Vedtægter

Vedtægter for Alternativet Vestjyllands Storkreds
Kapitel 1 Indledning
§ 1 Navn og Område
Stk. 1 Navnet på Storkredsen er Alternativet i Midt- og Vestjyllands Storkreds. Herefter omtalt som Storkredsen.
Stk. 2 Storkredsen omfatter det geografiske område, Alternativet fastlægger som Vestjyllands Storkreds.

§ 2 Manifest
Stk. 1 Der er altid et alternativ!
Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer.
Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os.
Alternativet er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund.
Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv.
Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden.
Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGObevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO’erne.
Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.
Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om.
Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.
Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge.
Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet.

§ 3 Organisationskultur
Stk. 1 Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.
Stk. 2 Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.
 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er.
 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.
 4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl.
 5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med.
 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås.
  Stk. 3 Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Dialogrådet kan efter skøn inddrages.

§ 4 Mangfoldighed
Stk. 1 Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed.

Kapitel 2 Storkredsen

§5 Storkredsens formål
Stk. 1 Storkredsens formål er at arbejde for Alternativets formål.

§ 6 Storkredsens opgaver
Stk. 1 Storkredsen arbejder med at understøtte samarbejde, aktiviteter og koordinering på tværs af lokalforeninger, samt med organisationsudvikling og implementering af fælles initiativer i hele storkredsens område. Storkredsen har ansvaret for at koordinere indsatsen i storkredsen forud for og i forbindelse med valg til Regionsråd, Folketing og Europaparlamentet.
Stk. 2 Hvor der ikke er en lokalforening kan storkredsbestyrelsen udpege en kommune ansvarlig. Denne er ansvarlig for at sikre et minimum af medlemsaktiviteter og for at arbejde hen imod stiftelse af en lokalforening.

§ 7 Medlemmer af Storkredsen
Stk. 1 Medlemmer af Storkredsen er alle de medlemmer af Alternativet, der har bopæl i storkredsen.
Stk. 2 Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret for nyindmeldte opnås 14 dage efter kontingentbetaling.
Stk. 3 Såfremt et medlem vedvarende modarbejder alternativet, kan den pågældende ekskluderes. Eksklusionsreglerne følger landsorganisationens.

§ 8 Storkredsens ordinære årsmøde
Stk. 1 Storkredsens øverste myndighed er årsmødet. Ordinært årsmødet afholdes senest inden udgangen af marts måned hvert år. Årsmødet indkaldes med mindst 6 ugers varsel.
Stk. 2 Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk og eventuelt digitalt fremmødte medlemmer har stemmeret, jf. § 7, stk. 2 samt § 19, stk. 7.
Stk. 3 Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:
  Politisk Forum, Ombudsråd, Dialogråd, kandidatudvalg
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg til Politisk Forum
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsens formand senest 4 uger før mødets afholdelse
Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være stillet af en gruppe på minimum 5 medlemmer af Storkredsen
Stk. 6 Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 4 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.
Stk. 7 Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag skal udsendes til medlemmerne senest 2 uger før mødets afholdelse

§ 9 Ekstraordinært årsmøde
Stk. 1 Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt mindst 2/5 eller 3/7 af storkredsbestyrelsens medlemmer beslutter det, eller 5 lokalforeninger begærer det.
Stk. 2 Bestyrelsen indkalder med angivelse af dagsorden senest 1 uge efter at have modtaget gyldig begæring herom, eller senest 1 uge efter beslutningen er truffet i bestyrelsen. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest 4 uger efter beslutningen er truffet eller begæringen modtaget. Indkaldelsen skal ske med mindst 2 ugers varsel og indkaldelse med dagsorden incl. materiale fremsendes til medlemmerne senest 2 uger inden mødet. Bestyrelsen kan i tilfælde af folketingsvalg indkalde til ekstraordinært årsmøde den førstkommende lørdag eller søndag, dog minimum 2 dage efter valgets udskrivelse.

§ 10 Storkredsens bestyrelse
Stk. 1 Storkredsen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af 5 eller 7 personer, omfattende en kasserer og muligvis en forperson og næstforperson. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet. Bestyrelsen kan eksistere uden forperson og næstforperson, og agere som en ligestillet team, under den forudsætning at der er en klar rollefordeling, såfremt der er enighed om forretningsorden, og med en udpeget kontaktperson til hovedbestyrelsen og landssekretariatet og de øvrige storkredse. Stk. 2 Efter stemmetal vælges mindst 2 og op til 3 suppleanter i prioriteret rækkefølge.
Stk. 3 Storkredsbestyrelsen konstituerer sig selv straks eller senest den førstkommende weekend efter valget.
Stk. 4 Kandidater til alle politiske poster kan være medlem af bestyrelsen, men må ikke være forperson, næstforperson eller kasserer i et valgår. Folkevalgte til alle andre poster end Folketinget kan være medlem af bestyrelsen, men kan ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer. Note 1
Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum 3 af medlemmerne, er fysisk eller digitalt tilstede, eller de har tilkendegivet sin indstilling skriftligt til det specifikke punkt. Såfremt der er et dedikeret forpersonskab, skal forperson eller næstforperson være en af de 3.
Stk. 6 I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er en evt. forpersonens stemme afgørende.
Stk. 7 Storkredsbestyrelsen er ansvarlig for økonomien, udarbejder budget og fremlægger årsregnskabet for det ordinære årsmøde. Bestyrelsens beretning skal indeholde overvejelser om dens budgetmæssige dispositioner.
Stk. 8 Bestyrelsen skal fastlægge en forretningsorden.
Stk. 9 Storkredsbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg.
Stk. 10 Hvis et medlem trækker sig fra storkredsbestyrelsen tiltræder den højest rangerende suppleant. Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv igen.
Stk. 11 Hvis et medlem af storkredsbestyrelsen ikke kan deltage i arbejdet i mindst 4 uger i træk indkaldes den højest rangerende suppleant.

Kapitel 3 Valg af kandidater

§ 11 Tillidsvalgte
Stk. 1 Personer, der er medlem af en bestyrelse i en forening eller et stående udvalg fastlagt ved disse vedtægter eller er kandidater til eller medlem af byråd, regionsråd, Folketing eller Europaparlamentet for Alternativet må ikke være medlem af andre politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste.
Stk. 2 Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 3 måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.
Stk. 3 Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingent er indbetalt.
Stk. 4 Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan ikke sidde i bestyrelsen i storkredsforeningen.
Stk. 5 Medlemmer af Folketinget eller Europaparlamentet kan kun opstille til kommunal- og regionsvalg, såfremt Hovedbestyrelsen giver dispensation hertil efter indstilling fra den pågældende kommuneforening, henholdsvis storkreds.

§ 12 Kandidatudvalg
Stk. 1 Der nedsættes et koordinerende kandidatudvalg i hver storkredsforening. Storkredsens kandidatudvalg består af ét medlem fra hver kommuneforening, samt 1-3 medlemmer af storkredsforeningens bestyrelse. Kommuneforeningerne udpeger selv deres medlem. Kandidater til politiske hverv kan ikke sidde i kandidatudvalget. Hvis en kommuneforening dækker flere opstillingskredse, kan de udpege øvrige medlemmer svarende til antallet af opstillingskredse under kommuneforeningen minus én. Kandidatudvalgene skal koordinere på tværs af landet.
Stk. 2 Kandidatudvalget skal fastlægge en forretningsorden.
Stk. 3 Kandidatudvalget skal koordinere kandidat- og opstillingsprocesserne i storkredsen med hensyn til folketingsvalg. Udvalget kan også gives opgaver relateret til regionsrådsvalg og europaparlamentsvalg. Storkredsens kandidatudvalg koordinerer i den forbindelse med de øvrige kandidatudvalg i Alternativet.
Stk. 4 Kandidatudvalget skal understøtte en kultur, hvor Alternativets politiske kandidater stiller op og arbejder som et team.
Stk. 5 Kandidatudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper.
Stk. 6 Såfremt der ikke er oprettet en lokalforening, der dækker opstillingskredsen, kan den kommuneansvarlige i Storkredsen deltage i kandidatudvalget.

§ 13 Storkredsens opstillingsmøde
Stk 1 På et årligt opstillingsmøde vælger eller genvælger storkredsforeningen en delegeret til hovedbestyrelsen, medlemmer til Dialogrådet, Politisk Forum samt kandidater til folketings-, regionsråds og eventuelt også Europaparlamentsvalget.
Der skal vælges en suppleant til storkredsens delegerede til hovedbestyrelsen.
De delegerede vælges for to år.
Medlemmer fra Nordjyllands, Vestjyllands, Bornholms, Nordsjællands og Københavns Omegns storkredse er på valg i lige år.
Medlemmer fra Østjyllands, Sydjyllands, Sjællands, Københavns og Fyns storkredse er på valg i ulige år.
Delegerede kan højest vælges til to på hinanden følgende perioder.
Stk. 2 De storkredsvalgte delegerede er forpligtet til at holde forbindelse mellem storkredsen og hovedbestyrelsen.
Stk. 3 Storkredsen kan vælge en ny delegeret, med tilhørende suppleant, på et dertil indkaldt ekstraordinært opstillingsmøde med det specifikke formål.
Stk 4. Den delegerede kan højest vælges til to på hinanden følgende to-årige perioder.
Stk. 5 Et medlem af hovedbestyrelsen kan ikke på samme tid være opstillet som kandidat til eller være medlem af en kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet.
Stk. 6 Hvis det er nødvendigt skal Storkredsen indkalde til supplerende opstillingsmøder på foranledning af Kandidatudvalget. Allerede valgte kandidaters kandidaturer annulleres ikke når der afholdes et supplerende opstillingsmøde, med mindre mødet er indkaldt med det formål at stemme om en specifik allerede valgt kandidat.
Stk. 7 Storkredsens kandidatudvalg er ansvarlig for afholdelse af storkredsens faste og supplerende opstillingsmøder sammen med storkredsbestyrelsen.
Stk. 8 Opstillingsmødet skal varsles med mindst 4 ugers frist. Opstillingsgrundlaget for kandidaterne skal være afleveret til kandidatudvalget 3 uger før opstillingsmødet afholdes, og sendes videre til medlemmerne senest 2 uger før mødet. Opstillingsmøder kan afholdes med kortere varsel i tilfælde af Folketingsvalg, dog med mindst to dages indkaldelsesfrist. I tilfælde af Folketingsvalg er fristen for aflevering af opstillingsgrundlag atten timer.
Stk. 9 Kandidatudvalget har pligt til at vurdere, om der er tilstrækkelig mangfoldighed i kandidatfeltet, og om kandidatfeltet er tilstrækkelig kompetent. Hvis kandidatudvalget vurderer, at det ikke er tilfældet, skal de arbejde for at identificere kandidater, der kan styrke kandidatfeltet på disse punkter.
Stk. 10 Alternativet opstiller kandidater til alle valg sideordnet.
Stk. 11 Tillidsvalgte er valgt for en et-årig periode. Valgperioden kan dog strækkes til op til 24 måneder, hvis dette besluttes af foreningens medlemmer i forbindelse med valget. Hovedbestyrelsen er undtaget fra denne bestemmelse. For folketingskandidater og europaparlamentskandidater kan valgperioden med Hovedbestyrelsens godkendelse forlænges op til 24 måneder af storkredsbestyrelsen. I dette tilfælde gælder dette for alle folketingskandidater opstillet i storkredsen

§ 14 Valg til Politisk Forum
Stk. 1 Storkredsens medlemmer vælger ét medlem til Politisk Forum, samt én suppleant for denne person.
Stk. 2 Blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer vælger medlemmerne ét medlem og én suppleant til Politisk Forum.
Stk. 3 Storkredsens medlemmer af Politisk Forum skal involvere Storkredsens medlemmer minimum en gang årligt.
Stk. 4 Storkredsens medlemmer af Politisk Forum skal involvere Storkredsens medlemmer i sine forberedelser til møder i Politisk Forum.

§ 15 Valg til Dialogrådet
Stk. 1 Storkredsens medlemmer vælger ét medlem til dialogrådet på opstillingsmødet i marts. Det valgte medlem af Konfliktmæglingsrådet behøver ikke være medlem af Alternativet.
Stk 2 Medlemmet af Dialogrådet skal have indsigt i og erfaring med konfliktmægling og konfliktløsning, og være indstillet på ikke at konfliktmægle i den storkreds, hvor personen er valg

§ 16 Opstillings af Regionsrådskandidater
Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde vælger eller genvælger medlemmerne de kandidater, der opstilles for Storkredsen til regionsrådsvalget.
Stk. 2 Hvor der er flere storkredse i en region opretter Storkredsen et fælles kandidatudvalg til at forestå afholdelse af opstillingsmødet.

§ 17 Opstilling af kandidater til Folketinget
Stk. 1 Storkredsens opstillingsmøde vælger eller genvælger de kandidater, der opstilles for Storkredsen til folketingsvalget.
Stk. 2 Opstillede kandidater på det 2 første pladser på opstillingslisten, skal være af forskelligt køn. Stk. 3 Alle valgbare medlemmer kan frit stille op som kandidater ved indsendelse af opstillingsgrundlag, såfremt de har været medlem af partier i mindst 3 måneder.
Stk. 4 Lokalforeninger kan på egne opstillingsmøder pege på kandidater, som de dermed giver deres anbefaling. Et sådan kandidatur skal sendes til Storkredsens bestyrelse efter gældende frister.
Stk. 5 Storkredsen kan maksimalt opstille så mange kandidater, som svarende til antallet af opstillingskredse i Storkredsen.
Stk. 6 Efter indstilling(er) fra kandidatudvalget beslutter opstillingsmødet principper for opstillings af nominerede kandidater i Storkredsen.
Stk. 7 Såfremt Storkredsen anvender spidskandidatur, skal kandidater også opstille særskilt som spidskandidater til Storkredsens opstillingsmøde.
Stk. 8 Til folketingsvalget opstilles kandidater i alle storkredsens opstillingskredse. Storkredsens kandidatudvalg kan dispensere herfor, men kun såfremt en kandidat ønsker det.

§ 18 Opstillings af kandidater til Europaparlamentsvalget
Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde vælger Storkredsen én kandidat til Europaparlamentsvalget.
Stk. 2 Opstilling af kandidater til Europaparlamentsvalget er en ret ikke en pligt.

§ 19 Afstemning og valg
Stk. 1 Ved valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal afstemningen foregå skriftligt og/eller digitalt. Konstituering i en valgt forsamling betragtes ikke som et valg.
Stk. 2 Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan enhver stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer det afgiver. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.
Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum, jf. stk. 2, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater.
Stk. 4 Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer – inklusiv de blanke stemmer. Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.
Stk. 5 Folketingskandidater skal vælges efter stk. 4. Hvis der efter den pågældende valghandling er flere kandidater end opstillingskredse, foretages der valg efter stk. 2.
Stk. 6 En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet.
Stk. 7 Digital afstemning kan anvendes, således at medlemmer, der ikke er fysisk tilstede, kan deltage i valg eller afstemninger. Der kan også bruges digital stemmeafgivning blandt fysisk fremmødte. Stemmer fra fysisk fremmødte og digitalt fremmødte opgøres særskilt. Ved usikkerhed om et digitalt valg eller afstemning kan de digitale stemmer forkastes eller valget/afstemningen kan gå om.
Stk. 8 Hvis man anvender digitale afstemninger ved års- eller opstillingsmøder i storkredsforeningen skal den af Hovedbestyrelsen valgte leverandør anvendes.

Kapitel 4 Økonomi

§ 20 Tegning, Økonomi og Data
Stk. 1 Storkredsen tegnes af forpersonen og et medlem af Storkredsbestyrelsen, eller af den samlede Storkredsbestyrelse.
Stk. 2 Storkredsbestyrelsen kan meddele yderligere prokura.
Stk. 3 Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 4 Såfremt storkredsens bogholderi ikke føres af en registreret revisor, skal regnskabet revideres af to talkyndige personer, der vælges til revisorer på årsmødet. De må ikke være medlemmer af bestyrelsen og behøver ikke være medlemmer af Alternativet.
Stk. 5 Ved økonomiske årlige bidrag på 1.000 kr. eller mere offentliggøres bidragyderen og beløbet i regnskabet.
Stk. 6 Bestyrelsen i storkredsforeninger er ansvarlig for at leve op til Alternativets regler for beskyttelse og håndtering af persondata, herunder specifikt medlemmernes data

§ 21 Hæftelse
Stk. 1 Storkredsen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder storkredsbestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.

Kapitel 5 Øvrige bestemmelser

§ 22 Vedtægter og revision af vedtægter
Stk. 1 Storkredsens vedtægter skal være i overensstemmelse med landsforeningens vedtægter.
Stk. 2 Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for storkredsforeningerne, der er vedtaget på landsmødet, gælder for Storkredsen fra det tidspunkt de er vedtaget. Storkredsen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit førstkommende årsmøde efter landmødet.
Stk. 3 Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på storkredsens årsmøde med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
Stk. 4 Øvrige ændringer af vedtægterne, der ikke er konsekvens af landsmødebeslutninger, træder i kraft når Hovedbestyrelsen har godkendt ændringerne.
Stk. 5 Hovedbestyrelsen kan give en forhåndsgodkendelse af eventuelle vedtægtsændringer inden årsmødet i Storkredsen.
Stk. 6 Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægtsændringerne vedtaget på årsmødet i Storkredsen udløser det indkaldelse til et ekstraordinært årsmøde inden for to uger efter Hovedbestyrelsens meddelelse.
Stk. 7 Storkredsbestyrelsen kan ved enstemmighed og efterfølgende godkendelse hos Hovedbestyrelsen og vedtægtsudvalget vedtage at fravige dele af minimumsvedtægterne i op til otte måneder ad gangen. Ved årsmødet gælder dog til hver en tid de stående vedtægter. Forslag om fritagelse skal indeholde forslag til alternativ praksis, og en evaluering af fritagelsesperioden skal indleveres til Hovedbestyrelsen efterfølgende. Efter endt forsøgsperiode vendes tilbage til gældende vedtægter.

§ 23 Opløsning
Stk. 1 Storkredsen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal på Storkredsens årsmøde. Foreningen opløses automatisk såfremt landsforeningen opløses.
Stk. 2 Ved opløsning af Storkredsen overføres eventuel formue til Alternativet, såfremt landsforeningen endnu eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørenhed inden for Alternativets formål.

Note 1: Storkredsen i Vestjylland udgør landets tyndest befolkede område og for at kunne stille de bedst kvalificerede kandidater til et folketingsvalg, uden samtidig at dræne kvalificerede kandidater fra storkredsbestyrelsen, har årsmødet, i enighed, godkendt ændringen af §10 stk 4 gældende for folketingskandidater.