Vedtægter for lokalforeninger

Kan vi her prøve at komme frem til en samlet skabelon for vedtægterne. Med udgangspunkt i det arbejde andre allerede har lavet. Eller skal vi overhovedet have ens lokal vedtægter i Storkreds Sjælland.
Ordet er frit, bare husk vores værdier og debatdogmer.

Hej Lea, fint emne at tage op :smile:
Jeg har været i kontakt med lokale foreninger på Sjælland og Jylland, og jeg fik det klare indtryk at alle famler mere eller mindre i blinde. Så måske skulle denne tråds udbytte være grundvedtægter for alle lokalforeninger, der så kan tilpasses de enkelte områders særlige behov. Som eksempelvis at Lolland-Falster foreningen ikke kan være geografisk “låst” til kommunen Guldborgsund/Lolland.
Argumentet for fælles grundvedtægter er gennemskuelighed!
Hvis samtlige lokalforeninger har deres egne særegne vedtægter vil der være fra lille til enorm forskel på hvordan “man plejer at gøre”, hvilket kan medføre rigtigt meget rod, når vi samles på landsplan og snakker om hvordan man gør det lokalt.
Jeg mener også det er vigtigt at have standardiserede metoder for valg af medlemmer til tillidsposter, igen for at hindre tågede metoder der kan skabe splid når de skal fortolkes.
Det er vigtigt at de enkelte lokalforeninger gør op med sig selv om de vil arbejde under folkeoplysningen eller udenfor. Det sæt vedtægter jeg uploader her om lidt “hvis jeg kan?”, kan bruges til begge dele.

1 Synes om

Vedtægter for ALTERNATIVET X-kommune

§ 1. Navn og hjemsted

1.a Navnet på lokalforeningen er Alternativet X-kommune.
1.b Foreningen har hjemsted i X-kommune
1.c Kommunegrænsen er den geografiske ramme.

§ 2. Vedtægters rangorden

2.a Foreningens vedtægter skal godkendes af storkredsbestyrelsen.
2.b Alternativets storkredsvedtægter har ved tvivlsspørgsmål forrang for lokalforeningens vedtægter.

§ 3. Tilslutning til organisationer

3.a Foreningen er medlem af Partiet Alternativet.

§ 4. Formål

4.a Foreningens formål er at virke for valg af kandidater til Kommunalbestyrelsen og Regionsråd.
4.b Det er foreningens opgave, at engagere og organisere lokale medlemmer, ved at støtte op om og igangsætte lokale initiativer der udbreder kendskabet til Alternativets ideer, formål og politik, med
henblik på at skabe størst mulig medlemstilslutning til foreningen og Alternativet.
4.c Foreningen yder praktisk og eventuel økonomisk hjælp til kandidater i forbindelse med valgkampe ved kommunalvalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg, samt ved øvrige folkeafstemninger.

§ 5. Medlemmer i lokalforeningen

5.a Medlemmerne har stemmeret i den lokalforening, hvor de har bopæl.
5.b Som medlem optages enhver borger i pågældende kommune der tilslutter sig foreningens formål og i øvrigt ikke er medlem af en forening med modstridende politisk virke.
5.c Et medlem optages når kontingent er betalt.

§ 6. Udmeldelse

6.a Et medlem kan udmelde sig skriftligt med mindst 14 dages varsel, før udløb af kontingentperiode. Gyldig udmeldelse kræver at medlemmet ikke er i restance.
6.b Modtagelse af udmeldelse bekræftes skriftligt i form af SMS, E-mail eller anden elektronisk form.

§ 7. Bestyrelsen

7.a Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 personer.
7.b Bestyrelsen konstituerer sig selv med en forperson, en næstforperson, en kasserer og 1 til 2 menige medlemmer. Forpersonen er kontakt til Partiet Alternativet og er foreningsrepræsentant i Storkredsbestyrelsen.
7.c Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlemmer af partiet og have betalt årskontingent.
7.d Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og er valgt for ét år ad gangen, og kan genvælges.
7.e Højst 2 af bestyrelsens medlemmer må besidde en folkevalgt tillidspost.
7.f Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Ved fravær kan bestyrelsesmedlemmer afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem vedr. konkrete beslutningspunkter på dagsordenen.
7.g Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 personer er til stede, fysisk, digitalt (online) eller ved fuldmagt, inklusiv enten forpersonen eller næstforperson.
7.h I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er forpersonens stemme afgørende.
7.i Bestyrelsen er ansvarlig for politikudviklingen i kommunalt regi, såvel inden- som udenfor kommunalbestyrelsen/byrådet (ved offentlige tillidsposter varetages beslutningerne i fællesskab med
de offentlige valgte og bestyrelsen) – samt behandling af budget og regnskab for lokalforeningen.
7.j Bestyrelsen kan give ansvar til arbejdsgrupper og udvalg.
7.k Hvis forpersonen trækker sig fra bestyrelsen, bliver næstforpersonen konstitueret som ny forperson. Der indkaldes den højest rangerede suppleant, og bestyrelsen konstituerer sig selv med ny æstforperson.
7.l Det tilstræbes men er ikke et krav, at bestyrelsen skal sammensættes, så den har en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder, eksempelvis to mænd og tre kvinder eller tre kvinder og to
mænd.
7.m Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit daglige arbejde.

§ 8. Generalforsamling

8.a Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
8.b Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel.
8.c Alle fysisk fremmødte medlemmer af foreningen, der ikke er i restance med kontingent, er stemmeberettigede og valgbare.
8.d Dagsorden for generalforsamling

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
  2.a I valgår til kommunalbestyrelsen medtages følgende punkter:
  - Evaluering af politisk arbejde se § 10.
  - Opstilling af og valg af kandidater til kommunalbestyrelsen.
  - Oprettelse af et valgteam til at forestå og støtte de valgte kandidaters valgforberedende arbejde.
  - Valg personer til mulige offentlige tillidserhverv i forbindelse med deltagelse i det kommunale arbejde.
  2.b. I Regionsråds valgår medtages følgende punkter:
  ? Dette ved jeg ikke noget om!
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  5. fremlæggelse af budget og kontingent for det kommende år.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af 2 suppleanter som rangeres efter stemme antal.
  9. Valg af intern eller ekstern revisor og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.
  8.e Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til forpersonen senest 4 uger før mødets afholdelse.
  8.f Alle indkomne forslag udsendes til medlemmerne elektronisk senest 2 uger før mødets afholdelse.
  8.g Valg af dirigent, stemmetællere og referent sker ved håndsoprækning. Valg af personer til tillidsposter sker skriftligt.
  8.h Valg af personer til tillidsposter kan kun ske såfremt pågældende er til stede eller skriftligt at oplyst sig villig til at modtage valg.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

9.a Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, såfremt bestyrelsen eller 5 % af medlemmerne ønsker dette.
9.b Indkaldelsen skal ske med minimum 4 ugers varsel. Bestyrelsen indkalder senest 2 uger efter at have modtaget begæring herom eller senest 2 uger efter beslutningen er truffet i bestyrelsen med
angivelse af dagsorden. Bestyrelsen kan i tilfælde af folketingsvalg indkalde med kortere varsel.
9.c I kommunal valgår indkaldes til ekstraordinær generalforsamling ultimo august hvor resultaterne fra de politiske laboratorier indarbejdes i det kommunalpolitiske arbejdsgrundlag.

§ 10. Evaluering af politisk arbejde

10.a I forbindelse med valg til kommunalbestyrelse/byråd, medtages på generalforsamling evalueringen af de forløbne års politiske arbejde, og der udarbejdes emner til politiske laboratorier, der skal
gennemføres i de kommende måneder frem til og med juni måned.
Resultatet af de politiske laboratorier indarbejdes i det kommunalpolitiske arbejdsgrundlag på en ekstra ordinær generalforsamling ultimo august.

§ 11. Revision af vedtægter

11.a Foreningen skal hvert andet 2 år evaluere og evt. revidere disse vedtægter for at sikre, at de skaber det fornødne fundament for foreningens udvikling.
11.b Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på en generalforsamling ved 2/3 stemmeflertal.

§ 12. Organisationskultur

12.a Alt arbejde i foreningen skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.
12.b Foreningen skal tilstræbe størst mulig mangfoldighed i alle arbejdsgrupper.
12.c Foreningen skal altid tilstræbe at leve op til de 6 debatdogmer:

 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.
 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere
  der, hvor de er.
 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.
 4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har
  taget fejl.
 5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med.
 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan
  nås.

§ 13. Hæftelse

13.a Foreningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed.
Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt
for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.

§ 14. Opløsning

14.a Såfremt generalforsamlingen vedtager forslag om opløsning af foreningen, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 30 dage efter, med mindst 14 dages varsel.
På denne ekstraordinære generalforsamling kan opløsning finde sted med 2/3 dele flertal.
14.b I forbindelse med lokalforeningens ophør overdrages lokalforeningens værdier til storkredsen.

§ 15. Vedtægternes ikrafttrædelse

15.a Vedtægterne og vedtægtsændringer skal godkendes af storkredsbestyrelsen.
15.b I fald storkredsbestyrelsen ikke kan godkende vedtægterne skal der indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
15.c Alternativets storkredsbestyrelse inviteres til den ekstraordinære generalforsamling, for at kunne begrunde den manglende godkendelse.

Vedtaget på generalforsamling d.
Dato og dirigentens underskrift

1 Synes om

Lea, det er den reviderede udgave af det sæt vedtægter jeg sendte dig. Fjernet er spørgsmålet om valg af folketingskandidater på generalforsamlingen.
Dette forum er et vanskeligt miljø at opsætte teksten så den matcher det udkast du har fået, så jeg håber ikke der er fejl?
Paragraf 8-9-10 lider stadig under uklare retningslinjer for hvordan Alternativet/Storkredsen ønsker at lokalforeningerne skal arbejde.
I det oprindelige oplæg er der afsnit der omhandler valg af folketingskandidater, der ikke rigtigt giver mening, når nu dette udelukkende foregår i Storkredsen. Det er også uklart hvad lokalforeningens rolle er ved regionsrådsvalg og valg til EU.

Men så er der jo noget at gå i gang med at debattere :slight_smile:
Ovenstående vedtægtsudkast er tænkt som grundlag for folkeoplysende foreningsarbejde.

1 Synes om

§6 jeg tror det er en dårlig ide at man først kan meldes ud når man har betalt. Det kommer til at være noget værre bøvl. Hvad med om medlemskabet bortfalder ved manglende betaling i stedet.

2 Synes om

§7d For kontinuiteten tror jeg det er godt at man sidder i to år overlappende, sådan at halvdelen af bestyrelsen er på valg, mens den anden bliver siddende.

2 Synes om

§7i og j - det vil være godt hvis der står noget om at politiken skal udvikles ved inddragelse i politiske laboratorier, selv om nogen har ansvaret, så er det vigtigt at de ikke gør det uden inddragelse. Synes jeg.

1 Synes om

§8c Kan der gives dispensation for elektronisk tilstedværelse ? eller bare gøre også elektronisk? Det er noget der diskuteres en del for tiden.

1 Synes om

§9b - bare folketingsvalg, ikke uventet. :smile:

Super god ide med en skabelon. Godt arbejde! Kan du forklare hvordan foreningen så er folkeoplysende?

Jeg har fjernet “uventet” :slight_smile:
Foreningen bliver folkeoplysende ved at indsende referatet fra stiftelsesmødet sammen med disse vedtægter til den lokale kommunes folkeoplysningsudvalg, der så med stor sandsynlighed vil godkende foreningen.
Vil man arbejde som privat/lukket forening undlader man bare dette.

Vi skal også huske at hver forening skal oprette en nem-id konto, og et cvr nummer.

2 Synes om

Til alle der arbejder med vedtægter http://www.forumadvokater.dk/dansk/foreninger

Om §6: Jeg er enig i, at det er en dårlig ide at man først kan meldes ud når man har betalt. Det harmonerer ikke med et parti, som respekterer, at man ikke skal kunne tvinges til (fortsat) medlemskab. Samtidig bør denne paragraf efter min mening indeholde en procedure for automatisk udmeldelse ved manglende kontingentbetaling.

Derfor vil jeg foreslå følgende alternative formulering til paragraffen:

§6. Udmeldelse

6.a Et medlem kan uden varsel udmelde sig ved henvendelse til foreningen. Allerede betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmelding.
6.b Hvis et medlem har været i restance med kontingent i 30 dage, og fra foreningen har modtaget mindst to anmodninger om betaling af manglende kontingent i form af SMS, E-mail eller lignende, kan foreningen uden yderligere varsel udmelde medlemmet. Ved en sådan udmeldelse frafalder foreningen kravet om den manglende kontingentbetaling.
6 c. Foreningen bekræfter udmeldelse til medlemmet ved SMS, E-mail eller lignende.

Om §4.c: Her må vi ikke glemme, at det kunne tænkes Alternativet ville stille op til EU-Parlamentsvalg, så det bør nok også nævnes her. Da valg til EU-parlamentet ikke sker i utide, som ved folketingsvalg, er der efter min mening ikke grund til at nævne det i §9.b.

Der er flere steder, hvor jeg mener at forholdet mellem lokalforeninger, storkredse og landsorganisation kan forsimples og gøres mere tydelig. Problemet kan være, at der i dag er cirka enslydende formuleringer i vedtægterne på alle tre niveauer - så det er svært at ændre i tingene eet sted.

Derudover synes jeg at vedtægterne - både her, på storkredsniveau og landsplan - er gennemsyrede af en meget hierarkisk og centralistisk tankegang, hvor et overordnet organ skal godkende vedtægterne, fastsætte mål for lokalforeninger mm. Set fra min side giver det mening at centralisere bureaukrati og administration - men selve arbejdet bør defineres og udføres decentralt.

Jeg har en række konkrete forslag til ændringer - de kommer som separate indlæg.

FORSLAG 1

Jeg vil foreslå at vi bytter om på §2 og §3, og fastslår

§ 2. Foreningen udgør Alternativets lokalforening i X, jf Alternativets vedtægter. Foreningen hører under Alternativet i Storkreds Y, i disse vedtægter benævnt Storkredsen.

§ 3.a Foreningen er selvstyrende.
3.b Foreningens vedtægter skal godkendes af Storkredsen

Begrundelse: §2 er vigtigere end §3, og en forudsætning for denne, Formuleringen om at et andet sæt vedtægter har “forrang” giver for mig ikke mening. Storkredsens vedtægter omhandler storkredsen, og bør således ikke indeholde udsagn der kan være i strid med disse vedtægter.

1 Synes om

FORSLAG 2

 1. Formål
  4.a Foreningens formål er at arbejde i lokalområde for Alternativets formål: “En seriøs bæredygtig omstilling”, jf Alternativets vedtægter.
  4.b Foreningen arbejder ved at
 • engagere og organisere lokale medlemmer af Alternativet, samt andre der støtter vores formål
 • igangsætte og støtte initiativer, der direkte eller indirekte støtter formålet - herunder udbredelse af kendskabet til Alternativets ideer, formål og politik.
 • opstille og virke for valg af kandidater til parlamentariske organer
 • støtte og rådgive medlemmer, der er valg til parlamentariske organer

BEGRUNDELSE

4.a Er en udmøntning af landsorganisationens vedtægter, §5 stk 4:

Storkredsenes og lokalforeningernes vedtægter skal have samme formål som landsforeningen.

4.b er så en udspecificering af HVORDAN vi arbejder for formålet. I det stillede forslag ser det ud som om valg af personer til diverse organer er et formål i sig selv. Tilsvarende har jeg slettet formuleringen om at formålet med at oplyse om vores arbejde er at få større medlemstilslutning.

4.c har jeg slettet da den er indeholdt i “virke for valg …”

FORSLAG 3

Omformuleres

§5 Medlemmer
5.a Medlemmer er alle medlemmer af landsforeningen med bopæl i lokalforeningens område.
5.b Medlemmer, der ønsker det, kan med godkendelse fra bestyrelsen, Storkredsen og Landsforeningen, benytte en anden adresse end bopælen ved bestemmelse af medlemskab.
5.c Personers aktuelle medlemsstatus registreres, afgøres og kommunikeres til Lokalforeningen af Landsforeningen.
5.d Foreningen kan føre en venneliste med personer der ønsker at blive holdt informeret om foreningens aktiviteter, men ikke ønsker medlemskab.

§6: udgår

BEGRUNDELSE

Hele medlemsadministrationen lægges hermed over til Landsorganisationen. 5.d er ikke noget der nødvendigvis behøver stå i vedtægterne - men det er noget jeg allerede har kunnet se nytten af i vores lokalområde.

OK, jeg kan se at jeg har lyst til at skrive næsten det hele om …

der er som jeg ser det tre områder, som stadig mangler finpudsning

 • Organisering af det daglige arbejde. Der er valgt en form med generalforsamling+bestyrelse. Jeg ville i stedet foreslå generalforsamling+medlemsmøde+bestyrelse - hvor bestyrelsens arbejde hovedsageligt bliver organisatorisk, at holde styr på indkaldelser og forslag til medlemsmøderne, samt økonomien. Plus til en vis grad at være et “ansigt udadtil”.

 • Specifikationsgraden i forhold til hvad foreningen SKAL lave. Her tænker jeg særligt på §10 og §11.a samt generalforsamlingsdagsordenen punkt 2.

 • Det vedtægtsjuridiske og formelle i forhold til tegningsret, ændring af vedtægter, ikrafttræden af vedtægtsændringer mm. §11 og 13-15. Her er der nogle enkelte knaster. HVIS disse vedtægter skal udbredes til en større kreds, kommer jeg gerne med bud på ændringer.