Ungdomsuddannelserne - Oprettelsen af et kreativt alternativ

Forslagets tekst

 • Vi mener, at der er behov for at ”styrke det kulturelle vækstlag og skabe en kulturel fødekæde, der anerkender skabende kunst, kultur og kreativitet, som væsentlige kompetencer for fremtiden”. Citatet er taget fra beskrivelsen af et initiativ, om at etablere en ny ungdomsuddannelse:
 • Oprettelse af KKX: En 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse. En permanent kreativ og kulturel ungdomsuddannelse i Danmark, der tiltrækker unge kulturinteresserede, der er nysgerrige og ønsker at arbejde ambitiøst med kreativitet, kunst og kultur: http://kreativuddannelse.dk/content/

Hvordan forslaget er udarbejdet

Disse politiske forslag blevet til med initiativ fra rundt om i landet, der har været med til at udvikle politikken i en koordineret proces. Processen startede i sensommeren 2016 og består af en gruppe fra Alternativet Aarhus, herunder tovholder Katrine Vestergaard, uddannelsesordføreren Carolina Maier og hendes team, samt hjælp fra en gruppe i Aalborg.
Der er afholdt 5 politiske laboratorier om ungdomsuddannelserne. Først på 4 forskellige ungdomsuddannelser i Aalborg, Kolding, Herning og København. Ca. 120 unge deltog i den del af processen, samt ca. 25 voksne, ansatte og frivillige. Derudover har Alternativet Aarhus afholdt et politisk lab. om ungdomsuddannelser, hvor omkring 20 personer deltog.
Der er også afholdt tre politiske laboratorier om videregående uddannelser og forskning i henholdsvis København, Århus og Aalborg i løbet af september. I alt har omkring 60 personer deltaget i disse. Indeværende forslag bygger primært på laboratorierne, men nogle af dem er også fremkommet da visionerne var i høring i oktober. Imens ideerne blev udviklet opstod også ideer til grundskoleområdet. Dem har vi taget med her. Derudover henvises til det politiske idekatalog på folkeskoleområdet godkendt af politisk forum i foråret 2016.

Hvem har været inddraget

Tech College Aalborg
• Gymnasielærere
• Uddannelseschef, erhvervsuddannelse
• Forsker, UCC
• Professor i uddannelse for bæredygtig udvikling, DPU
• Lektor, Ph.d., DPU
• Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (paraply organisation)
• Professorer og lektorer på DTU, RUC, SDU, KU
• Innobooster
• Dansk Industri
• Danske Studerendes Fællesråd

Forslagsstillere

 1. Carolina Magdalene Maier
 2. Amalie Villesen
 3. Hans Ahlmann-Ohlsen
 4. Karen-Maria Slente Stubager
 5. Katrine Vestergaard
 6. Nafisa Fiidow
 7. Rebecca Berthelsen
 8. Thomas Jeambaire-Hansen
 9. Torben Nybo Steffen-Nielsen
 10. Ulla Manel Berghagen

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Jeg synes det lyder som en rigtig god ide. Det skal der arbejdes videre med!

I visionsteksten for ungdomsuddannelserne, behandlet på Politisk Forum i November, står der:

“Alle ungdomsuddannelser skal skabe rum for elevernes kreativitet og frie udfoldelsesmuligheder, så den enkeltes talenter bedst muligt kommer i spil. Kreativitet skal ikke være for de få, men skal styrke alle elevers udvikling og læring.”

Forlaget om at oprette “KKX: Ny oprettelse af kunstnerisk og kreativt gymnasieuddannelse” strider imod denne opfattelse. Desuden er den i ringe overensstemmelse med etablerede idéer om kreativitet som sådan:

“Der er forskellige myter om kreativitet. Én er, at kun særlige mennesker er kreative, en anden er, at kreativitet kun handler om kunstfagene, en tredje er, at kreativitet ikke kan læres fra sig, og en fjerde er, at det kun handler om uhæmmet ‘selvudfoldelse’. Ingen af disse er sande. Kreativitet trækker på mange kræfter, som vi alle besidder i kraft af at være mennesker. Kreativitet er mulig i alle området af det menneskelige liv, i naturvidenskaberne, kunstfagene, matematik, teknologi, madlavning, undervisning, politik, forretning, og så videre. […]
Kreativitet er ikke det modsatte af disciplin og kontrol. Derimod kan kreativitet indenfor et hvilket som helst felt kræve dyb faktuel viden og stor praktisk færdighed.”
— Sir Ken Robinson, Creative Schools, pp. 118, Allen Lane (UK), 2015. Frit oversat.

I den udstrækning at KKX er tænkt som en specielt kreativ uddannelse, er dens motivation problematisk: Værdifuld1 kreativt kræver specialiserede færdigheder igennem hvilke kreativiteten kan udtrykkes, hvorfor det ikke giver mening at etablere særlige “kreative uddannelser”, separat fra andre uddannelser, der netop fokuserer på faglig dygtiggørelse. Dette kan lede til to problemer:

 1. dannelsen af en “kreativ elite”, eller i hvert fald opfattelsen af en sådan, der ikke besidder specialiserede fagkundskaber, men er trænet i “uhæmmet selvudfoldelse” med begrænset praktisk anvendelighed og værdi, samt
 2. indtrykket af, at unge på de andre, “ikke-kreative” ungdomsuddannelser ikke besidder værdifulde kreative kapaciteter, hvilket er decideret forkert.

I den udstrækning at KKX er tænkt som en specielt kunsterisk/kulturel uddannelse, kan man overveje hvorvidt det behov, som den søger at løse, ikke kan tilgås indenfor de eksisterende ungdomsuddannelser, med positive følger for alle studerende: Fokus kunne i stedet være på at ophøje de kunstneriske fags anseelse2, samt i højere grad at indtænke kreativitet i undervisningen3, på de eksisterende ungdomsuddannelser. Selv hvis dette ikke opfattes som en mulighed, kan man desuden overveje, hvorvidt der er behov for så høj grad af specialisering på ungdomsuddannelsesniveauet, hvor et af hovedopgaverne netop er almen faglig dannelse, også taget i betragtning at der eksisterer adskillige kunstneriske videregående uddannelser der allerede varetager netop denne specialisering.

Ifølge visionsteksten må opgaven være at bringe alle unge i deres rette element, vække deres iboende nysgerrighed og kreative kapaciteter, og give dem færdighederne til at udtrykke sig på den måde, der passer til dem.


1 Her er ‘værdifuld’ nøgleordet. Robinson definerer kreativitet som “processen at få originale idéer, der har værdi”.
2 F.eks. ved at udvide udbuddet af de kunstneriske fag til også at omfatte dans, drama, poesi, osv. samt ved at kræve fire–seks timers ugentlig undervisning i de kunsteriske fag gennem hele uddannelsens varighed.
3 F.eks. igennem opgør med standardiserede test, fokus på åben-endede problemer, værdsættelse af divergent tænkning, større valgfrihed i at sammensætte sin uddannelse efter interesse og evner, større inddragelse af og sammenspil med de kunstneriske fag, osv.

2 Likes

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

1 Like

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

I grunden et rigtig godt forslag, dog tænker jeg at det er for langt henne i skolesystemet det kommer, det skal med helt fra børnehaven. så børnene ikke når at blive “frataget” deres kreativitet i løbet af grundskolen. :blush:

Jeg ville ønske, at vi kunne brede muligheden for at undersøge kreativiteten ud og netop også forsøge at udvide forståelsen af kreativitet. Kreativitet handler slet ikke kun om performative eller kunstneriske udtryk. Kreativitet er i lige så høj grad måden vi vælger at møde verden på.
Vores børn og unge opdrages i dag til at forholde sig til en værdisætning, der er fastsat udefra. De skal alle leve op til en fælles værdiskala og de som ikke er stærkest i præcis den skala falder udenfor.
Der er brug for, at vi som samfund danner et kreativt alternativ til den værdiskala.

Her kunne den nævnte KKX uddannelse måske være ET alternativ, der kan rumme præcis de unge, som har fundet sin styrke inden for kunst.
Men der er stadig rigtig mange unge, der fortjener et kreativt alternativ, der kan hjælpe dem med at finde sine styrker og ikke mindst troen på at de har styrker.

For mig er det derfor alt for ensidigt at satse på den nævnte KKX uddannelse alene.
Lad os hellere åbne op for at et mangfoldigt felt af aktører har mulighed for at byde ind med kreative alternativer til ungdomsuddannelserne.

Bedste hilsner
Stine Skot

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

KKX har været under udvikling i tæt samarbejde med et hav af mennesker, virksomheder og institutioner i den kreative sektor. KKX er et meget gennemarbejdet forslag til en ny gymnasieuddannelse som vil skabe en decideret hovedvej for mennesker der arbejder kreativt eller i de kreative industrier. Hvis KKX eksisterede vil det være muligt at vælge sig en kreativ vej i tilværelsen, hvor det kunstneriske, æstetiske, innovative og fantasifulde bliver grundtonen. Hvor historie ses i en kulturel kontekst og matematik danses ind, hvor projektformen bliver en bærende vej og fordybelse derfor mulig. Hvis man læser forslaget om KKX finder man opgøret med den skoleform som alternativet ønsker. KKX blev præsenteret for ministeriet i et samarbejde mellem projektholderne og Aarhus Tekniske skoler (Aarhus Tech) som en ny ungdomsuddannelse imellem HTX og HTX. Bag forslaget stod blandt andet Arkitekstskolen, Journalisthøjskolen, Danske Erhverv og mange andre anbefalere. Hvis KKX ikke er det Alternativet står for med dens fokus på legende læring, høj kvalitet, elevindflydelse, muligheder for de “kreative unge” som ikke passer ind i gymnasiet idag og koblingen til det omgivende samfund og virkelighedens udfordringer, så kan det være svært at identificere hvad vi mener. Med indførelsen af en KKX vil afsmitningen på både folkeskolen, øvrige ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser selvfølgelig blive ganske stor. Den kreative industri vil nemlig her få den retning som måske 10-20 % af ungdommen vil gå. KKX er rettet mod fremtiden.