Vedtægtsændring - Kønskvotering

Kære alle sammen
Kønskvotering er et emne, der virkelig kan få sindene i kog! Hvad mener DU??

Som forperson i Vedtægtsudvalget har jeg i de seneste uger opsøgt så mange samtaler som muligt med alle de medlemmer af Alternativet, jeg løber ind i, om vores vedtægtsændringsforslag.

Det står klokkeklart i vores landsvedtægter, at vi har kønskvotering til HB, og i mange af vores øvrige vedtægter (f.eks. til Storkredsforeningerne) står der, at vi tilstræber en ligelig repræsentation af kønnene eller noget tilsvarende.

Nogle har opfattet den eksakte ordlyd i vores nuværende vedtægter som unødvendig streng (fraregnet forpersonen skal der være 4 af hvert køn), og der har allerede kort tid efter sidste årsmøde været forslag om at bløde den en smule op, så hovedbestyrelsen blot skulle bestå af 4 af det ene køn og 5 af det andet køn, uanset hvilket køn forpersonen havde.

Dette har nu ført til, at andre ønsker at bløde den endnu mere op, så der kun skal være 3 af det mindst repræsenterede køn, og 6 af det andet. Atter andre foreslår helt at ophæve kvoteringen, og lade stemmeafgivelserne helt bestemme, hvem der skal ind, uanset køn.

MEN HVAD MENER DU??

I de samtaler jeg deltager i, er der ofte store passioner om dette emne. Og jeg kan godt afsløre at de er både for og imod. Der er også dem, der ikke har lyst til at sige, at de er imod kønskvotering, men alle deres udtalelser og forslag handler om at ophæve kønskvoteringen.

I min optik er vedtægtsudvalgets fornemmeste opgave at samle vores parti og ikke fremme fraktioner og splittelser gennem vedtægterne. Derfor er jeg ude i alvorlige overvejelser om, at vi slet ikke skal fremsætte ændringsforslag om et emne, der er så kontroversielt, på baggrund af så beskeden en intern diskussion… men hvad tænker I?

I denne sammenhæng vil jeg meget gerne vide, om du er hang-around og ikke medlem af Alternativet, eller om du er medlem af Alternativet, når du udtaler dig, for det er af betydning for os, at der er rødder i vores medlemsskare, når vi fremsætter vedtægtsændringsforslag.

Jeg håber meget du har lyst til at bidrage til debatten uanset hvilket synspunkt du har :slight_smile:

1 Like

Jeg er tilhænger af at afskaffe paragraffen. Dels fordi jeg ser den have negative konsekvenser i praksis, og positive konsekvenser højst i teorien (måske fordi jeg ikke vægter en ligelig kønsfordeling særlig højt i sig selv), dels fordi dens antagelse om at kandidaterne entydigt kan kategoriseres som enten “mænd” eller “kvinder” er problematisk. Jeg er faktisk forundret over at formuleringen er kommet ind i vedtægterne hos et parti med så stærk tilknytning til LGBT-miljøet.

8 Likes

Vi foreslår at udvide HB til 11 personer, og arbejder på at der skal være plads til et medlem, der har et ukonventionelt køn. Så den del af overvejelserne er det OK at udelade lige nu og her.

Jeg er enig - den bør afskaffes helt. Det virker forkert at fokusere på køn, når vi netop ikke vil vægte køn alene som en kompetencegivende egenskab.

3 Likes

Medlem - Roskilde
Til årsmødet i storkreds Sjælland undrede det mig også at der kun var fokus på mænd og kvinder.
Jeg ser gerne at vi i stedet stræber efter en mangfoldig repræsentation af alle køn (herunder det 3. køn og transkønnede.)
På den måde er der ingen krav, men et klart signal om at HB bør blandes jævnt og at stillerne også forholder sig til dette…

Hvem er det der siger, at vi ikke vil vægte køn alene som kompetencegivende egenskab??

Det har vi tænkt ind i vores forslag :slight_smile:

Det siger jeg :wink: Og det siger vi implicit, fordi vi ligestiller alle slags køn. Det kan være én egenskab af mange, men den vægtes lige nu udslagsgivende.

hvad i alverden er et ukonventionelt køn ???

Ukonventionelle køn er transkønnede, transseksuelle, intetkønnede og andet…
Det er køn der i større grad bygger på en social, neurologisk og psykisk beskrivelse af køn frem for en biologisk…

Jeg går udfra, at det vi her taler om er §7 stk 15. Jeg er med på, at vi i vedtægterne også har en §16 stk. 2, som omhandler mangfoldighed i al almindelighed.
Jeg mener, at køn kun er en af mange kulturelle markører. Jeg finder derfor, at opdelingen af vores medlemmer i køn, selv når dette inkluderer alle slags køn, er en noget snæver forståelse af mangfoldighed, eller mærkelig (og i mine øje misforstået) fremhævelse af en markør … nemlig køn. For man kunne jo nok få en HB sammensat med ligelig fordeling imellem kønnene, men hvis de alle er under 35, bor i de større byer, har en akademisk baggrund, ikke har børn, og alle er etnisk danske kristne, så vil HB nok være i balance kønsmæssigt, men helt skæv på andre måder. Jeg synes derfor, at man bør slette vedtægten om kønsfordeling.

Til gengæld synes jeg:

  • at man skal lade §16 stk. 2 også gælde HB (den om mangfoldighed), således at vi ikke har mangfoldighed og så en lidt finere mangfildighed, er hedder kønskvotering.
  • at man bør opstille mål for hvor mangfoldig en HB bør være og så i praksis vise, at man arbejder for disse mål, hvilket ikke skal være i vedtægterne, men en opgave der stilles til Årsmødet
  • at HB arbejder for at bringe et mangfoldigt felt af kandidater på banen til næste Årsmøde.
4 Likes

Jeg synes ikke der er tvivl om at vi som minimum bør rette den nuværende skævhed der er med at kønskvoteringen kan sikre et 5 mandat til det ene køn i en situation hvor fordelingen er 5/4. Det var det vi så sidste år, og det har jeg ikke hørt nogen påstå var smart. Den sidst valgte kvinde kom ind med 65 stemmer og førstesuppleanten (en mand) havde vist 189 stemmer i en bestyrelse med 5 kvinder og 4 mænd. Det faldt mange for brystet som værende et ret uhensigtsmæssigt resultat.

Når det er sagt, så er kønskvoteringen et emne der ikke mindst ligger nogle af de oprindelige stiftere meget på sinde, og der ligger for mig en grund til at vægte den visdom, idet man må sige at Uffe & Co er lykkedes med mange gode ting og fortjener noget goodwill for det. Vi har bl.a. haft nogle markante kvinder som forpersoner, og også som bestyrelsemedlemmer, og jeg tror bestemt af noget af den kvalitet af positiv energi der er i Alternativet skyldes denne markante tilstedeværelse af feminin energi. Så det synes jeg vi skal bevare og ikke overse kønskvoteringens betydning for at det er sådan i dag.

Paradoksalt nok kæmpede jeg i Allinge 2014 for at afskaffe netop denne klausul. Min senere erfaring i partiet har dog ledt mig til at skifte standpunkt i denne sag, og jeg tænker at en kønskvotering har sine gode sider, men at det også kan gå for vidt.

For mig tror jeg det gyldne kompromis ligger i en 4/4 kønskvotering i en 11 personers bestyrelse. Det giver en markant kønskvotering, men også lidt flex idet 3 personer vælges alene pga af stemmetal, og baseret på de første års erfaringer med valg til HB tror jeg at kønskvoteringen får ingen, eller næsten igen, betydning i dette scenarie.

FYI: har jeg siddet med i vedtægtsudvalget og drøftet disse ting.

En mulighed er at sætte de forskellige dimensioner i HB’s sammensætning til afstemning særskilt på årsmødet som jeg skitserer i posten om hovedbestyrelsen her: Vedtægtsændring - Valg til hovedbestyrelsen (HB)

1 Like

Så skal jeg love for at du tager munden fuld, Thomas, ved at sige at “vi” ikke vil vægte det :slight_smile:

Astrid - tak fordi du bringer det på bane.
Jeg har nu været i lokalforeningen i Furesø i ½ år og er genvalgt. Vi er 2 mænd og resten er kvinder - nemlig 5 kvinder. - er det et problem. Ja at vi så ikke blev nok til bestyrelsen og måske måtte opløse foreningen - HVORFOR ER DET SÅ VIGTIGT hvilket køn man ER?
Hvorfor skal der i 2016 i DK overhovedet være så meget fokus på om hvad køn man er i en bestyrelse - et udvalg … er det ikke lidt gammeldags - netop også fordi der nu er noget der måske hedder 3. køn.
Man kunne så også begynde at tale om maskuline kvinder og feminine mænd - men har det overhovedet betydning.
Er det vigtigste ikke bare, at det er nogle mennesker som vil være med i Alternativet og give og dele deres energi, mening, viden og deres synspunkter -
Så jeg synes bestemt ikke kønskvotering skal være i vores vedtægter.

Hej Per

Det er en rimelig indvending du kommer med. De fleste storkredse og lokalforeninger i Alternativet har dog så vidt jeg ved fravalgt kønskvotering af præcis den grund du nævner - risiko for mangel på kandidater. Men det er klart at dette problem bliver mindre i takt med at man bevæger sig imod toppen fordi kandidatfeltet bliver større.

Rigtig mange organisationer er dominerer af maskuline værdier fordi mænd ofte er mere fremme i skoene, og jeg tror egentlig vi er godt tjent med en positiv favorisering af det feminine i en verden hvor feminine værdier og jorden generelt bliver tromlet af en industri som er vokset ud af en patriarkalsk æra - og hvor mænd bla. i industrien stadig sidder tungt på magten.

1 Like

Jeg er enig med mange af dine betragtninger, men jeg synes bare det er farligt at basere kvoteringens hensigtsmæssighed på, at der skal være et stort og kompetent kandidatfelt. Jeg synes slet ikke det er givet.

Hej Thomas. Hvordan laver du de smarte citat felter som du kommenterer på?

1 Like

Når man markerer tekst får man muligheden for at citere. :slight_smile:

1 Like

TAK for din forståelse og indsigt Rolf, i hvordan det er lokalt i forhold til “toppen” - jeg synes bare jeg ville bidrage med at det ikke altid er et problem ( og at vi her lokalt næsten har det modsatte problem - hvis det er et problem - at vi har 2 mænd og 5 kvinder i vores bestyrelse) og at vi måske skulle overveje at vi ser på mennesker og ikke hvad køn de har.
Men derudover er jeg MEGET enig med dig, om det sidste du skriver, at verden er desværre præget at alt for mange dumme mænd som ikke har omsorg og kærlighed med i deres beslutninger, som så gør at verden lider af et alt for mandsdomineret/maskulin-domineret samfund
Så det ville være dejligt at få flere og flere omsorgsfulde mennesker ind i politik osv - men måske er tiden inde til at flere og flere mænd har de egenskaber, så en god blanding af køn er godt, men måske mere og mere irrelevant - især i vores parti - hvor værdierne gerne skulle få hver enkelt menneske til at bruge mere empati og ydmyghed, ærlighed og kærlighed - og bestemt også mod og humor.
Jeg tror vi er stærkt på vej i den menneskelige udvikling - og hvis ikke er parat nu, så i nær fremtid. at kunne slippe tanken om hvilket køn, men snarere HVORDAN det menneske ER, som gerne vil vælges til en post, et udvalg osv

Personligt er jeg ret meget i tvivl om, hvorvidt jeg går ind for kønskvotering eller ej:

  • På den ene side ville jeg have det meget underligt med, hvis jeg kun var valgt, fordi jeg var kvinde og ikke fordi medlemmerne mente, at jeg var kompetent nok til at udføre opgaven
  • På den anden side undrer jeg mig over, hvor mange mænd, der generelt besidder topposter i vores samfund - og jeg tror, at Alternativet virkelig kunne være et foregangsforum, hvis vi blev bedre til at skubbe kvinder frem. Ikke foran mænd, men på lige fod med mænd.

Når det er sagt, er jeg ikke nødvendigvis sikker på at kvoter er den rigtige måde at gøre det på. Alligevel kan det undre mig, at der sidste år (så vidt jeg husker) var opstillet 22 mænd og 7 kvinder - hvorefter flere trak sig. Hvad er det, der gør, at kvinder ikke stiller op? For mig er det spørgsmål mere interessant, end diskussionen om kvindekvoter. Og hvad kan vi gøre for at finde svaret på dette spørgsmål?

I forbindelse med valg og opstilling til HB, arbejder vi i HB for at kandidatfeltet bliver så bredt og mangfoldigt som muligt. I samme ombæring har jeg tilbudt at deltage i storkredsenes møder, såfremt der skulle være spørgsmål, myter osv. til bestyrelsesarbejdet. Dette tilbud må I gerne tage med videre i jeres storkredse - min egen personlige erfaring er nemlig, at oplysning giver et bredere kandidatfelt, så der bliver kandidater ud over dem, der så at sige blot ‘tager chancen’.

//Mathilde

4 Likes