§7 Stk. 15 VEDTÆGTSÆNDRING - Kønskvortering i HB

Jeg studsede også over at vi skulle vælge 4 opstillede til HB ud fra køn, istedetfor ud fra hvem vi tror er bedst til jobbet? & som andre har skrevet, så kan man jo blive ved… Mindst x antal homoseksuelle, mindst x antal anden etnisk herkomst, kristne/muslimer/ateister… osv osv…

Jeg støtter op om fuldstændig at fjerne paragraf 7.

3 Likes

Det kan jeg sagtens tilslutte mig. Men hvis man skal sende forslag frem, bør man så ikke sende flere muligheder, eks. mit og dit?

1 Like

Hej Lea

Hvis vi er uenige,er det nok en god ide at stille to forslag. Jeg forstår ikke hvad dit forslag betyder. Derfor ved jeg heller ikke om vi er uenige i forhold til de konkrete regler og procedurer. Mit bud er at vi er enige - og i givet fald kan mit forslag ses som en præcisering af dit.

Jeg har for øvrigt et andet godt argument for ikke at nævne “ligelig fordeling af mænd og kvinder” i vores vedtægter: Det ekskluderer dem der ikke identificerer sig som nogen af delene.

Jeg går ind for lige muligheder. Så mænd og kvinder skal have lige muligheder for at blive valgt ind.

Jeg går ikke ind for absolutte krav om kønskvotering. Hvis de bedste og mest populære kandidater til hovedbestyrelsen for det meste er kvinder, ville jeg have det dårligt med at nogle mænd absolut skulle vælges ind i stedet for, bare fordi der skal være samme antal mænd og kvinder.

Her bør vi kunne stole på dem der vælger kandidaterne. At de stemmer på de bedste kandidater, uden at tage snævre hensyn, som for eksempel køn.

Jeg har ikke noget imod mere løse hensigtserklæringer om lige kønsfordeling. Det bedste ville jo være en nogenlunde lige fordeling.

Men absolutte krav til valgte poster bryder jeg mig ikke om, da det er et udtryk for mistillid til vælgerne.

1 Like

For mig at se handler det ikke om at den enkelte bliver valgt ind grundet køn eller ej, men mere om hvilken type bestyrelse vi ønsker.

Det spørgsmål, vi bør stille os selv er derfor, efter min mening

  1. Ønsker vi os den bedste bestyrelse som helhed/gruppe eller 2. ønsker vi os en gruppe bestående af individer som alene er valgt på at være den “bedste” målt individuelt ?

Jeg har kigget lidt mere rundt for at se hvad “normen” er, her er for eksempel hvad SF har i deres vedtægter

“Ved valg til bestyrelsen skal der så vidt muligt sikres mangfoldighed/repræsentation hvad angår køn, alder, etnicitet og sociale baggrund, f.eks. gennem målrettet rekruttering. Bestyrelsen skal i sin årsberetning redegøre for status for mangfoldighed/repræsentation for så vidt angår køn, alder, etnisk og social baggrund, og for sine bestræbelser på at fremme mangfoldighed gennem målrettet rekruttering.”

Igen dette bliver så ved hensigtserklæringer, omend her bliver bestyrelsen så holdt lidt op på at tilsigte en mere holistisk tankegang for at finde et godt mix.

Baseret på det kan man nok også sige at egentlige kvoteringer, baseret på køn, alder, regioner etc., nok stadig er lidt for progressivt i forhold til Alternativers unge alder.

Iøvrigt her et link til debat med Uffe og en fra LA omrking netop kønskvoteringer i bestyrelser fra hans Radikale dage

God overvejelse. Jeg tilslutter mig formålet i 1, men mener at den mindst ringe løsning er at overlade det til medlemmerne snarere end til bestyrelsen - både i forhold til opstilling og valg. En model hvor bestyrelsen skal “rekruttere” kandidater mener jeg er uønskværdig.

1 Like

Jeg modsætter mig ordvalget at kvoter skulle være mere “progressive” end fraværet af dem, og mener derudover ikke at det har noget med partiets alder at gøre. Snarere at de ikke er i overenstemmelse med partiets medlemmers køns- og menneskesyn.

“1. Ønsker vi os den bedste bestyrelse som helhed/gruppe eller 2. ønsker vi os en gruppe bestående af individer som alene er valgt på at være den “bedste” målt individuelt ?”, spørger du…

… vi ønsker vel både/ og; ikke enten/ eller.

Jeg tror at den politiske kultur i Alternativet er den bedst mulige garant for at få den rigtige sammensætning blandt repræsentanterne - ikke kvoter på så centralt et område

Hvorfor ikke gøre det enkelt og uden egentlig debat om kønskvotering.

HB består af 4 mænd og 4 kvinder + en forperson af enten det ene eller det andet køn.

I stedet for 2 valg, bliver der her 3.

Et valg om en forperson, som så kan blive enten det ene køn eller det andet køn.
Et valg hvor der vælger 4 mænd og en nærstforperson
Et valg hvor der vælger 4 kvinder og en næstforperson

Om det er en gangbar måde at gøre valget til HB på, afhænger af, hvad der blev stemt om og vedtaget på årsmødet 2015 omkring vedtægterne.

Er der ikke opstillet så mange som der er pladser til af mænd eller kvinder, vil pladsen være tom til næste årsmødes valg af HB.

Der skal selvfølgelig opfordres til at både mænd og kvinder stiller op til Hovedbestyrelsen, ikke for at få en ligedeling af køn, men fordi det altid er godt at have flere sider at se ting fra end blot et bestemt køns side.

2 Likes

God ide Lars. Måske supperet med et krav om f.eks 10 underskrifter fra andre medlemmer for overhoved at kunne stille op? Og så kunne jeg godt tænke mig at der kun kan afgives én stemme pr. vælger pr. valg. ligesom til folketinget

Fordi det det er debatten, der sikrer en fornuftig handling

Når jeg gerne vil væk fra debatten om kønskvotering, så er det fordi den er politisk.

Jeg så hellere en debat omkring det at kunne se tingene fra forskellige menneskelige sider og her er det ikke en debat om kønskvotering, men om at give den kvindelige side af os mennesker en mulighed for at give sit besyv med, om hvordan de kvindelige mennesker ser på tingene.

Ved at gå bort fra den gammeldags mandsdominerede måde at have et valg til en gruppe på, således at der gives kvinder samme lige mulighed for at blive valgt, gives der også os mænd den mulighed at få en mere nuanceret forståelse af de sider af menneskelivet, som vi mænd ikke altid har evnen til at forstå - og omvendt.

Det vigtigste ved et valg, det er at de der vælger ikke får en fornemmelse af, at deres stemme bliver tilsidesat på bekostning af andres, fordi nogle får særbehandling gennem en kvoteringsordning.

Ved at der vælges lige mange mænd og kvinder + en forperson (mand eller kvinde) er kønskvoteringspolitikken borte og vi kan i stedet for koncentrere os om at lytte til hinandens synspunkter og derigennem begynde at forstå, at der er et helt andet liv foruden, end blot det vi selv lever som mand eller kvinde.

Der er så den sidste part i hele dette problem og det er børnene, for de har også deres opfattelse af menneskelivet, men her skulle vi voksne dog gerne kunne tale på børnenes vegne, da vi jo skulle kunne have en vidst viden om, hvad det vil sige at være barn - da vi jo netop selv engang var børn.

Hvordan fordelingen af køn skal være andre steder i vort samfund, vil vi nok bedre kunne debattere og argumentere om, når vi i Alternativet selv har fundet den form vi synes virker bedst for alle parter.

Alternativet er jo netop selv et politisk laboratorium og derigennem kan vi være med til at vise en vej til en bedre organisering os mennesker imellem.

1 Like

“Ved at der vælges lige mange mænd og kvinder + en forperson (mand eller kvinde) er kønskvoteringspolitikken borte”

man kan vel nærmere sige at kønskvoteringen er implementeret i din fortolkning.

“Alternativet er jo netop selv et politisk laboratorium og derigennem kan vi være med til at vise en vej til en bedre organisering os mennesker imellem”

Ja! Og udfra sociokratiske (holakratiske) principper synes jeg at sagen om kønskvotering skal afgøres - og i dén sammenhæng tror jeg ikke dit forslag kommer igennem. Men det kan jo komme an på en prøve.

Hvad siger du?

Lars Kristensen, dit forslag er langt fra i orden, medmindre du er tilhænger af kvoter, som jeg læser dit forslag opfordre til. Jeg er selvfølgelig helt uenig med dit forslag, fordi jeg vil væk fra kvoter. Hvis vi skal ud over kanten og ikke have kvoter, men udøve holdningen “best human for the job” vil jeg foreslå vi sletter §7, stk. 15 helt. Herudover foreslå jeg, hvis ikke det allerede er nævnt et andet sted i vedtægterne, noget lignende som MartinMortensen skriver om hvordan SF har taklet dette emne,

“Ved valg til bestyrelsen skal der så vidt muligt sikres mangfoldighed/repræsentation hvad angår køn, alder, etnicitet og sociale baggrund, f.eks. gennem målrettet rekruttering. Bestyrelsen skal i sin årsberetning redegøre for status for mangfoldighed/repræsentation for så vidt angår køn, alder, etnisk og social baggrund, og for sine bestræbelser på at fremme mangfoldighed gennem målrettet rekruttering.”

Og dog er denne tekst ikke fyldestgørende for min holdning. Jeg vil derfor bare bruge teksten til inspiration til en generel tekst i vedtægterne, som ikke kun gælder ifm. med valg, men til at gælde partiet syn generelt i alle forhold både om hvem kan blive medlem, hvem kan vælges, hvem kan opstille osv. osv., og derfor skal teksten indeholde noget som fx. “uanset hvad angår køn, alder, etnicitet, seksuel orientering, sociale baggrund …” En sådan noget lignende formulering tilgodeser vores syn på “mennesket bag” som jeg har set er vores mærkesag at tage hensyn til.

1 Like

Som tidligere nævnt foretrækker jeg en hensigtserklæring fremfor en egentlig kønskvotering.

Jeg synes den formulering SF har er god, for den går ikke alene på køn, men også på alder, etnicitet og social baggrund. Og den er nogenlunde kortfattet.

Vi kunne naturligvis udvide formuleringen til at omfatte ethvert område, hvor vi ønsker ligestilling. Men så ville det blive en alt for lang liste vi opremser til at den passer ind i et sæt vedtægter.

Det vigtige er ikke, at vi oplister alle områder vi ønsker ligestilling på i vedtægterne. Det bliver bare en lang liste, hvor vi bliver nødt til at udelade nogle områder fordi listen ellers bliver for lang. Det vigtige er efter min mening vores grundholdning omkring ligestilling.

Alternativt ændringsforslag:
"§7… Stk. 15. Hovedbestyrelsen bør sammensættes så der tilstræbes en fordeling af køn, alder og andre områder, som svarer til befolkningens sammensætning."

1 Like

Jeg er også meget gerne medstifter på det

Jeg er også af den holdning, at “§ 7 … Stk. 15. Hovedbestyrelsen skal sammensættes så den udover forpersonen har en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder.” bør SLETTES i vedtægterne.

For ikke at gentage alle relevante argumenterne i denne tråd, så er jeg ganske sikker på, at tilstræbelsen på en mangfoldig hovedbestyrelse allerede ligger i bevidstheden hos Alternativets medlemmer.

Vores Folketingsmedlemmer i Alternativet er heller ikke repræsenteret i en fifty-fifty fordeling på kønnene, hvilket må betyde, at der kan have været mange andre årsager, end kønnet, til at borgerne har stemt på netop dén kandidat, de har stemt på.

Hvordan Alternativet præcist har udvalgt og afgjort hvem, at de opstillede folketingskandidater, der nu sidder i Folketingsgruppen, er jeg ikke bekendt med.

Er de valgt ind på baggrund af antal personlige stemmer, geografisk placering eller personlige interesse/kompetence områder…

Måske nogen kan forklare det ?

Jeg er klar over, at der ikke behøver at være en kobling i valg-processen mellem valg af folketingskandidater og valg af personer til en hovebestyrelse. Men det er dog alligevel interessant for mig, om der er en rød tråd i vores parti ift. ovenstående.

Jeg mener bestemt, at signalværdien i, at have en mangfoldig repræsenteret hovedbestyrelse skal styrkes. Men jeg mener ikke, at det skal stå i vedtægterne med den ordlyd, som det gør i dag.

Så YES YES til mangfoldighed blandt medlemmer, i bestyrelser, i lokalafdelinger, repræsentanter og medlemmer i Alternativet, men NEJ til vedtægt "§ 7 … Stk. 15.

1 Like

Dion, min forslag går ud fra, at der skulle være en kønskvotering. Det er ikke ensbetydende med at jeg går ind for kønskvotering, men kun at min forslag i mine øjne vil være det bedst egnede ved en kvotering af køn ved valg til HB.

Jeg har intet imod at der ingen kvoter er i forbindelse med valg til HB.

At du og andre kan have haft den opfattelse, at jeg går ind for kvoter, det er selvfølgelig en fejl fra min side. Jeg har blot, som sagt, forholdet mig til, at der skulle være en kønskvotering.

Jeg kan helt og fuldt gå med til dit forslag om at slette §7, stk.15.

Jeg kan også fint gå med til Ole Husgaards ændringsforslag til §7, stk.15., da det ikke præcis ligger op til, at der opstår strid om stemmespild. Her bliver det op til det enkelte fremmødte medlem på årsmødet, selv at afgøre hvordan hand/hendes valg om fordelingen skal være på hans/hendes stemmeseddel.

Vedtægterne anbefaler blot, at de fremmødte medlemmer vælger ud fra en ligeværdig fordelingen omkring de forskellige områder. Hvad jeg fint kan gå ind for.

Hvad så valget kommer ud med, det er så tilfældighedernes tilfældighed og det har vi så at forholde os til.

Så hvad gør vi så her fra?

1 Like

Et dejligt direkte (synes jeg selv) og rimeligt opsummerende svar lyder: Vi undgår kønskvotering.

Min personlige begrundelse er, at kønskvotering er en nedvurdering af kvinder og uretfærdig behandling af mænd.