Vedtægtsændring - Kønskvotering


(Preben Lund Foged Rasmussen) #21

Jeg mener at debatten er vigtig. Og principielt er jeg en stor tilhænger af ligestilling, for alle mennesker. Det vigtigste for mig er dog ikke hvilket køn folk har, men om hjertet er varmt, og der er jordforbindelse. Hvis man går ind for Ås politik i øvrigt, mener jeg ikke der er behov for kvotering. Med værdierne kan vi nå meget længere ud.


(Astrid Carl) #22

Som almindeligt medlem vil jeg gerne bidrage med min personlige holdning. Og jeg er ubetinget FOR kønskvotering, og meget gerne en 5:5 ud af 11, eller 4:4 ud af 9.

Det skyldes, at jeg oplever, at der er stor kulturforskel på de to køn, uanset hvor empatisk og indfølende man er som mand, og hvor handlekraftig og resolut man er som kvinde. De værdier (ikke vores kerneværdier) man lægger til grund for betragtninger og beslutninger er ofte meget forskellige mellem de to køn. Og begge er vigtige.

Da hvert køn udgør omtrent halvdelen af befolkningen er det i min optik også helt på sin plads, at de er ligeligt repræsenteret i alle fora. Alternativet prioriterer nemlig begge de traditionelle køn lige højt - i alle sammenhænge.

Jeg hører ofte argumentet med, at det ene køn står med en svag kandidatliste og at det derfor er uhensigtsmæssigt, at kandidaterne derfra modtager valg. Dertil har jeg kun én bemærkning: hvis man synes kandidatfeltet er for svagt, har vi ALLE et ansvar for at prikke dygtige og arbejdsomme mennesker på skulderen og sige “var det ikke noget for dig”?

Jeg har ikke spor imod at blive valgt, fordi jeg er kvinde. Og jeg har ikke spor imod at vælge kvinder, fordi de er kvinder. Jeg synes det er meget værre at blive valgt FRA fordi man er kvinde, fordi kulturen i organisationen er, at det kun er maskuline dyder, der er attraktive i ledelsesfora. Så for at holde fast i at begge køn repræsenterer vigtige egenskaber, synes jeg det er vigtigt, at vi som et led i en ny politisk kultur også holder fast i at begge køn har lige vilkår.


(Nis Vilhelm Benn) #23

Kære alle,

Personligt er jeg imod kønskvotering - og alle slags kvotering… fordi jeg ikke mener, at de bidrager til at løse strukturelle udfordringer. Mere relevant i denne sammenhæng har jeg to primære argumenter i mod. Jeg foreslår løsninger, der tager højde for begge. Håber I kan li’ dem :slight_smile:

Det ene er, at kvotering begrænser medlemmernes mulighed for at vælge de, som de mener er mest kvalificerede. I hvert fald når kvoteringen træder i kraft. Det mener jeg helt principielt ikke er specielt demokratisk. Dette argument gælder kun i situationer, som vores, hvor en skare er personer skal vælge nogle andre. Der er en løsning på dette: Nemlig afstemning på separate mande- og kvindelister. Dette tydeliggør, at man i sin forenings vedtægter har valgt at begrænse medlemmernes valgfrihed (og det kan være fair nok) - men så strukturerer man valget, så de får lov at stemme frit inden for de rammer.

Det andet argument er, at man ikke i en situation, hvor man er afhængig af kandidaturer kan kvotere valghandlingen med håb om, at det giver det bedst mulige resultat. I en selvsupplerende bestyrelse er det ret let at kvotere - man går bare ud og vælger en af ‘dem’, man mangler og som man mener er kvalificeret. I en situation som vores, så kan påvirke, men ikke styre, et kandidatfelt. Lad os sige, at der var 20 mænd og 10 kvinder opstillet, hvoraf 20 % var dårlige kandidater. De resterende er ‘gode’ og kompetencerne er varierede. Der er 16 ‘gode’ mandlige kandidater og 8 ‘gode’ kvindelige kandidater. Der er et bredere udsnit af kompetencer blandt mændende end kvinderne alene af den grund, at de er flere opstillede (leger vi). Ved vores nuværende valg kan vi vælge 4 fra hvert køn (dvs. 20 af mændene og 50% af kvinderne - kun de gode kandidater). Hvis man kun bruger sin fornuft, så er det at foretrække at få den 5. mest kvalificerede blandt 16 mænd fremfor den 4. mest kvalificerede blandt 8 kvinder. Det er simpelthen mest sandsynligt (også hvis eksemplet var ‘vendt om’), at en streng kvotering mindsker bestyrelsens kompetenceniveau MED MINDRE der er lige mange gode kandidater, der stiller op.

Jeg kan se flere muligheder for at tage højde for dette:
a) Ændre kønskvoteringen til 6-3. Kvindelige og mandlige værdier (hvis vi tror de er iboende kønnet, og det gør vi siden vi har drøftelsen) vil derfor altid være repræsenteret i drøftelserne - og det er det vigtigste, da meget få beslutninger træffes ved afstemning.
b) Forpligte foreningen og alle bestyrelser i den på at opstille mindst syv dygtige kvindelige og syv dygtige mandlige kandidater til hovedbestyrelsen hvert år (hvis alle skal vælges - ellers mindst fire per år). Hermed målstyrer man opstillingsfeltet og ikke valgresultatet og respekterer dermed medlemmernes ret til at vælge. (Muligvis er denne målsætning lidt fattig ift. mangfoldighed - så den kan nok udbygges med et par øvrige mål, hvis det skulle være. Man kunne gå efter at leve op til 4 af 5 opstillede måltal - eksempelvis).

I mit forsvar for medlemmernes ret til at vælge mere frit antager jeg også, at de stemmer rationelt på de bedste kandidater. Det kan man sagtens problematisere. Det vil i mine øjne pege på 6-3 løsningen frem for målstyring på kandidater.

Smil herfra - og god søndag til alle


(Ivan Dan Kastrup Flændsdal) #24

men ved kønskvotering vælger man så netop ikke nogle fra netop p.g.a. deres køn? mand eller kvinden det er vel lige slemt?

Personligt heler jeg nok til inden kønskvotering, men mener også at vi skal prøver at finde nogle løsninger der stille så mangen som mugligt tilfreds og @Nis_Vilhelm_Benn’s forslag her er i hvert fald nogle gode bud.


(Lena Brendstrup) #25

Til de der mener at kønskvotering har noget udemokratisk indbygget i sig, vil jeg gerne lige komme med et par indspark. Kvinder og mænd handler forskelligt. Ikke nødvendigvis fordi der er den store indbyggede forskel på kønene, men fordi vores samfund behandler mennesker forskelligt på baggrund af deres køn og fordi vi mødes af forskellige forventninger og muligheder baseret på vores køn. Når jeg mener at kønskvotering er en nødvendighed indtil de strukturelle forskelle er fjernet, er det også fordi det at lade kønnene være ligeligt repræsenteret er med til at skabe de lige vilkår og muligheder, som er mit ideal. Rammerne påvirkes positivt af lige repræsentation.
Vi kunne sagtens finde andre parametre for strukturelle uligheder, og bør lige så energisk modarbejde disse uligheder. Ulighed mellem køn er bare så klassisk og trænger så frygtelig til at blive håndteret åbent. Lad os nu få drejet halsen om på kønsuligheden, så vi kan komme videre.


(Ivan Dan Kastrup Flændsdal) #26

men opretholder man ikke netop uligheden, ved at lade noget så ligegyldigt/spændende som køn spille ind? og det at du giver det ene køn positiv særbehandling giver du så ikke også det andet negativ særbehandling?

som astrid skrev : [quote=“astridcarl, post:22, topic:1848”]
Jeg synes det er meget værre at blive valgt FRA fordi man er kvinde,
[/quote]
Gælder det så ikke også

Jeg synes det er meget værre at blive valgt FRA fordi man er mand?.

de


(Lena Brendstrup) #27

Man opretholder uligheden ved ikke at ændre på de rammer som ligheden skal vokse frem af.Og med lighed mener jeg ikke ensartethed men i respekten for menneskers individuelle forskellighed, skabe de rammer, der giver bedst mulighed for at individer kan udfolde deres forskellighed.


(Ivan Dan Kastrup Flændsdal) #28

men er det ikke vigtiger at man har ligeværd? og kun ved ikke at have særbehandling kan man opnå ligeværd. lighed er en utopi, jeg har ikke lighed med min kone, og jeg er ret glad for den forskel der er :wink: men vi har ligeværd…


(Astrid Carl) #29

Der er da ikke noget køn, der får særbehandling, Ivan? Begge køn får derimod LIGE behandling???


(Ivan Dan Kastrup Flændsdal) #30

Interesant at man kan se så forskallingen på kønsmæssig ligefordeling :joy:

Men du har ret i dit udtryk, alle få lige behandling, men er det vi vil opnå?

D. 8. Marts hørte jeg en interview med Ruth Bader Ginsburg’ hun er den først kvinden i USA’s højste ret, tiltrådt i 1993, hun blev spurgt om hvor når hun mente der var opnået total lige stilling, hendens svar :“nå alle ni højsterets dommere er kvinder”…

Og med det mente hun at nå der ikke længere var nogle der kiggede på køn!


(Ulla Manel Berghagen) #31

Jeg er medlem af Alternativet og sidder i den arbejdsgruppe, der igennem 9 måneder har arbejdet på at definere Alternativets ligestilling og mangfoldighedspolitik - en politik vi ikke har på området endnu, men som forhåbentlig bliver behandlet i Politisk Forum den 17. april.

Jeg synes det er interessant, hvorfor vi overhovedet diskutere om kønskvotering skal fjernes fra vedtægterne, når vi end ikke har en ligestilling og mangfoldighedspolitik på plads i vores parti.

Det giver dog fint mening, at diskutere begrebet kønskvotering - fordele og ulemper herved.

Vedtægter skaber en kultur i et parti - udover at være et regelsæt, som man kan henholde sig til, hvis man er i tvivl om fremgangsmåder etc. i vores parti.

Problemet med begrebet kønsvotering er, at mennesker ofte forholder sig til det fra en ‘jeg synes’, ‘jeg mener’ afsæt og et narrativ, der ofte er blottet for viden og uden konkrete eksempler på, hvordan kønskvotering egentlig virker og hvilken hensigt, der ligger bag dette redskab.

 • Ofte bruges kønskvotering som en overgang, for at fremme lige repræsentation af kønnene i en bestyrelse, opstilling af kandidater til f.eks. kommunale valg, Folketinget etc.

 • Kønskvotering skal ikke forveksles med kvindekvotering, som et indlæg længere oppe forsøger at sidestille.

 • Kønskvotering er at tilgodese begge køn - ligeværdigt - i et opstillingsfelt af kandidater. (Eksemplet findes, hvor opstillede kandidater til en bestyrelsen i Alternativet, har været i undertal på den mandlige side og kønskvoteringen har derfor givet den pgl. bestyrelse mulighed for en lige kønsdelt bestyrelse.

 • Kønskvotering giver IKKE svar på, om en kandidat er ’ bedst egnet’ eller ‘mest kvalificeret’ - den slags udsagn er en subjektiv størrelse og det kunne man sagtens lave en opstilling på, som parti - hvis man gad og fandt det interessant!

 • Kønskvotering er et hult redskab, hvis vi som parti ikke opstiller en strategi for, hvordan vi på de indre linjer forsøger at løse ligestillet og mangfoldige bestyrelser, lokalkredse, opstillingslister af kandidater til kommunale valg og Folketinget.

Forslag: Vi bevarer kønskvoteringen i en 3-5 årige periode, sideløbende med at der aktivt arbejdes på en plan/strategi der skal gøre Alternativet til det mest mangfoldige parti i verden.

Vores samfund har 3 udfordringer (sikkert flere, men lige med omdrejningspunkt i emnet her):

 1. At skabe et mere ligestillet samfund - hvor kønnene har lige muligheder - særligt på det uformelle plan. (Ligestillingsloven findes, men afspejler ikke nødvendigvis virkeligheden)

2)) At skabe et politisk landskab, hvor repræsentation af mangfoldighed går foran ‘den bedst egnet, ’ bedst kvalificeret’ kandidat.
Mangfoldig repræsentation, skal her forstås som, nydanskere/gammel danskere, troende/ikke troende, lavt uddannet/højtuddannet, Handicappet. Ung/gammel etc…

 1. Alternativet skal gå forrest og skabe en strategi, der implementere de 2 ovenstående spor i vores parti - både på indre og ydre linjer.

// Ulla.


(Nis Jørgensen) #32

Jeg er ked af at forslaget om mindre grad af kvotering (7-4) er røget ud sammen med forslaget om at øge HB’s størrelse til 11. Jeg synes at den var et pragmatisk forsøg på at finde et kompromis mellem dem der gerne vil have kvotering og dem der ikke vil. Jeg vil gerne stille det som ændringsforslag

Et alternativt forslag - som desværre nok er lidt for kompliceret at forklare - kunne være følgende:

Ved afgivelse af stemme kan man angive med et flueben, at man ønsker at ens stemme indgår i kønskvoteringen. Såfremt der ikke vælges det ønskede antal kvinder og mænd, omvægtes alle de kønskvoterede stemmer, således at deres samlede vægt bibeholdes, men forskydes mod det underrepræsenterede køn. Hvis alle vælger kønskvoteringen til, bliver resultatet det samme som med “normal” kønskvotering.

Jeg har en algoritme til hvordan det praktisk kunne beregnes - men den fylder nok ca 1/2 A4-side, hvis den skal beskrives fuldt ud, og den vil stadig være svær at forklare …


(Astrid Carl) #33

I dag har vi haft ekstraordinært årsmøde i Storkreds Østjylland. Vi skulle vælge folketingskandidater og vi skulle vælge nye supplerende medlemmer til den siddende bestyrelse, hvor vi havde brugt suppleantlisten op og i øvrigt udvidet bestyrelsen til 9 personer.

Til bestyrelsen var der oprindeligt 6 kandidater - heraf var der 1 kvinde. Til Folketinget var der 10 kandidater - heraf 2 kvinder. Så med andre ord var det maksimalt 20 % af kandidaterne, der var kvinder. Der er lang vej endnu, søstre!

Jeg synes slet ikke, det er Alternativet værdigt, at vi er så ufatteligt skævt repræsenteret. Jeg håber virkelig, at der er en større lighed fremover.


(Astrid Carl) #34

Jo, Ivan - indtil videre går jeg ind for at behandle alle lige… jeg ved godt, at med børneopdragelse og ansatte, betyder det ikke at man behandler alle lige, hvis man behandler dem ens - men på kønssiden er der virkelig brug for at gøre noget.


(Astrid Carl) #35

HBs formandskab ønskede ikke 11 medlemmer - de mente det ville være for stort og uoperationelt.

Mht 4:4 eller 3:5, sås handler det om, at vi ønsker at lave et samlende forslag, - og vi antager, at det er mindre kontroversielt at ændre LIDT i de eksisterende paragraffer, end det er at ændre MEGET i dem.


(Ulla Manel Berghagen) #36

Ja, jeg enig i at det er problematisk - hvorfor jeg foreslår, at vi fortsætter med kønskvotering, indtil Alternativet har lavet en strategi, der skal skabe en mangfoldig og lige(køns)stillet kandidatopstilling.


(Ivan Dan Kastrup Flændsdal) #37

Jeg har aldrig sagt at der ikke er brug for gøre noget.

Det springer her er hvorfor var der kun 20% kvinder? hvis der kun er 20% kvindelige medlemmer er det vel ok, men da det nok ikke er tilfælde å er problemet vel hvorfor er der ikke flere kvinder der stille op?

Men det viser netop at vejen frem ikke bare er kønskvotering, men at det er andre steder problemet ligge. Hvis mænd ville tage deres ansvar for afkommet tro jeg vi kom langt… Men lige der kan jeg jo sagtes være hellig idet jeg tog ½ år hjemme med min yngste (han er i dag 18år, så det er kun 19 år siden vi mænd fik lov til at tage forældreorlov i et ½ år.)

og med fare for at blive hægt af medlemmer af dansk kvindesamfund, så skulle kvinderne måske også ture tage deres ansvar i samfundet.

så nej jeg underkender slet ikke at der er nogle udfordringer. men jeg mener at kønskvotering er med til at holde køns uligheden ved lige…

kunne også formuleres som “Kønskvotering er at gøre dit køn vigtiger end hvad du kan og hvad du ståfor”[quote=“Ulla_manel, post:31, topic:1848”]
At skabe et politisk landskab, hvor repræsentation af mangfoldighed går foran ‘den bedst egnet, ’ bedst kvalificeret’ kandidat.
[/quote]
det er jeg så ikke ening i kun ved at se forbi mand/kvinde, nydanskere/gammel danskere, troende/ikke troende, lavt uddannet/højtuddannet, Handicappet. Ung/gammel etc…, og vælge ud fra den bedst egnet har vi opnået real mangfoldighed og ligeværd.


(Ulla Manel Berghagen) #38

**[quote=“Ivan_K_Flaendsdal, post:37, topic:1848”]
Det springer her er hvorfor var der kun 20% kvinder? hvis der kun er 20% kvindelige medlemmer er det vel ok, men da det nok ikke er tilfælde å er problemet vel hvorfor er der ikke flere kvinder der stille op?
[/quote]

Hovedet på sømmet, Ivan… ! Ja, hvorfor er der ikke flere kvinder der stiller op til politisk repræsentation?

Der er stor forskel på, at antage vi er ligestillet og mangfoldige i vores parti - og på den anden side, konsekvent kigge på den repræsentative virkelighed, som vi står i anno 2016.

Alternativet havde 27% opstillede kvindelige kandidater til Folketingsvalget i 2015 - det gjorde os til dét parti, med laveste kvindelig repræsentation af alle partier, der kom over spærregrænsen til 2015 valget.

Det vil stå meget værre til ved de kommunale valg i 2017, hvis vi ikke allerede nu, retter et fokus på disse udfordringer.

Opgøret

 • At tro at vi har fuld ligestilling i Danmark og i Alternativet som parti, er ikke korrekt!

 • At tro at ligestilling og mangfoldig repræsentation kommer af sig selv, viser masser af studier og forskning, er ganske ukorrekt og ofte udsagn, der kommer fra det privilegeret menneske, der i forvejen føler sig repræsenteret eller måske ikke tør være normkritiske!

 • Når vi antager, at ligestilling og mangfoldig repræsentation kommer af sig selv, så glemmer vi at stille en masse væsentlige spørgsmål; Hvilke barriere findes der hos de underrepræsenteret grupper, som vi som parti, ønsker skal stille op? - hvorledes kan vi som parti afhjælpe disse barriere? - Er det et demokratisk problem, når grupper i vores samfund ikke er repræsenteret i vores parti, både i vores Bevægelse, som frivillig, som politisk repræsentant etc?

 • Det handler om et internt opgør i vores parti, om vi er modige nok og ønsker at sætte ligestilling og mangfoldig repræsentation på dagsordenen - altså, tør vi være proaktive på denne front som parti!?

For at løse det problem, er vi nød til som parti, at lave en strategi for, hvordan vi fremadrettet vil initiere flere kvinder til at stille op og dér, hvor mændene er i mindretal - vice versa.
Desuden, har vi også hele mangfoldighedsaspektet… Det skal der også laves en strategi for.
Derfor mener jeg, at vi bør fastholde kønskvotering, indtil vi som parti har lagt en strategi for, hvordan der bliver øget politisk repræsentation af kvinder og andre underrepræsenteret grupper.

Blot nogle tal og facts.

Den politiske repræsentation i 2016 af kvinder er faldende, svagt nedadgående i Folketinget og udpræget ved kommunale valg.

Borgmestre i 2013.

12 kvindelige borgmestre ( svarer til 12%)

Venstre: 3. kvindelige borgmestre, ud af 48 borgmestre fra partiet Venstre.
Socialdemokratiet: 3 kvindelige borgmestre ud af 33.

Partiernes ansvar:

De politiske partier har monopol på opstilling af kandidater, og har dermed hovedansvaret for en skæv politisk repræsentation. Partierne har også mulighed for at skabe forandring.

 • det gælder m.h.t. køn

 • indvandrerbaggrund (kun 2 i FT 2015)

 • social baggrund, seksuelle præferenser m.v.

 • mens geografisk repræsentation er indbygget i valgsystemet til Folketinget (dog ikke til kommunal- og regionsvalg.

Hvad gør vores naboland, Sverige, ift. kønskvotering?

Ingen lovgivning - men visse politiske partier (midterpartier , Socialdemokratiet, Miljöpartiet og Vänsterpartier) har vedtaget egne kvoteringsregler for partiet internt + på listerne, mest 50-50 % og skiftevis M/K (”zipper system” since the 1990s). No legal sanctions.

De borgerlige partier har også i praksis 50-50 %, men ikke formelt nedskrevet.
Undtagelse: Sverigedemokraterne

Kilde - Drude Dahlerup - Professor og forsker indenfor politisk repræsentation og genderstudies/2016


(Per Long) #39

Måske er vi kommet tættere på at kønnene ikke er så forskellige mere, det er en del af den menneskelige udvikling, og Danmark og Norden er nok nogle af de lande hvor vi er længst fremme med at ligne hinanden mht at tænke og reagere ud fra hjertet og med empati og forståelse
Jeg tror snart vi er parat til at give slip på kønskvotering i Alternativet - da det ser ud til at mennesker uanset køn - netop bliver draget af et parti - en bevægelse - som sætter vores 6 værdier og dogmerne højt - i vores måde at tænke og agere på.
Så hvad jeg ser omkring mig i Alternativet lokalt i Furesø, Nordsjælland og København er at mænd i høj grad handler og tænker mere empatisk, ydmygt og med tanker om andre end måske mænd andre steder og hvad mænd har gjort indtil nu
Så jeg tror vi er ved at være klar til at vælge de bedste mennesker til de forskellige poster i Alternativet og give slip på tanken om at vi skal styre antallet af hver køn - er det netop ikke en kontrollerende måde at gøre det på, hvor der mangler tillid, gennemsigtighed og generøsitet - det er mine tanker

 • i bestyrelsen i Furesø er vi 5 kvinder og 2 mænd - og jeg vil gerne opleve bestyrelsen som en gruppe mennesker, som har LYST TIL at gøre noget godt - være med til at gøre en forskel - og med hjælp fra værdierne, har jeg en fornemmelse af, at det ikke er så vigtigt hvilket køn man er, men mere om hvordan man tænker og føler og hvordan det kommer ud i verden - via handling og vores aktiviteter
  Det var bare min vinkel - jeg er en mand - men tænker meget varsomt og har prøvet at have fokus på mit hjerte og min kærlighed de sidste 30 år - i alt hvad jeg foretager mig - og det vil jeg fortsætte med - jeg tror det passer rigtig godt ind i Alternativet eller Alternativet passer rigtig godt til den jeg er - og mange af mine venner har også arbejdet med sig selv i rigtig mange år og måske set at det er hjertet der sejrer - og mange af dem, har netop ligesom mig, endelig fundet et parti - en bevægelse - som vi kan være i med disse kvaliteter
  Men uanset hvad - så er vi et fantastisk parti hvor der er plads til alle uanset hvor forskellige vi er

(Lena Brendstrup) #40

Kære Per Long At kønnene ikke er så forskellige mere modbevises af den store kønsulighed der stadig findes i Danmark og resten af verden. Kvinder er i mindre grad repræsenterede på ledende poster i både politiske sammenhænge og i virksomhedernes bestyrelser. Kvinder opnår lavere lønninger og dårligere pension. Trods en relativ kønsneutral lovgivning er det stadig kvinderne der yder omsorg for de små børn på en måde så det skader deres indtægt og ancinnitet. Så længe disse strukturelle skævheder i samfundet ikke er rettet, må vi handle for at rette op på skævhederne. Kønskvotering kan ikke alle løse problemet, men vi bliver nødt til at adressere de forhindringer der er, for at kvinder og mænd på lige og frie vilkår har mulighed for at vælge uden skelen til køn.