Virksomhedsbeskatning

Kunne man forestille sig at man fjernede virksomheds beskatningen af dansk registrerede virksomheder således at.:

Skattesystemet forenkles ved at fjerne selskabsskatten og i stedet beskatte al kapitalindkomst som personlig indkomst?
For det første vil det betyde en voldsom forenkling af hele skattesystemet, når der ikke er nogen virksomhedsordning, og al personlig indkomst og kapitalindkomst beskattes ens uanset kilden.
For det andet vil det betyde store administrative lettelser for erhvervslivet, hvor virksomheder kan spare store beløb på skatte revision og administration.

Især iværksættere og små virksomheder vil mærke lempelsen af de administrative byrder, og det vil få en positiv effekt på iværksættetiet og den økonomiske vækst.

For det tredje kan SKAT spare et millioner ved en sådan forenkling. På den korte bane vil en sådan skatte omlægning give virksomhederne et incitament til at tilbageholde overskud i virksomheden og investere i ny teknologi, da kun udbetalt overskud beskattes. Det vil reducere virksomhedernes gældsandel, forbedre deres likviditet og have en positiv effekt på væksten her og nu.
Da der er tale om en skatte omlægning og ikke en skattelettelse, vil den være provenuneutral for så vidt angår danskejede selskaber.

Blot en tanke fra Sydsjælland.

Jeg har haft lignende tanker - mest fordi jeg ser virksomheder som en måde at organisere sig på. En form for vi og selve det at organisere sig behøver ikke at blive beskattet. Men på den anden side så skal vi være helt sikre på at den profit, der skabes ikke bare forsvinder ud fx. i skattely. Så jeg tænker at der skal væres supplerende andre steder man kan sætte ind. Skat på ressourcer, skat på kapital, skat på værdipapirstransaktioner. (Noget af det man kan se virksomhederne “får tilbage” for deres skat er jo et velfungerende velfærdssystem, blandt andet med gratis uddannelse og hospitaler. Virksomhederne bruger jo infrastrukturen, men måske kan de bidrage på anden vis end ved skat.)

Skat er i min optik både finansiering af vores samfund og adfærdsregulerende.

Den mest radikale ide jeg går og tumler med er at fjerne arvemuligheden. Hvis alt hvad du ejer går til “samfundet” hvis du dør, så tror jeg der vil være et stort incitament til at bruge pengene eller forære dem væk eller give dem til sine børn mens man lever.

Det her skal læses i, hvad jeg tror er trådens ånd - tanker fra et sted på Sjælland :smile:

Jeg forstår ikke helt Sigils forslag. Men jeg er i høj grad for at man forenkler skattelovgivningen, som efter min mening er alt for kompliceret, og har alt for mange smuthuller.

Efter min mening er det alt for let ved hjælp af et selskab at undgå at betale skat her i landet. Ikke ved direkte at snyde i skat, men ved at udnytte de skatteregler vi har.

Jeg har selv - til dels af skattemæssige årsager - oprettet et selskab her i landet der ikke laver andet end at placere kapital. Men det giver ikke rigtigt mening for mig, at der skulle være en skattemæssig fordel ved at oprette et selskab. Er det ikke bare at give en skattemæssig fordel til dem der kan oprette sådan et selskab?

Og jeg kunne let slippe for skat her i landet ved at oprette et datterselskab i et andet land med lavere beskatning, som f.eks. Luxemburg. Den eneste grund til, at jeg ikke har gjort det er, at jeg synes det er forkert og en (lovlig, men umoralsk) omgåelse af skattereglerne.

Hvorfor har vi den store forskel på beskatningsreglerne mellem virksomheder og privatpersoner? Er det fordi virksomhederne igennem tiden har været bedre til at påvirke politikerne end privatpersoner har?

NEJ For så får vi ikke beskattet McDonald, Coca Cola og andre Int virksomheder: En model som fanger transferpricing kan være: Skat = (lokal omsætning/global omsætning ) x global profit

1 Like

Udenlandske virksomheder i Danmark skal vel betale deres forbrug af det Danmark har fællesudgifter til, da de jo er forbrugere af det hele. F.eks. udgifter til plejehjem bevirker at arbejdsstyrken kan passe deres arbejde, udgifter til infrastrukturen, vores sundhed, teknik osv. gør det samme.
Set sådan, kan alle typer virksomheder sidestilles, uanset selskabsform.
F.eks. en arbejder ressource, hvad enten det er ejeren eller medarbejderen, koster løn + en faktor udregnet for hvad en borger, i arbejdsstyrken, skal bidrage med til fællesudgifterne, som virksomheden så indbetaler, før de trækker penge ud af selskabet til andet, hvor staten vel ikke har noget ærinde at gøre.
Det vil nok være mest hensigtsmæssigt med en basisydelse ( som således vil være en del af fællesudgifterne) og man så, hvis man ønsker det, derudover, kan den enkelte forsikre sig i tilfælde af arbejdsløshed, barsel, uarbejdsdygtighed osv. Herefter har den enkelte virksomhed eller borger vel fri vilje til at disponere over resten af hvad adfærden indbringer.

Der er vel et eller andet sted fordele og ulemper lige meget hvordan man gør det. Synes det er ærgeligt at skatteprocenten er så høj at virksomheder som nævnt (McD, Coca Cola mv.) udnytte muligheden for transferpricing for at udgå den høje danske skat kontra andre lande. Men faktisk er den danske virksomhedsskat på niveau med mange andre lande. Der er dog nogle såsom Irland der ligger væsentligt under, hvorfor virksomheder som Google f.eks. vælger at lægge deres hovedkontor der i stedet for f.eks. Danmark. Havde vi haft dem i Danmark, ville det f.eks. have givet en stor del til den danske skattekasse.

Men det er bare mine tanker…

Så mister forbrugerne købekraft og det vil skabe færre jobs.

Det bedste sted at beskatte er på de ting som folk køber. Læs lidt om eksternaliteter og Pigou.