn, hvor EU er verdens navle. Det tror jeg ikke er holdbart, hvis Danmark skal være det bedste land for verden.

Foreslår derfor en formulering der hedder:

“Alternativet mener at en solidarisk fordeling af asylansøgere eksempelvis kan ske på EU eller FN plan”

og at disse sætninger slettes:
“Det forudsætter, at vi ophæver det retslige forbehold på asylomårdet. Der må nødvendigvis være en ensartethed i de forhold, vi tilbyder asylansøgere, hvis de skal fordeles af EU.”

Med venlig
Jan Kristoffersen


(Armin Vauk) #3

Det, som bl.a. betyder mest for mig i Alternativet er, at vi ikke - eller i ringe grad - er ideologisk bundet. Jeg er siden blevet opmærksom på, at også en humanitær tankegang kan blive så ideologisk, at den overskygger erkendelse af fakta.
Omkring flygtningesagen er der i hvert fald et sted, hvor vi vælger - forslagsstillerne vælger - at overse nogle meget store problemer, som taler imod en politik, som den skitseret for oven.
Det første er antallet af flygtninge. Hvis man ellers kan tage FNs egne tal for gode varer, så WWF / FN er det her kun begyndelsen af flygtningekrisen. Den er ikke kun resultatet af en lang og brutal krig, men er opstået af flere sammenfaldende faktorer - herunder klimaet, ulighed og overbefolkning.
Vi må se i øjnene, at vi umuligt kan løse denne kæmpestore opgave, ved at have en meget åben asylpolitik. Vi kan ikke bære det rent numerisk - og vi kan ikke bære de reaktioner, som kommer.
Fortsat tilstrømning af flygtninge vil føre til tiltagende modstand og radikalisering, som vi allerede nu ser det i Sverige, Tyskland, de østeuropæiske lande og Balkanlandene. Større dele af befolkningen er ikke længere parate til denne måde at hjælpe på og det må vi tage til efterretning. Fortsat majorisering kan kun gå galt - og vi kan ikke bare ændre -, og bør heller ikke bare fordømme denne holdning. Dem med disse holdninger er også mennesker, som vi også skylder empati.
Jeg er bange for, at en bivirkning af denne radikalisering bliver, at vi også undervejs taber viljen til at hjælpe med penge - det ender med “pigtråd og kanoner til grænsen”, hvor vi nu måske stadig vil kunne mobilisere økonomisk vilje.
Af samme grund er jeg også afvisende overfor en europæisk kvoteordning, som kan tvinge lande til at modtage flygtninge. Man kan ikke tvinge nogen til venlig at modtage mennesker, som de ikke er med på at modtage.
Jeg har andetsteds på Dialog Fremtidsscenarier prøvet på at indkredse, hvordan vi kan håndtere flygtningekrisen - det vigtigste derfra er, at vi skal i gang med at tale realitet - herunder, at det politisk og økonomisk bliver meget dyrt at håndtere krisens bagvedliggende problemer. Økonomisk er et tal på 5% BNP til bekæmpelse af global ulighed og håndtering af den akutte krise et slag på tasken fra mig om, hvad der skal til.
Sådan en melding ville være modig at komme med og ville være tættere på en holdbar håndtering af flygtningekrisen, end det fremlagte forslag til en asylpolitik.


(Jesper Larsen) #4

Jeg betvivler ikke forslagets intentioner og jeg håber ikke forslagsstillerne betvivler mine når jeg anfægter de præmisser det er udarbejdet på.

Det er ikke befordrende at forslaget benægter flygtningestrømme belaster Danmark, ligesom det heller ikke er korrekt at kategorisere flygtninge som gruppe som ”resursestærke mennesker”, når vi ved det ikke er tilfældet sammenlignet med etniske danskere. Flygtninge og efterkommere er overrepræsenterede negativt på samtlige parametre, eksempelvis arbejdsløshed, uddannelse, kriminalitet osv.

Det er ikke ønsket om at ”bidrage til vores samfund” der får flygtninge til Danmark, men personlige grunde og den enkelte flygtnings situation. De grunde er i sig selv er legitime, selvom de ikke opfylder nogen konvention og det kan man sagtens sympatisere med, men det er ikke i Danmarks interesse at vurdere asylsager på det grundlag. Med ’Danmark’ mener jeg her nationalstaten og fremtidige generationer og dansk kultur og sammenhængskraft.

Hvad angår ”Fælles europæisk samarbejde” så er forslagets materie at beslutninger skal træffes i organer hvor hverken Alternativet eller Alternativets medlemmer/vælgere har nogen indflydelse i bogstavelig forstand. Derudover indeholder forslaget at nationalstater via EU tvinges til en overstatslig asylpolitik som deres befolkning og parlamenter er i mod. Jeg er ikke enig i den politik et flertal fører i Danmark, men jeg ikke ønsker den skal besluttes i Danmark.

Resultatet af at oprette centre, som forslaget indeholder, vil øge tilstrømningen og fordelingsaspektet vil afskaffe fri bevægelighed for flygtninge, der (naturligvis) ønsker at bo i nærhed af familie. Lokalt har det skabt ghettoer og nationalt har det skabt strømmene til fx Sverige og Tyskland, men forslaget må indeholde en stavnsbinding som EU skal håndhæve, for ellers giver det ingen mening.

Jeg anfægter ikke det hykleriske i den nuværende danske/europæiske politik, men jeg mener ganske enkelt ikke forslaget er demokratisk eller bæredygtigt. Som sagt betvivler jeg ikke intentionerne, men jeg er kritisk over for konsekvenserne.

Efter min mening er en bæredygtig dansk politik at forhindre flygtninge i at komme til Danmark eller mere præcist at forhindre folk nogensinde bliver flygtninge. En god start kunne være at ombytte de nuværende mål for udviklingsbistand på 0,7% af BNP med målet for NATO bidrag på 2% af BNP.

Skåret ind til benet skal en alternativ asylpolitik handle om at forhindre folk bliver flygtninge. Dette er helt i tråd med at Uffe / Å har stemt nej til at bombe (igen) i Irak, hvilket har kostet det samme som at dække hele FNs akutte mangel på finansiering til mad til flygtninge i FN-lejre. Uffe stemte også nej til at bombe Libyen der nu er kollapset i en fejlslagen stat, hvorfor flygtninge kommer derfra via transit, hvor de før havde gratis uddannelse og sundhedsvæsen (men ikke demokrati). Ligeledes har Uffe / Å stemt nej til at købe missilskjold til 1+ milliard, som er et større beløb end det Danmark giver i ekstraordinær støtte til flygtninge fra Syrien og omegn.


(Jeppe Hansen) #5

Forslaget viser et kortsigtet og énsidigt syn på empati for den enkelte, der gør mere skade end gavn på sigt: Solidariteten skal også ses ift. de lande flygtningene kommer fra. Verden består af nationer, og vi skal selvfølgelig hjælpe indbyggerne, hvis de er på flugt. Men deres hjemlande glemmes i den umiddelbare indsats for at hjælpe den enkelte flygtning. Hvordan skal vi hjælpe fx Syrien efter krigen, når 40-50 % af indbyggerne er væk – integreret i Europæiske lande ?
At flygtninge bidrager til vores samfund er vel rigtig nok, men vi gør hjemlandet en bjørnetjeneste ved at gøre den enkelte flygtning en tjeneste, når vi fjerner en ressourcestærk person, der ville kunne bygge landet op efter krigen. Brain-drain vil være årsag til politisk, social og økonomisk instabilitet, og hæmme genopbygningen i mange generationer.
Det bør indbygges i forslaget, at flygtninge har en primært formål med deres ophold her i landet; nemlig at uddanne og dygtiggøre sig, med henblik på at vende tilbage så snart det er muligt. Det bliver nok dyrt for vores samfund, men kan ses som ”Udlandspolitik – ført hjemmefra”. Repatrieringsloven, oprindelig LOV nr 353 fra 2. juni 1999, senest opdateret oktober 2014 (LBK 1099), giver mulighed for at hjemsende flygtninge. Den kan ændres, så pligt kommer på linje med ret, så vi får en reel mulighed for at hjælpe hjemlandene. Der skal hjælpes massivt økonomisk og praktisk. Det følger 5. punkt i vores udmeldte fempunktprogram fra 7. september:
Ordentlig modtagelse i DK - Akut hjælp i nærområder - Velkomstcentre på begge sider af middelhavet - Kvoteordninger på EU plan - Marshall-plan for Mellemøsten

I øvrigt er jeg enig i at det skal være en fælles Europæisk opgave, hvor EU og FN arbejder sammen.

Jeg foreslår et afsnit sat ind (og håber at stillerne kan støtte det):
Flygtningene skal modtages med oplysning om at uddannelse og opgradering af deres aktuelle niveau er en pligt, med det primære formål at vende styrket tilbage til deres hjemlande, så snart det er muligt, med udstrakt økonomisk hjælp, og med støtte fra NGO’er og GO. Dette arbejde koordineres på Europæisk plan, og gerne på FN plan. På denne måde styrkes de enkelte lande, og de sociale relationer imellem landene, så krig og konflikt forebygges på længere sigt – og flygtninge bliver fortid.


(Vibeke Genefke) #6

Jeg tilslutter mig varmt. Det er præcis det tankesæt, der gør at jeg er i Alternativet. Det imødekommer dels det menneskelige (empatien) dels nogle helt praktiske problemstillinger, jeg dagligt er vidne til. Det er konstruktivt og fremadrettet og mest af alt oser det af et menneskesyn, vi i den grad har behov for at få fremelsket. Jeg glæder mig til at kunne præsentere det for mine venner med flygtningebaggrund.

Dog tilslutter jeg mig de kommentarer Jan Kristoffersen har ift EU og FN og deres roller.

Med venlig hilsen og TAK

Vibeke Genefke


(Christa if jensen) #7

Jeg tilslutter mig helt og fuldt Jeppes forslag. Uddannelse etc. Foråligter først og fremmest til at tage hjem og byggelandet op. Og Marshalhjælp skal italesættes igen og igen i alle relevante fora.


(Mads Ringblom) #8

Jeg synes der er mange gode ting i dette forslag. For det første er det rigtig fedt at der ses på retsikkerheden og de internationale konventioner. Det er helt afgørende, hvis vi vil være en positiv kraft i verden at vi også sætter et godt eksempel. Det mener jeg er helt i tråd med Alternativets værdier og principprogram.
Jeg synes for det andet det er super godt at se på konkrete forbedringer for de Asylansøgere der er kommet til landet.

Derudover kan jeg dog også godt følge den bekymring, der italesættes for at vi maler et rosenrødt billede, hvor det at tage imod en masse flygtninge ikke vil have nogle negative konsekvenser.
I og med at vi i Danmark stadig er en forholdsvis stor monokultur, vil en større indvandring helt sikker skabe større og mindre kulturelle sammenstød. Det er helt naturligt og jeg tror for det første vi kan mindske disse kulturelle sammenstød ved at gøre en ekstra indsats for at tage godt imod og se folk som en ressourcer og derudover tror jeg godt vi kan overleve de sammenstød der måtte være som samfund.

Vi kommer ikke til at stoppe flygtningestrømmen til Europa medmindre vi vil sætte pigtråd og kanoner op ved grænserne. Så spørgsmålet er 1)hvad kan vi gøre for at færre af verdens mennesker bliver flygtninge og 2)hvordan håndterer vi bedst at der uundgåeligt bliver ved med at komme flygtninge til Europa.

Politisk forum kan vælge at gøre fire ting ved forslaget.
1.Godkende forslaget som det der?
2.Godkende forslaget, nedsætte en arbejdsgruppe som har mandat til at kvalificere, gennemskrive forslaget og vedtage det uden at det skal igennem politisk forum igen.
3.Sende forslaget til videreudvikling i en arbejdsgruppe, med krav om at det efterfølgende skal godkendes i Politisk Forum. (politisk forum tager ansvar for videreudviklingen)
4. Forkaste forslaget og sende det tilbage til forslagsstillerne med begrundelse. (Forslaget kan herefter videreudvikles og stilles til Politisk Forum på ny, hvis forslagsstillerne ønsker det.)

Jeg vil nok stemme for en 2’er med anbefaling til arbejdsgruppen om at følge Jan’s anbefaling ift. EU-sætningen, samt at få et afsnit med som italesætter bekymringen ved at modtage mange flygtninge, men samtidig siger at udfordringen ikke er uoverkommelig, hvis vi alle gør en indsats.


#9

Jeg er enig i hele den positive tilgang. Men hvis ikke politikken forholder sig til det alvorlige dilemma, at antallet af folk, der ønsker asyl, langt overstiger hvad vi kan håndtere (behøver jeg nævne Sverige?), så er det bare et blåøjet idealistisk dokument.

Hvis nu Alternativet skulle lykkes med at være tungen på vægtskålen, der sørger for at åbne geænserne og byde alle indenfor, så går der max 4 år, før vi har en DF-statsminister. Og det vil være et helvede!

Jeg kunne godt overveje mig at melde mig ud af Alternativet igen, hvis ikke der kommer noget realisme og en pragmatisk tilgang ind i det her emne! Så alvorligt synes jeg det er!

Som jeg ser det, er vi nødt til at støtte dem massivt nede i deres nødområder - og med omgående virkning. Ellers ender vi med at have 10-20 så mange flygtninge heroppe som vi har idag. Og det vil skade både velfærdssamfundet og den humanistiske sag, vi kæmper for.

Der er ingen nemme løsninger, man kan pakke ind med en fin lysegrøn sløjfe her! Det kommer til at gøre ondt, uanset hvad vi gør! Hvis ikke dokumentet afspejler det, så er det ikke en ny måde at føre politik på, men en fortsættelse af gamle tiders venstrefløjsidealisme. Det gider jeg altså ikke være med til!

Mvh. Kenno Poulsen


(Jeppe Hansen) #10

Jeg har stillet forslag om en grundlæggende tilføjelse her i Dialog; “den anden halvdel” af forslaget. Den nuværende situation i Europa er så langt fra det grundlag Flygtningekonventionen blev udformet ud fra (som DK ratificerede i 1954), at der må ses med meget “friske øjne” på det: Vi må betragte flygtninge som “gæster”, der skal hjem og bygge op igen. Det empatisk indadvendte i forslaget er nedslående ift. en grundlæggende solidaritet med de lande flygtningene kommer fra. At medvirke til at fjerne store dele af landes befolkninger er så åbenlyst u-empatisk, at Alternativet skal have en holdning til det - og denne holdning hænger tæt sammen med vores Asylpolitik: En ubegrænset invitation til Europa er netop det der dræner hjemlandene for befolkning, og sætter dem adskillige generationer tilbage. For hvem er det vi evt. skal hjælpe med en Marshall-plan, hvis landene er halv-tømte ?
Processuelt vil jeg anbefale en 3’er. Men det er betænkeligt: Man bryder forbindelsen til POLA forløbet.
En 4’er er mere respektfuldt for vores politik-skabelses-proces: Sammenhængen fra POLA til politik.


(Anne Thomas) #11

Jeg hælder også mest til en 2er. Jeg tænker at de 5 punkter vi udsendte i forbindelse med den akutte flygtningestrøm var stærk, fordi den fokuserede på Marshall-hjælp og opbygning af hele området. Dette dokument er et i forhold til de 5 punkter noget smallere dokument. DVS der er pimært fokus på Empatien og vores moralske pligt. En fin udmelding, men ikke særlig nytænkende/konstruktiv? De øvrige kommentarer til oplægget her viser jo hvor stor en belastning mange frygter. Det bør vi italesætte.
Integration handler også om varetagelsen af en mere diffus national ængstelse. En del af det at have empati handler også om at kunne forstå visse danskeres ubetingede frygt.
Jeg mangler den del af dokumentet der siger det her er et stort arbejde, som vi må tage arbejdshandskerne på at løse. Jeg ønsker mig at vi kommer tættere på de oprindelige 5 punkter.


(Anne Thomas) #12

Jeg mener ikke man har pligt til at lade sine evner virke primært dér hvor man er født. Jeg tænker at en Syrer ikke har mere pligt til at bygge Syrien op end Jeg har pligt til at bygge Odsherred op (Hvor jeg havde min primære opvækst). Nu bor jeg på Bornholm, tidligere boede jeg i Venezuela. Hvis jeg var Syrisk flygtning, så ville jeg ikke være sikker på om jeg vendte tilbage til Syrien, eller endte med at åbne selvstændig virksomhed i Canada. Se på de jødiske emmigranter hvordan de igennem historien har bosat sig på hele kloden. Eller se på de Skandinaver der flygtede til USA under sulten. Deres efterkommere er jo amerikanere nu. Stavnsbåndet er ophævet - tænker jeg.


(Anne Thomas) #13

Principielt enig i realismen i dokumentet. MEN din påstand om at antallet af folk der søger asyl, langt overstiger hvad vi kan håndtere? Det mener jeg godt kan diskuteres. For hvad er kriteriet for hvad vi kan håndtere? Hvilke prioriteringer er det vi usagt IKKE vil tage?


(Anne Thomas) #14

NETOP. Den del mangler jeg absolut i dette oplæg. Det er synd hvis vi blot laver et dokument der tvinger os til at symptombehandle


#15

Til Anne_Thomas:

Jeg mener det på to planer:

 1. Der er 13 mio flygtninge dernede, hvoraf en meget stor del formentlig vil komme herop, hvis vi inviterer dem. Hvis vi kunne fordele dem jævnt ud på hele EU, tror jeg vi formentlig godt kunne assimilere dem. Men realpolitisk er det kun få lande, man kunne forestille sig være med på den. Og så havner vi i Sveriges-situationen - overvældet af flygtninge.
  Eller mener du ikke Sverige har fået et økonomisk og boligmæssigt problem?

pkt. 2. Hvis ikke der er folkelig opbakning til at tage imod et stort antal flygtninge, så går det galt. Jvf. DF og Sverige.
Vi kan ikke assimilere fx. 100.000 flygtninge, hvis et flertal af befolkningen er imod. Det bliver getthoer og konflikter og mere fremmedhad.


(Jeppe Hansen) #17

Anne_Thomas -
Jeg tænker at hvis man er flygtning, får man ly i et andet land, i en periode. Man er ”gæst”.

 • Som hvis lynet slår ned i naboens hus - så er naboerne velkomne som gæster i en kortere periode. Men de skal jo hjem i deres hus igen - det ved begge parter - derfor er de velkomne som “gæster” -
  Men man er ikke ”gæst” i dag, som flygtning. Man ”integreres”.
  Flygtning = integration ? Nej. Vildfarelsen i den offentlige debat ligger delvist i et begrænset humanistisk menneskesyn, der kun rækker til den enkelte person, og ikke favner den situation personen kommer fra – og delvist i den udvikling der er sket med begreberne “flygtning” og “integration”. De to begreber er flydt helt sammen indenfor de seneste 15 år.
  Det var ikke intentionen med FN’s Flygtningekonvention, 1954, at integrere alle flygtninge. Men nok med Udlændingeloven fra 1983 – som så er ændret (strammet) over 100 gange siden !
  Vi står nu i en situation helt uden fortilfælde i Europa – måske årene under og lige efter WW2 kan sammenlignes, men der var krig i Europa. Vores samfund blev bygget op, og udvikler sig nu som suveræne og mellem-nationale stater, med en rimelighed økonomisk robusthed. Men socialt er vi ikke ret robuste – mange lande i EU oplever markant modstand overfor regeringers hjælpe-iver – og dén empati skal vi også kunne favne i Alternativet.

Desuden er jeg ind imellem pikeret over den ”tag-selv” indstilling en del flygtninge viser, for åbent TV, som fx 4. nov i Deadline DR2, hvor Krasnik interviewer en Iraner i Hanstholm: Det er deres ”ret” at komme her, og få familien hertil, få et job, en bolig – blive danskere. NEJ - det har aldrig været intentionen med flygtningebegrebet. Det er misbrug af andre landes hjælpsomhed. https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-2015-11-04#!/


(Rolf Jackson) #18

Jeg synes forslaget slår nogle gode idealer an, men det er for rosenrødt, præsenterer tvivlsomme præmisser som indlysende sandheder og undlader at forholde sig til Financieringen af flygtninge indsatsen.

Jeppes idé om uddannelse og hjemsendelse er god.

Der bør dog også være et afsnit som siger at regningen for denne indsats skal sendes til de bedst stillede, da det ellers bliver svageste som igen igen kommer til at betale med ringere skoler og pressede job.
Fx gør op hvad integrationen vil koste næste ti år og lav en særskat til rigeste til at financiere det. Det vil helt sikkert gøre indtryk i DF land, idet 90% eller mere af modstanden handler som jeg set det om økonomi og sociale forhold og ikke racisme etc.

Forudsætningen for at befolkningen støtter op om at løse flygtninge krisen på EU niveau er at EU også gør noget effektivt ved de bagvedliggende årsager og så længe det ikke sker kan jeg ikke se det indlysende i at vi skal parkere vores ret til at sige Nej i Bruxelles.


(Niels Poul Dreyer) #19

Jeg er meget enig med Armin. Dilemma bliver lønpres for folk med ufaglært arbejde og de lave indkomster, hvis arbejdsudbuddet stiger


(Anders Jeppesen) #20

Jeg kan ikke være mere enig. Selv møder jeg søndage og mandage syrere i Odder, og disse menneskemøder giver mig så meget.


(Niels Poul Dreyer) #21

FORSLAG tilføjes efter “For at lette adgangen til arbejdsmarkedet foreslår Alternativet at asylansøgere bliver kompetenceafklaret umiddelbart efter ankomsten til et asylcenter og får ret til at arbejde fra dag 1”

Ophold i Danmark på grund af flugt skal være af midlertidig karakter. Når situationen i hjemlandet er sikker skal flytninge vende hjem. Alternativet vil arbejde for at en del af den øgede ulandsbestand målrettes til genopbyggning af de pågældende lande, når konflikterne er løst. Under opholdet i Danmark kan flytninge uddannes og arbejde inden for fagområder som er relevante for deres kompetencer. Formålet med at flytninge deltager aktivt i samfundet i Danmark er at de bliver opkvalificeret til at bringe disse kompetancer hjem og så de lettere kan yde et bidrag til genopbygningen af deres hjemlande, når det bliver aktuelt.