Storkreds Nordsjælland seneste vedtægter, marts 2022

Vedtægter for Alternativet Nordsjællands Storkreds

Senest opdateret og godkendt i overensstemmelse med årsmødet 2022.

KAPITEL 1 INDLEDNING

§ 1 Navn og Område

Stk. 1 Navnet på Storkredsforeningen er Alternativet Nordsjællands Storkredsforening. Herefter omtalt som Storkredsforeningen

Stk. 2 Storkredsforeningen omfatter det geografiske område, der er fastlagt som Nordsjællands Storkreds

§ 2 Manifest

Stk. 1 Der er altid et alternativ!

Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer.

Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os. Alternativet er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund.

Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø-og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv.

Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde

fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden.

Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO’erne.

Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.

Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.

Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge.

Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet.

§ 3 Organisationskultur

Stk 1. Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet

Stk. 2 Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

  1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.
  1. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er.
  1. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.
  1. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl.
  1. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med. 6. 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås.

Stk. 3 Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Dialogrådet kan efter skøn inddrages.

§ 4 Mangfoldighed

Stk. 1 Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed.

KAPITEL 2 STORKREDSFORENINGEN

§ 5 Storkredsens formål

Stk.1 Storkredsforeningens formål er at arbejde for Alternativets formål. § 6 Storkredsforeningens opgaver

Stk. 1 Storkredsforeningen arbejder med at understøtte aktiviteter og koordinering på tværs af lokalforeninger, samt med organisationsudvikling og implementering af fælles initiativer i hele Storkredsens område.

Storkredsforeningen har ansvaret for at koordinere indsatsen i Storkredsen forud for og i forbindelse med valg til kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketing og Europa parlamentet.

Stk. 2 Hvor der ikke er en lokalforening udpeger Storkredsbestyrelsen en kommune ansvarlig. Denne er ansvarlig for at sikre et minimum af medlemsaktiviteter og for at arbejde hen imod stiftelse af en lokalforening.

§7 Medlemmer af Storkredsforeningen

Stk. 1 Medlemmer af Storkredsforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har bopæl i Storkredsen

Stk. 2 Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret for nye indmeldte opnås 14 dage efter kontingentbetaling.

Stk 3. Såfremt et medlem vedvarende modarbejder alternativet, kan den pågældende ekskluderes. Eksklusionsreglerne følger landsorganisationens.

§ 8 Storkredsforeningens ordinære årsmøde

Stk. 1 Storkredsforeningens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år indenudgangen af marts måned. Årsmødet indkaldes med mindst seks ugers varsel.

Stk. 2 Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk og eventuelt digitalt fremmødte medlemmer har stemmeret, jf. § 7, stk. 2 samt § 19, stk. 7.

Stk. 3 Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent
  1. Valg af stemmetællere og referenter
  1. Bestyrelsens beretning for storkredsen
  1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  1. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum, Dialogråd. 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  1. Præsentation af kommuneforeningernes medlemmer til kredsbestyrelsen 7. 8. Valg af revisor
  1. Eventuelt

Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse.

Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være stillet af en gruppe på minimum 3 medlemmer af Storkredsen.

Stk. 6 Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 3 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.

Stk. 7 Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag skal udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse.

§ 9 Ekstraordinært årsmøde

Stk. 1 Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt halvdelen minus en af Storkredsbestyrelsens medlemmer beslutter det eller mindst 5% af medlemmerne begærer det

Stk. 2 Bestyrelsen indkalder med angivelse af dagsorden senest 1 uge efter at have modtaget gyldig begæring herom, eller senest 1 uge efter beslutningen er truffet i bestyrelsen. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest 6 uger efter beslutningen er truffet eller begæringen modtaget. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel og materiale fremsendes til medlemmerne senest 2 uger inden mødet. Bestyrelsen kan i tilfælde af folketingsvalg indkalde til ekstraordinært årsmøde med kortere varsel, dog minimum 2 døgn.

§10 Storkredsforeningens bestyrelse

Stk. 1 Storkredsforeningen ledes af Storkredsbestyrelsen bestående af 1 repræsentant fra hver kommuneforening og en repræsentant fra Alternativets Unges (ÅU) Lokalforening Nordsjælland, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Medlemmerne af storkredsbestyrelsen udpeges af de enkelte kommuneforeningers bestyrelser og ÅU’s Lokalforening i Nordsjælland for et år ad gangen.

Yderligere medlemmer af storkredsbestyrelsen kan på årsmødet vælges hertil, så det maksimale antal medlemmer af storkredsbestyrelsen er lig med antallet af kommuner i storkredsen. Hvis ÅU’s lokalforening i Nordsjælland har udpeget et medlem til storkredsbestyrelsen, lægges 1 til det maksimale antal af medlemmer i storkredsbestyrelsen.

Kandidater til storkredsbestyrelsen fra kommuneforeninger uden udpegede medlemmer af storkredsbestyrelsen har fortrinsret hertil, før kandidater hvis egen kommuneforening allerede har udpeget et medlem til storkredsbestyrelsen.

Stk. 2 Der udpeges personer til bestyrelsen således, at Alternativets værdi om mangfoldighed tilgodeses i videst muligt omfang.

Stk. 3 Storkredsbestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter valget.

Stk. 4 Kandidater til og medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europa-Parlamentet kan vælges til og være medlem af bestyrelsen. Hvis de omtalte bliver valgt til Kommunalbestyrelse, regionsråd eller Europa parlamentet, og er forperson i bestyrelsen, skal vedkommende straks træde tilbage.

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne (hvoraf en skal være forperson eller næstforperson) er fysisk eller digitalt til stede, eller de har tilkendegivet deres indstilling skriftligt til det specifikke punkt.

Stk. 6 I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er forpersonens stemme afgørende.

Stk. 7 Storkredsbestyrelsen er ansvarlig for økonomien, udarbejder budget og fremlægger årsregnskabet for det ordinære årsmøde. Bestyrelsens beretning skal indeholde overvejelser om dens budgetmæssige dispositioner.

Stk. 8 Bestyrelsen skal fastlægge en forretningsorden.

Stk. 9 Hvis et medlem som er udpeget af en kommuneforening udtræder af storkredsbestyrelsen, har den respektive kommuneforening lov til at udpege et nyt medlem hertil. Ligeledes har Alternativets Unges (ÅU) lokalforening i Nordsjælland lov til at udpege et nyt medlem af storkredsbestyrelsen, hvis deres repræsentant trækker sig fra storkredsbestyrelsen.

Stk. 10 Hvis et medlem af storkredsbestyrelsen ikke kan deltage i arbejdet i mindst 4 uger udpeger kommuneforeningen en person der kan træde ind i perioden for fravær.

KAPITEL 3 VALG AF KANDIDATER

§11 Tillidsvalgte

Stk. 1 Personer, der er medlem af en bestyrelse i en forening eller et stående udvalg fastlagt ved disse vedtægter eller er kandidater til eller medlem af byråd, regionsråd, Folketing eller Europaparlamentet for Alternativet må ikke være medlem af andre politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste.

Stk. 2 Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 90 dage ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne .

Stk. 3 Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingent er indbetalt. Stk. 4 er slettet

Stk. 5 Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan ikke sidde i bestyrelsen i storkredsforeningen.

Stk. 6 Medlemmer af Folketinget eller Europaparlamentet kan kun opstille til kommunal- og regionsvalg, såfremt Hovedbestyrelsen giver dispensation hertil efter indstilling fra den pågældende kommuneforening, henholdsvis Storkreds.

§ 12 Kandidatudvalg

Stk. 1 Der nedsættes et koordinerende kandidatudvalg i hver storkredsforening. Storkredsens kandidatudvalg består af ét medlem fra hver kommuneforening, samt 1-3 medlemmer af Sttorkredsforeningens bestyrelse.

Kommuneforeningerne udpeger selv deres medlem. Kandidater til politiske hverv kan ikke sidde i kandidatudvalget. Hvis en kommunedforening dækker flere opstillingskredse, kan de udpege øvrige medlemmer svarende til antallet af opstillingskredse under kommuneforeningen minus én. Kandidatudvalgene skal koordinere på tværs af landet.

Stk. 2 Kandidatudvalget skal fastlægge en forretningsorden.

Stk. 3 Kandidatudvalget skal koordinere kandidat-og opstillingsprocesserne i Storkredsen med hensyn til folketingsvalg. Udvalget kan også gives opgaver relateret til regionsrådsvalg og europaparlamentsvalg. Storkredsens kandidatudvalg koordinerer i den forbindelse med de øvrige kandidatudvalg i Alternativet.

Stk. 4 Kandidatudvalget skal understøtte en kultur, hvor Alternativets politiske kandidater stiller op og arbejder som et team.

Stk. 5 Kandidatudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper.

Stk. 6 Såfremt der ikke er oprettet en lokalforening, der dækker opstillingskredsen, kan den kommuneansvarlige i Storkredsen deltage i kandidatudvalget.

§ 13 Storkredsforeningens opstillingsmøde

Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde afholdt i marts vælger eller genvælger storkredsforeningen en delegeret til Hovedbestyrelsen, medlemmer til Dialogrådet, Politisk Forum samt kandidater til folketings-, regionsråds- og eventuelt også Europaparlamentsvalget.

Der skal vælges en suppleant til Storkredsens delegerede til Hovedbestyrelsen. De delegerede vælges for to år.

Medlemmer fra Nordjyllands, Vestjyllands, Bornholms, Nordsjællands og Københavns Omegns storkredse er på valg i lige år.

Medlemmer fra Østjyllands, Sydjyllands, Sjællands, Københavns og Fyns storkredse er på valg i ulige år.

Delegerede kan højst vælges til to på hinanden følgende periode.

Stk. 2 De Storkredsvalgte delegerede er forpligtede til at holde forbindelse mellem Storkredsen og Hovedbestyrelsen

Stk. 3 Storkredsen kan vælge en ny delegeret med tilhørende suppleant, på et dertil indkaldt ekstraordinært opstillingsmøde med det specifikke formål.

Stk. 4 Den delegerede kan højst vælges til to på hinanden følgende to-årige perioder.

Stk. 5 Et medlem af Hovedbestyrelsen kan ikke på samme tid være opstillet som kandidat til eller være medlem af en kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet.

Stk. 6 Hvis det er nødvendigt skal Storkredsforeningen indkalde til supplerende opstillingsmøde på foranledning af Kandidatudvalget. Allerede valgte kandidaters kandidaturer annulleres ikke, når der afholdes et supplerende opstillingsmøde, med mindre mødet er indkaldt med det formål at stemme om en specifik allerede valgt kandidat.

Stk. 7 Storkredsforeningens kandidatudvalg er ansvarlig for afholdelse af Storkredsens faste og supplerede opstillingsmøder sammen med Storkredsbestyrelsen.

Stk. 8 Opstillingsmødet skal varsles med mindst seks ugers frist. Opsltilingsgrundlaget for kandidaterne skal være afleveret til kandidatudvalget fire uger før opstillingsmødet afholdes, og sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet. Opstillingsmødet kan afholdes

med kortere varsel i tilfælde af folketingsvalg dog med mindst to dages indkaldelsesfrist. I tilfælde af Folketingsvalg er fristen for aflevering af opstillingsgrundlag atten timer.

Stk. 9 Kandidatudvalget har pligt til at vurdere, om der er tilstrækkelig mangfoldighed i kandidatfeltet, og om kandidatfeltet er tilstrækkeligt kompetent. Hvis kandidatudvalget vurderer, at dette ikke er tilfældet, skal de arbejde for at identificere kandidater, der kan styrke kandidatfeltet på disse punkter.

Stk. 10 Alternativet opstiller kandidater til alle valg sideordnet.

Stk. 11 Tillidsvalgte er valgte for en et-årig periode. Valgperioden kan dog strækkes til op til 24 måneder, hvis dette besluttes af foreningens medlemmer i forbindelse med valget. Hovedbestyrelsen er undtaget fra denne bestemmelse. For Folketingskandidater og Europaparlamentskandidater kan valgperioden med Hovedbestyrelsens godkendelse forlænges op til 24 måneder af Storkredsbestyrelsen. I dette tilfælde gælder dette for alle Folketingskandidater opstillet i Storkredsen.

§ 14 Valg til Politisk Forum

Stk. 1 Storkredsforeningens medlemmer vælger på opstillingsmødet i marts to medlemmer og en suppleant til Politisk Forum. Det ene af disse medlemmer kan sidde i Storkredsbestyrelsen.

Stk. 2 Storkredsforeningens medlemmer af Politisk Forum skal involvere Storkredsforeningens medlemmer i sine forberedelser til møder i Politisk Forum.

Stk. 3 Det(de) medlem(mer) af Politisk Forum, som ikke også er medlem af Storkredsbestyrelsen, er forpligtet til at deltage i ét bestyrelsesmøde i kvartalet

§15 Valg til Dialogrådet

Stk. 1 Storkredsens medlemmer vælger ét medlem til Dialogrådet på opstillingsmødet i marts. Det valgte medlem af Dialogrådet behøver ikke være medlem af Alternativet.

Stk. 2 Medlemmet af Dialogrådet skal have indsigt i og erfaring med konfliktmægling og konfliktløsning, og være indstillet på ikke at konfliktmægle i den storkreds, hvor personen er valgt.

Stk. 3 Storkredsbestyrelsen indstiller én kvalificeret kandidat, som skal møde opbakning fra 80 % af de stemmeberettigede på opstillingsmødet. Hvis ikke dette er tilfældet, skal bestyrelsen indstille en ny kandidat på et supplerende opstillingsmøde.

§ 16 Opstilling af Regionsrådskandidater

Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde vælger eller genvælger medlemmerne de kandidater, der opstilles for Storkredsforeningen til regionsrådsvalget.

Stk. 2 Hvor der er flere storkredse i en region opretter Storkredsen et fælles kandidatudvalg til at forestå afholdelse af opstillingsmødet.

§ 17 Opstilling af kandidater til Folketinget

Stk. 1 Storkredsens opstillingsmøde vælger eller genvælger de kandidater, der opstilles for Storkredsforeningen til folketingsvalget.

Stk. 2 Alle valgbare medlemmer kan frit stille op som kandidater ved indsendelse af opstillingsgrundlag.

Stk. 3 Lokalforeninger kan på egne opstillingsmøder pege på kandidater, som de dermed giver deres anbefaling. Et sådan kandidatur skal sendes til Storkredsforeningens bestyrelse efter gældende frister.

Stk. 4 Storkredsforeningen kan maksimalt opstille så mange kandidater, som svarende til antallet af opstillingskredse i Storkredsen.

Stk. 5 Efter indstilling(er) fra kandidatudvalget beslutter opstillingsmødet principper for opstilling af nominerede kandidater i Storkredsen.

Stk. 6 Såfremt Storkredsforeningen anvender spidskandidatur, skal kandidater også opstille særskilt som spidskandidater til Storkredsforeningens opstillingsmøde

Stk. 7 Til folketingsvalget opstilles kandidater i alle storkredsens opstillingskredse. Storkredsforeningens kandidatudvalg kan dispensere herfor, men kun såfremt en kandidat ønsker det.

Stk. 8 Ved opstilling af Folketingskandidater i Storkredsforeningerne skal de to øverste pladser på listen være besat af kandidater af forskelligt køn.

§ 18 Opstillings af kandidater til Europaparlamentsvalget

Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde vælger Storkredsforeningen én kandidat til Europaparlamentsvalget

Stk. 2 Opstilling af kandidater til Europaparlamentsvalget er en ret ikke en pligt.

Stk. 3 Ved opstilling af Europaparlamentskandidater i Storkredsforeningerne skal de to øverste pladser på listen være besat af kandidater af forskelligt køn.

§ 19 Afstemning og valg

Stk. 1 Ved valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal afstemningen foregå skriftligt og/eller digitalt. Konstituering i en valgt forsamling betragtes ikke som et valg.

Stk. 2 Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan enhver stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal

kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer det afgiver. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.

Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum, jf. stk. 2, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater.

Stk. 4 Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer – inklusive de blanke stemmer. Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat

Stk. 5 Folketingskandidater skal vælges efter stk. 4. Hvis der efter den pågældende valghandling er flere kandidater end opstillingskredse, foretages der valg efter stk. 2.

Stk. 6 En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget skal være udsendt 2 uger før mødets afholdelse.

Stk. 7 Digital afstemning kan anvendes, således at medlemmer, der ikke er fysisk tilstede, kan deltage i valg eller afstemninger. Der kan også bruges digital stemmeafgivning blandt fysisk fremmødte.

Stemmer fra fysisk fremmødte og digitalt fremmødte opgøres særskilt.

Ved usikkerhed om et digitalt valg eller afstemning kan de digitale stemmer forkastes eller valget/afstemningen kan gå om.

Stk. 8 Hvis man anvender digitale afstemninger ved års-eller opstillingsmøder i Storkredsforeningen skal den af Hovedbestyrelsen valgte leverandør anvendes.

KAPITEL 4 ØKONOMI

§20 Tegning og økonomi og data

Stk. 1 Storkredsen tegnes af forpersonen og kassereren i Storkredsbestyrelsen. Stk. 2 Storkredsbestyrelsen kan meddele yderligere prokura.

Stk. 3 Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 4 Regnskabet revideres af to talkyndige personer, der vælges til revisorer på årsmødet. De må ikke være medlemmer af bestyrelsen og behøver ikke være medlemmer af Alternativet.

Stk. 5 Ved økonomiske årlige bidrag på 1.000 kr. eller mere offentliggøres bidragyderen og beløbet i regnskabet.

Stk. 6 Bestyrelsen i Storkredsforeninger er ansvarlig for at leve op til Alternativets regler for beskyttelse og håndtering af persondata, herunder specifikt medlemmernes data.

§ 21 Hæftelse

Stk. 1 Storkredsen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder Storkredsbestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.

§ 22 Vedtægter og revision af vedtægter

Stk. 1 Storkredsforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med landsforeningens vedtægter.

Stk. 2 Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for storkredsforeningerne, der er vedtaget på landsmødet, gælder for Storkredsforeningen fra det tidspunkt de er vedtaget.

Storkredsen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit førstkommende årsmøde efter landsmødet.

Stk. 3 Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på Storkredsens årsmøde med 2/3 flertal.

Stk. 4 Øvrige ændringer af vedtægterne, der ikke er konsekvens af landsmødebeslutninger, træder i kraft når Hovedbestyrelsen har godkendt ændringerne.

Stk. 5 Hovedbestyrelsen kan give en forhåndsgodkendelse af eventuelle vedtægtsændringer inden årsmødet i Storkredsen.

Stk. 6 Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægtsændringerne vedtaget på årsmødet i Storkredsforeningen udløser det indkaldelse til et ekstraordinært årsmøde inden for to uger efter Hovedbestyrelsens meddelelse.

Stk. 7 Storkredsbestyrelsen kan ved enstemmighed og efterfølgende godkendelse hos Hovedbestyrelsen og vedtægtsudvalget vedtage at fravige dele af minimumsvedtægterne i op til otte måneder ad gangen. Ved årsmødet gælder dog til hver en tid de stående vedtægter. Forslag om fritagelse skal indeholde forslag til alternativ praksis, og en evaluering af fritagelsesperioden skal indleveres til Hovedbestyrelsen efterfølgende. Efter endt forsøgsperiode vendes tilbage til gældende vedtægter

§ 23 Opløsning

Stk. 1 Storkredsforeningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal på Storkredsens årsmøde. Foreningen opløses automatisk såfremt landsforeningen opløses.

Stk. 2 Ved opløsning af Storkredsforeningen overføres eventuel formue til Alternativet, såfremt landsforeningen endnu eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørenhed inden for Alternativets formål.