Vison for videregående uddannelsespolitik - Delvision 1

HVILKET POLITIKOMRÅDE HØRER FORSLAGET IND UNDER?

Skole, Uddannelse og Forskning


NOTE: Vi har valgt at supplere den overordnede vision, som er kogt ned til maksimum anslag med delvisioner under denne digitale høring Det har vi gjort, fordi vi gerne vil sikre, at den måde visionen fortolkes i delvisionerne også indgår i den demokratiske samtale og feedback fra medlemmerne. Vi håber at I vil gå ind og deltage i alle opslagene, da de skal ses i sammenhæng. Delvisionerne vil blive skrevet ind i en revideret udgave i et endeligt visionsforslag som vil møde de fastsatte kriterier, så jeres kommentarer kommer med videre på den måde. Vi ved med andre ord, at vi evt. udfordrer formatet lidt, dog med godkendelse fra POFO koordinationsudvalget.


DELVISION 1: Demokratisk og faglig styring af de videregående uddannelser
Tidligere universitetsreformer har frataget muligheden for selvstyre på universiteterne. Historisk set har de reformer skabt universiteter, der er bedre forankret i det samfund, som de er en del af, og brudt med fastlåste og til tider alt for elitære strukturer. I Alternativet mener vi, at styringen har taget overhånd. Opgøret med universiteternes interne topstyring og professorvælde er over tiden blevet erstattet af statslig topstyring, gennem bureaukratisering, aftagerpaneler, rammer for bestyrelsesposter m.fl. Vi mener, at uddannelsesinstitutioner skal sættes meget mere fri. Det betyder, at vi skal reformere den økonomiske incitamentsstruktur, og sætte demokrati- og udviklings krav, frem for detail- og målstyrende forordninger.


EKSEMPLER PÅ KONKRETE FORSLAG TIL AT UNDERSTØTTE VISIONEN

  1. En ny finansieringsmodel:
    En reformering af taxameterordningen.

  2. Demokratiske krav til universiteternes ledelse/bestyrelser:
    Internt flertal i universiteternes bestyrelser, frem for et flertal af eksterne samt

  3. Nye rammer for universitetsudvikling:
    Rammerne for den strategiske forskning, forskningsreserven samt centrale fælles temaer for de studerendes læring, skal forhandles og udvikles på baggrund af, en faglig og samfundsrelevant/demokratisk vurdering.


BAGGRUND FOR VISIONEN

Baggrunden for visionen er, at vi gerne vil videreudvikle Alternativets uddannelsespolitik, fordi vi synes at i praksis er den eksisterende vision ikke omfattende nok, til at agere progressivt i den parlamentariske arena.


HVORDAN ER VISIONEN UDVIKLET?

Udviklingsarbejdet med de videregående uddannelser er delvist initieret på Christiansborg, og delvist af, at Alternativet i Århus valgte at afholde en POLA på området. I alt er der afholdt 3 POLAer i Kbh, Århus & Aalborg. I alt har omkring 60 personer deltaget. Ud over de åbne politiske laboratorier, er der afholdt et fagligt laboratorie, hvor 10 personer, herunder repræsentanter for ansatte, forskere, studerende og erhversliv, deltaget i en ”trygtest”. Skrivearbejdet er initieret af Christiansborg, i dialog med Århus gruppen. Netop fordi processen langt hen ad vejen er initieret af folk på Christiansborg, har vi valgt at lægge et bredere spektrum af den skrevne tekst ud til digital diskussion.


MULIGE ULEMPER

Det vil vi gerne høre jeres bud på!


FORSLAGSSTILLER

Amalie Villesen, amalie.villesen@ft.dk


FORSLAGSSTØTTER

•	Amalie Villesen, amalievillesen@gmail.com 
•	Carolina Magdalena Maier, carolina.maier@ft.dk
•	Søren Frederik Hansen, sorenjoren@gmail.com 
•	Jakob Gorm Andreasen, jakobgorm@gmail.com 
•	Sidsel Toft Petersen, sidsel_toft@hotmail.com
•	Lene Kirkeby Brogaard, lene_brogaard@hotmail.com
•	Fanny Broholm, Fanny.Broholm@ft.dk
•	Rune Langhoff, Rune.Langhoff@ft.dk 
•	Rebecca Helena Berthelsen, r.berthelsen@hotmail.com
•	Tilde Schmidt, tilde.schmidt@gmail.com