Ungdomsuddannelserne - En ny evalueringskultur 1

Forslagets tekst

o Vi ønsker meget mere formativ evaluering med fokus på læring, der kan give rum for at tage chancer, at tænke anderledes, at spørge dumt og at udvikle sig fagligt og socialt i en fælles læringsproces. Derfor vil Alternativet arbejdet for at få mere formativ og individuel evaluering ind på ungdomsuddannelserne. Vi vil have fokus over på, hvordan den enkelte elev kan udvikle sig selv i stedet for at have fokus på, hvordan de står i forhold til deres klassekammerater. I uddannelsesteamet har vi afsøgt forskellige modeller, men har ikke kunnet finde én god model til at imødegå den måde karakterer i dag understøtter et præstationspres på de unge. Et par eksempler, der har været oppe til diskussion og lægges derfor i denne høringsproces op til videre drøftelse nedenfor. Dertil er vi opmærksomme på at det ikke nødvendigvis er karakteren som et løbende pædagogisk værktøj, men som styringsværktøj, der snævert målretter præstationen mod optag på videregående uddannelser. Derfor følger heraf en række eksempler på uafklarede ideer til nye former for optag.
 Årskarakterer erstattes af løbende formativ evaluering med tid til samt fokus på dialogen mellem lærer og elev. Det samme gør sig gældende for eksamenerne, der i langt højere grad bør relatere sig til virkeligheden, f.eks. gennem projekter, som udarbejdes i samarbejde med lokalsamfundet (også i folkeskolen)
 Summative eksamensformer erstattes af projektopgaver, f.eks. portfolio-eksamener, hvor det er elevens evne til omsætte sin viden til noget, der udløser kvalitativ feedback. Det kunne være at i stedet for at lave en stor opgave som afslutning, da vurderes eleven ud fra en række mindre og varierende projektopgaver.
 Flere vurderingsfrie forløb og opgaver: Der skal gives plads og ”frirum”, fri fra målstyring og karakterer, til elever, undervisere og institutioner, der kan give plads til flere eksperimenter, projekter og kombinationer af undervisning og praktisk erfaring. Evt. på fag på C-niveau.
 Vurderingsfrie fag eller forløb.
 Der skal ikke kun gives feedback på fag-faglighed, men også på sociale kompetencer, og evner til samarbejde
 Eleverne skal have mulighed for at vælge 1-2 af de fag, som de skal til eksamen i. Det vil skabe fordybelse baseret på nysgerrighed.
 Fokus på individuel og procesbaseret evaluering: Ingen karakterer uden feedback
 Friere eksamensformer for skolerne

Hvordan forslaget er udarbejdet

Disse politiske forslag blevet til med initiativ fra rundt om i landet, der har været med til at udvikle politikken i en koordineret proces. Processen startede i sensommeren 2016 og består af en gruppe fra Alternativet Aarhus, herunder tovholder Katrine Vestergaard, uddannelsesordføreren Carolina Maier og hendes team, samt hjælp fra en gruppe i Aalborg.
Der er afholdt 5 politiske laboratorier om ungdomsuddannelserne. Først på 4 forskellige ungdomsuddannelser i Aalborg, Kolding, Herning og København. Ca. 120 unge deltog i den del af processen, samt ca. 25 voksne, ansatte og frivillige. Derudover har Alternativet Aarhus afholdt et politisk lab. om ungdomsuddannelser, hvor omkring 20 personer deltog.
Der er også afholdt tre politiske laboratorier om videregående uddannelser og forskning i henholdsvis København, Århus og Aalborg i løbet af september. I alt har omkring 60 personer deltaget i disse. Indeværende forslag bygger primært på laboratorierne, men nogle af dem er også fremkommet da visionerne var i høring i oktober. Imens ideerne blev udviklet opstod også ideer til grundskoleområdet. Dem har vi taget med her. Derudover henvises til det politiske idekatalog på folkeskoleområdet godkendt af politisk forum i foråret 2016.

Hvem har været inddraget

Tech College Aalborg
• Gymnasielærere
• Uddannelseschef, erhvervsuddannelse
• Forsker, UCC
• Professor i uddannelse for bæredygtig udvikling, DPU
• Lektor, Ph.d., DPU
• Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (paraply organisation)
• Professorer og lektorer på DTU, RUC, SDU, KU
• Innobooster
• Dansk Industri
• Danske Studerendes Fællesråd

Forslagsstillere

  1. Carolina Magdalene Maier
  2. Amalie Villesen
  3. Hans Ahlmann-Ohlsen
  4. Karen-Maria Slente Stubager
  5. Katrine Vestergaard
  6. Nafisa Fiidow
  7. Rebecca Berthelsen
  8. Thomas Jeambaire-Hansen
  9. Torben Nybo Steffen-Nielsen
  10. Ulla Manel Berghagen

Status på forslaget

Status: Søger opbakning

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

1 Synes om

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.