Udviste tidligere kriminelle på Øen Lindholm


(Arne Thomsen) #1

Hvordan giver vi dem anstændige vilkår?
Skal vi give dem GPS’er, der hjælper dem at finde vej - og samtidig viser, hvor de er, når de har taget færgen til Kalvehave?
Skal de have job-muligheder?
Skal de have god rådgivning om deres muligheder?
Det kan lyde barsk, at de skal placeres på “en øde Ø”, men færgen kan gå mange gange hver dag og overfarten ta’r kun ca. 20 minutter.
Gode vilkår og muligheder for de tidligere kriminelle og udviste asylsøgere samt tryghed for de måske truede - og i hvert fald utrygge - nær-boende borgere må vel være overskriften?


(Arne Thomsen) #2

Dansk Folkeparti vil gøre det vanskeligere at komme med færgen fra Lindholm til Kalvehave og videre. Modsat kunne frivillig GPS måske gøre det lettere - og man kunne måske så fokusere på jobmuligheder og på hjemrejse kombineret med ulandshjælp og hjælp i nærområder.


(Arne Thomsen) #3

Så vidt jeg kan se, har Alternativet endnu ikke en helt klar politik på dette område.
Så hvad stiller vi op med afviste og tidligere kriminelle asylansøgere?
Skal de blive på Øen til de dør, hvis de ikke kan sendes hjem?
Skal de behandles så humant, at mange flere asylansøgere strømmer til Danmark?
Skal muligheder for ulandshjælp i deres lokalområde kombineres med hjemsendelse?
Skal de tilbydes integration her i landet efter nogle år, hvis de ikke kan forlade Danmark, og de i ventetiden på forskellig vis gør sig fortjent dertil?
Hvordan beskytter vi lokalbefolkningen omkring de afviste asyl-ansøgeres placering?
Er der andre egnede muligheder?


(Arne Thomsen) #4

Når man ser dette forekommer det ret tydeligt, at der er behov for “en alternativ politik” - måske noget med at de afviste får mulighed for at “optjene” stadig større tillid - i det hele taget et udviklingsprogram for dem?


#5

Vi taler om hårdkogte kriminelle på tålt ophold der skal placeres på Lindholm. De har gentagne gange sat sig ud over samfundets love og normer, og de har inden hammeren faldt fået alle chancer - forgæves.

Fordi hjemlandet heller ikke have dem hænger vi nu på dem.

Udenlandske forbrydere skal have valget mellem Lindholm eller udrejse af Danmark som retten har bestemt. De har deres frie valg til at bestemme deres fremtid, men det bliver bare ikke i Danmark.

Den er gruelig gal med Alternativets retfærdighedssans siden partiet så hårdnakket vægter udenlandske forbryderes bekvemmelighed højere end landets borgeres liv og helbred.

Har Alternativet tabt sutten? Hvordan kan Alternativet med den beskedne opbakning i befolkningen anbefale underminering af landets love i ly af misforstået humanisme?

Love vedtaget af folketinget, administreret af retsvæsenet og håndhævet af politiet.


(Arne Thomsen) #6

C. R. Klemp, du er åbenbart ikke enig med Alternativets retspolitik, som kan ses her:
https://alternativet.dk/der-er-et-alternativ/politisk-program-og-nye-ministerier/justits-og-frihedsministeriet

Meningsfuld straf
Den bedste justits- og retspolitik er den, der forhindrer kriminelle handlinger i at opstå. Logikken i ministeriet er, at fængselsstraf ikke er en vej til mindre kriminalitet eller bedre muligheder for den kriminelle eller den forurettede. Vi skal derimod skabe et straffesystem, der bygger på genoprettende retfærdighed, og vi skal væk fra troen på, at straf i meningsfuld grad kan forebygge kriminalitet. Alternativer til fængselsstraf, såsom samfundstjeneste og afsoning i fodlænke, er det mest effektive middel til at forebygge ny kriminalitet. Derudover skal vi sørge for, at personer ikke straffes yderligere af de barrierer, de møder, når de kommer ud af fængslet.


#7

I princippet er jeg enig langt hen ad vejen Arne Thomsen, men du overser der er en restgruppe som ihærdigt har opbrugt alle tilbud som samfundet tilbyder, og de er mange.

Det er den gruppe vi taler om der skal anbringes på Lindholm.

For mange år siden blev en af mine bekendte, som var urmager, udsat for et voldsomt røveri begået af udenlandske kriminelle. Da røverne rettede en pistol på niecens højgravide mave fik han nok - han skød dem. Episoden fik stor opmærksomhed i medierne som nogle nok husker.

Hvordan kunne en bundhæderlig og højt respekteret borger finde på at bruge skydevåben?

Svaret var, at det var hans ottende eller niende røveri. Hans forsikringsselskab ville nu kun udbetale 10% i erstatning, da han var i højrisikogruppen. Samfundet kunne dengang ikke yde mere beskyttelse.

Han var i realiteten overladt til sig selv med udsigt til fallit og det der var værre ved yderligere røverier.

Urmageren blev dømt for ulovlig våbenbesiddelse, men frikendt for selvtægt. Min bekendt syntes selv det var en retfærdig dom, men de menneskelige omkostninger for urmageren og hans familie blev i retssystemet negligeret.

Efterfølgende udtale daværende folketingsmedlem for det radikale venstre til medierne, advokat Bjørn Elmquist, at røverne burde søge erstatning. Der fik jeg kvalme. Min bekendt har siden afviklet sin urmagerforretning og lever i dag meget tilbagestukket.

Havde urmageren forfulgt røverne helt til helvedets forgård, og der skudt dem til lirekassemænd, er han stadig en hædersmand i mine øjne og det synspunkt er jeg langtfra alene om.

Kvalmen vender tilbage når jeg læser Alternativets verdensfjerne opfattelse som udelukkende har til formål at score likes på Facebook. Alternativet fortsætter blindt det spor Bjørn Elmquist har lagt.

Danmark har ikke brug for et udviklingsprogram til nævnte forbrydere - vi har brug for et afviklingsprogram og der håber jeg at Lindholm kun er begyndelsen.


(Arne Thomsen) #8

C.R.Klemp: Nu er jeg jo ikke kriminolog, og jeg ved derfor ikke ret meget mere end, hvad man kan læse f.eks. her:


Min grundholdning er ikke præget af hævntørst , men derimod af ønsket om at bringe kriminelle ud af deres kriminalitet, og så vidt jeg har forstået, har straf stort set ingen forebyggende effekt - medmindre du vil bruge livstids-straf eller henrettelse.
Det er så i denne sammenhæng, jeg forestiller mig, at GPS-kontrolleret øget bevægelsesfrihed og måske tillige samfundstjeneste samt forskellige opkvalificeringer måske kunne hjælpe til, at de kriminelle kunne udvikle sig til gode samfundsborgere - hvilket samfund de så end omsider havner i.
Medmenneskeligt ville det jo være værdifuldt - og samfundsøkonomisk ligeså - ligesom effektiv GPS kan give os andre tryghed.
Du vil ikke have et udviklingsprogram for de kriminelle, der har sonet deres straf, men i stedet et “afviklingsprogram”.
Hvordan ser et sådant afviklingsprogram ud - set med dine øjne?


#9

Jeg tror ikke et sekund på at et teknologifix som GPS løser alvorlige problemer uden gigantiske sanktions- og kontrolmuligheder. Påstanden om det modsatte er helt hen i vejret. Den problemstilling har Alternativet ingen ædruelig løsning på.

Retssystemet har vurderet og dømt når resultatet er en udvisningsdom for de kriminelle. Den kendsgerning undlader Alternativet også meget bekvemt at forbigå.

En afviklingsplan er ensbetydende med udvisning fordi samfundet med dommen ikke vil have de pågældende blandt os. Retter de udviste sig ikke efter dommen er valget udvisning med tvang eller forvaring.

Alternativet udviser her en utrolig mangel på konsekvens som er afgørende, hvis vi fortsat skal have tillid til retssystemet.

Arne Thomsen: Hvad er det du ikke forstår i dommenes præmisser når det resulterer i en udvisning?

Det er stråmandsargumentation at anklage mig for tilhænger af dødsstraf. Det er jeg bestemt ikke, men også de kriminelle har ansvar for egen situation set i lyset af de utallige rehabiliteringsmuligheder Danmark tilbyder.

De udenlandske kriminelle har med et udvisningsdom i bagagen for længst egenhændigt besluttet deres skæbne. Deres videre skæbne når de har forladt landet er os uvedkommende.


(Arne Thomsen) #10

C,R,Klemp. Jeg glæder mig over at du ikke går ind for dødsstraf (men åbenbart nok for at skyde indbrudstyve), men det bekymrer mig, at du ikke klargør, hvad du mener med “afvikling” af de tidligere kriminelle, der har afsonet deres straf, men som vi ikke har mulighed for at sende ud af landet.
Hvad vil du stille op med dem?
Hvordan har du det mon med FN’s menneskerettigheder?
Er der mon et dansk politisk parti, du kan sympatisere med - f.x Dansk Folkeparti? :face_with_raised_eyebrow:


#11

Nej - selvfølgelig skal man ikke skyde en sølle forhutlet indbrudstyv. Det er stråmandsargumentation når du påstår jeg accepterer det modsatte.

Havde du læst hvad jeg skrev, så skrev jeg at min bekendt reelt var overladt til sig selv over for svært bevæbnede udenlandske forbrydere. Det havde han prøvet adskillige gange tidligere med livet som indsats.

Hverken politi, domstole eller resten af samfundet kunne beskytte ham yderligere.

Domstolene vurderede overordnet episoden som selvforsvar selv om nogle af røverne under deres flugt blev skudt ude på gaden.

Jeg har forstået at du hellere så urmageren lod sig massakrere. Det passer selvfølgelige også bedre i Alternativets vrangforestilling om hard core banditter og forbrydere.

Arne Thomsen: Du svarer stadig ikke på hvad du ikke forstår ved dommenes præmisser. I domsudskrifterne står det sort på hvidt med henvisning til gældende lov hvorfor de dømte skal udvises. Udvisningen er en del af den samlede dom.

FN’s menneskerettigheder er ikke baseret på naturvidenskabelig bevisførelse. Det er jura som må tilpasse sig den ændrede virkelighed som al anden jura.

Ja - der er andre partier jeg bedre kan sympatisere med, og det er hverken Dansk Folkeparti eller Alternativet.


(Arne Thomsen) #12

Jeg har forstået på dine ord ovenfor, at du sympatiserer med din bekendte, der skød en indbrudstyv, idet du tillige hævder, at myndighederne ikke kunne beskytte ham.
Hvis dét er sandt, savner jeg dine forslag til, hvordan problemet løses.
Jeg forstår udmærket situationen, hvor en asylsøgende begår kriminalitet, bliver idømt straf, udsoner straffen, men ikke kan udsendes af Danmark, selvom han ved dom er blevet udvist.
Hvad vil du stille op med en sådan person?
Og hvorfor "spiller du med fordækte kort" her på Alternativets hjemmeside ang. hvor du selv står politisk?


#13

Det er åbenbart nødvendigt at rette et række misforståelser.

1: Der var ikke tale om indbrud men røveri, altså personfarlig kriminalitet. Personfarlig kriminalitet takseres altid hårdere i retten som vedtaget af et flertal af den lovgivende forsamling i folketinget.

2: Domme er i Danmark offentligt tilgængelige for at sikre størst mulig efterlevelse af lovene. Læs retsudskriftet og dommen. Der uddybes det hvorfor dommerne dømte som de gjorde. Jeg håber forhåbentlig ikke du billigere hemmelige domstole i Danmark.

3: Du og Alternativet undlader stadig og stædigt at forholde sig til den del af dommen der omhandler udvisningen, men benytter retorisk vås for at undgå at tage ansvar for handling.

4: Jeg skal nu for tredje gang skrive hvordan problemet med udviste kriminelle bør løses. De kriminelle skal rette sig efter dommen. Nægter de skal de enten udvises med tvang eller interneres. Disse kriminelle har for længst opbrugt kvoten af forståelse og medfølelse.

5: De pågældende er ikke tidligere kriminelle der har udstået deres straf. De er stadig kriminelle hvor samfundet har sat en midlertidig stopper for deres aktivitet, hvilket grundigt underbygges i passus om udvisningen i dommene.

6: De pågældende har en synderegister så langt som en smørrebrødsseddel hvor retten vurderer de vil fortsætte deres aktiviteter ved først givne lejlighed. Derfor skal enten udvisning eller internering effektueres.

7: Mener du i fuld alvor at det er at spille med fordækte kort at imødegå politiske modstanderes standpunkter på deres hjemmebane? I så fald har du et demokratisk problem.

8: Dog vil jeg medgive du bør vide hvor jeg står politisk. Jeg er liberal og støtter Venstre fordi der er højt til loftet og langt til døren, og som forsøger at forholde sig realistisk til skyggesiden af samfundet.


(Arne Thomsen) #14

Så du vil, som er tilhænger af partiet Venstre internere - altså indespærre på ubestemt tid - de udviste asylsøgere, der ikke kan udvises.
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=internere
Det er i strid med menneskerettighederne, det er da vist ikke Venstres politik, det er ikke Alternativets politik og det er heller ikke min.
Slut fra mig her.


#15

Jura er ikke en eksakt videnskab.

Hvem husker ikke da Saudi Arabien for år tilbage i FN stillede forslag om, at kritik af religion skulle betragtes som brud på menneskerettighederne.

Forslaget blev vedtaget ved hjælp af bl.a. det daværende Sovjetunionen, Cuba og andre udemokratiske regimer.

Tilføjelsen blev aldrig ratificeret af Danmark og de andre europæiske lande.

Helt grotesk blev det da damen med håndtasken og mund som en hønserøv, lettere mopset erklærede for åben skærm: “Selvfølge skal Danmark følge FN’s Menneskerettighedsråd - det har vi forpligtiget os til siden ikrafttrædelsen”.

Det er trist at Arne Thomsen og Alternativet ikke har opfattet at gode initiativer som FN og menneskerettighedserklæringerne også forsøges misbrugt.

Derfor giver det god mening at Venstre i netop sagen om udviste kriminelle, med dommene i hånden, udfordrer fortolkningen af juraen i sagen om placering af hårdkogte udviste kriminelle på Lindholm.


(Arne Thomsen) #16

Jeg skrev ovenfor:

– forekommer det ret tydeligt, at der er behov for “en alternativ politik” - måske noget med at de afviste får mulighed for at “optjene” stadig større tillid - i det hele taget et udviklingsprogram for dem?

og når jeg tænker nærmere over dét, melder der sig for mig nogle spørgsmål:

  1. Er der en tidsfrist for, hvor mange år de afviste må være fastholdt på Lindholm?
  2. Hvilke lande er det især, de kommer fra?
  3. Er det lande, der modtager Ulandshjælp? (I så fald kan vi måske presse dem til at modtage de afviste, som kommer derfra)
  4. Hvordan kan vi bedst muligt resocialisere de afviste? (Kriminologer ved vist ganske meget herom)
  5. Kan det tænkes, at vi kan finde andre lande på kloden, som vil modtage de afviste, såfremt de er blevet rimeligt resocialiserede og opkvalificerede?

Det er vel her, vi måske kunne finde veje væk fra de afvistes håbløshed, had og selvmordstendenser.


#17

Det kunne vi nok Arne Thomsen, men du må også erkende vi skal bruge samme ordvalg for samme situationer og samme hændelser.

Du lægger fornuftig ud og jeg skal svare efter bedste overbevisning:

ad 1: Dommene beskriver hvor langt tid de kriminelle skal udvises. De rækker fra få måneder til livstid. Dommene skal naturligvis ubetinget respekteres. Om de kriminelle vælger Lindholm eller hjemlandet er deres frie valg.

ad 2: Det kan kun de respektive myndigheder svare på. Jeg har kun tal fra pressen, og dem vil jeg ikke bringe videre for ikke at risikere at afspore debatten, men spørgsmålet er absolut relevant for at få et retvisende billede.

ad 3: Det er der, men igen har jeg ikke valide oplysninger. Det har de respektive myndigheder og det er oplagt at vride armen økonomisk om på de lande der ikke lever op til aftalerne. Igen et spørgsmål, som hvis de besvares uden en skjult dagsorden, kunne medvirke til at få hele debatten på ret kurs.

ad 4: Det er ikke vores problem. De udviste kriminelle har opbrugt hele arsenalet af tilbud Danmark kan tilbyde. De respektive lande er ansvarlige for deres egne borgere. Det gælder også Danmark, og vi har længe haft hænderne fulde af egne borgere der længe nok er skubbet i baggrunde. (jeg har på fornemmelsen at netop dette punkt kan give anledning til en hed debat).

ad 5: Jeg tvivler - modellen åbner et kattelem for lande der er vrangvillige til at modtage egne kriminelle. For øvrigt er jeg ikke tilhænger af at tørre problemerne af på trediepart.

Jeg mener ikke der er behov for en alternativ politik, men behovet for en alternativ praksis er åbenlys.

P.S: Den kan du finde i Venstres programerklæring. :wink:


(Arne Thomsen) #18

C. R. Klemp: Dine - og partiet Venstre’s - politiske holdninger er ikke mine!
Jeg finder dem barbariske, og jeg tvivler på, at din “politiske propaganda” finder sympati her i Alternativet.
Som nævnt sidst: “Slut fra mig her” - og hvis du stadig ikke har forstået det, så betyder det:
Slut fra mig til dig - her på Alternativets hjemmeside.


#19

Tja - det var så Alternativets opfattelse af begrebet dialog.


(Arne Thomsen) #20

Dén slipper du ikke af sted med!!!
Jeg har ikke udtalt mig på Alternativets vegne.
Jeg har alene udtalt mig på egne vegne.
Og det overrasker mig slet ikke, at du her - nok bevidst - søger at mistolke.