01.11.18 Referat bestyrelsesmøde Storkreds Fyn

Storkredsbestyrelsesmøde Fyn d. 01.11.18
Nørregade 71, Odense

Til stede fra bestyrelsen: Kåre Wangel, Ingvard Hansen, Michael Plauborg, Frands Frydendal, Kaj Løvstrøm Nilsson og Maria Aagaard.

Gæster: Jacob Holm, Maria Rasmussen, Mette Rahbek, Jan Larsen, Marcus Mührmann-Lund, Jonas Kærvang, Jesper Tholstrup og Peer Locher.

Åbning

1. Præsentation: Sekretær Maria tager referat, Frands er mødeleder.

Godkendt.

2. Tjek ind: Præsentationsrunde.

Vi tager en runde, hvor alle præsenterer sig selv.

3. Godkendelse (eller ændring) af dagsorden.

Dagsordenen er godkendt.

4. Godkendelse af referat d. 08/10/18

Referatet er godkendt.

Generel orientering

5. Frands: Orientering om dagsordensvejledning (se Bilag A.pdf (252.8 KB)

 • Frands beretter om dagsordenvejledningen.

6. Frands: Storkredsbestyrelsens fælles konfliktløsningspolitik for Fyn (se Bilag B.pdf (84.1 KB)

 • Frands forklarer bilag C.
 • Mette foreslår at forebygge konflikter ved at tale hinanden op, i stedet for at tale hinanden ned, især på de sociale medier.

7. Frands: Orientering: Tre gode spørgsmål for storkredsens arbejde for lokalforeningerne.

 • Peer fortæller at de i Odense savner overblik over, hvad der sker i de andre lokalafdelinger, og informere om at Odense ikke har kræfter til at holde arrangementer, da fokus ligger på lokalpolitik.

8. Kåre: Høring: Storkredsen beder Odense-kredsen fremlægge m.h.p. spørgsmålet: Hvad har I brug for, som storkredsen kan forsøge at yde?

 • Der tages en runde, hvor følgende spørgsmål besvares

Er I godt forberedt på valget? Hvad mangler I?

 • Peer fortæller de i Odense har fået nedsat et valgkoordinatorteam, men at Odense ellers ikke er forberedt på valget, da fokus har været et andet sted. Han fortæller desuden at Odense mangler frivillige til at løfte opgaven.
 • Jacob foreslår at Storkredsen skaber en platform der kan bruges til at afholde debatter.

Er samarbejdet med jeres to kandidater godt?

 • Peer fortæller at samarbejdet med kandidaterne er super godt.

Har I brug for hjælp fra SK?

 • Peer fortæller at Odense har mødt problemer i kommunikationen med LS. Odense mangler hjælp fra LS til blandt andet rådgivning. Frands beder Peer om at formulere et skriv, med alle Odenses pointer, hvor det herefter vil tages til gennemarbejdelse af bestyrelsen.
 • Frands foreslår Odense at formulere et skriv, der uddyber overstående problematikker. Peer er tovholder for dette projekt.
 • Marcus fortæller at han savner en form for guide, som de frivillige kan bruge, når de skal ud på gaden og møde folk.

Har I forslag til en debatkoordinator, en frivilligansvarlig og en LS kontakt til valgkampen på Fyn? Har jeres praktikant eventuelt tid til de roller?

 • Peer foreslår at hver lokalforening har en lokal frivilligkoordinator.
 • Jacob foreslår at storkredsen spørger forpersonerne fra de forskellige lokalafdelinger, om de har et oplagt bud på en debatkoordinator.

Hvad er Odense Lokalafdelings behov for lokale?

 • Peer fortæller at Odense ikke har behov for så store lokaler, som de nuværende.
 • Mette fortæller at hun har brug for et mødelokale, med samme rammer som det nuværende, men at det ikke behøves at være af samme størrelsesorden
 • Kaj pointere at HB, POFU og LS har brug for lokaler af den nuværende størrelsesorden til afholdelse af store arrangementer som f.eks. fællesmøder.
 • Kaj mener at storkredsen skal arbejde hen imod at få noget mere lokalestøtte fra HB.

Er der mulighed for en billigere løsning?

Odense vil gerne hjælpe med at finde billigere løsninger. Der nedsættes et udvalg bestående af Michael Plauborg. Odense finder en repræsentant fra deres lokalafdeling.

Er det muligt at dele lokalet med andre?

Peer foreslår at tilbyde iværksættere vores kontorfaciliteter, og på denne måde tjene nogen af pengene ind igen.

Hvilke ønsker har I til samarbejdet mellem lokalafdelingerne på Fyn?

 • Peer vil gerne stille Odense lokalafdeling til rådighed for andre lokalafdelinger der ønsker sparring.
 • Jonas har et ønske om, at lokalafdelingerne skal være gode til at deltage til hinandens arrangementer.
 • Kaj foreslår at lokalafdelinger gør brug af storkeredens nyhedsbreve, til at nå længere ud med begivenheder og arrangementer.
 • Maria R. har et ønske om at holde flere fællesmøder for alle lokalafdelingerne.

9. Frands: Høring af kassereren

 • Den nuværende kassebeholdning ligger på 41.000 kr.
 • Udgifter for 22.000
 • Diverse på 10.000
 • Kassebeholdning pr. 31-12-18 ender ca. på 49.000 kr.
 • Michael oplyser om at vores medlemstal er faldende. Vi har mistet ca. 200 medlemmer siden 2016.

10. Kåre: Orienteringer fra formanden

 • Kåre har snakket med LS, og løsningen på opbevaring af fortrolige dokumenter er at bruge foreningens Google Drev konto. Frands har udformet et forslag til organisering af dokumenter på Google Drev. Maria A. er tovholder for dette projekt.
 • Jf. foreningsvedtægterne behøver vi ikke at afholde supplerende opstillingsmøde, såfremt de øvrige kandidater ikke har nogle indsigelser mod dette.
 • Kåre oplyser om at han, i samarbejde med Ingvart, er i kontakt med FT kandidaterne, og har haft et møde med Mette Rahbek, der gik super godt.

11. Kåre: Høring om mødedeltagelser

 • Kåre, Ingvart, Line og Michael deltager til udvikling af det fynske valgprogram.
 • Maria, Kaj og Michael deltager til fællesmøde for storkredsene.

12. Kåre: Forslag om årsmøde primo 2019, årsmødetovholder og valg til rollen.

 • Det besluttes at storkredsen afholder det ordinære årsmøde i januar frem for september.
 • Årsmødetovholderens rollebeskrivelse: Sørge for vedtægtsmæssig korrekt indkaldelse til årsmøde, med alle de bilag der ikke kunne behandles ved sidste årsmøde.
 • Maria vælges til denne post.

13. Ingvard H: Kørsel - Politikforslag til SK-bestyrelsens forretningsorden.

Politikforlaget godkendes.

Opfølgning fra sidste møde

14. Frands: Forslag om beslutning vedr. HB repræsentation.

Linnea er Fyns stemme, da hun allerede sidder i Hovedbestyrelsen.

15. Politik-forslag til SK-bestyrelsens forretningsorden (Ikke deltage med videolink)

Ingen indvendinger.

Evt.

1 Synes om